tase - Lahden Talot Oy

Konsernitase
31.12.2016
31.12.2016
(1 000 euroa)
31.12.2015
(1 000 euroa)
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet
Enn.maksut ja
keskener. hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
3 402
3 426
12 397
10 781
238 627
2 083
233 585
2 788
50
92
31 239
284 396
521
288 319
21 392
268 638
572
272 636
23 516
11 790
35 306
11 668
5 590
17 259
323 625
289 895
9 137
3 319
33 125
9 220
54 801
8 080
3 319
25 012
8 592
45 003
1 603
1 582
2 827
3 770
222 330
11 552
203 513
9 657
63
23 811
2 247
3 124
1 010
257
30 512
18
20 146
2 276
2 774
1 047
109
26 370
Vieras pääoma yhteensä
264 394
239 540
Vastattavaa yhteensä
323 625
289 895
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto/-tappio
Tilikauden voitto/-tappio
Oma pääoma yhteensä
Vähemmistöosuudet
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Konsernireservi
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä