PUISTOSUUNNITELMASELOSTUS HORNHATTULA

KUNTATEKNIIKKA
22.2.2017
PUISTOSUUNNITELMASELOSTUS
HORNHATTULA
Hulevesien johtaminen Maria Jotunin kadun eteläpuolisella puistoalueella
1. Suunnittelukohde
Kohde sijaitsee Hornhattulan kaupunginosassa (23.) Kuninkaanportti-III
asemakaava-alueen itäpuolella Maria Jotunin kadun eteläpuolisella
puistoalueella. Puistosuunnitelmaehdotus koskee hulevesiviemärin rakentamista
korttelista 357 Hornhattulantien (Mt11822) alitse puiston kautta
Hornhattulanojaan.
Puistosuunnitelman mukainen hulevesilinja johtaa Kuninkaanportti-III
asemakaavan mukaisen teollisuusrakennusten korttelialueen hulevedet
Hornhattulanojaan. Hulevesilinja toimii myös asemakaava-alueen tulvareittinä.
Hulevedet johdetaan Hornhattulantien alitse halkaisijaltaan 1000 mm
hulevesiputkessa, jyrkemmällä osuudella putkikoko on 600 mm, loppupäässä
800mm. Linjan loppuosalla vedet johdetaan Hornhattulanojaan avo-ojassa,
koska linja risteää rakennetun vesihuoltolinjan kanssa eikä sen korkeusasema
mahdollista hulevesiputkitusta koko matkalle. Rakennettava avo-oja ja osa
Hornhattulanojaa eroosiosuojataan voimakkaan virtauksen takia. Eroosiosuojana
käytetään molskottiverhousta (kivi murske 0-150mm).
Nykyinen vesihuoltolinja on suhteellisen lähellä maanpintaa ja se on
lämpöeristetty maavallilla. Nyt rakennettavan avo-ojan kohdalla linja
lämpöeristetään esim. PEX-solumuovilevyillä.
2. Kustannusarvio ja arvioitu toteutusaikataulu
Suunnitelman mukaisen hulevesilinjan rakentamisen kustannusarvio on 150 000
€ (ei sisällä alv. eikä mahdollisia pohjanvahvistuksia). Rakentamisen on
suunniteltu alkavan aikaisintaan keväällä 2017.
Porvoon kaupunki Kuntatekniikka, PL 23, 06101 Porvoo puh. (019) 520 211, www.porvoo.fi
Käyntiosoite: Rihkamatori, Kunnantalo B-rappu, 2-kerros
Borgå stad Kommunteknik, PB 23, 06101 Borgå tfn (019) 520 211, www.borga.fi
Besöksadress: Krämaretorget, Kommungården B-trappan, 2-våningen
1