Maakunnan perustaminen:

Maakunnan
perustaminen:
Hallinnon järjestäminen
Väliaikaishallinto
Tukipalvelut
Paikkakunta:
Päivämäärä:
Muutosjohtajien maakuntakierros
1
-
23.2.17
Etunimi Sukunimi
Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne
Maakuntien yhteiset
palvelukeskukset (Toimitila,
talous- ja henkilöstöhallinto, ICT)
Maakunnan liikelaitos
Maakunta
-
Maakunnan omat
tukipalveluyhtiöt
-  Suojaverkko
Hankinta
Järjestämisvastuuseen
kuuluva päätösvalta, seuranta
ja valvonta sekä
sopimusohjaus
Sote-keskustuottajat
Valinnanvapauden raja
Lähete
Ostopalvelut
- Yksityisen ja
kolmannen sektorin
tuotanto
Lähete
Asiakasseteli &
henk.koht. budjetti
X Oy
Maakunnan sote-yhtiöt
Valinnanvapaus,
yhtiöittämisvelvollisuus ja
markkinoilla toimiminen.
- Ei julkisen vallan käyttöä
Z osuuskunta
Y-yhdistys
Palvelujen käyttö
Asiakkaat
-
Maakunnan oma
palvelutuotanto
-  Järjestämisvastuu
-  Julkisen vallan käyttö
-tuottamisvastuu ja julkisen
vallan käyttö yksilöasioissa
Ei valinnanvapauden piirissä
eikä markkinoilla
Maakuntakonserni sote-tehtävissä
Järjestäjän ohjaus ja
valvonta
Maakuntavaltuusto
Maakuntahallitus
--------------------Maakuntajohtaja
Konserniohjaus
Sote-lautakunta
Sote-järjestämisjohtaja
viranhaltijaorganisaatio
Valtuusto päättää
liikelaitoksen:
tavoitteet, investointisuunnitelma,
tilinpäätöksen
Maakuntahallitus:
vahvistaminen,
Konserniohjaus (maakunnan konserniyhtiöt)
vastuuvapaus
yms. lakisääteiset asiat Maakuntajohtaja
Maakunnan virkamiesjohto ja esittely
maakuntahallitukselle, konsernijohto
Maakunnan liikelaitos
Järjestäjän ohjaus ja valvonta
(sopimus- ja omistajaohjaus)
Maakunnan
konserniyhtiöt
(oma palvelutuotanto,
tukipalvelut)
Valtuuston tehtäviin kuuluva päätöksenteko mm.
•  Maakunnan hallintosääntö ja palvelutuotantostrategia
(sis. liikelaitoksen tehtävät, maakunnan yhtiörakenteen
ym.)
•  soten yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja sen
valmisteluun osallistuminen ja niistä maakunnan
alueelle johdettavat linjaukset
Johtokunta ja johtaja
Viranhaltijaorganisaatio
Soten järjestämisestä vastaava toimielin:
•  Valtuuston hallintosäännössä määrittelemissä rajoissa
järjestämisvastuuta ja tuottamista koskevat päätökset
ja yleiset toimintalinjat
•  Sote-johtaja: järjestämisen operatiivinen johto
Liikelaitoksen johtokunta ja johtaja:
•  oman tuotannon operatiivinen ja ammatillinen johto ja
oman tuotantotoiminnan järjestäminen
•  Liikelaitoksen osaamista voidaan hyödyntää
ostopalveluhankinnoissa ja konserniohjauksessa
•  ammattilaisista koostuva johtokunta ja johtaja (ei
luottamushenkilöitä)
Ostopalveluhankinnat
-
Maakunnan toimielinrakenne
• 
Väliaikaishallinto (voimaanpanolakiehdotus 2 luku)
• 
• 
Maakunnan toimielimet ja johtaminen, maakuntalakiehdotuksen mukaan
oltava
• 
• 
• 
• 
• 
Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (7/2017 lähtien)
•  johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää
sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan
käyttämisestä maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti.
•  voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja
siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.
Maakuntavaltuusto (toimikausi alkaa 1.3.2018)
Maakuntahallitus ja maakuntajohtaja (36 §), lisäksi voi olla sote-järjestämisjohtaja
Tarkastuslautakunta (106 §)
Liikelaitoksissa johtokunta ja liikelaitoksen johtaja (9 luku)
Muilta osin toimielin- ja johtamisrakenne on maakunnan päätettävissä (29 §)
• 
• 
Voi olla lautakuntia, johtokuntia tai toimikuntia sekä
jaostoja maakuntahallituksessa, lautakunnassa ja johtokunnassa.
4
-
23.2.17
Etunimi Sukunimi
Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettaminen (voimaanpanolain 6 §)
• 
• 
Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi
voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.
Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja.
Maakunnan liiton hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun
mukaisesti.
• 
• 
• 
• 
Asettamisessa on kysymys vain neuvottelutuloksen muodollisesta toteamisesta eikä
asettamisen yhteydessä olisi mahdollista käyttää harkintavaltaa.
Lisäksi valmistelutoimielin tulisi asettaa mahdollisimman pian lain voimaantultua.
Jos toimielintä ei ole asetettu 2 kuukauden kuluessa, valtioneuvosto asettaa
valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä.
Tässä tapauksessa valmistelutoimielimessä olisi oltava maakunnan alueen kunnista ja
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä 6 jäsentä,
sairaanhoitopiiristä 2 jäsentä, erityishuoltopiiristä 1 jäsen, maakunnan liitosta 1 jäsen,
pelastuslaitoksesta 1 jäsen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 1 jäsen ja työ- ja
elinkeinotoimistosta 1 jäsen sekä heidän varajäsenensä.
5
-
23.2.17
Etunimi Sukunimi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät (7 §)
1) selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö
ja valmistella maakuntavaltuustolle
ehdotukset henkilöstön
siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2) osallistua maakunnille siirtyvän
irtaimen ja kiinteän omaisuuden
selvittämiseen;
3) osallistua maakunnille siirtyvien
sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien
ja velvollisuuksien selvittämiseen;
4) osallistua maakunnille siirtyvien
hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista
tukevien tieto- ja viestintäteknisten
järjestelmien ja ratkaisujen
selvittämiseen;
5) valmistella maakunnan toiminnan ja
hallinnon järjestämistä;
6
6) päättää maakunnan vuoden 2018
talousarviosta;
7) osallistua ensimmäisten
maakuntavaalien järjestämiseen;
8) valmistella muut maakuntien toiminnan
ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi
liittyvät asiat.
Valmistelutoimielimen toimivalta on
rajoitettu siten, että se voi:
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai
työsopimussuhteeseen maakuntaan siten, että
määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2018;
2) tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia vain
määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että
määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2019.
-
23.2.17
Etunimi Sukunimi
Tukipalvelut
• 
• 
Maakunnille siirtyy sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja
maakunnan liittojen omaisuus ja kunnilta sote-järjestämiseen
liittyvä irtain omaisuus (voimaanpanolain 18 ja 21 §)
Valtakunnalliset palvelukeskukset, käyttövelvoite
•  Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus
•  Talous- ja henkilöstöhallinto
•  Tieto- ja viestintäteknisten palvelut
• 
• 
Maakunnille siirtyvästä omaisuudesta kiinteistöt,
kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ja vuokrasopimukset siirtyvät
toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskukseen
Muilta osin tukipalvelut ovat maakuntien organisoitavissa
•  Esim. yhteisomistusyhtiöt kuntien kanssa
7
-
23.2.17
Etunimi Sukunimi
Tehtävät
Väliaikaishallinto
1. Mikä on väliaikaishallinnon kokoonpano alueella?
2. Miten väliaikaishallinnon asiat valmistellaan? Mikä on tarvittava henkilöstömäärä?
3. Mitä käytännössä väliaikaishallinto valmistelee syksyllä 2017(työohjelma)?
Tukipalvelut
4. Mitä tukipalveluja maakunta tarvitsee?
5. Miten maakunnan tukipalvelut järjestetään?
6. Miten maakunnan ja palvelukeskuksen työnjako järjestetään?
Hallinto
7. Miten hallintosääntövalmistelu toteutetaan (aikataulu ja sisältö)?
8. Miten suunnitellaan maakunnan toimielin- ja konsernirakenne?
8
-
23.2.17
Etunimi Sukunimi
Kiitos!
alueuudistus.fi
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ
9
-
23.2.17
Etunimi Sukunimi