korttelin 1406 laajennus

LAPUAN KAUPUNKI
14. HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA
ASEMAKAAVAN LAAJENNUS
KORTTELIN 1406
LAAJENNUS
Asemakaavalla muodostuu osa korttelia 1406, kortteli
1424 sekä liikenne- ja katualueet.
Selostus 13.2.2017 LUONNOS
SELOSTUS 28.1.2013
Lapuan kaupunki
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto
Poutuntie 8
6200 Lapua
Kaavan vireilletulo 21.3.2016 khall §5
Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2017 §xx
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa xx.xx.2017 §xx
Kaavatunnus 14014-304
1
1.
PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1.
Tunnistetiedot
Asemakaavan selostus koskee 13.2.2017 päivättyä
Asemakaavaselostusta täydennetään kaavaprosessin aikana.
asemakaavakarttaa.
Asemakaavan laajennuksella muodostuu osa korttelia 1406, kortteli 1424 sekä
liikennealue ja Sepelikujan katualue.
Asemakaava koskee yksityisen omistamia kiinteistöjä: 408-405-12-13, 408-405-12-14
ja 408-405-12-40 sekä kaupungin omistamia kiinteistöjä / osia kiinteistöistä: 408-4057-7, 408.405-12-15, 408-405-12-38 ja 408-405-34-0.
1.2.
Kaava-alueen sijainti ja laajuus
Suunnittelualueena on Honkimäen kaupunginosassa VT 19 Kauhavantien ja
Honkimetsäntien välissä oleva kaavoittamaton alue. Suunnittelualuetta rajaa etelässä
KT 66 Kuortaneentie ja pohjoisessa Honkimetsän teollisuusalueen kortteli 1406, jolla
sijaitsee kaupungin keskusvarasto.
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 km kaupungin keskustasta idän suuntaan.
Suunnittelualueen pinta-ala on 51 001 m2, eli 5,1 ha. Suunnittelualueen likimääräinen
sijainti on osoitettu kaavaselostuksen kansilehdellä.
Asemakaava-alueen rajaus
2
1.3.
Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on 14. HONKIMETSÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN
LAAJENNUS KORTTELI 1406.
Asemakaavan tarkoituksena on muodostaa valtatie 19 Kauhavantien, kantatie 66
Kuortaneentien, Honkimetsäntien ja Lapuan kaupungin varaston rajaamalle noin 5 ha
alueelle liike- ja toimitilarakentamisen alue. Honkimäen itäisen rampin läheisyyteen
mahdollistetaan paljon tilaa vievän vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen.
Kaupungin varaston läheisyyteen sijoittuu uutta toimitilarakentamista.
1.4.
Sisällysluettelo
Sisällys
1.
PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ................................................................................... 1
1.1. Tunnistetiedot ......................................................................................................... 1
1.2. Kaava-alueen sijainti ja laajuus............................................................................... 1
1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus.......................................................................................... 2
1.4. Sisällysluettelo ........................................................................................................ 2
2.
TIIVISTELMÄ ................................................................................................................ 4
2.1. Kaavaprosessin vaiheet .......................................................................................... 4
2.2. Asemakaava ........................................................................................................... 4
2.3. Asemakaavan toteuttaminen .................................................................................. 4
3.
LÄHTÖKOHDAT ........................................................................................................... 4
3.1. Maisemakuva ja luonnonympäristö......................................................................... 4
3.2. Maaperä.................................................................................................................. 5
3.3. Rakennettu ympäristö ............................................................................................. 5
3.4. Yhdyskuntatekninen huolto ..................................................................................... 7
3.5. Sosiaalinen ympäristö ja palvelut............................................................................ 7
3.6. Elinkeinotoiminta..................................................................................................... 7
3.7. Liikenne .................................................................................................................. 7
3.8. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt .................................................................... 8
3.9. Maanomistus .......................................................................................................... 9
3.10.
Suunnittelutilanne .............................................................................................. 10
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset ..................................................... 10
Maakuntakaava .......................................................................................................... 10
Yleiskaava .................................................................................................................. 12
3
Asemakaava ............................................................................................................... 12
Rakennusjärjestys ...................................................................................................... 13
Pohjakartta ................................................................................................................. 13
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat ............................................................. 13
Kaavan laatimispäätös................................................................................................ 13
3.11.
