Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset - ELY

Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset
SISÄLTÖ
LIITE 5 LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET.................................................................... 1
1
YLEISET TAVOITTEET LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄLLE ........................................................................ 2
1.1
1.2
2
Yleistä ................................................................................................................................................... 2
Liikennekaaren voimaantulo .............................................................................................................. 2
LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET ................................................................................... 2
2.1
2.2
2.3
2.4
Yleiset vaatimukset ............................................................................................................................. 2
Tilaajan edellyttämät lipputuotteet, hinnat ja lippujen myyminen .................................................. 3
Lippujen yhteentoimivuus ja clearing ................................................................................................ 4
Laitevaatimukset ................................................................................................................................. 5
3
TILAAJAN VELVOLLISUUDET.................................................................................................................. 5
4
LIIKENTEENHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET ........................................................................................ 5
5
LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA KUSTANNUKSET ................................................... 6
2 (6)
1
Yleiset tavoitteet lippu- ja maksujärjestelmälle
1.1
Yleistä
Viranomaisen käyttöoikeussopimuksen mukaisessa liikenteessä käytettävän lippu- ja maksujärjestelmän tulee täyttää tässä asiakirjassa määritellyt vaatimukset. Lippu- ja maksujärjestelmistä esitetään ainoastaan vähimmäisvaatimukset, eikä liikenteenharjoittajalta edellytetä
minkään tietyn järjestelmän käyttöä. Liikenteenharjoittajan tarjouksesta tulee ilmetä, että sopimuksen mukaisessa liikenteessä käytettävä lippu- ja maksujärjestelmä täyttää tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset.
Lippu- ja maksujärjestelmän avulla myydään asiakkaille lipputuotteita käteisellä ja sähköisten
kanavien kautta, todennetaan matkustusoikeuksia ajoneuvoissa, siirretään matkustustietoja
taustajärjestelmään sekä varmistetaan lipputulojen kohdentuminen oikeille tahoille. Lippu- ja
maksujärjestelmän avulla joukkoliikenteen matkojen maksamisen on oltava asiakkaille helppoa käyttöoikeussopimuksen mukaisessa liikenteessä. Lisäksi järjestelmän tulee tarjota tilaajalle riittävästi helppokäyttöistä ja ajantasaista tietoa sähköisessä muodossa suunnittelun, kilpailuttamisen ja seurannan tueksi.
Käyttöoikeussopimusliikenteessä liikenteenharjoittaja, ei tilaaja, vastaa lippu- ja maksujärjestelmäkokonaisuudesta kaikkine siihen liittyvine osajärjestelmineen (mm. taustajärjestelmä,
myyntisovellus, ajoneuvolaitteet, varikkojärjestelmä sekä sisäiset ja ulkoiset tiedonsiirron rajapinnat). Järjestelmän virhetilanteet eivät saa estää varsinaisen joukkoliikennepalvelun tuottamista.
Tilaaja ja käyttöoikeussopimuksessa mahdollisesti mainitut kunnat maksavat liikennöintivelvoitteen hoitamisesta liikenteenharjoittajalle ainoastaan käyttöoikeussopimuksen mukaista
käyttöoikeuskorvausta. Muita korvauksia (esim. lipputukea tai tekniseen tukeen liittyviä maksuja) ei liikenteenharjoittajalle makseta, joten kaikkien lippu- ja maksujärjestelmästä aiheutuvien kulujen on sisällyttävä liikenteenharjoittajan saamaan sopimuksenmukaiseen käyttöoikeuskorvaukseen.
1.2
Liikennekaaren voimaantulo
Nämä lippu- ja maksujärjestelmää koskevat vaatimukset on laadittu Liikennekaaren (HE
161/2016) tavoitteiden mukaisesti, jotta luotaisiin edellytyksiä uuden teknologian ja uusien
liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla.
Tämän sopimuksen mukaisessa liikenteessä tullaan noudattamaan näiden vaatimusten lisäksi
sellaisia Liikennekaaressa (HE161/2016) määriteltäviä lakisääteisiä yhteentoimivuusvaatimuksia, jotka koskevat kaikkia henkilöliikenteen liikkumispalveluja. Liikennekaaren voimaantulon
jälkeen liikenteenharjoittajalta tullaan todennäköisesti edellyttämään lakisääteisesti lipunmyyntirajapinnan avaamista ulkopuolisille tahoille sekä liikkumispalveluja koskevien olennaisten tietojen toimittamista avoimien rajapintojen kautta vapaasti käytettäväksi.
