Esityslista 21.2.2017

Muonion kunta
Sivistyslautakunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Kokoustiedot
Aika
Paikka
21.2.2017 klo 16.30Kunnanvirasto, sivistystoimisto
Asiat
8
Sivistyslautakunnan vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen
9
Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016
10
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman vahvistaminen
11
Sivistystoimenjohtajan tehtäväkuvaus
12
Kansalaisopiston toimintaperiaatteet
13
Jäänhoitokoneen hankinta
14
Luokanopettaja Katariina Similän irtisanoutuminen
15
Muut asiat
16
Kokouksen päättäminen
Muoniossa 13.2.2017
Olavi Airaksinen, puheenjohtaja
Muonion kunta
Sivistyslautakunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Kokoustiedot
Aika
Paikka
21.2.2017 klo 16.30Kunnanvirasto, sivistystoimisto
Jäsenet
Airaksinen Olavi, puheenjohtaja
Huhtamäki Hannaleena, varapuheenjohtaja
Ahola Elina
Lapinoja Johanna
Rauhala Markku
Saarensalmi Ritva
Vuollo Juha
Muut osallistujat
Silén Sakari, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Myllykangas Matti, kunnanhallituksen edustaja
Rantakokko Katri, kunnanjohtaja vs.
Vilamaa Paula, sivistystoimenjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
8-
Pöytäkirjan
tarkastustapa
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus
Pöytäkirjan tarkastus
Kunnantalo, sivistystoimisto 23.2.2017
Pöytäkirjan nähtävänäpito
Kunnantalo, sivistystoimisto 24.2.2017 klo 12.00-15.30
Muonion kunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Sivistyslautakunta
21.2.2017
_______________________________________________________________________
8
Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.10.2016 § 92
hyväksynyt sivistystoimen vastuuhenkilöt laskujen tarkastamiselle
sekä hyväksymiselle 1.1.2017 alkaen.
Koska henkilöstössä tapahtuu joitakin vaihdoksia mm.
virkavapauksien aikana, on tarve nimetä uusia henkilöitä laskujen
tarkastajiksi.
Stj:n esitys:
Sivistyslautakunta nimeää sivistystoimen vastuuhenkilöt laskujen
tarkastamiselle sekä hyväksymiselle esityslistan mukana olevan
ehdotuksen mukaisesti 13.2.2017 alkaen. Oheismateriaali 1.
Päätös:
___/___
Muonion kunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Sivistyslautakunta
21.2.2017
_____________________________________________________________________
9
Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016
Talousarvion toteutumaraportti vuodelta 2016 on
lomapalkkalaskennan osalta keskeneräinen esityslistan
valmisteluvaiheessa.
Ko. toteutumaraportti esityslistan liitteenä. Liite 1.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumat vuodelta 2016 valmistuvat
kokoukseen mennessä ja ne esitellään kokouksessa.
Stj:n esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousarvion
toteutumaraportin sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumat.
.
Päätös:
___/___
Muonion kunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Sivistyslautakunta
21.2.2017
_______________________________________________________________________
10
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman vahvistaminen
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt
vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 20182019, ja kunnanhallitus on kokouksessaan 30.1.2017 § 28
päättänyt täytäntöönpano-ohjeista talousarviovuodelle 2017.
Täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakuntien on tarkistettava
käyttösuunnitelmat talousarviovuoden helmikuun loppuun
mennessä.
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017
sitovuustasoittain esityslistan liitteenä. Liite 2.
Stj:n esitys:
Sivistyslautakunta vahvistaa vuoden 2017 käyttösuunnitelman
liitteen 2 mukaisesti.
Päätös:
___/___
Muonion kunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Sivistyslautakunta
21.2.2017
_______________________________________________________________________
11
Sivistystoimenjohtajan toimenkuvaus
Hallintosäännön 42§:n mukaan sivistyslautakunta hyväksyy
toimenkuvauksen sivistystoimenjohtajan osalta. Toimenkuvaus
tulisi tarkistaa vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä.
Koska kunnassa on kesken kunnanjohtajan rekrytointi ja
kunnanhallitus on edellyttänyt koko henkilöstön
tehtävänkuvausten tarkistamista huhtikuun loppuun mennessä,
on tarkoituksenmukaista, että sivistyslautakunta tarkistaa ja
hyväksyy sivistystoimenjohtajan toimenkuvauksen.
