Tiedekunnat

Biologian kandidaattiohjelma, n
Luonnontieteiden kandidaattin tutkinto, biologian kandidaattiohjelma 180 op
Nanotieteiden opintosuunta
Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op
BENP1001
Elämän perusedellytykset maapallolla
BENP1002
Vedet ja vesistöt
BENP1003
Solun elämä
BENP1004
Luonnon monimuotoisuus
BENP1005
Ihminen ja ympäristö
5
5
5
5
5
Biologian aineopinnot ( Biologian kandidaattiohjelman opiskelijoille) 60 op
solu-ja molekyylibiologian opintosuunta
BENA2001
HOPS ja työelämä
0 suositellaan myös HYVY001 Akateeminen opiskelukyky 2 op (sisällytetää
BENA3009
Biotieteiden etiikka
BENA2002
Mikrobiologia
BENA2003
Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus
BENA2004
Genetiikka
BENA2008
Bioinformatiikka
BENA2005
Evoluutiobiologia
BENA2006
Virologia
BENA2007
Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi
2
0
2
3
3
4
3
4
3
5
BENA3010
BENA3011
BENA3012
BENA3013
BENA3014
Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi
Kandidaattiseminaari A
Kandidaattitutkielma
Kandidaattiseminaari B
Kypsyysnäyte
4
2
7
1
0
BENA2015
BENA2016
BENA2017
BENA2018
BENA2019
Proteiinien rakenne ja toiminta
Biokemian laboratoriokurssi
Solubiologia
Solubiologian laboratoriokurssi
Fysiologia
3
3
3
3
5
60
4
5
5
2
6
22
25
Luonnontieteiden ja nanotieteiden opinnot biologia-nano opintopolun opiskelijoille
NANP1001
NANA2001
MATP211 Calculus 1 4 op
MATP212 Calculus 2 5 op
TILP250 Tilastomenetelmien peruskurssi 1
Nanotiede ja teknologia
Nanotieteiden laboratoriotyöt , molekylaariset vuorovaikutukset (vain n
Viestintä- ja kieliopinnot
10
Kemian perusopinnot nanotieteilijöille
26
Fysiikan perusopinnot nanotieteilijöille
25
Vapaasti valittavat opinnot
12
Yhteensä kandidaatin tutkinto
180
Page 1