2
Lippu- ja maksujärjestelmän vaatimukset
2.1
Yleiset vaatimukset
Lippujärjestelmässä noudatettava taksarakenne voi koostua yhdestä tai useammasta maksuvyöhykkeestä tai pohjautua esimerkiksi kilometripohjaiseen laskentatapaan.
Lippu- ja maksujärjestelmän on täytettävä voimassaolevan lainsäädännön mukaiset tietosuojavaatimukset.
3 (6)
2.2
Tilaajan edellyttämät lipputuotteet, hinnat ja lippujen myyminen
Liikenteenharjoittaja päättää asiakkaille tarjoamastaan lipputuotevalikoimasta sekä lippujen
hinnoista ja niiden myymisestä siten, että jäljempänä luetellut vaatimukset täyttyvät. Liikenteenharjoittajan on käytettävä samaa hinnoittelumallia kaikkiin tässä tarjouskilpailussa tarjoamiinsa kohteisiin.
1. Peruskoululaisilla matkustusoikeuden todentamisvälineeksi edellytetään etä- tai kontaktiluettavaa matkakorttia. Muilla asiakasryhmillä matkustusoikeuden todentamisvälineenä tulee kertalipun lisäksi olla etä- tai kontaktiluettava matkakortti, mobiilitunniste tai muu sähköinen tunniste. Matkustusoikeuden todentamisvälineen hankkimisesta voi periä asiakkaalta kertaluonteisen kohtuullisen maksun.
2. Liikenteenharjoittajan on myytävä kertalippuja yksittäistä matkaa varten.
3. Säännölliseen matkustamiseen yli 16-vuotiaille on oltava tarjolla alennettu lipputuote, joka
voi olla kausi-, arvo- tai sarjalippu tai jälkilaskutettava alennettu kertalippu. Lipputuote voi
olla henkilökohtainen. Alennetun lipputuotteen tulee olla edullisempi kuin kertalippu. Alennettu lipputuote ei saa edellyttää sitoutumista yli 60 päivän tai 44 matkan ostamiseen, mutta
liikenteenharjoittaja voi halutessaan myydä alennetun lipputuotteen lisäksi muitakin säännölliseen matkustamiseen soveltuvia lipputuotteita, alennuksella tai ilman, yleisten ehtojen
mukaisesti.
4. Lapsille on myytävä alennettuja kertalippuja seuraavasti:
·
Alle 7-vuotiaat matkustavat maksutta
·
7–16-vuotiaille lapsille myydään kertalippuja 50 % alennuksella. Muista lapsia koskevista
lipputuotteista ja alennuksista päättää liikenteenharjoittaja.
5. Peruskoululaisia varten on myytävä kausilipputuotteita taulukossa 1 mainituin enimmäishinnoin. Peruskoululaisten lipuista laskutetaan suoraan oppilaan kotikuntaa kuukausittain jälkikäteen yleisten ehtojen mukaisesti.
Taulukko 1. Peruskoululaisten lippujen hinnat
Matkan pituus km
Hinta 7-11 v €
Hinta 12 v- €
1-6
1,60
2,30
7-9
1,70
2,50
10 - 12
1,90
2,90
13 - 16
2,10
3,20
17 - 20
2,50
3,70
21 - 25
2,90
4,30
26 - 30
3,30
4,90
31 - 35
3,70
5,60
36 - 40
4,10
6,20
4 (6)
41 - 45
4,50
6,70
46 - 50
4,90
7,20
51 - 60
5,70
8,50
61 - 70
6,50
9,60
71 - 80
7,20
10,80
6. Tässä listauksessa mainittujen tilaajan edellyttämien lipputuotteiden (pois lukien peruskoululaisten liput) on oltava ostettavissa käteisellä ja yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla (pois
lukien reaaliaikavarmenteiset kortit) vähintään ajoneuvoissa ilman myyntipalkkioita tai laskutus- tai maksutapalisiä. Myynnistä tai latauksesta on annettava asiakkaalle aina kuitti. Ajoneuvon kuljettajalta ostetuista lipuista tai matkakortin lataamisesta ajoneuvossa voidaan periä lipun hinnan lisäksi erillinen myyntipalkkio ainoastaan, jos lipun ostaminen/lataaminen
Internet-palvelussa on mahdollista ja asiakkaita tiedotetaan käytännöstä riittävästi.