Toimenkuvaus esityslistan mukana. Oheismateriaali 2.
Sivistystoimenjohtajan virkaan valittavalta on edellytetty
soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, asetuksen 986/1998
mukaista rehtorin kelpoisuutta ja kunnallishallinnon ja –talouden
tuntemusta sekä kokemusta sivistystoimesta. Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamiskokemusta
kunnallisesta opetustoimesta tai varhaiskasvatuksesta.
Pj:n esitys:
Päätös:
___/___
Muonion kunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Sivistyslautakunta
21.2.2017
_____________________________________________________________________
12
Kansalaisopiston toimintaperiaatteet
Kansalaisopiston maksuja on tarkistettu sivistyslautakunnan
päätöksellä 25.11.2015 § 113, ja tarkistetut maksut ovat tulleet
voimaan lukuvuoden 2016-2017 alusta. Päätöksen mukaiset
kurssimaksut ovat:
0-15 tunnin kurssit 25 euroa
16-30 tunnin kurssit 35 euroa
31-40 tunnin kurssit 45 euroa
Yli 40 tunnin kurssien ja erikoiskurssien hinnat määritellään
erikseen kurssikohtaisesti.
Kansalaisopiston opettajakunta on keskustellut kansalaisopiston
toimintaperiaatteista kokouksessaan 7.2.2017 ja ehdottaa
seuraavaa:
Opiston maksut säilytetään lukuvuonna 2017-2018 edellisen
lukuvuoden mukaisina paitsi musiikin yksilöopetukseen tulisi 5
euron korotus/lukukausi. Perhealennus muutettaisiin siten, että
alennus on kaikilta samalle kurssille osallistuvilta perheenjäseniltä
25%.
Vähimmäisryhmäkokoa korotettaisiin yhdellä opiskelijalla eli
kirkonkylällä kuusi (6) ja sivukylillä neljä (4) opiskelijaa.
Ilmoittautumiskäytäntöä muutettaisiin siten, että ilmoittautumisen
voi perua maksutta kurssin kohdalla mainittuun viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä. Ilman ajoissa tapahtunutta
perumista tai kokonaan perumatta jätetystä kurssista laskutetaan
kurssimaksu kokonaisuudessaan.
Vastaava käytäntö on mm. Revontuliopistossa sekä Meän
Opistossa.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.10.2016 § 94 päättänyt,
että kansalaisopiston osallistumismaksujen keräämisessä
siirrytään laskutuskäytäntöön toimintakauden 2017-2018 alusta eli
syksyllä 2017.
Stj:n esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy kansalaisopiston opettajakunnan
ehdottamat muutokset opiston toimintaperiaatteisiin.
Päätös:
___/___
Muonion kunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Sivistyslautakunta
21.2.2017
___________________________________________________________________
13
Jäänhoitokoneen hankinta
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 31.1.2017 § 3 todennut,
että jäänhoitokoneen hankinta on välttämätön, mutta päättänyt
siirtää hankintapäätöstä seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten
vuoksi.
Liikunnanohjaaja on toimittanut lautakunnalle lisätietoja, jotka ovat
esityslistan mukana. Oheismateriaali 3.
Liikunnanohjaaja ehdottaa jäänhoitokoneen hankkimista
leasingilla, koska tällöin konetta voidaan käyttää jo tämän kevään
aikana.
Stj:n esitys:
Sivistyslautakunta päättää jäänhoitokoneen hankintamuodosta
esitettyjen lisätietojen pohjalta.
Päätös:
.
___/___
Muonion kunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Sivistyslautakunta
21.2.2017
_____________________________________________________________________
14
Luokanopettaja Katariina Similän irtisanoutuminen
Katariina Similä sanoutuu 6.2.2017 päivätyllä ilmoituksella irti
luokanopettajan virasta 8.3.2017 lähtien.
Ilmoitus on nähtävänä kokouksessa.
Stj:n esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Katariina Similän irtisanoutumisen
luokanopettajan virasta 8.3.2017 lähtien.
Päätös:
___/___
Muonion kunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Sivistyslautakunta
21.2.2017
_____________________________________________________________________
15
Muut asiat
___/___
Muonion kunta
Esityslista/Pöytäkirja
2/2017
Sivistyslautakunta
21.2.2017
_____________________________________________________________________
16
Kokouksen päättäminen
___/___