Luonnosvaihtoehtojen vertailu

Alustavat kaavaluonnosvaihtoehdot
Kaavaluonnoksia on laadittu kaksi. Aluerajaus on sama molemmissa vaihtoehdoissa,
samoin aluetta koskevat lentotoiminnasta johtuvat rajoitukset ovat samat. Myös
liittymät yleiseltä tieltä, Rengonharjuntieltä on osoitettu samoihin paikkoihin.
Paikoitustilojen määrä riippuu harjoitettavasta toiminnasta ja määräytyy
rakennusluvan yhteydessä.
Vaihtoehto A
Suunnittelualue on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi. Se on kuitenkin jaettu
maanomistuksen mukaisesti kolmeksi tontitksi, joilla on jonkin verran toisistaan
eroavat määräykset. Kaikille tonteille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia
rakennuksia. Rakennusoikeuden voi tässä vaihtoehdossa käyttää kokonaan yhteen
kerrokseen tai kokonaan/osittain kahteen kerrokseen.
Tontti 11/1 on osoitettu liikerakentamisen perusmerkinnällä KL, joten se on tarkoitettu
myymälöitä ja vastaavia kaupallisten palvelujen rakennuksia varten. Toimistotiloja saa
sijoittaa asianomaisen toimipaikan omaa tarvetta varten. Tontille saa rakentaa
tehokkuudella e=0,3.
Tontti 11/2 on osoitettu liikerakentamisen merkinnällä KL-6. Se on tarkoitettu
myymälöitä ja vastaavia kaupallisten palvelujen rakennuksia varten, toimistotiloja saa
sijoittaa asianomaisen toimipaikan omaa tarvetta varten. Lisäksi saa rakentaa
huoltoasematiloja enintään 30% kerrosalasta. Tontille saa rakentaa tehokkuudella
e=0,3.
Tontti 11/3 on osoitettu liikerakentamisen merkinnällä KL-7, jossa pääosa, vähintään
65% kerrosalasta rakennetaan liiketiloiksi. Kerrosalasta enintään 45% saa rakentaa
teollisuustiloiksi, varastoiksi, niihin verrattaviksi tiloiksi tai toimistoiksi. Tontille saa
rakentaa tehokkuudella e=0,4.
Vaihtoehto B
Suunnittelualueelle on osoitettu näyttelyrakennusten korttelialue, liikerakennusten
korttelialue ja toimitilarakennusten korttelialue. Kaikille tonteille saa rakentaa enintään
kaksikerroksisia rakennuksia. Rakennusoikeudesta osa on tässä vaihtoehdossa
sijoitettava toiseen kerrokseen. Mikäli rakennetaan vain yhteen kerrokseen, osoittaa
kaavakartan prosenttiluku sallittavan rakennusalan määrän. Tässä vaihtoehdossa
korostetaan näin ulkotilojen merkitystä, esimerkiksi ulkovarastointia, tuotteiden
ulkonäyttelyjä ja –esittelyä sekä paikoitusta.
Tontti 11/1 on osoitettu näyttelyrakennusten merkinnällä KL-8. Korttelialue on
tarkoitettu erilaisten tuotteiden sisä- ja ulkotilojen näyttelyalueeksi. Myymälätiloja saa
rakentaa enintään 30% kerrosalasta. Tontille saa rakentaa tehokkuudella e=0,15,
rakentamiseen saa kuitenkin käyttää vain 10% tontin pinta-alasta.
Tontti 11/2 on osoitettu merkinnällä KL-6. Se on tarkoitettu myymälöitä ja vastaavia
kaupallisten palvelujen rakennuksia varten, toimistotiloja saa sijoittaa asianomaisen
toimipaikan omaa tarvetta varten. Lisäksi saa rakentaa huoltoasematiloja enintään 30%
kerrosalasta. Tontille saa rakentaa tehokkuudella e=0,45, rakentamiseen saa kuitenkin
käyttää vain 30% tontin pinta-alasta.
Tontti 11/3 on osoitettu toimitilarakennusten merkinnällä KTY-3, jossa pääosa,
vähintään 65 % kerrosalasta rakennetaan tuotantotiloiksi, teollisuus- ja
varastorakennuksiksi tai niiden yhdistelmiksi. Kerrosalasta enintään 45 % saa rakentaa
myymälätiloiksi tai siihen verrattaviksi tiloiksi. Tontille saa rakentaa tehokkuudella
e=0,45, rakentamiseen saa kuitenkin käyttää vain 30% tontin pinta-alasta.
Vaihtoehtojen vertailu
Vaihtoehto A painottuu liikerakentamiseen, vaihtoehdossa B liikerakentamista on
vähemmän ja sen korvaa tuotantorakentaminen ja näyttelytilarakentaminen.
Rakennusoikeutta on ve:ssa B enemmän tonteilla 2 ja 3 kuin ve:ssa A. Toisaalta
vaihtoehdossa A voi yksikerroksista rakentamista toteuttaa näillä tonteilla enemmän
kuin
ve
:ssa
B.
Molemmissa
vaihtoehdoissa
on
otettu
huomioon
yhdistelmärakentaminen liiketiloille, teollisuudelle, varastoinnille, toimistoille ja
näyttelytoimintaan.
Tontti 1 on osoitettu ve:ssa A tavanomaiselle liikerakentamiselle keskimääräisellä
tehokkuudella, ve:ssa B sille on osoitettu vain vähäinen rakennusoikeus ja
painopisteenä on ulkoesittelytilat.