PDF 520 kB - Osuuspankki

MOORESTEPHENS
REWINET OY AB
Hiimeenkatu 26 A
33200 Tampere
TILINTARKASTUSKERTOMUS
Tel: +358-3-2224 433
xmvw.rewinet.fi
Ldnsi-Suomen Osuuspankin edustajistolle
Tilinpaat6ksentilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Ldnsi-Suomen Osuuspankin (y-tunnus 2026954-1) tilinpaat6ksen tilikaudelta
1.1
31 . 12.2016. Tilinpaat6s sisiltdd taseen. tuloslaskelman. rahoituslaskelman ja liitteend annettavat tiedot.
Lausuntonamme esitamme. etta tilinpaat6s antaa oikean ja riittdvdn kuvan osuuspankin toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaat6ksen laatimista koskevien sddnn6sten
mukaisesti ja tayttaa lakisddteiset vaatimukset
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvan
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa 77//nfarkasfa/anve/vo//isuudef
f//inpaafdksen f///nfarkasfuksessa. Olemme riippumattomia osuuspankista niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti. jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tayttaneet muut n8iden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kasityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia
Tilinpaat6sta koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaat6ksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittdvdn kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpaat6ksen laatimista koskevien sddnn6sten mukaisesti ja tayttaa
lakisddteiset vaatimukset. Hallitusja toimitusjohtaja vastaavat my6s sellaisesta sis8isestd valvonnasta, jonka
ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpaat6ksen, jossa ei ole vaarinkaytoksesta tai virheestd
johtuvaa olennaista virheellisyytta.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpaat6sta laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuspankin kykya jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittdmddn seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen. etta
tilinpaat6s on laadittu toimtnnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaat6s laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi los osuuspankki aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista
vaihtoehtoa kuin tehdd din.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaat6ksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on
hankkia kohtuullinen varmuus siita. onko tilinpaat6ksessd kokonaisuutena
vaarinkaytoksestatai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyytta, seko antaa tilintarkastuskertomus. joka
sisdlt8d lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso. mutta se ei ole tae siita. etta olennainen
virheellisyys aha havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa
Virheellisyyksia voiaiheutua vaarinkayt6ksesta taivirheesta. ja niiden katsotaan olevan olennaisia. jos niiden
Kotipclikka: 'l'atttpet'e
Y-ltltttlt s: 15S7221-2
A [email protected]'.F-mof
hiooreS+phens
ItltenlatiotlalLimited
tttembersiti prillcipalcitthrotigtiottt
the world
'
M(:)ORESrEPHENSREWiNET
yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paat6ksiin. joita kayttajat tekevdt
tilinpaat6ksenperusteella
Hyvan tilintarkastustavanmukaiseentilintarkastukseenkuuluu, etta kaytamme ammatillistaharkintaa ja
sdilvtamme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisdksi
.
tunnistamme ja arvioimme vaarinkayt6ksesta tai virheestd johtuvat tilinpaat6ksen olennaisen
virheellisyyden riskit. suunnittelemme ja suoritamme ndihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita
ja
hankimme
lausuntomme perustaksi
tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen
soveltuvaa
tilintarkastusevidenssia. Riski siita. etta vaarinkayt6ksesta johtuva olennainen virheellisyys jaa
havaitsematta. on suurempi kuin risks siita. etta virheestd johtuva olennainen virheellisyys jaa
havaitsematta. sills vaarinkayt6kseen voi liittya yhteistoimintaa. vdgrentamista. tietojen tahallista
esittdmdtt8 jattamista tai virheellisten tietojen esittdmist8 taikka sisdisen valvonnan sivuuttamista.
muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisestd valvonnasta pystyaksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nghden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme sling
tarkoituksessa. etta pystyisimme antamaan lausunnon osuuspankin sisgisen valvonnan tehokkuudesta
arvioimme sovellettujen tilinpaat6ksen laatimisperiaatteidenasianmukaisuutta seko johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistd esitettdvien tietojen kohtuullisuutta
e
teemme johtopaat6ksen siita. onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpaat6s
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta. ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopaat6ksen siita. esiintyyk6 sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvaa olennaista
epavarmuutta,joka voi antaa merkittdvdd aihetta epailla osuuspankin kykya jatkaa toimintaansa. Jos
johtopaat6ksemme on. etta olennaista epavarmuutta esiintyy. meidgn taytyy kiinnitt8d
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaat6ksessa esitettdviin
tietoihin tai. jos
epavarmuutta koskevat tiedot eivdt ole riittavia. mukauttaa lausuntomme.
Johtopaat6ksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksenantamispaivaan menness8 hankittuun
tilintarkastusevidenssiin.Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen. ettei
osuuspankki pysty jatkamaan toimintaansa
arvioimme tilinpaat6ksen. kaikki tilinpaat6ksessa esitettdvdt tiedot mukaan lukien. yleista
esittamistapaa, rakennetta ja sisdlt6d ja sita. kuvastaako tilinpaatos sen perustana olevia liiketoimia ja
tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riitt8vdn kuvan
Kommunikoimme hallintoelintenkanssa muun muassa tilintarkastuksensuunnitellusta laajuudestaja ajoituksesta
seko merkittdvistd tilintarkastushavainnoista.mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkitt8vdt
puutteellisuudet.
jotka tunnistammetilintarkastuksenaikana.
Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitusja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kdsittdd toimintakertomukseen
sisaltyvan informaation. Tilinpaat6sta koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisaltyva informaatio tilinpaat6ksen tilintarkastuksen
yhteydessa ja tata tehdessdmme arvioida. onko toimintakertomukseensisaltyva informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpaat6ksen taitilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietamyksen kanssa taivaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti virheellist8. Velvollisuutenamme on lisdksi arvioida. onko toimintakertomus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien sddnn6sten mukaisesti.
Lausuntonamme esitamme, etta toimintakertomuksen ja tilinpaat6ksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta
toimintakertomuson laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sign n6sten mukaisesti
2
MOORESTEPHENS
REWiNET
Jos teemme suorittamamme ty6n perusteellajohtopaat6ksen. etta toimintakertomukseensisaltyvassa
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meid8n on raportoitava tdstd seikasta. Meilld ei ole timdn asian
suhteen raportoitavaa.
Pari7. helmikuuta2017
Moore Stephens .Rewinet Oy, tilintarkastusyhteis6
/r
+
Veikko Terho
KHT-tilintarkastaja
3