6424/01 DCL 1 hmu DGF 2C Valtuuskunnille toimitetaan oheisena

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 22. helmikuuta 2017
(OR. en)
6424/01
DCL 1
PROBA 7
TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN
Asiakirja:
Päivämäärä:
Muuttunut jakelu:
6424/01 CONFIDENTIEL
22. helmikuuta 2001
Julkinen
Asia:
Perushyödykkeet: Juuttia ja juuttituotteita käsittelevä kansainvälinen
tutkimusryhmä
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka
turvallisuusluokitus on poistettu.
Tämän asiakirjan teksti on sama kuin edellisen toisinnon teksti.
6424/01 DCL 1
hmu
DGF 2C
FI
EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO
Bryssel, 22. helmikuuta 2001 (28.02)
(OR. en)
6424/01
CONFIDENTIEL
PROBA 7
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Perushyödyketyöryhmä
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / neuvosto
Kom:n ehd. n:o: 6380/01 PROBA 5
Asia:
Perushyödykkeet: Juuttia ja juuttituotteita käsittelevä kansainvälinen
tutkimusryhmä
1.
Perushyödyketyöryhmä keskusteli kokouksessaan 15. helmikuuta 2001 komission
suosituksesta neuvoston päätökseksi juuttia ja juuttituotteita käsittelevän kansainvälisen
tutkimusryhmän perustamiseen liittyvistä neuvotteluista.
Työryhmä hyväksyi komission suosituksen suuntaviivat (ks. asiak. 6380/01) tietyin
muutoksin.
2.
Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa, että pysyvien edustajien komitea suosittelisi neuvostolle,
että tämä tekisi seuraavan päätöksen juuttia ja juuttituotteita käsittelevän kansainvälisen
tutkimusryhmän perustamiseen liittyvistä neuvotteluista:
Euroopan yhteisöä edustava komissio osallistuu juuttia ja juuttituotteita
käsittelevän kansainvälisen tutkimusryhmän perustamisesta käytäviin
neuvotteluihin liitteessä olevien suuntaviivojen mukaisesti.
6424/01
DG E II
tum/PMA/ph
CONFIDENTIEL
1
FI
LIITE
Keskeiset näkökohdat tulevaa juuttia ja juuttituotteita käsittelevän kansainvälisen yhteistyön
välinettä koskevan EY:n kannan määrittelemiseksi neuvotteluja varten
Uuden yhteistyövälineen olisi tarjottava taustakehys hallitustenvälisille neuvotteluille, joiden
aiheina ovat juuttiin ja juuttituotteisiin liittyvät kysymykset sekä keinot, joilla tuottajamaiden
taloutta voidaan kohentaa kyseisestä tuotteesta saatavien vientitulojen avulla suoriin tukitoimiin
turvautumatta.
Keskeiset piirteet:
Toimintarakenne: tutkimusryhmä
Tärkeimmät tavoitteet on jo asetettu kesäkuussa ja lokakuussa 2000 pidetyissä neuvoston
erityisistunnoissa. Yhteisö on periaatteessa ilmaissut hyväksyvänsä tavoitteet.
Tärkeimmät toiminnan alat ovat:
–
kansainvälisen yhteistyön toimintakehyksen sekä juuttia kuluttavien ja sitä tuottavien maiden
keskustelufoorumin muodostaminen,
–
hankkeiden määrittely ja käynnistäminen yksityisen sektorin aktiivisella tuella. Tämä on
uuden yhteistyövälineen ehdottomasti tärkein toimintamuoto, jossa korostuu uuden "järjestön"
vauhdinantajan rooli juuttia ja juuttituotteita koskevan strategian laatimisessa ja
toteuttamisessa,
–
yksityisen sektorin osallistumisen edistäminen,
–
kattavien ja perusteellisten tietojen tuottaminen yhdessä FAO:n kanssa juutin tarjonnasta ja
kysynnästä sekä niiden todennäköisestä kehittymisestä (markkinatiedot) tavoitteena
avoimuuden lisääminen,
–
kansainvälisen juuttijärjestön ja FAO:n välisen aikaisemman tehtäväjaon tarkistus
kummankin järjestön roolin määrittelemiseksi selkeästi,
–
juuttimarkkinoiden, uusien juuttituotteiden uudet loppukäyttäjät mukaan luettuina,
optimointiin tähtäävät toimenpiteet.
Jäsenyys
Tutkimusryhmän kaikki jäsenet kuuluvat samaan luokkaan. Kiinan siirryttyä juutin viejästä sen
tuojaksi on todennäköisesti aiempaa helpompi poistaa jako tuottaja- ja kuluttajamaihin.
6424/01
LIITE
DG E II
tum/PMA/ph
CONFIDENTIEL
2
FI
Äänestystapa
Varteenotettavimmat vaihtoehdot ovat
–
kulutukseen/tuontiin ja tuotantoon/vientiin perustuva äänimäärä,
–
kahden edellisen vaihtoehdon yhdistelmä.
Varainhoitoon liittyvät vaatimukset
Vuotuinen hallinnollinen talousarvio saa periaatteessa olla enintään 500 000 Yhdysvaltain dollaria.
Aiemman toimitusjohtajan korvaava pääsihteeri ei saa olla Yhdistyneiden Kansakuntien
järjestelmän palkkaluokkaa D1 korkeammassa palkkaluokassa. Lisäksi olisi kehitettävä mekanismi
erääntyneitä maksuja varten tilanteisiin, joissa hallinnollisen talousarvion jäsenosuuden maksu on
viivästynyt.
Osuudet lasketaan seuraavan menetelmän mukaan tarkoituksenmukaisinta prosenttisuhdetta
soveltaen:
–
kiinteä osa, josta kaikki jäsenet maksavat yhtä suuren osuuden, esimerkiksi 40-50 prosenttia
talousarviosta,
muuttuva osa – 50-60 prosenttia talousarviosta – johon liittyvät jäsenten osuudet suhteutetaan
kyseistä varainhoitovuotta edeltäneen kalenterivuoden juutin tuotannon tai kulutuksen (näistä
suurempi) mukaan.
Hankkeiden rahoitus
Tärkeimmät kansainväliset rahoittajat ja monenväliset laitokset, myös Perushyödykerahasto.
Jäsenvaltiot voivat sitoutua yhdessä yksityisen sektorin kanssa maksamaan vapaaehtoisia osuuksia.
Päätoimipaikka
Sijainti: Dhaka, nykyisen kansainvälisen juuttijärjestön toimitalo tai osa siitä. Ryhmä voi olla
rakenteeltaan hyvin joustava ja vähälukuinen ja siihen kuuluisi pääsihteeri mukaan luettuna
enintään kolme kansainvälistä asiantuntijaa.
Pääsihteeri
Valitaan äänestyksellä ja avoimella valintamenettelyllä samoin kuin nykyisessä kansainvälisessä
juuttiorganisaatiossa.
6424/01
LIITE
DG E II
tum/PMA/ph
CONFIDENTIEL
3
FI
Toimiaika (6 tai 8 vuotta) + kaksi mahdollista enintään kahden vuoden jatkoaikaa.
Arviointi
"Järjestön" toiminnan jatkuminen edellyttää säännöllistä arviointiprosessia ja vuosittain
hyväksyttävän ja tarkistettavan työohjelman menestyksekästä täytäntöönpanoa.
Osallistuminen
Jäsenen, joka aikoo vetäytyä ryhmän toiminnasta, on ilmoitettava siitä vuotta aikaisemmin.
6424/01
LIITE
DG E II
tum/PMA/ph
CONFIDENTIEL
4
FI