FWD factsheet 1 docking FI.pubc

FareWellDock Tietokor
1 (Suomi)
FareWellDock
Hännänpurenta ja -typistys: kivuliaat seuraukset
Aikaisempaa etoa
Sikojen hän ä typistetään, koska halutaan vähentää sian riskiä joutua myöhemmin hännänpurennan
uhriksi. Mitä lyhyemmäksi häntä leikataan, sitä pienempi riski sialla on saada häntävaurio. Typistys aiheu%aa kipua ja tulehduksen myös hyvin pienille porsaille ennenkuin katkaistu hännänpää on parantunut. Tämän takia EU lainsäädäntö sallii typistyksen vain, jos mikään muu hännänpurennan ennaltaehkäisytoimenpide ei ole osoi%autunut tehokkaaksi. Eri%äin lyhyeksi typistäminen saa%aa olla kivuliaampaa toimepiteen jälkeen kuin hännän hieman pidemmäksi jä%äminen; tosin tulokset eivät ole olleet
yksiseli%eisiä. Paikallispuudu%een käy%ö voi lievi%ää kipua toimenpiteen aikana mu%a puudu%een tai
kipulääkkeen käy%ö ei poista kipua kokonaan typistyksen jälkeen. Hännän leikatut hermonpäät
kasva%avat paikalle pieniä hermokimppuja, neuroomia, joihin voi lii%yä lisääntyny%ä arkuu%a ja kipua,
vaikka iho on parantunut. Vielä ei edetä, kuinka paljon typistyspituus vaiku%aa pitkäaikaiseen kipuun.
Uusia tuloksia FareWellDock-hankkeesta
Hännäntypistys vähentää sian hännän riskiä tulla
purruksi nelinkertaises .
Porsaat tuntevat kipua typiste%äessä.
Kipulääkkeen, esim. meloksikaamin, anto voi
vähentää, mu%a ei poistaa fysiologista stressireak ota typiste%äessä.
Hännäntypistetyt porsaat näy%ävät olevan
pelokkaampia ihmisiä kohtaan verra%una
pitkähäntäisiin porsaisiin.
Typiste%yjen hän en arkuudessa 8 viikon kuluessa typistyksestä ei havai%u eroja verra%una
typistämä%ömiin, mu%a vielä 4 kuukauden kulu%ua eroja oli hännän hermojen toiminnassa.
Tämä vii%aa mahdolliseen pitkäaikaiseen kipuun.
Myöhemmän häntävaurion, kuten hännänpurennan yhteydessä hännän arkuus ja hermojen
toiminta muu%uvat ainakin 4 kuukaudeksi.
Käytännön ohjeita
•
Hännäntypistystä tulisi väl%ää, koska se aiheu%aa varmas kipua ja pitkäaikaisia muutoksia tuntohermojen toimintaan sekä saa%aa huonontaa sikojen suhtautumista ihmisiin.
•
Vältä hännänpurentaa ja typistyksen tarve%a poistamalla lalla yleises tunne%uja riskitekijöitä.
•
Hoida siat, joiden häntä on purtu, mahdollises käytä myös kipulääke%ä
Lisä etoa:
FareWellDock ko sivu: www.farewelldock.eu