7. Alennettujen lipputuotteiden hinnat voivat olla enintään liitteessä "Kohdeluettelo" esitettyjen yhteysvälien enimmäishintojen suuruisia. Tilaajan edellyttämien lipputuotteiden hinnoittelussa on oltava selkeä logiikka, jonka mukaan lipun hinta on sitä suurempi, mitä pidempi
matka on tai mitä useampien vyöhykkeiden alueelle matka ulottuu. Hinta voi myös pysyä
samana matkan pidentyessä (ns. tasataksa). Kohdeluettelossa luettelemattomien yhteysvälien hintataso ei voi olla liikenteenharjoittajan tarjouksessa korkeampi kuin kohdeluettelossa
mainittujen yhteysvälien hinta.
Tilaaja vahvistaa edellä lueteltujen lipputuotteiden osalta taksarakenteen, lipputuotteet ja lipputuotteiden hinnat hyväksymällä liikenteenharjoittajan tarjouksen. Tilaajan edellyttämien
lipputuotteiden hintoja tarkistetaan yleisten ehtojen mukaisesti.
2.3
Lippujen yhteentoimivuus ja clearing
Liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho vastaa lippu- ja maksujärjestelmän yhteensopivuudesta muihin alueen lippujärjestelmiin tai -tuotteisiin harkitsemassaan laajuudessa.
Liikenteenharjoittaja voi vapaasti Suomen kilpailulainsäädännön puitteissa sopia muiden liikennöitsijöiden tai muiden joukkoliikenteen viranomaisten kanssa tehtävästä lipputuoteyhteistyöstä esimerkiksi lipputuotteiden kelpoisuuteen liittyen. Liikenteenharjoittajien keskinäisiin sopimuksiin ja yhteisiin lipputuotteisiin liittyvä lipputulokorvausten selvitys esimerkiksi
muiden palveluntarjoajien myymiin kausilippuihin ja lippujen vaihto-oikeuteen liittyen on täysin liikenteenharjoittajan, ei tilaajan vastuulla. Lippujen yhteensopivuutta koskevista sopimuksista sopimuksenmukaisessa liikenteessä tulee kuitenkin informoida tilaajaa viimeistään 30
päivää ennen kuvatun kaltaisen sopimuksen voimaantuloa. Mainittujen sopimusten perusteella käyttöoikeussopimuksen mukaisessa liikenteessä saadut lipputulot ja tehdyt matkat on
raportoitava tilaajalle kuten muutkin käyttöoikeussopimukseen liittyvät lipputulot ja matkat.
Raportointivaatimukset esitetään tämän asiakirjan luvussa 4.
Kelan koulumatkatukeen oikeutettujen opiskelijoiden lippuihin liittyen liikenteenharjoittaja
tai tämän valtuuttama taho voi tehdä sopimuksen Kelan kanssa periäkseen osan lipun hinnasta
suoraan Kelalta asiakkaan sijaan.
Lippu- ja maksujärjestelmän toimimattomuus, käyttäjien tukipyynnöt ja muut mahdolliset viranomaisen tukipyynnöt ovat tilanteita, joihin liikenteenharjoittajan tulee varautua. Lippu- ja
5 (6)
maksujärjestelmän käyttö- ja virhetilanteisiin on oltava saatavissa tukipalveluita vähintään liikennöintipäivinä. Tukipyyntöjä koskevien palautekanavien on oltava eri osapuolten käytössä
vähintään kaikkina liikennöintipäivinä.
2.4
Laitevaatimukset
Liikenteenharjoittajan ajoneuvoissa on oltava lipputuotteiden hyväksymiseen ja käsittelyyn
soveltuvat ajoneuvolaitteet ja ohjelmistot. Jokaisessa linja-autossa on oltava rahastuslaite.
Rahastuslaitteen tapahtumien on rekisteröidyttävä oikealle lähdölle ja oikealle pysäkille. Kun
ajoneuvo liikennöi reitillä, laitteen tulee tietää kulloinenkin sijainti joko automaattisen paikantimen avulla tai kuljettajan toimesta manuaalisesti askeltamalla. Paikantamista varten rahastuslaitteessa tulee olla käyttöliittymä kuljettajalle.
Kertalippuun tulee tulostaa tieto linjasta, liikennöitsijästä ja kelpoisuusajasta.
Lippu- ja maksujärjestelmän on mahdollistettava etä- tai kontaktiluettavien korttien lukeminen ja lataaminen.
Tilaajalla on oikeus auditoida ja tarkastaa liikenteenharjoittajan ajoneuvojen rahastuslaitteet,
varikkojärjestelmät ja muut lippu- ja maksujärjestelmän osajärjestelmät, mikäli tilaaja epäilee,
ettei järjestelmä toimi näiden vaatimusten mukaisesti. Jos liikenteenharjoittajan ajoneuvojen
rahastuslaitteissa, varikkojärjestelmissä tai muissa lippu- ja maksujärjestelmän osajärjestelmissä ilmenee virheitä, on liikenteenharjoittaja velvollinen välittömästi korjaamaan virheet
omalla kustannuksellaan sekä korvaamaan tilaajalle mahdollisesti aiheutuneet vahingot ja
kustannukset.
