URN:NBN:fi:jyu-20 - Jyväskylän yliopisto

1
SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVIEN LASTEN NOPEAN
NIMEÄMISEN JA LUKEMISEN TAIDOT 1. JA 2.
LUOKALLA
Suvi-Tuulia Simonen
Erityispedagogiikan
pro gradu -tutkielma
Kevätlukukausi 2017
Kasvatustieteiden laitos
Jyväskylän yliopisto
2
Tiivistelmä
Suvi Simonen. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten nopean nimeämisen ja lukemisen taidot
1. ja 2. luokalla. Erityispedagogiikan pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden
laitos, 2017. 57 sivua, 2 liitettä.
Sisäkorvaistute on kuulon apuväline, jonka avulla saadaan kuuloaistimuksia ärsyttämällä
kuulohermoa sähköisesti. Sisäkorvaistutteen avulla moni vaikeasti kuulovammainen lapsi
pystyy omaksumaan puhutun kielen, mutta kehityksen tasossa on havaittavissa eroja. SIlasten taitoprofiilit ovat yksilölliset, sillä esimerkiksi implantointi-iällä, fonologisella ja sanastollisella kehityksellä, auditiivisella ja visuaalisella muistilla sekä puheen ymmärtämisellä
on yhteyttä SI-lasten lukemaan oppimisen prosessiin. Varhain implantin saaneet lapset ovat
pärjänneet hyvin sanastotesteissä mutta fonologisia prosesseja ja nopeaa nimeämistä mittaavissa testeissä SI-lapset eivät ole yltäneet kuulevien ikäverrokkiensa tasolle. Lukutaidon
taustalla olevista kognitiivisista taidoista alkavan lukutaidon ja erityisesti kirjaintuntemuksen
kehitykseen vaikuttavat tutkimusten mukaan vahvimmin fonologinen tietoisuus ja fonologinen muisti sekä nopean nimeämisen taidot. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää
suomenkielisten sisäkorvaistutteita käyttävien lasten nopean nimeämisen ja lukemisen sujuvuuden taidon kehitystä ensimmäisen ja toisen luokan aikana.
Tutkimukseen osallistui kaksitoista sisäkorvaistutelasta. Yhdelläkään tutkituista SI –
lapsista ei ollut liitännäisvammoja. Tutkituista SI-lapsista seitsemän kävi koulua tavallisella
luokalla ja neljä kävi erityiskoulua ja yksi oli lähikoulussa pienluokalla. Tutkimusta varten
nimeämisnopeutta arvioitiin yksittäisten kirjainten nimeämisen ja sanojen sarjallisen nimeämisen tehtävillä (RAN). Lukemisen sujuvuutta arvioitiin Lukilasse luettavien sanojen osatestillä, jossa tutkittavia pyydettiin lukemaan listalla näkyvät sanat niin nopeasti ja tarkasti
kuin hän osaa. Lukemisen sujuvuutta arvioitiin myös käyttäen suomalaista sovellusta
TOWRE-testin epäsanojen lukemisen osatestistä. Epäsanatesti toteutettiin toisen luokan keväällä. Tämän tutkimuksen aineisto analysoitiin käyttäen IBM SPSS Statistics 20 – ohjelmaa.
Saatuja tuloksia verrattiin normiaineistoon nopean nimeämisessä ja lukusujuvuudessa.
Tässä tutkimuksessa mukana olleiden SI-lasten nopean nimeämisen ja lukemisen sujuvuuden taidot eivät täyttäneet ikäodotuksia, vaikkakin lasten taitotasoissa oli havaittavissa
suurta yksilöllistä vaihtelua. Viime aikoina on saatu viitteitä siitä, että kahta sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kielelliset taidot ovat kehittyneet paremmin yhtä istutetta käyttäviin
lapsiin verrattuna. Lisäksi lyhyt ensimmäisen ja toisen sisäkorvaistutteen käyttöönoton aikaväli näyttäisi olevan yhteydessä parempiin puhutun kielen tuloksiin. SI-lasten kielenkehitystä
on vielä toistaiseksi tutkittu melko vähän. Tutkimukset ovat kuitenkin antaneet jo näyttöä
siitä, että kuulovammaisen lapsen puheenkehityksen edistyminen on keskimäärin sitä nopeampaa, mitä varhaisemmin lapsi on implantoitu. Lisätutkimusta tarvitaan erityisesti SI-lasten
nimeämis- ja lukemisprosesseista ja siitä, mistä kognitiivisista ja kielellisistä osatekijöistä
tämä prosessi koostuu.
Avainsanat: sisäkorvaistute, kielen kehitys, lukemaan oppiminen, lukusujuvuus, nopea nimeäminen
3
TIIVISTELMÄ
SISÄLLYS
1
JOHDANTO ............................................................................................................ 5
2
LUKEMINEN, LUKUSUJUVUUS JA NOPEA NIMEÄMINEN ........................ 7
2.1
Kielenkehityksen piirteitä ................................................................................................. 7
2.2
Lukusujuvuus .................................................................................................................... 9
2.3
Nopea nimeäminen ........................................................................................................ 11
3
SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVÄN LAPSEN KIELEN KEHITYS,
LUKEMAAN OPPIMINEN JA NOPEAN NIMEÄMISEN TAIDOT ............ 13
3.1
Kuuron ja sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen kielen kehitys ......................................... 13
3.2
Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen puhekielen kehitys ................................................. 14
3.3
Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen lukemaan oppiminen ............................................. 17
3.4
Sisäkorvaistutettavan käyttävän lapsen nopean nimeämisen taidot .............................. 20
4
TUTKIMUSONGELMAT................................................................................... 22
5
TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN ............................................................ 23
5.1
Tutkimusaineisto ............................................................................................................ 23
5.2
Muuttujat ja niiden mittaaminen ................................................................................... 24
5.2.1
Nopea nimeäminen ......................................................................................................... 24
5.2.2
Lukemisen sujuvuus ........................................................................................................ 24
4
6
TULOKSET .......................................................................................................... 26
6.1
Nopea nimeäminen ........................................................................................................ 26
6.2
Lukemisen sujuvuus ........................................................................................................ 32
6.3
Nopean nimeämisen yhteys lukemisen sujuvuuteen ...................................................... 39
7
POHDINTA ......................................................................................................... 40
Lähteet
44
Liitteet
55
5
1 JOHDANTO
Suomessa nykyisin lähes kaikki kuulevien vanhempien vaikeasti kuulovikaiset lapset saavat
kuulokojeekseen leikkauksessa asetettavan sisäkorvaistutteen (Ahti 2005, 65) ja varhaiskuntoutuksessa on siirrytty sisäkorvaistutteiden molemminpuoliseen asennukseen (Löppönen
ym. 2011). Sisäkorvaistute välittää laajalti taajuustietoa, ja sen on todettu vaikuttavan myönteisesti puheen havaitsemiseen ja puhutun kielen kehittymiseen sekä lukemisen valmiuksiin
(James, Rajput, Brinton & Goswami 2007). Varsinkin ne sisäkorvaistutelapset, jotka kuulevat paremmin puhuttua kieltä, saavuttavat parhaiten kuulevien ikäverrokkiensa puhutun kielen tason (Svirsky, Robbins, Kirk, Pisoni & Miyamoto 2000).
Kuulovammainen lapsi voi aloittaa koulunkäyntinsä yleisopetuksessa, yleisopetuksen pienluokassa tai erityiskoulussa (Kärkkäinen, Luoto & Ääri-Vähäkylä 2005, 83). Varhainen implantointi-ikä mahdollistaa syntymäkuuroille lapsille kouluikään mennessä jo varsin hyvän puhetaidon (Ahti 2005, 65; Yli-Pohja 2003, 58) ja koulun aloittaminen yleisopetuksessa on soveliasta silloin, jos lapsen kuulo on lähes ikätasoa vastaava ja kuullun ymmärtäminen sujuu hyvin (Kärkkäinen ym. 2005, 84). Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten (sisäkorvaistutetta käyttävät lapset, SI-lapset, cochlear implant-children, CI-children) kielen kehityksen on kuitenkin osoitettu olevan hyvin yksilöllistä, ja heidän taitotasoissa on suuria
eroja (Ahti 2005, 66). Tässä tutkimuksessa käytän jatkossa lyhennettä SI-lapset.
Kuulovammaisten henkilöiden määrä Suomessa on noin 750 000 (n. 15 % väestöstä). Kuntoutusta heistä tarvitsee noin 300 000 ja säännöllisesti kuulokojetta käyttää noin
50 000 henkilöä. (Kuuloliitto ry 2015.) Varhaislapsuuden kuuloviat ovat suhteellisen harvinaisia. Suomessa syntyy vuositasolla noin 50–60 vaikeasti tai erittäin vaikeasti kuulovammaista lasta (Hasan 2005, 31; Kuuloliitto 2015; Sorri 2000, 86). Vuodesta 1994 alkaen on
Suomessa laitettu monikanavaisia istutteita aikuisille, sitten 1995 alkaen kuuroutuneille lapsille ja vuodesta 1997 alkaen synnynnäisesti erittäin vaikeasti kuulovammaisille lapsille (Hasan 2005, 46). Maaliskuuhun 2014 mennessä Suomessa on tehty noin 1200 sisäkorvaistuteleikkausta. Sisäkorvaistuteleikkauksia tehdään vuodessa noin 130 kappaletta (Kuuloliitto
2016).
6
Synnynnäisen tai varhaisen kuulovian merkittävin haitta pienelle lapselle on puhutun kielen omaksumisen ja puhekommunikaation vaikeutuminen sekä sen heijastamat vuorovaikutuksen ongelmat. Näiden haittojen lieventämiseksi on kuulovian varhainen toteaminen ja asianmukaisen kuntoutuksen aloittaminen tärkeää. (Hasan 2005.) Vastasyntyneiden
valtakunnallista kuulonseulontaa voidaan pitää yhtenä tärkeimpänä osana toimivaa kuulon
kuntoutusketjua (Hasan 2005), joiden yleistyminen ja kuulovian varhaisempi diagnosointi on
osaltaan vaikuttanut leikkausiän alentumiseen (Davis, Yoshinaga-Itano & Hind 2001; Nicholas & Geers 2007). Tällä hetkellä synnynnäisesti vaikea-asteisesti kuulovikaiset lapset saavat
sisäkorvaistutteen jopa alle 18 kuukauden iässä (Välimaa & Lonka 2010).
Tutkimuksen tarkoituksena on keväällä 2008 kerätystä aineistosta selvittää kahdentoista 1. ja 2. luokalla olevan SI-lapsen nopean nimeämisen ja lukemisen sujuvuuden taitoja,
joita pidetään yhtenä lukemisen tärkeimmistä taustatekijöistä (Salmi 2008). Tutkimukseen
osallistuneille lapsille tehtiin nopeaa nimeämisen taitoja kartoittava RAN- sekä lukusujuvuutta mittaavat Lukilasse ja Towre/Aro-testit keväällä 2008. Lukutaitotestien avulla saadaan nopeasti kuva lapsen lukemisvalmiuksien tasosta suhteessa luokka-asteeseen (Lukimat
2015). Nimeämisen nopeuden on todettu olevan yhteydessä lukemisen sujuvuuteen (Salmi
2008). Vaikeudet nopean nimeämisen taidoissa ilmenevät hitaana ja työläänä sanojen nimeämisenä, erityisesti silloin, kun sanat esitetään sarjallisessa muodossa (Heikkilä, Närhi, Aro &
Ahonen 2009).
Tutkimuksessakin mukana olleet lapset, 1990-luvulla sisäkorvaistutteen saaneet
lapset, alkavat siirtyä jo keskiasteen opintoihin ja myöhemmin työelämään. Tulevaisuuden
haasteena on tukea tämän kuulovikaisten ryhmän selviytymistä yhä lisääntyvää kommunikaatiota vaativassa yhteiskunnassa. (Hyvärinen, Dietz & Löppönen 2011.) SI-lasten nopean
nimeämisen taitoja ja lukusujuvuutta on vielä toistaiseksi tutkittu melko vähän (Dillon, John
& Pisoni 2012) mutta tutkimukset ovat kuitenkin antaneet jo positiivista näyttöä siitä, että
kuulovammaisen lapsen puheenkehityksen edistyminen on keskimäärin sitä nopeampaa,
mitä varhaisemmalla iällä lapsi on implantin saanut. (James, Rajput, Brinton & Goswami
2007; Lee, Yim & Sim 2012).
7
2 LUKEMINEN,
LUKUSUJUVUUS
JA
NOPEA
NIMEÄMINEN
2.1 Kielenkehityksen piirteitä
Tietyt biologiset, ympäristölliset ja psykologiset edellytykset pitää täyttyä ennen kuin lapsi
voi omaksua kieltä onnistuneesti (Jansson, Verkasalo & Guttorn 2010, 182; Leiwo 1986, 54).
Jokelluksen ja myöhemmän kielen kehityksen välisestä yhteydestä on käyty keskustelua jo
useiden kymmenien vuosien ajan. Useimmat tutkimusten ovat osoittaneet jokelluksen olevan
yhteydessä moniin tärkeisiin puheen ja kielen kehityksen osa-alueisiin, kuten esimerkiksi sanaston kasvunopeuteen (Oller, Eilers, Neal & Schwartz 1999 ; D’Odorico, Fasolo, Majorano
& Suttora 2010) ja myöhempään fonologiseen kehitykseen (Moeller ym. 2007). Siirtyminen
äänen ääriominaisuuksien kokeilusta jokellusvaiheeseen on yksi tärkeimmistä lapsen äänteellisen kehityksen vaiheista (Kunnari & Savinainen-Makkonen 2012, 72−73) ja tämän kehitysvaiheen on todettu olevan hyvin tärkeä myöhemmin puheen ja kielen kehityksen kannalta (Boyessen-Bardies & Vihman 1991)
Lapsen ensisanojen tuottaminen ajoittuu keskimäärin 12 kuukauden ikään (Barrett
1995; Fenson ym. 1994). Kehitys on kuitenkin yksilöllistä ja nopeimmin kehittyneet lapset
tuottavat ensisanansa jo 8−10 kuukauden iässä, kun taas hitaammat normaalisti kehittyneet
lapset lähempänä puolentoista vuoden ikää (Kunnari & Savinainen-Makkonen 2012, 85).
Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että varhaisvaiheen sanaston laajuudella on keskeinen
merkitys myöhemmän kielen kehityksen kannalta. Lapsilla, jotka omaksuvat nopeasti uusia
sanoja, on muita paremmat mahdollisuudet osallistua vastavuoroiseen kommunikointiin ympäristönsä kanssa ja siten jäsentää maailmaa kielen avulla (Dromi 1999; Clark 2003). Samoin
sanaston kehityksen on todettu olevan yhteydessä lapsen fonologiseen kehitykseen (StoelGammon 1998) Sanaston kehityksen on myös havaittu olevan yhteydessä sanojen taivutuksen oppimiseen, äänteiden ja tavujen tunnistamiseen (Silven, Poskiparta & Niemi 2004) sekä
lukemaan oppimiseen (Silven ym. 2004; Lyytinen, Eklund & Lyytinen 2005). Lisäksi sanaston koolla on todettu olevan yhteyttä lasten myöhempiin nimeämistaitoihin (Lyytinen ym.
2005). Lukemisen ja kirjoittamisen aitojen kannalta olennaisia varhaisia taitoja kutsutaan lukivalmiuksiksi. Ennen varsinaisen lukemistaidon kehittymistä lapsen täytyy ymmärtää, että
8
puhuttua kieltä voidaan esittää myös kirjoitetussa muodossa. Kirjainten ja äänteiden yhteyden oivaltaminen on siis tärkeä ensi askel kohti lukemaan oppimista. (Adams 1990.)
Suomessa lasten lukemaan oppiminen tapahtuu verrattain nopeasti (Lerkkanen,
Poikkeus, Ahonen, Siekkinen, Niemi & Nurmi 2010) ja tekninen lukutaito saavutetaan suomenkielessä melko nopeasti vahvan kirjain-äänne vastaavuuden takia (Seymour, Aro & Erskine 2003; Lerkkanen 2003; Holopainen ym. 2002). Noin 10 prosenttia esiopetuksen aloittavista lapsista osaa lukea (Lerkkanen ym. 2010). Ne lapset, jotka tuntevat paljon kirjaimia
kouluun tullessaan näyttävät saavan hyvän alun lukemaan oppimiselle. Kirjaintuntemus sekä
kirjain-äännevastaavuuden oivaltaminen tukee lasta lukutaidon saavuttamisessa. (Kuhn &
Stahl 2003). Muterin (1994) mukaan lukemissujuvuus suomenkaltaisissa kirjoitusjärjestelmältään säännönmukaisissa kielissä, joissa äänne-kirjainvastaavuus on lähes täydellinen, yksittäisten kirjainten nimeämisen nopeudella ja tarkkuudella on tärkeä rooli lukemaan oppimisen kannalta.
Lukutaidon kehittymisessä Lerkkasen (2003) mukaan fonologinen tietoisuus on
yksi tärkeimmistä kielellisistä osataidoista, kun taas Salmi (2008) korostaa kirjainten nimeäminen ja nopea sarjallinen nimeämisen tärkeyttä. Edellä mainittujen kielellisten taitojen lisäksi myös lapsen kognitiivisilla taidoilla, kuten muistilla sekä visuaalisella erottelukyvyllä
on nähty olevan vaikutusta lukutaidon kehitykselle (Holopainen 2002). Hyvin harva tutkimus
on kuitenkaan suoraan verrannut lukemisen oppimista eri oikeinkirjoitusjärjestelmien välillä
(Georgiou, Parrila & Papadopoulos 2008). Lukemaan oppimisen mekanismin täydellinen
ymmärrys vaatii sen, että lukemaan oppimisen malleja pitäisi testata useimmissa ortografialtaan eroavissa kielissä, niin säännönmukaisissa (suomen kieli) kuin ei-säännönmukaisissa
kielissä (englannin kieli) (Aro & Wimmer 2003). Suurin osa normaalisti kehittyvistä lapsista
osaa nimetä aakkoset viimeistään seitsemään ikävuoteen mennessä. Adamsin (1990) mukaan
vahvaa kirjaintuntemusta esiopetusiässä pidetään merkittävän ensimmäisen luokan lukutaitoa ennustavana tekijänä.
Nykyisin lukemisen tutkijat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että fonologinen tietoisuus- erityisesti juuri kirjain-äännevastaavuus – sekä edellä mainittu kirjaintuntemus ennustavat parhaiten lapsen alkavaa lukutaitoa (Georgiou, Parrila & Papadopoulos, 2008), kun
taas nopean nimeämisen on tutkittu ennustavan myöhempää sujuvan lukemisen taitoa
9
(Georgiou ym. 2006). Lukutaidon taustalla olevista kognitiivisista taidoista alkavan lukutaidon ja erityisesti kirjaintuntemuksen kehitykseen vaikuttavat tutkimusten mukaan vahvimmin fonologinen tietoisuus ja muisti sekä nopean nimeämisen taidot (Torppa, Poikkeus,
Laakso, Eklund & Lyytinen 2006),
2.2 Lukusujuvuus
Säännönmukaisuuden ansiosta suomen kielessä fonologinen dekoodaus eli tekninen lukutaito opitaan suhteellisen helposti (Aro & Wimmer 2003; Aro 2004) ja kohtalaisen sujuvuuden oppilaat saavuttavat yleensä toisen luokan lopulla (Aro 2006). Lukusujuvuus koostuu
automatisoituneista osataidoista (Wolf & Kathir-Cohen 2001), kuten kirjain- ja sanantunnistuksesta (LaBerge & Samuels 1974) sekä lauseiden että virkkeiden hallinnasta (Albertini &
Mayer 2010). Sujuva lukeminen edellyttää dekoodauksen hallintaa, eikä lukeminen enää tapahdu kirjain kirjaimelta, vaan sanoja tunnistetaan kokonaisuuksina (Lukimat 2015).
Trezek, Wang ja Paul (2010) määrittelevät lukusujuvuuden toimivan ikään kuin siltana sanantunnistuksen ja luetunymmärtämisen välillä. Sujuva lukuja pystyy teknisen lukemisen sijaan kiinnittämään huomion luetun ymmärtämiseen ja sanojen tunnistusprosessi on
automaattista ja nopeaa (Wolf & Katzir-Cohen 2001). Lukusujuvuus ei siis viittaa pelkästään
lukemisen nopeuteen, vaan lukusujuvuuteen liittyy muun muassa sanan tunnistamisen automatisoituminen (Uusitalo-Malmivaara 2009, 14). Tutkijat ovat löytäneet korkeita korrelaatiokertoimia kuulevien lasten lukemisen sujuvuutta ja luetun ymmärtämistä mittaavissa tutkimuksissa (Rupley, Willson, & Nichols 1998; Therrien 2004). Ne yksilöt, jotka ovat sujuvia
lukijoita, pystyvät prosessoimaan tekstiä mahdollisimman vaivattomasti, mikä vapauttaa heidän työmuistiaan lukemisen seuraaville vaativimmille tasoille, kuten sanojen ja lauseen tunnistamiseen (Kelly 2003). Lukusujuvuus on tunnistettu taidoksi, jota voidaan oppia, harjoitella tai kehittää (Cole 2004).
Kairaluoma, Ahonen, Aro ja Holopainen (2007) tutkivat kahden 7 − 8 – vuotiaan
suomalaisen lukemisvaikeuslapsen lukemisen sujuvuutta. Tutkijat halusivat selvittää, miten
hyvin intensiivinen suomen kielen tavutasoinen yksilöllinen interventio parantaisi tutkimukseen osallistuneiden lasten lukemisen sujuvuutta (erityisesti tarkkuudessa ja nopeudessa). Interventiossa tavujen korostettiin olevan itsenäisiä lukuyksikköjä ja tehtävissä edettiin ensin
10
tavujen, sanojen ja lauseiden lukemisen kautta aina tekstin lukemiseen asti. Intervention tulokset olivat kummankin osallistujan osalta hieman erilaiset mutta molemmilla tutkittavista
oli havaittavissa positiivista kehittymistä lukemisen, varsinkin tuttujen sanojen lukemisen
sujuvuuden, taidoissa. Molemmat tutkimukseen osallistuneista lapsista hyötyi yleisimmin
esiintyvien tavujen harjoittelusta ja kertaamisesta. Sanojen ja epäsanojen harjoittelu vaati tutkittavilta monimutkaisempia taitoja, eivätkä taidot kehittyneet yhtä suotuisasti yleisemmin
esiintyvin lyhyisiin sanoihin verrattuna. Tuloksissa kävi ilmi, että lukihäiriöiset lapset hyötyvät kaikkein eniten tavutasoisista harjoitteista ja tavutasoiset harjoitteet lukemisen sujuvuuden harjoittelemisessa hyödyttävät erityisesti lukivaikeuslapsia.
Vandenberg, Boon, Fore ja Bender (2008) selvittivät tutkimuksessaan lukio-ikäisten
lukihäiriöisten oppilaiden toistavan lukemisen vaikutusta suullisen lukusujuvuuden sekä luetun ymmärtämisen kehittymiseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 6 oppilasta, joilla kaikilla oli todettu oppimisen erityisvaikeutta. Tutkimuksen tulokset antoivat vahvoja näyttöjä
siitä, että myös toistava lukeminen paransi oppimistuloksia niin suullinen lukusujuvuuden
kuin luetun ymmärtämisen osalta. Toistavan lukemisen menetelmä onkin todettu tehokkaaksi
nimenomaan lukemisen sujuvuuden harjaannuttamisessa (Kuhn & Stahl, 2003; Therrien
2004).
Sanojen lukemisen tarkkuus on suhteellisen helppo saavuttaa kirjoitusjärjestelmiltään säännönmukaisissa kielissä (Seymour, Aro, & Erskine 2003). Suurin osa englanninkielisistä interventiotutkimuksista ovat pyrkineet parantamaan lukemisen sujuvuuden tuloksia fonologisten taitojen avulla. Englannin kielen lukusujuvuuden tarkkailuun keskittyneet tutkimukset, eivät kuitenkaan päde suomen kielisiin tutkimuksiin (Holopainen, Ahonen & Lyytinen 2002). Suomen kielen kirjoitusjärjestelmässä kirjain-äänne vastaavuudet ovat säännönmukaisia ja symmetrisiä (Lyytinen, Aro & Holopainen 2004) ja kirjoitetun ja puhutun kielen
tavutus vastaa hyvin läheisesti toisiaan (Wiik 1981). Tähän asti tehdyt kattavat tutkimukset
ovat kuitenkin pääosin keskittyneet englannin kielisen tekstin lukusujuvuuden tarkkailuun
siitä huolimatta, että lukusujuvuudella saattaa olla suurempi merkitys yleisen lukemisen kehittymisen kanssa juuri ortografialtaan läpinäkyvissä kielissä. (Share 2008; de Jong & van
der Lei 2003; Wimmer 1993).
11
2.3 Nopea nimeäminen
Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa palauttaa mieleen tarkasti ja nopeasti erilaisia sarjallisesti esitettyjä kielellisiä symboleja kuten sanoja, värejä, kirjaimia tai numeroita. (Salmi
2008, 10). Nimeämisen taidon mittaamiseen kehitettiin nopean sarjallisen nimeämisen testi
(RAN - testi, Rapid Automatized Naming), jonka lähtökohtana on Denclen ja Rudelin (1974)
kehittämät nimeämissujuvuutta testaavat menetelmät. Nimeämistestauksessa on tavoitteena
aktivoida käsitevarasto kuvien avulla, jolloin saadaan käsitys tutkittavan nimeämisnopeudesta (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari 2003, 19). Mitä suurempi nimeämisaika nopean sarjallisen nimeämisen testissä tulokseksi tulee, sitä hitaampi ja heikompi suoritus on (Salmi
2008, 10). RAN - testin eri tehtävät testaavat monia taitoja, kuten lapsen fonologisen prosessoinnin ja toimeenpanon kykyä. Suorituskyky näissä tehtävissä on täysin riippuvainen puheen tuotannon ja kielen prosessoinnin taidoista. (Lee, Yim & Sim 2012.) Useat tutkimukset
ovat kuitenkin tukeneet ajatusta nimeämisestä fonologisista taidoista osittain erillisenä taitona (Araujo, Pacheco & Faisca 2010; Wolf ym. 2000). Tutkijat ovat olleet yksimielisiä siitä,
että nopea nimeäminen onkin kliinisessä käytössä parhaimmillaan, kun sitä käytetään ennustamaan lukemissuoritusta ennen lukemisen opetuksen alkamista tai kartoittamaan tarkemmin
lukemisvaikeuksien taustatekijöitä kouluiässä muiden arviointivälineiden lisäksi. (Ahonen
2003; Heikkilä ym. 2009, 347.) Nimeämisen on havaittu nopeutuvan ja tarkentuvan iän
myötä aina varhaiseen aikuisuuteen ja aikuisuuteen asti (Heikkilä ym. 2009).
Nopean nimeämisen on havaittu olevan yhteydessä lukemisen tarkkuuteen, lukemisen nopeuteen sekä lukemisen ymmärtämiseen, joko välittömästi tai työlään sanojen dekoodauksen kautta. (Gergious, Parrila, Cui & Papadopoulus 2013.) Suurin osa nopean nimeämisen tutkimuksista on keskittynyt joko lukemiseen, kielellisiin häiriöihin tai yksittäisiin oppimisvaikeuksiin kuten tarkkaavuushäiriöihin tai matemaattisiin ongelmiin. Nimeämisvaikeuksien on monessa etenkin lukemisvaikeuslapsiin kohdistuneessa tutkimuksessa katsottu
liittyvän sanojen varastoinnin ja mieleenpalauttamisen ongelmiin. (Heikkilä ym., 2009.)
Jones, Branigan ja Kelly (2009) tutkivat lukivaikeuslasten ja ei-lukivaikeuslasten nopean nimeämisen testin taustalla olevia prosesseja, jotka määrittelivät kuinka hyvin nämä kaksi ryhmää pärjäsivät nopean nimeämisen testeissä. Lukivaikeuslapset olivat johdonmukaisesti hitaampia kuin ei-lukivaikeuslapset kaikissa testin osa-alueissa, erityisesti testin osiossa, jossa
ärsykkeitä esiteltiin samanaikaisesti. Heikkilä, Närhi, Aro ja Ahonen (2009) tutkivat nopean
12
nimeämisen yhteyttä erityisesti lukemiseen ja lukemisvaikeuksiin. Tutkimukseen osallistui
193 oppimisvaikeuksien vuoksi tutkimuksiin tullutta suomalaista lasta. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin nopean nimeämisen taso erottelee erilaisia oppimisvaikeusryhmiä toisistaan. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että hitaus näytti olevan yhteydessä erityisesti lukemisen pulmiin: nimeämisvaikeuksia esiintyi huomattavasti enemmän lukemisvaikeuslapsilla
kuin muilla oppimisvaikeuslapsilla ja nopea nimeäminen erotteli lukemisvaikeuslapsia kontrolliryhmän lapsista huomattavasti paremmin kuin muita oppimisvaikeuslapsia.
Laaja tutkimusaineisto on antanut viitteitä myös siitä, että nimeämisen nopeudelle
on yhteyttä juuri lukemisen sujuvuuteen. (Heikkilä ym., 2009). Nopean nimeämisen testin
tehtävät on todettu olevan parhaita, jopa universaaleja, ennustajia lukemisen sujuvuuteen kaikissa kirjoitusjärjestelmissä (Georgiou, Parrila & Papadopoulos 2009). Myös erityisesti
RAN-testin kirjain-osion yhteydestä myöhempään sujuvaan lukemiseen on löydetty vahvaa
yhteyttä (Pham, Goldenring Fine & Semrud-Clikeman 2001). Heikot tulokset nopean nimeämisen testissä on havaittu erottelevan lukivaikeuslapset keskimääräisistä lukijoista (Denckla
& Rudel 1974) ja yksinomaan selittävän heikentynyttä myöhempää lukemisen sujuvuutta
(De Jong & Van Der Leij 1999). Wolfin mukaan (1999) nopean nimeämisen osat ovat ikään
kuin lukemisen pienoisosia. Nimeämisen prosessissa toisiinsa yhdistyy havainto-, kognitiiviset ja kielelliset osaprosessit, joista jokainen on tärkeässä osassa nimen mieleen palauttamisessa. Hitaan lukusujuvuuden taustalle on ehdotettu olevan mekanismia, joka näkyy peräkkäisten kirjainten hitaana tunnistamisena ja jonka taustalla näyttää vaikuttavan hidas nopean nimeämisen taito. Nopean nimeämisen ja lukemisen yhteys saattaa johtua visuaalisista
prosesseista, kuten visuaalisen kuvion hahmottamisesta ja visuaalisen erottelun kyvystä, joita
kummassakin taidossa tarvitaan (Stainthorp, Stuart, Powell, Quinlan & Garwood 2010). Tätä
ilmiötä ei ole vielä kuitenkaan tutkittu kovinkaan laajasti (Gasperini, Brizzolara, Chroitofani,
Casalini & Chilosi 2014).
Heikkilän (2015) tutkimuksessa tarkasteltiin nimeämisnopeuden yhteyttä lukemisen
nopeuteen. Tutkimuksen tulokset tukivat nimeämisnopeuden asemaa lukemisen sujuvuuden
ennustajana ja lukemisvaikeuksien itsenäisenä taustatekijänä kirjoitusjärjestelmältään säännönmukaisessa suomen kielessä, jossa lukemisvaikeudet ilmaantuvat ensisijaisesti lukemi-
13
sen sujuvuuden ongelmina. Toisaalta, nopean nimeämisen testin tehtävien ovat todettu olevan parhaita, jopa universaaleja, ennustajia lukemisen sujuvuuteen kaikissa kirjoitusjärjestelmissä (Georgiou ym. 2009).
Myös RAN-testin kirjain-osion yhteydestä myöhempään sujuvaan lukemiseen on
löydetty vahvaa yhteyttä (Pham, Goldenring Fine & Semrud-Clikeman 2001). Georgiou,
Aro, Liao ja Parrila (2015) tutkivat nopean nimeämisen testin (RAN) eri osien (värit ja numerot) (nimeämis- ja taukoajan ja lukusujuvuuden (sanalista ja nopea tekstin lukemisen) yhteyttä. Tutkimukseen osallistuivat yhteensä 347 lasta ja heistä 82 puhuivat kiinaa, 90 englantia ja 90 kreikkaa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että nimeämisajalla oli suurempi merkitys lukemisen kannalta kirjoitusjärjestelmältään säännönmukaisissa kielissä ja taukoajalla suurempi
merkitys kirjoitusjärjestelmiltään ei-säännönmukaisissa kielissä, kuten kiinan kielessä.
3 SISÄKORVAISTUTETTA
KÄYTTÄVÄN
LAPSEN
KIELEN KEHITYS, LUKEMAAN OPPIMINEN JA
NOPEAN NIMEÄMISEN TAIDOT
3.1 Kuuron ja sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen kielen kehitys
Kuulo on ensisijainen aistikanava sekä puhekielen oppimisen, että siihen perustuvan kommunikaation ylläpitämisen kannalta (Korpijaakko-Huuhka & Lonka 2000, 5; Poussu - Olli
2003, 44). Vaikea kuulovika vaikuttaa merkittävästi lapsen kielelliseen kehitykseen ja kommunikaatioon (Ahti 2005 58). Kuulovammaisen lapsen puhekielen kehitykseen vaikuttavat
monet tekijät, kuten esimerkiksi lapsen ikä tarkasteluhetkellä, kuulovian vaikeusaste, kuulokäyrän muoto, kuulovian synty- ja toteamisajankohta, kuntoutusnäkymät, kuulonjäänteet ja
puheen kehitys ennen implantointia, kieliympäristö tai mahdolliset liitännäisvammat (Ahti
2005, 55; Lee ym. 2012; Yli-Pohja 2003, 62). Tutkimukset ovat osoittaneet kuurojen lasten
kielellisissä taidoissa olevan suuria yksilöllisiä eroja ikäryhmittäin. Yhtenä syynä tähän saattaa esimerkiksi olla se, että kuuleviin lapsiin verrattuna kuuroilla lapsilla esiintyy useimmiten
14
myös muita kuurouteen liittyviä lisävammoja tai kognitiivisiin taitoihin liittyviä oppimisvaikeuksia, kuten esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus. (Pyman, Blamey, Lacy, Clark, & Dowell 2000).
Vaikeasti kuulovikaiset lapset diagnosoidaan tavallisesti jo noin vuoden ikäisinä
(Arlinger, Baldursson, Hagerman & Jauhiainen 2008), mutta keskivaikea tai lievä kuulovika
saatetaan havaita sangen myöhään. (Lonka 2012, 245; Lonka & Jauhiainen 2009.) Lapsen
lievempää kuulovikaa aletaan usein epäillä vasta puheen epäselvyyden tai viivästymisen takia (Lonka 2012, 245). Korpilahti (2002) osuvasti korostaa, että kuulovamman diagnosoinnin pitkittyessä kehityksen tukitoimet eivät toteudu riittävän varhain ja tästä syystä on tärkeää
varmistaa, että jokin kommunikaatiokanava toimii mutkattomasti. Kuulovian toteamisen jälkeen on tärkeää, että lapsi saa tarvittavaa kuntoutusta mahdollisimman nopeasti, sillä tehokkaalla ja riittävän aikaisessa vaiheessa aloitetulla kuulon kuntoutuksella voidaan tukea kuulovikaisen lapsen äänteellistä ja kielellistä kehitystä sekä myöhempää lukemaan oppimista
(Hammes ym. 2002). Kuulovammaisen lapsen kielen kehityksen tärkeimmistä kuntoutusmuodoista on siis mahdollisimman hyvin säädetyn kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen (tai
molempien) käyttö, kun tähdätään lapsen puhutun kielen omaksumiseen (Gustafsson ym.
2008).
3.2 Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen puhekielen kehitys
Sisäkorvaistutteen asentamista harkitaan kuulon kuntouttamiseksi lapsille, joilla on synnynnäinen tai lapsuudessa hankittu molemminpuolinen vaikea tai erittäin vaikea-asteinen sensorineuraalinen kuulovika (Kim ym. 2010). Myös kuulohermon toiminnan on oltava riittävää,
jotta sisäkorvaistutteesta olisi apua (Löppönen ym. 2011). Vaikeasti kuulovammaisen lapsen
puheen kehitys riippuu ennen kaikkea kuulokyvystä, vaikea-asteisen kuulovamman kestosta
ennen sisäkorvaistuteleikkausta, istutteen saanti-iästä ja saadun kuntoutuksen laadusta
(Geers ym. 2009). Enemmistö vaikea-asteisesti kuulovikaisten lasten kuulevista vanhemmista valitsee nykyisin lapselleen sisäkorvaistutteen. (Lonka 2012, 245−246.) Kuulonkun-
15
toutus ja kuulokojekokeilu pyritään aloittamaan mahdollisimman varhain, yleensä noin puolen vuoden iässä. Mikäli kuulokojeella ei saavuteta riittävää toiminnallisen kuulon tasoa, lapselle leikataan sisäkorvaistute tavallisesti noin vuoden iässä (Löppönen ym. 2011).
Lasten kuulonkuntoutus on laaja kokonaisuus, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on
turvata puheen ja kielen kehitys (Hyvärinen ym. 2011, 819). Kuulo ja puheen havaitseminen
edeltävät ennen puheen tuottoa ja ovat tästä syystä ratkaisevassa asemassa kielen kehityksessä (Iivonen 2012, 35). Sisäkorvaistute mahdollistaa kuuron lapsen pääsyn puhutun kielen
pariin ja näin ollen sanaston kehittymiseen (Geers, Nicholas & Sedey 2003). Puhekielen kehittymiselle on siis tärkeää, että kuuloaistin kautta välittyy riittävästi tietoa puheen kuulemiseksi ja ymmärtämiseksi (Hasan 2005, 31), ja puhekielen kehitys on riippuvainen ennen
kaikkea sensorisesta, motorisesta ja kognitiivisesta järjestelmistä ja näiden järjestelmien yhteistoimivuudesta (Poussu-Olli 2003, 43). Kuulohavainnot edellyttävät useiden keskushermostollisten perustekijöiden yhteistoimintaa. Oppimisen alkuvaiheessa on tärkeää pystyä
erottelemaan kuuloärsykkeiden erillisiä piirteitä, ja kun kuultu puhe tulee lapselle tutuksi, voi
hän luottaa yhä paremmin ympäristönsä kokonaisvaltaisiin kuulohavaintoihin. (Korpilahti
2012, 39.) Alle kaksivuotiaiden istutteen saaneiden lasten puheen kehityksen on tutkittu
käynnistyvän nopeasti, ja he voivat saavuttaa kuulevien ikäverrokkien puheen tuoton taidot
noin kolmen vuoden kuluessa leikkauksesta (Svirsky, Teoh & Neuburger 2004). Lisäksi tutkimukset ovat myös osoittaneet, että ne SI-lapset, jotka saavat istutteen alle 12-kuukauden
iässä, voivat kehittyä puheen ja kielen kehityksessä lähemmäs kuulevien ikäverrokkiensa tasoa (Colletti ym. 2005; Dettman, Pinder, Briggs, Dowell & Leigh, 2007; Miyamoto, Houston
& Bergeson, 2005; Waltzman & Roland 2005). Viiden vuoden ikää on pidetty merkittävänä
rajana SI-lasten puhekielen kehityksessä, sillä on havaittu, että alle viisivuotiaina implantoidut lapset pärjäävät paremmin puhuttua kieltä mittaavissa testeissä kuin yli viisivuotiaana
implantoidut lapset (Kirk ym. 2000). Lasten kielelliset taidot kehittyvät hyvin pitkään istutteen käyttöönoton jälkeen, mutta kuten kuulevillakin lapsilla, neurologiset häiriöt ja oppimisvaikeudet voivat heikentää kielellistä kehitystä (Boons ym. 2013). SI-lapsen kielen kehityksen taustalla näyttävät olevan monet ei niin yksiselitteiset tekijät. Tutkijoiden mukaan SIlasten kielen kehitykseen vaikuttavien taustatekijöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen olisi
erittäin tärkeää kokonaiskuvan ymmärtämiseksi. Tämä auttaisi ennen kaikkea kehittämään
16
uusia kuntoutusohjelmia ja ymmärtämään paremmin, miten SI-lapset puhekieltä prosessoivat
ja oppivat. (Lee ym. 2012).
Suomessa sisäkorvaistute leikataan vuosittain noin 25–35 lapselle (Löppönen ym.
2011; Kokkonen, Mäki-Torkko, Roine & Ikonen 2009) ja leikkauspäätöstä tehtäessä on tärkeää arvioida lapsen mahdollisuudet hyödyntää sisäkorvaistutetta (Kuuloliitto 2015). Siitä
ollaan oltu myös yhtä mieltä, että mitä aikaisemmin kuulovammainen lapsi saa sisäkorvaistutteen sitä paremmat puhutun kielen oppimisen mahdollisuudet hänellä ovat (Nicholas &
Geers, 2007). Sisäkorvaistute ei tee käyttäjästään normaalikuuloista eikä muuta varhaiskuuron, kuuron tai kuuroutuneen kuulovamman haittaluokitusta. (Kuuloliitto 2015.) Yhä useampi suomalaisista kuulovammaisista lapsista saa sisäkorvaistutteen (Yli-Pohja 2003, 63) ja
hoidon ikäraja on selvästi laskenut viime vuosien aikana (Hyvärinen ym. 2011). Yhä nuoremmille lapsille laitetaan istute (Ylipohja 2003, 63) ja nykyisin pyrkimyksenä on asentaa
sisäkorvaistute jo lähempänä 12 kuukauden ikää (Hyvärinen ym. 2011). Hyvärinen (2011)
selventää, että juuri istutekuntoutuksessa leikkausiän aikaistuminen, on merkittävin syy selvästi parantuneisiin tuloksiin vaikeasti kuulovammaisten lasten puheen ja kielen kehityksessä. Sisäkorvaistutehoidon kehittymisen myötä vaikeiden kuulovikojen kuntoutustulokset
ovat merkittävästi parantuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. (Hyvärinen ym. 2011.)
Varhaisella viittomakielellisellä kommunikaatiolla on osoitettu olevan suotuisia
vaikutuksia kuulovammaisen lapsen kognitiiviselle ja emotionaaliselle kehitykselle (Korpilahti, 2003; Mouvet ym. 2013; Szagun & Stumper 2012; Schick, Marschark, Spencer & Elizabeth 2005), ja siksi sen käyttö on perusteltua silloinkin, kun vanhemmat valitsevat oralistisen kuntoutuksen tai toivovat, että lapselle asennettaisiin sisäkorvaistute. (Sinkkonen 2000,
110.) Mouvet ym. (2013) tarkastelivat pitkittäistutkimuksessaan kuulevan äidin kuuron lapsen kielen kehitystä ennen ja jälkeen sisäkorvaistutteen asentamisen. Ennen implantin asentamista lapsi oli kommunikoinut äitinsä kanssa molemmilla, viittomakielellä sekä puhutulla
kielellä. Implantin asentamisen jälkeen äiti oli hiljalleen muuttanut kommunikoinnin pelkälle
puhutulle kielelle. Tutkimus siis osoittaa sen, että vaikka lapsen puhekieli kehittyi suotuisasti,
saattaisi olla lapsen kielellisen kokonaiskehityksen kannalta parasta, jos varsinkin kielellisen
kuntoutuksen alkuvaiheessa jatkettaisiin viittomakielen käyttöä puhutun kielen oppimisen
tukena (Mouvet ym., 2011).
17
Geers, Nicholas ja Sedey 2003 tutkivat sadan kahdeksankymmenen kahden 89−vuotiaan viimeistään viiden vuoden ikään mennessä sisäkorvaistutteen saaneiden amerikkalais- ja kanadalaissyntyisten kuulovammaisten lasten englannin kielen ymmärtämisen ja
tuottamisen taitoja. Puheen ymmärtämisen, sanallisen päättelyn, kerronnan ja kielen spontaanin tuottamisen kykyä tarkkailtiin joko puhutun tai viitotun kielen avulla. Tutkimuksessa
selvisi, että sisäkorvaistutteen käytöllä on suuri vaikutus vaikeasti kuulovammaisten lasten
kielitaitoon. Reilut puolet tutkimukseen osallistuneista keskimääräisen oppimiskyvyn omaavista SI-lapsista tuottivat ja ymmärsivät puhuttua kieltä tasolla, joka on verrattavissa kuuleviin saman ikäisiin lapsiin. Tutkimuksessa myös selvisi, että vaikeasti kuulovikaisten kuulokojetta käyttävien lasten kielelliset taidot eivät yltäneet yhtä suuriin testituloksiin SI-lasten
kanssa kerronnallisissa, sanastoon kokoon, morfologiaan, ilmausten keskipituuksiin ja monimutkaisiin lauserakenteisiin liittyvissä taidoissa spontaanin puheen yhteydessä. Tuloksissa
kävi siis ilmi, että puhuttuun kieleen perustavasta opetuksesta hyötyvät ennen kaikkea sisäkorvaistutteen saaneet lapset.
Viime aikoina on saatu viitteitä siitä, että kahta sisäkorvaistutetta käyttävien lasten
kielelliset taidot ovat paremmat kuin yhtä istutetta käyttävien esimerkiksi vielä kolme vuotta
ensimmäisen istutteen käyttöönoton jälkeen (Boons ym. 2012). Lisätutkimustietoa kuitenkin
tarvitaan erityisesti suomea omaksuvien SI-lasten kielellisistä taidoista, sillä kielen omaksumiseen vaikuttavat vahvasti kielten typologiset erot (Välimaa & Kunnari 2014, 88).
3.3 Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen lukemaan oppiminen
Implantointi-iällä on osoitettu olevan suuri merkitys kuulovammaisten lasten puheen havaitsemisen, puheen ymmärrettävyyden, muun yleisen kielenkehityksen (Geers, Nicholas, &
Moog 2007) ja lukemaan oppimisen kannalta. (Archbold ym. 2008). Parhaimmillaan lasten
on havaittu alkavan tuottaa 2−3 sanan pituisia lauseita noin kaksi vuotta istuteleikkauksen
jälkeen. Pelkkä kuuloikä (istutteen aktivoinnista kulunut aika) ei kuitenkaan kokonaan määrittele puheen havaitsemisen ja kielellisen tuottamisen tuloksia. Vaikka nykypäivänä implantoidaan suuri joukko alle 2-vuotiaita kuulovammaisia lapsia, kysymykset yksilöllisistä
18
eroista kielellisessä kehityksessä nuorena implantoitujen lasten kohdalla ovat vielä ratkaisematta. (Lee ym. 2012; Yli-pohja 2003, 63.) Sisäkorvaistute ei siis takaa täydellistä puhekielen
kehittymistä ja myöhempää lukemaan oppimista kaikille kuulovammaisille lapsille. Joidenkin lasten edistyminen on hämmästyttävän nopeaa ja taas vastaavanlaisesti, toisilla selvästi
hitaampaa. (Yli-Pohja 2003, 63.) Synnynnäisen tai varhaisen kuulovian merkittävin haitta
puheenkehityksen näkökulmasta on puhekommunikaation vaikeutuminen ja vuorovaikutuksen ongelmat, joiden syystä kuulovian varhaisen toteamisen ja kuntoutuksen tärkeys korostuu. (Hasan 2005 38; Launonen & Lonka 2000, 34).
Vermeulen Win van Bon, Schreuder, Knoors ja Snik (2007) tutkivat 50 sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen luetun ymmärtämisen ja sanantunnistamisen taitoja. Tutkimuksessa
mukana olleilla oli vähintään kolmen vuoden kokemus istutteen käytöstä. Tutkittavien taitoja
verrattiin 500 ei-implantoidun kuuron lapsen vastaaviin kielellisiin taitoihin. Tutkimuksessa
selvisi, että SI-lasten luetun ymmärtäminen oli selkeästi parempi kuin ei-implantoiduilla kuuroilla lapsilla, mutta testien tulokset selvästi osoittivat, että SI-lasten tulokset olivat oleellisesti jäljessä kuuleviin lapsiin verrattuna, varsinkin luetun ymmärtämistä mittaavassa testiosiossa. Sanantunnistuksen tehtävissä SI-lapset kuitenkin pärjäsivät kuulevien ikäverrokkien
tasoisesti.
Geers (1997) vertasi kahden eri kuulovammaisen kuulokojetta käyttävän lapsiryhmän sanaston hallinnan, puheen vastaanottamisen ja tuottamisen taitoja SI-lasten kielellisiin
taitoihin. Ensimmäiseen tutkittavaan ryhmään kuuluivat kuulokojetta käyttävät kuulovammaiset lapset, joiden kuulovamman aste oli 90-100dB ja toisen tutkittavan lapsiryhmän kuulovamman aste oli suurempi kuin 100dB. Tutkimuksessa selvisi, että sisäkorvaistutelapset
pärjäsivät puheen vastaanottamisen ja tuottamisen sekä sanaston hallinnan taidoissa samalla
tasolla kuin vähemmän kuulokojetta tarvitsevat lapset. Vaikka tutkimukset ovat osoittaneet,
että vaikeasti kuulovammaisten lasten puheen vastaanottamisen ja puhutun kielen taidot ovat
selkeästi kehittyneet sisäkorvaistutte leikkauksen jälkeen (Geers, 1997; Houston, Pisoni,
Kirk, Ying, & Miyamoto, 2003) SI-lasten kielen kehityksen taidot eivät kuitenkaan ole
useissa tutkimuksissa yltäneet yhtä hyviin testituloksiin kuin kuulevilla saman ikäisillä lapsilla. (Ertmer, Strong, & Sadagopan, 2003).
19
Johnson ja Goswami (2010) selvittivät tutkimuksessaan SI-lasten fonologista tietoisuutta, erityisesti sanaston ja lukemaan oppimisen kehitystä. Tutkimukseen osallistu neljänkymmentä kaksi 5 − 15 vuoden ikäistä implantoitua lasta; kaksikymmentäyksi lasta oli saanut implantin 2.5 vuoden iässä ja kaksikymmentäkaksi 5 vuoden iässä. Kaikille tutkimuksessa mukana olleille lapsilla tehtiin sarja fonologisen prosessoinnin tehtäviä liittyen lukemisen, sanaston ja ääneen lukemisen hallintaan. Tutkimuksessa selvisi, että implantointi-iällä
on suuri vaikutus sanaston ja lukemisen tuloksiin. Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että SIlasten taitoprofiilit olivat hyvin yksilöllisiä; implantointi-ikä, fonologinen ja sanaston kehitys, auditiivinen ja visuaalinen muisti sekä puheen ymmärtäminen ovat kaikki yhteydessä SIlasten lukemaan oppimisen prosessiin. Sisäkorvaistute on yhteydessä SI-lasten puhutun kielen, auditiivisen muistin ja fonologisen tietoisuuden kehitykseen erityisesti sanantunnistuksen kehityksessä.
Archbold ym. (2008) tutkivat implantointi-iän ja lukemisen taidon välistä suhdetta.
Tutkimuksesta kävi ilmi, että alle 42 kuukauden iässä implantoidut lapset saavuttivat ikätasoa
vastaavan lukutaidon 5-7 vuotta implanttileikkauksen jälkeen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut
niiden lasten kohdalla, joiden implantointi-ikä oli yli 42 kuukautta. Tässä tutkimuksessa mukana olleiden lasten implantointi-iällä todistettiin siis olevan ratkaiseva tekijä lukemisen taitojen kehitykselle. Alle 42 kuukauden ikäiset SI-lasten lukemiseen tarvittavat prosessoinnin
taidot olivat ikäverrokkien tasolla. Siis mitä nuorempina kuurot lapset implantin saavat sitä
paremmat mahdollisuudet heillä on saavuttaa kuulevien ikäverrokkien lukemisen taso. SIlasten lukemaan oppimisen prosessit ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä (Archbold ym. 2008).
Vaikeasti kuulovammaisten lasten kielen kehitystä koskevia tutkimuksia on toistaiseksi tehty hyvin vähän. Niihin osallistuneiden koehenkilöiden ryhmä ovat olleet myös
hyvin heterogeenisiä. Tutkijoiden mukaan tutkimuksia tulkittaessa ja vertaillessa on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi siihen, milloin kuulovika on lapsella todettu, saatu kuntoutusmuoto ja minkälainen kielellinen kotitausta lapsella on (Lonka & Linkola 2011). Lukemaan
oppimisessa lukusujuvuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jota ei kuitenkaan ole riittävästi
tutkittu kuurojen ja huonokuuloisten näkökulmasta. Tästä valitettavana seurauksena opetuksen ammattilaiset eivät välttämättä arvioi lukusujuvuutta tai opeta sitä riittävällä tavalla, jolloin kuulovammaisten oppilaiden on vaikea kehittyä sujuviksi lukijoiksi (Luckner & Urbach
2012).
20
3.4 Sisäkorvaistutettavan käyttävän lapsen nopean nimeämisen taidot
Sisäkorvaistute näyttää parantavan sanaston hallinnan ja lukemisen taitoja verrattaessa normaaleihin kuulokojeisiin (Geers 2007). Sisäkorvaistutteen vaikutuksesta kuulovammaisten
lasten puhekielenkehitykseen on siis saatu vahvaa positiivista näyttöä (Geers 2007; Archbold
ym. 2008). Edelleen tiedetään kuitenkin verrattain vähän esimerkiksi fonologisesta prosessoinnista ja sen taustalla olevista osatekijöistä sekä nimeämistä selittävistä taidoista. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kuurojen lasten lukemaan oppiminen on useimmin
viivästynyttä, esimerkiksi verrattuna saman ikäisiin kuuleviin lapsiin ja tämän eron on nähty
kasvavan iän myötä (Lee ym. 2012).
Kuulevien lasten lukemaan oppimisen on nähty olevan läheisessä yhteydessä fonologisen tietoisuuden kanssa. Lee ym. (2012) tutkivat SI-lasten nopean nimeämisen taitoja,
joiden on nähty ennustavan mahdollista lukivaikeutta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää SI-lasten fonologisen prosessoinnin taitoja kuuleviin ikäverrokkeihin verrattuna ja selvittää fonologisten prosessointitaitojen selitysvoiman vaihtelua SI-lasten vastaanottavan sanaston osalta. Tutkimuksessa oli 20 lasta, jotka olivat saaneet sisäkorvaistutteen ennen kahden
vuoden ikää. Nuorimmat tähän tutkimukseen osallistuneet lapset olivat neljä vuotta ja vanhimmat kuusi vuotta ja yksitoista kuukautta. Fonologisen prosessoinnin taitoja testattiin fonologista tietoutta ja nopean nimeämistä testaavilla testien avulla. Tuloksissa selvisi, että SIlapset olivat selkeästi heikompia nopeassa nimeämisessä, kuin kuulevat ikäverrokkinsa. Aikaisin implantin saaneet lapset pärjäsivät hyvin sanaston laajuutta mittaavissa testeissä mutta,
esimerkiksi fonologista prosessointia mittaavissa testeissä tulokset eivät yltäneet kuulevien
ikäverrokkien tasolle. Fonologiset prosessoinnin taidot ovat tärkeässä osassa juuri sanaston
ja myöhemmän kielen kehittymisen kannalta.
Suomalaista tutkimusta SI-lasten kielen kehityksestä on vielä valitettavan vähän.
Meronen (2004) tutki viittomakielisten lasten viittomakielen kehitystä ja omaksumista ja havaitsi tuloksissaan kuurojen lasten viittomakielen taidoilla olevan yhteyttä nimeämiseen ja
21
hyvät viittojat olivat yleensä myös nopeita nimeäjiä. Yli kymmenenvuotiaiden kuurojen lasten viittomakielen ja nopean nimeämisen taidoilla oli merkitsevä yhteys toisiinsa. (Meronen
2004; Takkinen 2000). Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan selventämään miten, tämä yhteys
vaikuttaa SI-lasten kielen kehitykseen ja etenkin lukemaan oppimiseen.
Myös SI-lasten koulupolkuun liittyvää tutkimusta tarvitaan lisää. Kotimaiset tutkimukset ovat osoittaneet (Sume 2008, 128; Huttunen & Välimaa 2010), että yli puolet SIlapsista osallistuu oman lähikoulunsa tarjoamaan yleisopetukseen. SI-lapsen koulun aloittaminen yleisopetuksessa on soveliasta, jos lapsen kuulo on lähes ikätasoa vastaava ja kuullun
ymmärtäminen sujuu hyvin (Kärkkäinen ym. 2005, 84). Myös ulkomaisissa tutkimuksissa
on saatu vahvaa näyttöä siitä mitä aikaisemmin kuulovammainen lapsi sisäkorvaistutteen saa,
sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on sijoittua oman lähikoulunsa yleisopetuksen luokkaan. Implanttileikkausiän yläikärajaa on pidetty 5-vuoden iässä (Geers & Brenner 2004).
Siitä huolimatta, että tämä aiemmin erityisopetukseen sijoitettu oppilasryhmä on yli 10 vuoden ajan ollut yleisopetuksen parissa, Suomessa ei ole vielä riittävästi tutkittu, millaisia tukitoimenpiteitä SI-lasten menestyksekäs integroiminen yleisopetukseen vaatii. Tämä auttaisi
myös kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisia tukemaan tätä kasvavaa kieliryhmää parhain
mahdollisin keinoin.
22
4 TUTKIMUSONGELMAT
SI-lasten kuuloikä on yleensä lyhyempi kuin kuulevien lasten, minkä vuoksi heillä saattaa
olla suurempi riski jäädä jälkeen kuulevien lasten lukutaidon kehityksessä (Nicholas & Geers
2007). Aikaisempi tutkimus on todennut nopean nimeämisen ennustavan myöhempää lukemisen taitoa sekä erityisesti lukusujuvuuden kehitystä (Papadopoulos, Georgiou & Kendeo
2009). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää SI-lasten nopean nimeämisen ja lukemisen sujuvuuden taitotasoa ensimmäisellä ja toisella luokalla.
Tutkimusongelmat:
1. Millainen on SI-lasten nopean nimeämisen taitotaso ensimmäisellä ja toisella luokalla?
1.1 Onko SI-lasten taitotaso samalla tasolla kuin kuulevilla lapsilla keskimäärin?
1.2 Miten SI-lasten nopean nimeämisen taitotaso muuttuu ensimmäisen ja toisen luokan aikana?
2. Millainen on SI-lasten lukemisen sujuvuuden taitotaso ensimmäisellä ja toisella luokalla?
2.1 Onko SI-lasten taitotaso samalla tasolla kuin kuulevilla lapsilla keskimäärin?
2.2 Miten SI-lasten lukemisen sujuvuuden taitotaso muuttuu ensimmäisen ja toisen luokan
aikana?
3. Miten nopea nimeäminen ja lukemisen sujuvuus ovat yhteydessä SI-lapsilla ensimmäisellä
ja toisella luokalla?
23
5 Tutkimuksen toteuttaminen
5.1 Tutkimusaineisto
Tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusaineisto on osa Alkuportaat-seurantatutkimusta. Alkuportaat-tutkimus sisältyy osahankkeena Jyväskylän yliopistossa vuoden 2006 alussa aloittaneeseen Suomen Akatemian Oppimisen ja motivaation huippututkimusyksikköön (2006–
2011). Alkuportaat -tutkimuksessa kartoitetaan tietoa lasten varhaisista oppimispoluista, erityisesti luku- ja kirjoitustaidon ja motivaation kehittymisestä kouluun siirtymävaiheessa ja
ensimmäisten kouluvuosien aikana. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös vanhempien
ja opettajien ohjauskäytännöistä ja yhteistyön muodoista. Tutkimuksen keskeisiä toimijoita
ja osallistujia ovat seurattavat lapset, heidän vanhempansa ja opettajansa (Alkuportaat 2015.)
Aineistona tässä tutkimuksessa käytettiin KT Helena Sumen pitkittäistutkimuksessa
valmiiksi kerättyä aineistoa. Vuonna 2007 alkaneen pitkittäistutkimuksen tarkoituksena oli
tutkia sisäkorvaistutelasten nopean nimeämisen ja lukemisen taitoja 1. ja 2. luokalla. Tämän
tutkimuksen tekijä on allekirjoittanut tutkimukseen liittyneen lupalomakkeen, jolla hän sitoutui käsittelemään tutkimusaineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tässä tutkimuksessa analysoitavan aineiston on kerännyt toinen tutkija (Sume).
Tutkimushenkilöinä olivat 12 sisäkorvaistutelasta (7 tyttöä ja 5 poikaa). Tutkimistani lapsista seitsemän kävi koulua tavallisella luokalla ja neljä kävi erityiskoulua ja yksi oli
lähikoulussa pienluokalla, joka yhdistettiin pienluokka-arvoon. Erityiskoulussa olleet oppilaat ja heidän sukupuolensa olivat seuraavat: 3 (poika), 12 (poika), 32 (poika), 33 (tyttö) ja
43 (tyttö). Muu koulu oli seuraavilla oppilailla: 14 (tyttö), 21 (tyttö), 31 (poika), 36 (tyttö),
37 (tyttö), 41 (tyttö), ja 42 (poika). Yhdelläkään tutkituista SI-lapsista ei ollut liitännäisvammoja. Suomessa syntyy vuosittain noin 50 – 60 kuuroa lasta, joten tämän tutkimuksen aineisto on verrattain edustava suhteutettuna perusjoukon kokoon (noin 20 % perusjoukosta).
24
5.2 Muuttujat ja niiden mittaaminen
5.2.1 Nopea nimeäminen
Nopeaa sarjallista nimeämistä arvioitiin yksilötestinä ensimmäisen ja toisen luokan keväällä
käyttäen RAN (Rapid Automatized Naming) -tehtävää (Denckla & Rudel 1976; suomalainen
versio, Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari 2003). Tehtävätyyppinä sarjallisen nimeämisen on
useissa tutkimuksissa havaittu erottelevan paremmin lukemisvaikeuslapset normaalisti lukevista kuin yksittäisten ärsykkeiden nimeämisen (Georgiou, Parrila, Cui & Papadopoulos
2013). Nopean sarjallisen nimeämisen testissä tulee nimetä sarjoittain esitettyjä visuaalisia
ärsykkeitä kuten esineitä, värejä, numeroita ja kirjaimia niin nopeasti ja tarkasti kuin mahdollista. Tehtävässä mitataan ärsykkeiden nimeämiseen kulunutta kokonaisaikaa ja virheellisyyttä. Testissä on suomenkieliset normit 6.5 – 12-vuotiaille. Nimeämisnopeutta on arvioitu
yksittäisten kirjainten nimeämisen ja sanojen sarjallisen nimeämisen tehtävillä (suomalainen
versio: Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari 2003).
Nopean nimeämisen taitoja arvioitiin nopean sarjallisen nimeämisen tehtävillä
(RAN), joissa ärsykkeinä olivat kirjaimet (O, A, S T, P; jatkossa RAN-kirjaimet) ja sarjallisessa muodossa esitetyt kuvat (auto, talo, kala, kynä, pallo; jatkossa RAN-esineet). Tutkimushenkilöille annettiin kaksi taulua, joissa kussakin on nimettävänä yhteen luokkaan kuuluvia ärsykkeitä. Ärsykkeitä on kussakin taulussa viidessä rivissä ja kymmenessä sarakkeessa. Tutkittavan tehtävänä on luetella ärsykkeet taulusta mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Tehtävästä laskettiin virheet, itse korjattavat virheet, yhteensä kaikki virheet, sekä tehtävään käytetty aika.
5.2.2 Lukemisen sujuvuus
Sanat. Lukilasse on standardoitu sanan lukemisen sujuvuutta mittaava testi, joka on yksi yleisimmistä Suomessa käytetyistä lukemisen testeistä, joka soveltuu hyvin myös sujuvuuden
arviointiin (Häyrinen, Serenius-Sirve & Korkman, 1999). Lukemisen sujuvuutta arvioitiin
yksilötestinä ensimmäisen ja toisen luokan keväällä Lukilassen (Häyrinen, Serenius-Sirve,
Korkman 1999) luettavien sanojen osatestillä, jossa tutkittavia pyydettiin lukemaan listalla
näkyvät sanat niin nopeasti ja tarkasti kuin hän osaa (max. 90 sanaa). Tutkija antoi oppilaalle
25
seuraavat ohjeet: ”Lue nämä sanat ääneen. Lue niin monta sanaa kuin ehdit, niin nopeasti ja
tarkasti kuin osaat, siihen asti, että annan luvan lopettaa”. Sanojen lukemisen testissä aikarajana oli 45 sekuntia. Lukilasse on peruskoulun 1 – 6 - luokille tarkoitettu lukemis-, kirjoittamis- ja laskemisvalmiuksien tason testistö, joka sisältää neljä osatestiä: luettavat sanat, saneltavat sanat, ymmärtävä lukeminen ja laskutehtävät. Jokaisesta oikein luetusta sanalistan
sanasta sai yhden pisteen. Maksimipistemäärä sanatestissä oli 90 pistettä (Häyrinen, Serenius-Sirve & Korkman 1999).
Epäsänat. Lukemisen sujuvuutta arvioitiin yksilötestinä toisen luokan keväällä
käyttäen suomalaista sovellusta TOWRE-testin (Test of Word Reading Efficiency Torgesen,
Wagner & Rashotte 1999; suomentanut Aro 2008) epäsanojen lukemisen osatestistä (suomennos tehtiin Alkuportaat – seurannan yhteydessä ja ärsykkeiden kehittämisestä vastasi tutkija Mikko Aro). Testi koostuu kolmesta eri tehtäväosioista ja osiot etenivät siis lyhyistä
yhden tavun kokoisista vokaalien ja konsonanttien yhdistelmistä (esim. ka) useampitavuisiin
ja monimutkaisempiin epäsanaärsykkeisiin (esim. balitamppi). Testissä on yhteensä 90 ärsykettä. Tutkija ohjeisti oppilasta seuraavanlaisesti: ”Nyt saat lukea pidemmän listan keksittyjä
tavuja ja sanoja, jotka eivät varsinaisesti tarkoita mitään. Lue ääneen niin monta sanaa kuin
ehdit, niin nopeasti kuin osaat, siihen asti, että annan luvan lopettaa”. Tehtävällä arvioidaan
lukemisen sujuvuutta ja jokaisesta oikein luetusta sanasta sai 1 pisteen (max. 90 pistettä).
Testi toteutettiin yksilötestinä ja epäsanojen lukemisen testissä aikarajana oli 45 sekuntia.
Suomen kielinen versio testistä tehtiin alkuperäisen epäsanatestiin nojaten, mutta tehtävien
laadinnassa otettiin huomioon suomen kielen erityispiirteet (Test of Word Reading Efficiency Torgesen, Wagner & Rashotte 1999; suomentanut Aro 2008).
26
6 TULOKSET
6.1 Nopea nimeäminen
RAN-aikaa esineiden ja kirjainten mittauksissa verrattiin normiaineiston kriteereihin 1. ja 2.
luokalla. Keskiluvut ja yhden otoksen t-testin tulokset on esitetty liitteessä 1. Keskiarvojen
erotus oli tilastollisesti melkein merkitsevä SI-lasten ja vertailuryhmän välillä ensimmäisen
luokan RAN-kirjainten nimeämisen nopeudessa (p < .05). SI-lapset olivat keskimäärin hitaampia kuin normiaineiston lapset. Muut keskiarvojen erotukset eivät olleet tilastollisesti
merkitsevä.
RAN-mittausten keskihajonnat olivat verrattain suuret (12.97 – 23.02), joten tuloksia tarkasteltiin myös tapauksittain. SI-lasten tulokset suhteessa normiaineiston keskiarvoon
raja-arvona on esitetty kuvioissa 1 ja 2. Tapauksittain tarkasteltaessa havaitaan, että RANesineet -mittauksissa neljä oppilasta oli keskimääräistä nopeampia sekä 1. luokalla että 2.
luokalla. Molemmilla vuosiluokilla keskimääräistä hitaampia oli 6 oppilasta. Kaksi oppilaista oli keskimääräistä nopeampia 1. luokalla, mutta 2. luokalla he olivat keskimääräistä
hitaampia.
Kuvio 1.
SI-lasten esineiden nopea nimeäminen 1. ja 2. luokalla suhteessa normiaineiston keskiarvoihin
27
Kuvio 2.
SI-lasten kirjainten nopea nimeäminen 1. ja 2. luokalla suhteessa vertailuaineistoon
RAN-kirjaimet mittauksessa neljä oppilasta oli keskimääräisesti nopeampia sekä 1. luokalla
että 2. luokalla. Molemmilla vuosiluokilla keskimääräisesti hitaampia oli 5 oppilasta. Kolme
oppilasta oli keskimääräisesti hitaampia 1. luokalla, mutta toisella luokalla he olivat keskimääräisesti nopeampia. Tapauksittain luokitellut osuudet yli ja alle vertailuryhmän keskiarvon on esitetty taulukossa 1. Khin neliö -testien tulosten mukaan SI-lasten osuudet vertailuarvon ylä- ja alapuolilla eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi.
28
Taulukko 1
SI-lasten osuudet alle ja yli normiaineiston keskiarvojen
RAN-mittauksissa
Alle raja-arvon
Yli raja-arvon
n
n
χ2 tarkka p
RAN-esineet
6
6
1.00
RAN-kirjaimet
4
8
.388
RAN-esineet
4
8
.338
RAN-kirjaimet
7
5
.774
1. luokka
2. luokka
SI-lasten RAN-mittausten muutosta 1. ja 2. luokan välillä arvioitiin vertailuaineistoon perustuvien z-arvojen muutoksina (kuvio 3). Wilcoxonin testi osoitti, että luokkien välillä (1.
luokka: ka=1.08 (yhden keskihajonnan päästä keskiarvosta), kh=1.51; 2. luokka: ka=0.05
(samalla tasolla kuin vertailuaineiston lapset), kh=0.99) oli tilastollisesti merkitsevä ero kirjainten nopeassa nimeämisessä; Z=-2.49, tarkka p=.010. 1. luokalla SI-lapset olivat kirjainten
nopeassa nimeämisessä hitaampia kuin 2. luokalla. RAN-esine mittauksien suhteen luokkien
välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (1. luokka: ka=0.56, kh=1.93; 2. luokka:
ka=0.38, kh=1.29); Z=0.52, tarkka p=.520).
29
1,2
1
0,8
RAN-esine
0,6
RAN-kirjain
0,4
0,2
0
1. luokka
Kuvio 3.
2. luokka
RAN-esine ja RAN-kirjain -mittausten vertailuaineistoon perustuvien z-arvojen keskiarvot 1. ja 2. luokalla
Tapauksittain tarkasteltuna 1. luokalla kaksi SI-lapsista oli 1 – 2 keskihajonnan päässä vertailuaineiston RAN-esine -ajan keskiarvosta ja kaksi oli yli kahden keskihajonnan päässä .
Yksi oppilaista oli yli viiden keskihajonnan päässä keskiarvosta (127 sekuntia). Vastaavasti
kirjainten RAN-ajan keskiarvosta oli 1 – 2 keskihajonnan päässä kolme lasta ja kolme lasta
oli yli kahden keskihajonnan päässä. Pisimpään tehtävää tehnyt oppilas oli yli neljän keskihajonnan päässä keskiarvosta. Oppilaiden RAN-aikojen z-arvot on esitetty kuviossa 4 ja 5.
30
6,00
5,55
5,00
4,00
3,00
2,16
2,00
1,00
0,34
0,50
7
8
1,58
1,58
9
10
0,00
1
2
-1,31
-1,23
-1,00
3
-0,74
-2,00
Kuvio 4.
4
-0,65
5
-0,07
6
-0,07
11
12
SI-lasten 1. luokan esine-RAN -ajat vertailuaineiston mukaisina z-arvoina
5,00
4,26
4,00
3,00
2,72
1,91
2,00
2,11
1,50
1,09
1,00
0,48
0,68
0,00
-1,00
1
2
-0,74
-0,64
Kuvio 5.
3
-0,34
4
-0,13
5
6
7
8
9
10
11
12
SI-lasten 1. luokan kirjain-RAN -ajat vertailuaineiston mukaisina z-arvoina
2. luokalla kaksi SI-lasta oli RAN-esine -ajan keskiarvosta 1 – 2 keskihajonnan päässä ja yksi
oli yli kolmen keskihajonnan päässä keskiarvosta. Kirjainten RAN-ajan keskiarvosta oli yksi
lapsi 1 – 2 keskihajonnan päässä ja kaksi oli yli kahden keskihajonnan päässä. Oppilaiden
RAN-aikojen z-arvot on esitetty kuvioissa 6 ja 7.
31
3,50
3,09
3,00
2,50
2,00
1,51
1,50
1,18
1,00
0,50
0,26
0,34
5
6
0,76
0,84
0,84
7
8
9
0,00
1
-0,50
2
3
10
11
12
-0,66
-1,00
-1,50
4
-1,16
-0,99
-1,41
-2,00
Kuvio 6.
SI-lasten 2. luokan esine-RAN -ajat vertailuaineiston mukaisina Z-arvoina
4,00
3,31
3,50
3,00
2,57
2,50
2,00
1,50
1,09
1,00
0,57
0,15
0,50
0,00
1
2
3
-0,91
-0,80
-0,80
-0,50
-1,00
4
-0,48
5
-0,38
6
-0,27
7
-0,27
8
9
10
11
12
-1,50
Kuvio 7.
SI-lasten 2. luokan kirjain-RAN -ajat vertailuaineiston mukaisina Z-arvoina
Yksi SI-lapsista (tapaus 3) kuului kaikissa mittauksissa yli kahden hajonnan päässä olevaan
ryhmään suhteessa vertailuaineistoon (taulukko 2). Yksi lapsista (tapaus 32) oli RAN-kirjain
32
-aikamittauksissa yli kahden keskihajonnan päässä keskiarvosta, mutta RAN-esine aikamittauksissa hän oli 1. luokalla reilun yhden hajonnan päässä ja 2. luokalla alle yhdenkeskihajonnan päässä vertailuaineiston lapsien keskiarvosta.
Taulukko 2.
Oppilaiden pysyvyys 1. ja 2. luokilla RAN-esine- ja -kirjainaikojen riskiryhmissä yli 1 ja 2 keskihajontaa yli vertailuryhmän keskiarvojen.
1. luokka
2. luokka
Esine-RAN-aika
1 – 2 kh 21, 32
> 2 kh 3, 43
12, 42
3
Kirjain-RAN-aika
1 – 2 kh 14, 42, 43
> 2 kh 3, 12, 32
42
3, 32
Huom. Lukuarvo on tapausnumero
6.2 Lukemisen sujuvuus
Oppilaat eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi lukemisen sujuvuudessa (Utestien p-arvojen vaihteluväli .182 – .787). SI-lasten sanojen (LUKILASSE) tuloksia verrattiin vertailuaineiston kriteereihin 1. ja 2. luokan keväällä. Epäsanojen (TOWRE) tuloksia
verrattiin vertailuaineiston kriteereihin vasta 2. luokan keväällä. Keskiluvut ja yhden otoksen
t-testin tulokset on esitetty liitteessä 1. Ensimmäisellä luokalla luettujen sanojen määrien keskiarvo ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi vertailuryhmän keskiarvosta. 2. luokalla sanojen
ja epäsanojen keskiarvot eivät myöskään eronneet tilastollisesti merkitsevästi vertailuryhmän
keskiarvoista. Mutta vertailut eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Luokitellut osuudet alle
ja yli vertailuaineiston keskiarvon on esitetty taulukossa 1. Khin neliön –testien tulosten mukaan SI-lasten osuudet vertailuarvon ylä- ja alapuolilla eivät eronneet toisistaan tilastollisesti
merkitsevästi.
33
Taulukko 3.
SI-lasten osuudet alle ja yli vertailuaineiston keskiarvojen
sanojen ja epäsanojen mittauksissa
Alle raja-arvon
Yli raja-arvon
n
n
χ2 tarkka p
Oikeat sanat
7
5
.774
Epäsanat
8
4
.388
Oikeat sanat
8
4
.338
Epäsanat
6
6
1.00
1. luokka
2. luokka
SI-lasten sanojen ja epäsanojen lukemisen sujuvuuden muutosta 1. ja 2. luokan välillä arvioitiin vertailuaineistoon perustuvien z-arvojen muutoksina (kuvio 1). Sanojen lukemisen sujuvuudessa oli luokkien välillä (1. luokka: ka=-0.13, kh=1.33; 2. luokka: ka=-0.48, kh=1.45)
tilastollisesti merkitsevä ero; Wilcoxon Z=-2.12, tarkka p=.034. 1. luokalla SI-lapset olivat
sanojen lukemisen sujuvuudessa vähemmän heikkoja kuin he olivat 2. luokalla. Epäsanojen
lukemisen sujuvuudessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa luokkien välillä (1. luokka:
ka=-0.52, kh=1.22; 2. luokka: ka=-0.56, kh=1.59); Z=-0.63, tarkka p=.569. – lukeneet vähemmän sanoja. + lukeneet enemmän. Tulokset osoittivat, että SI-lasten sanojen lukeminen
heikkeni toisen luokan aikana.
34
0
1. luokka
2. luokka
-0,2
-0,4
Sanat
Epäsanat
-0,6
-0,8
-1
Kuvio 8.
Sanojen ja epäsanojen vertailuaineistoon perustuvien z-arvojen keskiarvot
1. ja 2. luokalla
SI-lasten asemat suhteessa vertailuaineiston keskiarvoihin on esitetty kuvioissa 2 ja 3. Tapauksittain tarkasteltaessa havaitaan, että LUKILASSE-mittauksissa viisi oppilasta oli keskimääräistä nopeampia 1. luokalla ja kuusi 2. luokalla. Keskimääräistä hitaampia 1.luokalla
oli 7 oppilasta ja 2.luokalla 6 oppilasta. Kaksi oppilaista oli keskimääräistä nopeampia 1.
luokalla, ja 2.luokalla.
TOWRE-epäsanamittauksessa neljä oppilasta oli keskimääräisesti nopeampia 1.luokalla ja kuusi oppilasta 2.luokalla. Kahdeksan oppilaista oli keskimääräisesti hitaampia
1.luokalla ja toisella luokalla keskimääräisesti hitaampia oppilaita on kuusi.
35
Kuvio 9. Oikeiden sanojen lukemisen sujuvuus 1. ja 2. luokalla suhteessa vertailuaineiston
keskiarvoihin
Kuvio 10. Epäsanojen lukemisen sujuvuus 1. ja 2. luokalla suhteessa normiaineiston keskiarvoihin
36
1. luokalla yksi SI-lapsista oli 1–2 keskihajonnan päässä normiaineiston LUKILASSEsanojen määrän keskiarvosta ja yksi oli yli kahden keskihajonnan päässä. TOWRE epäsanojen luettujen sanojen määrän keskiarvosta oli 1–2 keskihajonnan päässä yksi lapsista ja yksi
lapsi oli yli kahden keskihajonnan päässä. Pisimpään tehtävää tehnyt oppilas oli yli kahden
keskihajonnan päässä keskiarvosta. Oppilaiden LUKILASSEn ja TOWREn z-arvot suhteutettuna vertailuaineiston keskiarvoihin ja keskihajontoihin on esitetty kuviossa 4 ja 5.
2,5
1,89
2
2,06
1,5
0,98
1
0,65
0,4
0,5
0
-0,5
1
2
3
4
-1
-1,1
-1,5
-2
-1,51
5
6
-0,35
7
-0,35
8
9
10
11
12
-0,93
-1,51
-1,84
-2,5
Kuvio 11. 1. luokan LUKILASSE- luettujen sanojen määrä vertailuaineiston mukaisina zarvoina
37
3,00
2,00
2,00
1,59
1,00
0,56 0,56
0,00
1
2
3
4
5
6
-1,00
-1,41 -1,41
-2,00
-1,10
-0,79
7
8
-0,48 -0,27
9
10
11
12
-2,13
-3,00
-2,86
-4,00
Kuvio 14. 2. luokan LUKILASSE luettujen sanojen määrä vertailuaineiston mukaisina Zarvoina
2. luokalla yksi SI-lapsi oli LUKILASSE sanojen määrän keskiarvosta 1–2 keskihajonnan
päässä. TOWRE epäsanojen määrän keskiarvosta oli kaksi lasta 1–2 keskihajonnan päässä.
Oppilaiden RAN-aikojen z-arvot suhteutettuna vertailuaineiston keskiarvoihin ja keskihajontoihin on esitetty kuvioissa 5 ja 6.
2,50
1,89
2,00
1,50
0,76 0,76
1,00
0,32
0,50
0,00
-0,50
1
2
3
4
5
-1,00
7
8
-0,28
9
10
11
12
-0,81 -0,72
-1,50
-1,41
-1,59 -1,50 -1,50
-2,00
-2,50
6
-2,11
Kuvio 6. 1. luokan TOWRE epäsanojen määrä vertailuaineiston mukaisina z-arvoina
38
2,50
2,00
1,65
1,86
1,50
0,84
1,00
0,50
0,13
0,33
0,43
8
9
0,00
-0,50
1
2
3
4
5
6
-1,80
-1,80
-1,70
-1,70
7
10
11
12
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
-2,52
-2,42
Kuvio 13. 2. luokan TOWRE epäsanojen määrä vertailuaineiston mukaisina z-arvoina
Kolme SI-lapsista (tapaus 3) kuului kaikissa mittauksissa yli kahden hajonnan päässä olevaan
ryhmään suhteessa vertailuaineistoon. Yksi lapsista (tapaus 37) oli LUKILASSE oikeat sanat
2.luokan -mittauksissa yli yhden keskihajonnan päässä keskiarvosta, sekä TOWRE epäsana– mittauksissa hän oli 1. luokalla yli kahden ja 2. luokalla alle -1 keskihajonnan päässä vertailuaineiston lapsien keskiarvosta. Taulukossa 2 on esitetty yli yhden keskihajonnan päässä
olevien lasten RAN-ajat 1. ja 2. luokalla.
39
Taulukko 4.
Oppilaiden pysyvyys 1. ja 2. luokilla LUKILASSE JA TOWRE luettujen sanojen riskiryhmissä yli -1 ja -2 keskihajontaa alle vertailuryhmän keskiarvojen
1. luokka
2. luokka
Oikeat sanat
-1 – -2 kh 12, 14, 32, 43
< -2 kh –
3, 12, 14, 32, 37
13, 20
Epäsanat
-1 – -2 kh 12, 14, 32, 37, 43
< -2 kh 37
3, 14, 37, 42
12, 32
Huom. Lukuarvo on tapausnumero
6.3 Nopean nimeämisen yhteys lukemisen sujuvuuteen
Nopean nimeämisen yhteyttä lukemisen sujuvuuteen tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimien avulla. Muuttujina käytettiin vertailuaineistoon perustuvia raakapisteiden
z-arvoja. Muuttujien väliset kertoimet on esitetty liitteessä 2. Toisen luokan kirjaimien nopea
nimeäminen korreloi tilastollisesti merkitsevästi sekä 2. luokan sanojen lukemisen sujuvuuden (rho=-.67, p=.018) että epäsanojen lukemisen sujuvuuden kanssa (rho=-.73, p=.007).
Mitä hitaampi SI-lapsi oli kirjaimien nimeämisessä 2. luokalla, sitä vähemmän hän luki sanoja ja epäsanoja 2. luokalla. 1. luokalla nopea nimeäminen ja lukemisen sujuvuus eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi. Kuitenkin suuntaa antavasti voidaan todeta, että 1. luokan kirjainten nopea nimeäminen korreloi 1. luokan (rho=-.52, p=.081) ja 2. luokan (rho=.52, p=.084) sanojen lukemisen sujuvuuden kanssa. Mitä hitaampi SI-lapsi oli kirjaimien nimeämisessä 1. luokalla, sitä vähemmän hän luki sanoja 1. ja 2. luokalla.
40
7 POHDINTA
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomenkielisten SI-lasten nopean nimeämisen ja lukemisen sujuvuuden taidon kehitystä ensimmäisen ja toisen luokan aikana. Tutkimuksessa
selvisi, että SI-lapset olivat molemmilla vuosiluokilla keskimäärin hitaampia kirjainten ja
esineiden nopeassa nimeämisessä kuin kuulevat lapset, vaikka toisella luokalla SI-lasten testitulokset kirjainten nopeassa nimeämisessä paranivat. RAN-mittauksissa SI-lasten taitoprofiilit olivat yksilöllisesti hyvin vaihtelevat. Tämä löytö tukee siis aikaisempien tutkimusten
tuloksia; SI-lasten lukemaan oppimisen prosessit ovat hyvin yksilölliset (Ahti 2005, 66;
Archbold ym. 2008). Kuulovammaisilla SI-lapsilla nopean nimeämisen yksilöllinen vaihtelun voidaan olettaa olevan suuri; muun muassa erot lasten implantointi- ja kuuloiässä sekä
sisäkorvaistutteen toimivuudessa kuntoutusratkaisuna ovat väistämättä merkittäviä tekijöitä
vaikuttamassa kehityksen yksilölliseen vaihteluun (Ahti 2005b, 55; Lee ym. 2012, 1755; YliPohja 2003, 62). Tutkimuksen tulokset tukevat siis myös aikaisempien tutkimusten tuloksia;
vaikka tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikeasti kuulovammaisten lasten puhutun kielen
taidot ovat selkeästi kehittyneet sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen (Geers 1997; Houston,
Pisoni, Kirk, Ying, & Miyamoto 2003), SI-lasten kielen kehityksen taidot eivät kuitenkaan
ole useissa tutkimuksissa yltäneet yhtä hyviin testituloksiin kuin kuulevilla saman ikäisillä
lapsilla. (Ertmer, Strong, & Sadagopan 2003). Tutkimukset osoittavat, että lapset, jotka saavat istutteen varhaisessa iässä, saavuttavat parhaat tulokset. Heidän kykynsä puhua tai ymmärtää puhetta sekä heidän kielenoppimis- ja lukemisvalmiutensa ovat paremmat kuin myöhemmällä iällä istutteen saaneilla. Yksilölliset erot ovat kuitenkin ilmeiset.
Myös lukemisen sujuvuutta mittaavissa testeissä SI-lapset olivat keskimääräistä hitaampi kuuleviin ikäverrokkeihin verrattuna. SI-lasten toisen luokan sanojen sujuvan lukemisen testitulokset heikkenivät ensimmäisen luokan tuloksiin verrattuna. Suomen kielen kaltaisissa kirjoitusjärjestelmältään säännönmukaisissa kielissä yksittäisten kirjainten nimeämisen nopeudella ja tarkkuudella on tärkeä rooli lukemaan oppimisen kannalta. (Muter 1994).
Tutkimuksessa siis selvisi nopean nimeämisen mahdollinen vaikutus sujuvan lukemisen tuloksiin; hitaan lukusujuvuuden taustalle on ehdotettu olevan mekanismi joka näkyy peräkkäisten kirjainten hitaana tunnistamisena ja jonka taustalla näyttää vaikuttavan hidas nopean
nimeämisen taito (Stainthorp, Stuart, Powell, Quinlan & Garwood 2010). Suomenkielisten
41
SI-lasten nopeaa nimeämistä ja lukusujuvuutta mittaavia tutkimuksia tulee tulevaisuudessa
tehdä enemmän ja suuremmalla otoksella voidaksemme paremmin ymmärtää SI-lasten lukemaan oppimiseen liittyvää prosessia. Sisäkorvaistuteleikkaus ei sinällään takaa lapselle sujuvaa lukemisen taitoa mutta implantointi-ikä on potentiaalisesti tärkeä tekijä paremman puhutun kielen ja myöhemmän lukemaan oppimisen kannalta. Kyseessä ei sinällään saata olla
lukemisen erityisvaikeus vaan lyhyen kuuloiän takia SI-lapset eivät (ehdi) kehittyä yhtä taitaviksi nopeassa nimeämisessä ja tulevassa lukemisessa kuin kuulevat ikäverrokkinsa.
Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, miten nopea nimeäminen ja lukemisen sujuvuus ovat yhteydessä SI-lapsilla ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tutkimuksessa selvisi,
mitä hitaampi SI-lapsi oli kirjaimien nimeämisessä toisella luokalla, sitä vähemmän hän luki
sanoja ja epäsanoja toisella luokalla. Aineistosta nousi myös esiin, mitä hitaampi SI-lapsi oli
kirjaimien nimeämisessä ensimmäisellä luokalla, sitä vähemmän hän luki sanoja 1. ja 2. luokalla. Tässä tutkimuksessa selvisi, että SI-lasten profiilit ovat hyvin vaihtelevat ja tuloksista
voidaan päätellä, että SI-lapset ryhmänä ovat kielellisen erityisvaikeuden näkökulmasta mahdollisesti suuremmassa riskissä kuin lapset keskimäärin. Kuhnin ja Stahlin (2003) mukaan
lapset, jotka tuntevat paljon kirjaimia kouluun tullessaan näyttävät saavan hyvän alun lukemaan oppimiselle. Kirjaintuntemus sekä kirjain-äännevastaavuuden oivaltaminen tukee lasta
lukutaidon saavuttamisessa. (Kuhn & Stahl 2003). Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet
nopean nimeämisen testin tulosten erottelevan lukemisvaikeuslapset keskimääräisistä lukijoista (Heikkilä ym. 2009; Denckla & Rudel 1974) ja yksinomaan selittävän heikentynyttä
myöhempää lukemisen sujuvuutta (De Jong & Van Der Leij 1999), joka saattaa myös olla
tämän tutkimuksen tärkeä löydös. Tutkimuksen perusteella voidaan siis päätellä, että osalla
tutkimukseen osallistuneista SI-lapsilla olisi mahdollinen lukemisen pysyvä erityisvaikeus.
Laaja tutkimusaineisto on antanut viitteitä siitä, että nimeämisen nopeudelle on yhteyttä juuri
lukemisen sujuvuuteen. (Heikkilä ym. 2009). Heikkojen tulosten nopean nimeämisen testissä
on havaittu erottelevan lukihäiriöiset lapset keskimääräisistä lukijoista (Denckla & Rudel
1974) ja yksinomaan selittävän heikentynyttä myöhempää lukemisen sujuvuutta (De Jong &
Van Der Leij 1999). Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan selvittämään SI-lasten lukemisen
taustalla olevat syyt, sillä kuulovammaisen lapsen puhekielen omaksumisen prosesseissa
saattaa olla merkittäviä eroja kielihäiriöisten lasten kielen kehitykseen verrattuna.
42
Tutkimuksen merkitys. Tällä hetkellä valtaosa suomalaisista lapsista käyttää yhtä
sisäkorvaistutetta ja mahdollisesti kuulokojetta vastakkaisessa korvassa. Molemminpuolinen
sisäkorvaistutehoito on kuitenkin Suomessa koko ajan yleistymässä. Vuonna 2009 julkaistiin
terveydenhuollon menetelmiä arvioiva katsaus (Kokkonen, Mäki-Torkko, Roine & Ikonen,
2009) ja suomalainen kannanotto ovat myös Suomessa muuttaneet hoitokäytänteitä viimeisen vuoden aikana molemminpuolisen sisäkorvaistutekuntoutuksen suuntaan. Samanaikaisesti yhä useammin vaikeasti kuulovammaiset lapset saavat sisäkorvaistutteen jopa alle 18
kuukauden iässä. Vasta viime vuosien aikana on voitu alkaa tutkimaan 1990-luvulla sisäkorvaistutteen saaneiden lapsien kielenkehitystä pidemmällä aikavälillä. Tutkimukset ovat antaneet pääsääntöisesti positiivista näyttöä. SI-lasten kielenkehityksen tutkiminen on ensisijaisen tärkeää suunniteltaessa esimerkiksi uusia kuntoutusohjelmia. Sisäkorvaistutetta käyttävän kuulovammaisen lapsen todennäköisesti yhä yleisemmäksi tuleva ja myös integraatioja inkluusioperiaatteiden mukainen koulumuoto on yleisopetus, joten myös luokanopettajat
tarvitsevat lisätietoa SI-lasten akateemisista taidoista suunnitellessaan opetuksen sisältöjä.
SI-lasten nopean nimeämisen ja lukusujuvuuden harjoittamisen tuloksista voisi auttaa opetuksen ammattilaisia kehittämään parempia opetusmenetelmiä harjoittamaan erityisesti SIlasten lukemaan oppimisen taitoja. Lukusujuvuuden on osoitettu olevan hyvin merkittävässä
roolissa lukemaan oppimisen näkökulmasta, eikä tätä ole riittävästi tutkittu juuri SI-lasten
osa-alueella. Sisäkorvaistute näyttää kuitenkin parantavan sanaston hallinnan ja lukemisen
taitoja verrattaessa tavallisiin kuulokojeisiin (Geers 2007). Sisäkorvaistutteen vaikutuksesta
kuulovammaisten lasten puhekielenkehitykseen on siis saatu vahvaa positiivista näyttöä
(Geers 2007; Archbold, Harris, O’Donoghue, Nikolopoulos, White & Lloyd Richmond).
Edelleen tiedetään kuitenkin verrattain vähän esimerkiksi fonologisesta prosessoinnista ja
sen taustalla olevista osatekijöistä sekä nimeämistä selittävistä taidoista. Tutkimukset ovat
kuitenkin osoittaneet, että kuurojen lasten lukemaan oppiminen on useimmin viivästynyttä,
esimerkiksi verrattuna saman ikäisiin kuuleviin lapsiin ja tämän eron on nähty kasvavan iän
myötä (Lee ym. 2012). Tutkimuksen tuloksissa SI-lapset olivat keskimääräisesti hitaampia
samanikäisiin kuuleviin lapsiin verrattuna. Lee ym. (2012) tutkivat SI-lasten nopean nimeämisen taitoja, joiden on nähty ennustavan mahdollista lukivaikeutta. Tuloksissa selvisi, että
SI-lapset olivat selkeästi heikompia nopeassa nimeämisessä, kuin kuulevat ikäverrokkinsa.
Aikaisin implantin saaneet lapset pärjäsivät hyvin sanaston laajuutta mittaavissa testeissä
43
mutta esimerkiksi fonologista prosessointia mittaavissa testeissä tulokset eivät yltäneet kuulevien ikäverrokkien tasolle.
Jatkotutkimusaiheita. Tulevaisuudessa jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti suomenkielisten SI-lasten nopean nimeämisen ja lukemisen sujuvuuden välisestä yhteydestä.
Jatkotutkimusta tarvitaan myös selvittämään, millä tavoin nykyään nuorina bilateraalisti implantoidut SI-lapset kieltä omaksuvat ja oppivat lukemaan. Tulevaisuudessa tulisi tarkemmin
ja suuremmalla otoksella tutkia SI-lasten lukemaan oppimisen prosessia. Tarkkailuun olisi
tärkeä myös ottaa kahden istutteen saaneiden lasten kielelliset sekä yleisemmät kognitiiviset
taidot, kuten ei-sanallinen älykkyys muiden tekijöiden lisäksi, joiden on osoitettu vaikuttavan
kuulevien lasten lukemaan oppimiseen (sukupuoli, vanhempien osallisuus ja perheen sosioekonominen tausta jne.). Myös koulumuoto ja viittomakielen käyttö opetuksessa ovat hyviä
jatkotutkimuksen kohteita. Lisätutkimustietoa kuitenkin tarvitaan erityisesti suomea omaksuvien SI-lasten kielellisistä taidoista, sillä kielen omaksumiseen vaikuttavat vahvasti kielten
typologiset erot (Välimaa & Kunnari 2014, 88). Lisätutkimusta myös tarvitaan selvittämään,
onko koulumuodolla merkitystä SI-lasten nopean nimeämisen ja lukusujuvuuden taitoihin.
Tulevaisuudessa tarvitaankin monipuolista tutkimusta SI-lasten kielen kehityksestä. On tarpeen tarkemmin tutkia aiemmin yhden sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kehitystä varhaislapsuudessa, kouluikäisenä, nuorena ja myöhemmin aikuisena. Toisaalta tarvitsemme tutkimusta näiden yhden ja kahden ikävuoden välillä sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kielen
kehityksestä. Oman lisänsä tuo myös kahta sisäkorvaistutetta ja yhtä sisäkorvaistutetta ja
kuulokojetta käyttävien lasten puheen havaitsemisen, puhutun kielen ja kommunikaation kehityksen tutkiminen.
44
Lähteet
Ahonen, T., Tuovinen, S. & Leppäsaari, T. 2003. Nopean sarjallisen nimeämisen testi. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti & Haukkarannan koulu.
Adams, M. J. 1990. Beginning to read: Thinking and learning about print. Cambridge, Mass:
MIT Press.
Ahti, H. 2005b. Kuuleminen vuorovaikutus- ja oppimisprosessina. P. Määttä, E. Lehto, M.
Hasan & R. Parkas (toim.). Lapsi kuulolla – Opas kuulovammaisen lapsen opettajille
ja kasvattajille. Jyväskylä: PS-kustannus, 53–68.
Albertini, J. & Mayer, C. 2010. Using miscue analysis to assess the comprehension in deaf
college readers. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, (16), 35−46.
Alkuportaat 2015. Lapset, vanhemmat ja opettajat yhdessä koulutien alussa.
Viitattu 5.5.2015.
Araujo, S., Pacheco, A. & Faisca, L. 2010. Visual rapid naming and phonological abilities:
Different subtypes in dyslexic children. International Journal of Psychology 45 (6),
443–452
Archbold, S., Harris, M., O’Donoghue, G., Nikolopoulos, T., White, A. & Lloyd Richmond,
H. 2008. The Reading abilities after cochlear implantation: The effect of age at implantation on outsomes at 5 and 7 years after implantation. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 72, 1471−1478.
Arlinger, S., Baldursson, G., Hagerman, B. & Jauhiainen, T. 2008. Kuulontutkimukset. Tapani Jauhiainen (toim.) Audiologia. Kustannus Oy Duodecim.
Aro, M. & Wimmer, H. 2003. Learning to read: English in comparison to six more regular
orthographies. Applied Psycholinguistics, 24, 621−35.
Aro, M. 2004. Learning to read: the effect of orthography. University of Jyväskylä. Jyväskylä
studies in Education Psychology and Social Research 237.
Aro, M. 2006. Miten kirjoitusjärjestelmä vaikuttaa lukemaan oppimiseen? Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.) Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopaino, 107–
122.
Barrett, M. 1995. Early lexical development. Teoksessa P. Fletcher & B. MacWhinney
(toim.), The handbook of child language, 96–151. Oxford: Blackwell.
45
Boons, T. Raevec, L. D., Langereise, M., Peeraerb, L. Woutersa, J. & Van Wieringena, A.
2012. Narrative spoken language skills in severely hearing impaired school-aged children with cochlear implants. Research in Developmental Disabilities, 34 (11), 38333846.
Boysson-Bardies, B. & Vihman, M. M. 1991. Adaptation to language: Evidence from babbling and first words in four languages. Language, 67, 297-319.
Clark, E. V. 2003. First language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Cole, A. D. 2004. When reading begins: the teacher’s role in decoding, comprehension and
fluency. Portsmouth, NH: Heinemann.
Colletti, V., Carner, M., Miorelli, V., Guida, M., Colletti, L. & Fiorino, F. G 2005. Cochlear
implantation at under 12 months: Report on 10 patients. The Laryngoscope, 115, 445–
449.
Davis, A., Yoshinaga-Itano, C. & Hind, S. 2001. Commentary: Universal newborn hearing
screening; Implications for coordinating and developing services for deaf and hearing
impaired children. British Medical Journal, 323, 6.
De Jong, P. F. & Van Der Leij, A. 1999. Specific contribution of phonological abilities to
early reading acquisition: results from a Dutch latent variable longitudinal study. Journal of educational psychology, 91 (3), 450−476.
Denckla, M. B. & Rudel, R. 1974. Rapid ”automatized” naming of pictured objects, colours,
letters and numbers by normal children. Cortex, 10 (2), 186 – 202.
Dettman, S. J., Pinder, D., Briggs, R. J. S., Dowell, R. C. & Leigh, J., R. 2007. Communication development in children who receive the cochlear implant younger than 12
months: Risks versus benefits. Ear Hear, 28, 11S–8S.
Dillon, C. M., De Jong, K. & Pisoni, D. B. 2012. Phonological Awareness, Reading Skills,
and Vocabulary Knowledge in Children Who Use Cochlear Implants. Journal of Deaf
Studies and Deaf Education, 17(2), 205 − 226.
D'Odorico, L., Majorano, M., Fasolo, M. Salerni, N., & Suttora, C. 2010. Characteristics of
phonological development as a risk factor for language development in Italian speaking
preterm children: A longitudinal study. Clinical Linguistics & Phonetics, 25 (1), 5365.
46
Dromi, E. 1999. Early lexical development. In M. Barrett (toim.), The development of language: Studies in Developmental Psychology, 99-131. Philadelphia, PA: Psychology
Press.
Ertmer, D. J., Strong, L. M. & Sadagopan, N. 2003.Beginning to communicate after cochlear
implantation: Oral language development in a young child. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 46, 328 – 341.
Fenson, L., Dale, P. S., Reznick, J. S., Bates, E., Thal, D. & Pethick, S. J. (1994). Variability
in early communicative development. Monographs of the Society for Research in Child
Development, 59.
Gasperini, F., Brizzolara, D, Cristofani, P., Casalini, C. & Cholosi, A.M. 2014. The contribution of discrete-trial naming and visual recognition to rapid automatized naming deficits of dyslexic children with and without a history of language delay. Frontiers in
Human Neuroscience, 8, 652.
Geers, A. E. 1997. Comparing implants with hearing aids in profoundly deaf children. Otolaryngology — Head and Neck Surgery, 117, 150–154.
Geers, A. E, Nicholas, J. G. & Sedey A. L. 2003. Language skills of children with early
cochlear implantation. Ear Hear, 24 (1), 46-58.
Geers, A. E & Brenner, C. 2004. Educational intervention and outcomes of early cochlear
implantation. International Congress Series 1273, 405-408.
Geers, A. E, Nicholas, J. G. & Moog J. S. 2007. Estimating the influence of cochlear implantation on language development in children. Audiological Medicine, 5, 262-273.
Geers, A. E, Moog, J. S., Biedenstein, J. Brenner, C. & Hayes, H. 2009. Spoken Language
Scores of Children Using Cochlear Implants Compared to Hearing Age-Mates at
School. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 14 (3), 371-385.
Georgiou, G., Parrila, R. & Kirby, J.R. 2006. Rapid automatized naming components and
early reading acquisition. Scientific Studies of Reading, 10, 199–220.
Georgiou, G. K., Parrila, R., Kirby J. R. & Stephenson, K. 2008. Rapid naming components
and their relationship with phonological awareness. Orthographic knowledge, speed
processing, and different reading outcomes. Scientific Studies of Reading, 12,
325−350.
47
Georgiou, G. K., Parrila, R. & Papadopoulos, T. C. 2009. Predictors of word decoding and
reading fluency across languages varying in orthographic consistency. Journal of educational Psychology, 1000 (3), 566 – 580.
Georgiou, G. K., Parrila, R., Cui, Y. & Papadopoulos, T. C. 2013. Why is rapid automatized
naming related to reading? Journal of Experimental Child Psychology, 1−8.
Georgiou, G. K., Aro, M., Liao, C. H. & Parrila, R. 2015. The Contribution of RAN Pause
Time and Articulation Time to Reading Across Languages: Evidence From a More
Representative Sample of Children. Scientific Studies of Reading, 19 (2), 135-144.
Gustafsson, A., Jauhiainen, T., Dam Lorentzen A., Solholt, P., Svendsen, B., & WillstedtSvensson, U. 2008. Lasten kuntoutus. Teoksessa T. Jauhiainen (toim.), Audiologia,
249–265. Helsinki: Duodecim.
Hasan, M. 2005. Kuulosta ja Kuulemisesta. P. Määttä, E. Lehto, M. Hasan & R. Parkas
(toim.) Lapsi kuulolla – Opas kuulovammaisen lapsen opettajille ja kasvattajille. Jyväskylä: PS-kustannus, 31−54.
Hammes, D. M., Novak, M. A., Rotz, L. A., Willis, M., Edmondson, D. M., Thomas, J. F.
2002. Early identification and cochlear implantation: Critical factors for spoken language development. Annals of Otology, Rhinology, & Laryngology, 111, 74–78
Heikkilä, R., Närhi, V., Aro, M. & Ahonen, T. 2009. Rapid automatized naming and learning
disabilities: Does RAN have a specific connection to reading or not? Child Neuropsychology, 15 (4), 343–358.
Holopainen, L. 2002. Development in reading and reading related skills; a follow-up study
from pre-school to the fourth grade. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research.
Holopainen, L., Ahonen, T. & Lyytinen, H. 2002. The role of reading by Analody in first
grade Finnish readers. Scandinavian journal of educational research 46 (1), 83−89.
Houston, D.M., Pisoni, D.B., Kirk, K.I., Ying, E.A., & Miyamoto, R.T. 2003. Speech perception skills of deaf infants following cochlear implantation: A first report. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 67, 479 – 495.
Huttunen. K. & Välimaa, T. 2010. Parents’ views on changes in their child’s communication
and linguistic and socioemotional development after cochlear implantation. Journal of
Deaf Studies and Deaf Education, 15, 383–404
48
Hyvärinen, A., Dietz, A. & Löppönen, H. 2011. Lasten kuulonkuntoutuksen polku. Duodecim 127, 819–25.
Häyrinen, T., Serenius-Sirve, S. & Korkman, M. 1999. Lukilasse. Lukemisen, kirjoittamisen
ja laskemisen seulontatestistö peruskoulun ala-asteen luokille 1–6. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.
Iivonen, A. 2012. Lapsen ääntöelimistön normaali kehitys. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.) Pienten sanat – lasten äänteellinen kehitys, 29−35.
James, D., Rajput, K., Brinton, J. & Goswami, J. 2007. Phonological awareness, vocabulary,
and word reading in children who use cochlear implants: does age of implantation explain individual variability in performance outcomes and growth? Journal of Deaf
Studies and Deaf Education Advance Access, 1–21.
Jansson - Verkasalo, E. & Guttorn, T. 2010. Varhainen kielenkehitys ja sen ennusmerkit.
Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen, O. & M. Laine (toim.) Kieli ja aivot, 182. Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Helsinki: ArtPrint Oy.
Johnson, C. & Goswami, U. 2010. Phonological awareness, vocabulary, and reading in deaf
children with cochlear implants. Journal of Speech, Language, and Hearing Research,
53, 237−261.
Jones, M. V., Branigan H.P. & Kelly, M.L 2009. Dyslexic and nondyslexic reading fluency:
rapid automatized naming and the importance of continuous lists. Psychonomic Bulletin Review, 16 (3), 567-572.
Kairaluoma, L., Ahonen, T., Aro, M. & Holopainen, L. 2007. Boosting reading fluency: An
intervention case study at sub-word level. Scandinavian Journal of Educational Research, 51 (3), 253-274.
Kelly, L.P. 2003. Considerations for designing practice for dear readers. Journal of deaf studies and deaf education, 8, 171−186.
Kim, L. S., Jeong, S. W, Lee, Y. M., & Kim, J. S. (2010). Cochlear implantation in children.
Auris Nasus Larynx, 37, 6–17.
Kirk, K. I., Miyamoto, R. T., Ying, E. A., Perdew, A. E., & Zuganelis, H. 2000. Cochlear
Implantation in Young Children: Effects of Age at Implantation and Communication
Mode. The Wolta Review, 102 (4), 127–144.
49
Kokkonen, J., Mäki-Torkko, E., Roine, R. P. & Ikonen, T. S. 2009. Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla. Suomen lääkärilehti, 17,
1567−1577.
Korpijaakko-Huuhka, A-M. & Lonka, E. 2000. Käsitteet ja käytäntö kuulon ja kielen kuntoutuksessa. Teoksessa E. Lonka & A-M. Korpijaakko-Huuhka, Kuulon ja kielen kuntoutus – Vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Tampere: Palmenia-kustannus, 5−12.
Korpilahti, P. 2012. Kuulohavainnot puheen omaksumisen perustana. Teoksessa S. Kunnari
& T. Savinainen-Makkonen (toim.) Pienten sanat – lasten äänteellinen kehitys, 37−45.
Korpilahti, P. 2002. Puhuen tai viittoen – kaksi väylää kohti kieltä. Teoksessa M. Takala, E.
Lehtomäki (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: Finn Lectura, 10–24.
Kuhn, M. R., & Stahl, S. (2003). Fluency: Are view of developmental and remedial practices.
The Journal of Educational Psychology, 95, 3-21.
Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. 2012 Jokellus. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.) Pienten sanat - lasten äänteellinen kehitys, 73–75. Jyväskylä:
PS-kustannus
Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. 2012. Ensisanojen kausi. Teoksessa S. Kunnari &
T. Savinainen-Makkonen (toim.) Pienten sanat – lasten äänteellinen kehitys, 83−120.
Jyväskylä: PS-kustannus
Kuuloliitto
2014.
Leikkaus
ja
kuntoutus.
Viitattu
19.2.2015
http://www.kuulo-
Viitattu
4.3.2015.
http://www.kuulo-
liitto.fi/fin/kuulo/sisakorvaistute/leikkaus/.
Kuuloliitto
ry
2015.
Huonokuuloisuus.
liitto.fi/fin/kuulo/huonokuuloisuus/
Kuuloliitto ry 2015. Sisäkorvaistute. Viitattu 4.3.2015
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/sisakorvaistute/.
Kuuloliitto ry 2015. Erilaiset kuulovammat. Viitattu 8.3.2015
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/huonokuuloisuus/erilaiset_kuulovammat
Kuuloliitto 2015. Kuulontutkimus ja audiodiagrammi. Viitattu 10.3.2015
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/kuuleminen/kuulontutkimus/
Kuuloliitto 2016. Sisäkorvaistute. Viitattu 21.6.2016.
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/sisakorvaistute/
50
Kärkkäinen, P., Luoto, M. & Ääri-Vähäkylä S. 2005. Opetuksen ja kasvatuksen työtapoja. P.
Määttä, E. Lehto, M. Hasan & R. Parkas (toim.). Lapsi kuulolla – Opas kuulovammaisen lapsen opettajille ja kasvattajille. Jyväskylä: PS-kustannus, 83–129.
LaBerge, D. & Samuels, S. J. (1974). Toward a theory of automatic information processing
in reading. Cognitive Psychology, 6, 293-323.
Lee, Y., Yim, D. & Sim, H. 2012. Phonological processing skills and its relevance to receptive vocabulary development in children with early cochlear implantation. International
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 76, 1755–1760.
Leiwo, M. 1986. Lapsen kielen kehitys. Helsinki: Gaudeamus.
Lerkkanen, M. K., Poikkeus, A. M., Ahonen, T., Siekkinen, M., Niemi, P. & Nurmi, J. E.
2010. Luku- ja kirjoitustaidon kehitys sekä motivaatio esi- ja alkuopetusvuosina. Kasvatus, 41 (2), 116 – 128.
Lerkkanen, M. K. 2003. Learning to read. Reciprocal processes and individual pathways.
Jyväskylä Studies In Education Psychology and Social Research 23. Department of
early childhood department. Jyväskylä University: Jyväskylä.
Lonka, E. & Linkola. H. 2011. Kuulovammaisen lapsen kuulon, kielen ja kommunikaation
kuntoutus. Teoksessa K. Launonen & A-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.) Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki. Gaudeamus
Helsinki University Press, 119–142
Lonka, E. 2012. Kuulovika lapsen äänteellisen kehityksen haasteena. Teoksessa S. Kunnari
& T. Savinainen-Makkonen (toim.) Pienten sanat – lasten äänteellinen kehitys,
245−255.
Luckner, J. L. & Urbach., J. (2012). Reading fluency and students who are deaf or hard of
hearing: synthesis of the research. Hammill institute on disabilities. Communication
disorders quarterly 33 (4), 230 – 241.
Lukimat2015, Lukilasse. Viitattu 4.3.2015.
http://www.lukimat.fi/matematiikka/tietopalvelu/perustaitojen-arviointi/matemaattisten-taitojen-arviointivalineita/lukilasse
Lukimat 2015. Sujuvuuden kehittyminen. Viitattu 15.5.2015.
51
http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukutaito-kehittyy/sujuvuuden-kehittyminen.
Lyytinen, P., Eklund, K., & Lyytinen, H. 2005. Language development and literacy skills in
late-talking toddlers with and without familial risk for dyslexia. Annals of Dyslexia, 55
(2), 166-192.
Lyytinen, H., Aro, M. & Holopainen, L. 2004. Dyslexia in highly orthographically regular
Finnish. In I. Smythe, J., Everatt & R., Salter (Eds.) International book of dyslexia. A
cross language comparison and practice guide, 81−91.
Löppönen, H., Jero, J. & Kentala, E. 2011. Sisäkorvaistute – kuulovian täsmähoito. Duodecim, 127, 817–818.
Meronen, A. 2004. Viittomakielen omaksumisen yksilölliset tekijät. Studies in Education,
Psychology and Social Research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Miyamoto, R. T., Houston, D.M. & Bergeson, T. 2005. Cochlear implantation in deaf infants.
The Laryngoscope, 115, 1376–80.
Moeller, M. P., Hoover, B., Putman, C., Arbataitis, K., Bohnenkamp, G., Peterson, B., Wood,
S., Lewis, D., Pittman, A. & Stelmachowicz, P. 2007. Vocalizations of infants with
hearing loss compared with infants with normal hearing: Part I-phonetic development.
Ear Hear, 5, 605−27.
Mouvet, K., Matthijs, L., Loots, G., Taverniers, M. & Van Herreweghe, M., 2013. The language development of a deaf child with a cochlear implant. Language Sciences 35, 59–
79.
Muter, V. 1994. Phonology and learning to read in normal and hemiplegic children. (Ph.D.
Thesis). University of London.
Nicholas, J. G & Geers, A. E. 2007. Journal of Speech, Language, and Hearing Research,
50, 1048-1062.
Oller, D. K., Eilers, R. E., Neal, A. R. & Schwarts, H. K 1999. Precursors to speech in infancy: the prediction of speech and language disorders. Journal of Communication Disorders, 32 (4), 223-245.
Papadopoulos, T. C., Georgiou, G. K. & Kendeou, P. 2009. Investigating the Double-Deficit
Hypothesis in Greek. Findings from a Longitudinal Study Journal of Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 42 (6), 528-547.
52
Pham, A., Fine, J. G. & Semrud - Clikeman, M. 2011. The influence of rapid automatized
naming on reading performance. Archives of Clinical Neuropsychology, 26 (3), 214 –
224.
Poikkeus, A.-M., Ketonen, R. & Siiskonen, T. 2004. Puhutusta kirjoitettuun kieleen Teoksessa T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (toim.) Joko se puhuu? Jyväskylä:
PS-kustannus, 69–80.
Poussu-Olli, H.-S. 2003. Kuulovammaisuus – Arviointi ja Interventio. Turku: Turun yliopisto.
Puolakanaho, A., Ahonen, T., Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. H., Poikkeus, A-M., Tolvanen, A., Torppa, M. & Lyytinen, H. (2007). Very early phonological and language
skills: Estimating individual risk of reading disability. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 48, 923–931
Pyman, B., Blamey, P., Lacy, P., Clark, G. & Dowell, R. 2000. The development of speech
perception in children using cochlear implants: Effects of etiologic factors and delayed
milestones. The American Journal of Otology, 21, 57–61
Rupley, W. H., Willson, V. L., & Nichols, W. D. 1998. Exploration of the developmental
components contributing to elementary school children’s reading comprehension.
Scientific Studies of Reading, 2, 143−158.
Salmi, P. 2008. Nimeäminen ja lukivaikeus - Kehityksen ja kuntoutuksen näkökulma.
Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.
Schick, M., Marschark, B, Spencer, M., Elizabeth, P. 2005. Understanding sign language
development of deaf children. Advances in the sign language development of deaf children. Oxford University Press, 3–19.
Seymour, P. H., K., Aro, M. & Erskine 2003. Foundation literacy acquisition in European
orthographies. British Journal of Psychology, 94, 143−174.
Share, D. L. 2008. On the anglocentricities of current reading research and practice: The
perils of overreliance on an “outlier” orthography. Psychological Bulletin, 134, 584–
615.
Silvén, M., Poskiparta, E. & Niemi, P. 2004. The odds of becoming a preschool reader. Journal of Educational Psychology, 96, 152-164.
53
Sinkkonen, J. 2000. Viittomakielen merkitys kuuron lapsen kehityksessä. Teoksessa A.
Malm (toim.) Viittomakieliset Suomessa. Helsinki: Finn Lectura, 105–112.
Sorri, M. 2000. Kuulovikojen tyypit, etiologia ja esiintyvyys. Teoksessa E. Lonka & A.-M.
Korpijaakko-Huuhka, Kuulon ja kielen kuntoutus – Vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Tampere: Palmenia-kustannus, 77–88.
Stainthorp, R., Stuart, M., Powell, D., Quinlan, P.T. & Garwood, H. 2010. Visual processing
deficits in children with slow RAN performance. Scientific Studies of Reading, 14 (3),
266-292.
Stoel-Gammon, C. 1998. Sounds and words in early language acquisition: The relationship
between lexical and phonological development. Teoksessa R . Paul (toim.), Exploring
the speech language connection, 25−52. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.
Sume, H. 2008. Perheen pyörteinen arki. Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen matka kouluun.
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä studies in education, psychology and social
research 334.
Svirsky, M. A., Robbins, A.M., Kirk, K.I., Pisoni, D.B. & Miyamoto, R.T. 2000. Language
development in profoundly deaf children with cochlear implants. Psychological Science, 11, 153–158.
Svirsky, M. A., Teoh, S. W., & Neuburger, H. 2004. Development of language and speech
perception in congenitally, profoundly deaf children as a function of age at cochlear
implantation. Audiology & Neurotology, 9 (4), 224–233.
Szagun G. & Stumper, B. 2012. Age and experience? The influence of age at implantation
and social and linguistic environment on language development in children with cochlear implant. Journal of Speech, Language and Hearing Research 56, 1640–1654.
Takkinen, R. 2000. Viittomakielisten lasten kielenomaksuminen. Teoksessa A. Malm (toim.)
viittomakieliset Suomessa. Finn Lectura: Helsinki 113–123.
Therrien, W. J. 2004. Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading: a
meta-analysis, remedial and special education, Remedial and Special Education, 25 (4),
252−261.
Torppa, M., Poikkeus, A.-M., Laakso, M.-L., Eklund, K. & Lyytinen, H. 2006. Predicting
delayed letter knowledge development and its relation to grade 1 reading achievement
54
among children with and without familial risk for dyslexia. Developmental Psychology, 42, 1128-1142.
Trezek, B. J., Wang, Y., & Paul, P., V. (2010). Reading and deafness: theory, research and
practice. Clifton Park, NY: Cengage Learning.
Uusitalo-Malmivaara, L. 2009. Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla: Kolme
pedagogista interventiota. Erityispedagogiikan väitöskirja. Helsingin yliopisto.
Ylipohja, P. 2003. Kuulovammojen kuntoutus; Äkillinen kuulonheikkeneminen; Sisäkorvaistute, uusien kuulokojujen sovitus; Kuulovammainen lapsi. XXIV valtakunnalliset
audiologian päivät Turku 3.- 4.4..2003. Toimittaja: Reijo Johansson, 57–71.
Vandenberg, A., Boon, R.T., Fore, C., Bender, W.N. 2008. The Effects of Repeated Readings
on the Reading Fluency and Comprehension for High School Students with Specific
Learning Disabilities. Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal, 15, 11-20.
Vermeule Wim van Bon, A. M., Schreuder, R., Knoors, H., & Snik. A. 2007. Reading comprehension of deaf children with cochlear implants. Journal of Deaf Studies and Deaf
Education, 12 (3), 284 – 302.
Välimaa, T. & Lonka, E. 2010. Näkökulmia sisäkorvaistutetta käyttävien lasten puhutun kielen kehitykseen ja kommunikaatioon. Puhe ja kieli, 30 (3), 127−135.
Välimaa. T. & Kunnari, S. 2014. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kielelliset taidot. Ajankohtaista lapsen kielestä. S. Stolt, R. Takkinen, L. Kääntä & A.-K. Tolonen (toim.)
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 46, 84−92.
Waltzman, S. B. & Cohen, N. L. 1998. Cochlear implantation in children younger than 2
years. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, 19, 158–62.
Waltzman, S. B., & Roland, J., T. Jr. 2005. Cochlear implantation in children younger than
12 months. Pediatrics, 116, 487–493.
Wiik, K. 1993. Fonetiikan perusteet. Juva, Finland: WSOY.
Wimmer, H. 1993 Characteristics of developmental dyslexia in a regular writing system.
Applied Psycholinguistics, 14, 1–33.
Wolf, M., & Katzir-Cohen, T. 2001. Reading fluency and its intervention. Scientific Studies
of Reading, 5(3), 211–23.
55
Liitteet
Liite 1. Nopean nimeämisen ja lukemisen sujuvuuden väliset keskiarvot, mediaanit ja keskihajonnat.
LUKILASSE
sanat sujuvuus
1lk.
LUKILASSE
sanat sujuvuus
2lk.
TOWRE
pseudosanat
1lk.
TOWRE
pseudosanat
2lk.
RAN-esineet
1lk.
ka
26.58
md
24.00
kh
16.00
t-arvo
-.350
p
.733
14.05
vertailuaineiston
ka
28.2
40.6
36.00
34.50
-1.14
.278
23.33
20.50
14.03
29.2
-.584
.571
34.25
32.00
15.67
39.7
-1.214 .250
67.16
61.50
23.02
59.9
1.093
.298
RAN-esineet
2lk.
60.50
62.50
15.51
55.9
1.028
.326
RAN-kirjaimet
1lk.
47.99
45.91
14.72
37.3
2.516
.029
RAN-kirjaimet
2lk.
37.58
32.00
12.97
34.6
.797
.442
Huom. ka=keskiarvo, md=mediaani, kh=keskihajonta
57
Liite 2. Nopean nimeämisen ja lukemisen sujuvuuden väliset järjestyskorrelaatiokertoimet (n=12)
RANkuvat
1lk.
RAN-esineet
1lk.
RANkirjaimet
1lk.
RANkuvat
2lk.
RANkirjaimet
2lk.
LUKILASSE
sanat
1lk.
TOWRE
sanat
1lk.
LUKILAS
SE
sanat
2lk.
TOWRE
sanat
2lk.
1.00
RAN-kirjaimet
1lk.
.797**
RAN-esineet
2lk.
.809**
RAN-kirjaimet
2lk.
.284
LUKILASSE
sanat 1lk.
-.291
TOWRE
epäsanat 1lk.
-.161
LUKILASSE
sanat 2lk.
-.091
TOWRE
sanat 2lk.
-.070
1.00
.834**
1.00
.604*
.464
1.00
-.523
.424
-.400
1.00
-.309
-.316
-.210
.857**
1.00
-.519
-.392
-.745**
.769**
.718**
1.00
-.439
Huom. *p < .05., **p < .01., ***p < .001
-.425
-.799**
.951**
.644**
.724**
1.00