Liikenteenharjoittaja antaa tarjouksensa liitteenä kuvauksen käytettävästä lippu- ja maksujärjestelmästä. Kuvauksen tulee noudattaa tarjouspyynnön liitettä "Lippu- ja maksujärjestelmää
koskevan kuvauksen sisällysluettelo".
3
Tilaajan velvollisuudet
Tilaaja vastaa siitä, että on tallentanut noin kuukautta ennen sopimuksen alkua seuraavat tiedot Vallu-järjestelmään tai Liikenneviraston koontipalveluun, joista tiedot siirtyvät Matka.fipalveluun:
·
·
·
Sopimuksen perustiedot kuten sopimusnumero
Sopimukseen sisältyvien linjojen reitit ja pysäkit (pysäkin nimi ja ID, järjestelmässä
käytetään Digiroadin pysäkkitunnisteita)
Sopimukseen sisältyvien linjojen aikataulut
Tilaaja vastaa sopimuskauden aikaisten aikataulu- ja reittimuutosten tallentamisesta koontikantaan.
4
Liikenteenharjoittajan velvollisuudet
Ennen käyttöoikeussopimuksen liikennöinnin alkamista liikenteenharjoittajan velvollisuutena
on tarkistaa tilaajan ohjeistuksen mukaisesti (esim. tilaajan toimittamasta excel-tiedostosta tai
RAE-työkalulla) ilman erillistä korvausta tilaajan tallentamat arvioidut pysäkkiajat ja ilmoittaa
tilaajalle mahdollisista huomaamistaan virheistä. Liikenteenharjoittajalla on tarkistusaikaa yksi
viikko. Liikenteenharjoittajan tulee tarkistaa tiedot ja ilmoittaa havaitsemansa virheet tilaajalle
noin neljä viikkoa ennen liikenteen aloittamista ja aikataulujen voimaanastumista.
6 (6)
Tämän lisäksi liikenteenharjoittaja vastaa kaikkien lippu- ja maksujärjestelmään liittyvien tietojen (esim. reitti-, aikataulu-, pysäkki- ja hintatiedot) tallentamisesta ja tietojen ylläpitämisestä käyttämässään lippu- ja maksujärjestelmässä.
Liikenteenharjoittaja vastaa siitä, että tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisesta liikenteestä
tallennetaan seuraavat tiedot liikenteenharjoittajan käyttämään raportointipalveluun:
·
·
·
·
·
nousijatiedot lähdöittäin
nousijatiedot pysäkeittäin
nousijatiedot linjoittain
pysäkkikohtaiset nousijatiedot lipputuotteittain
lähdöittäin eriteltynä pysäkkikohtaiset nousijatiedot lipputuotteittain
Pysäkkikohtaisissa tiedoissa on käytettävä Digiroad-järjestelmän mukaisia pysäkkitunnisteita.
Liikenteenharjoittaja voi halutessaan jakaa edellä luetellut tiedot myös avoimena datana.
Liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho toimittaa edellä listatut tiedot sekä tiedon
linjakohtaisista matkalipputuloista ja rahtituloista tilaajalle kolme kertaa vuodessa (kevätkesä-syksy) tilaajan myöhemmin ilmoittamina ajankohtina. Tiedot toimitetaan sähköisesti esimerkiksi taulukkomuodossa tai pdf-muodossa.
Tilaajalla on rajoittamaton ja pysyvä hyödyntämis-, käyttö- ja luovutusoikeus tietoihin, jotka
tallennetaan sopimuksenmukaisesti liikenteestä liikenteenharjoittajan järjestelmään (mm.
reitti-, aikataulu- ja matkustajatiedot) tai joita järjestelmä hyödyntää (mm. mahdollinen ajoneuvojen paikannustieto).
5
Lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton kustannukset
Liikenteenharjoittaja vastaa käyttämänsä lippu- ja maksujärjestelmän edellyttämistä laite- ja
palveluhankinnoista, huolto-, ylläpito-, päivitys- ja kehittämiskustannuksista sekä linja-autonkuljettajien koulutuksesta ja informoinnista.
Tilaaja voi halutessaan vaatia lippu- ja maksujärjestelmän yhteensopivuuden auditointia,
jonka suorittaa järjestelmän liikkeellelaskija. Liikenteenharjoittaja on velvollinen maksamaan
auditoinnista aiheutuvat kulut.