4.
Asemakaavan perusselvitykset ......................................................................... 13
ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ............................................................ 13
4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve .......................................................................... 13
4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ...................................... 13
4.3. Osallistuminen ja yhteistyö ................................................................................... 13
4.4. Osalliset ................................................................................................................ 13
4.5. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ........................................................... 14
4.6. Viranomaisyhteistyö.............................................................................................. 14
4.7. Asemakaavan tavoitteet ....................................................................................... 14
Kaupungin asettamat tavoitteet .................................................................................. 14
Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ....................... Virhe.
Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
4.8. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet............................................................ 14
5.
ASEMAKAAVAN KUVAUS ......................................................................................... 16
5.1. Kaavan rakenne.................................................................................................... 16
5.2. Aluevaraukset ....................................................................................................... 17
Korttelialueet .................................................................................................................. 17
Muut alueet .................................................................................................................... 17
5.3. Asemakaavamääräykset....................................................................................... 18
6.
Kaavan vaikutukset..................................................................................................... 19
6.1. Alue- ja yhdyskuntarakenne.................................................................................. 19
6.2. Rakennettu ympäristö ja maisema ........................................................................ 19
6.3. Luonto ................................................................................................................... 19
6.4. Liikenne ................................................................................................................ 20
6.5. Tekninen huolto .................................................................................................... 20
6.6. Terveys, sosiaaliset olot, kulttuuri ja elinympäristö ............................................... 20
6.7. Ilmaston muutoksen hillintä................................................................................... 20
6.8. Ympäristön häiriötekijät ........................................................................................ 20
6.9. Elinkeinotoiminta................................................................................................... 20
4
7.
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .................................................................................... 21
7.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat .......................................... 21
7.2. Toteutuksen seuranta ........................................................................................... 21
Liiteasiakirjat
Liite 1:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2.
TIIVISTELMÄ
2.1.
Kaavaprosessin vaiheet
21.3.2016 khall §5, kaavoituspäätös
22.2.-10.3.2017 OAS ja kaavaluonnos nähtävillä.
xx.xx.-xx.xx.2017 kaavaehdotus julkisesti nähtävillä
xx.xx.2017 §xx kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen
xx.xx.2017 §xx kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen
xx.xx.2017 kaava sai lainvoiman
2.2.
Asemakaava
Asemakaavan laajennuksella noin 5,1 ha laajuinen kaavoittamaton alue Honkimäen
rampin pohjoispuolella osoitetaan pääasiassa tilaa vievän kaupan alueeksi. Alueelle
voidaan sijoittaa muuta kuin päivittäistavarakauppaa. Kaupungin varastoalueen
eteläpuolelle sijoittuu uutta ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta pienteollisuutta.
Kuortaneentien ja Kauhavantien risteysalueelle muodostuva uusi noin 2,5 ha
suuruinen liiketontti soveltuu hyvin esim. huonekalu-, rakennustarvike-, auto- tai
maatalouskaupan
tarpeisiin.
Uuden
rakennettavan
kadun,
Sepelikujan
pohjoispuoliselle alueelle on mahdollista sijoittua myös liiketoimintaan liittyvää
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta tuotannollista toimintaa. Alueelle muodostuvien
tonttien pinta-alat ovat lähellä kahta ja puolta tuhatta neliömetriä.
Kaksi kaava-alueella yksityisomistuksessa olevaa omakotikiinteistöä poistuu
asuinkäytöstä. Honkimetsäntien ja Petäjämäentien kulmauksessa oleva yksityinen
asuinkiinteistö osoitetaan kaavassa omana tonttinaan.
2.3.
Asemakaavan toteuttaminen
Alueen rakentaminen mahdollistuu kunnallisteknisten rakennustöiden valmistuttua
arviolta vuoden 2017 loppupuolella.
3.
LÄHTÖKOHDAT
3.1.
Maisemakuva ja luonnonympäristö
Kaava-alue on pääasiassa havupuuvaltaista metsikköä. Alueella ei ole tiedossa
olevia erityisiä luonnonarvoja. Maasto viettää tasaisesti kaakko-luode –suuntaisesti
5
siten, että korkeuseroa suunnittelualueen koillisen kulmauksen ja lounaisen
kulmauksen on noin 10 m (mpy 55,00…45,00). Kuortaneentien tien pinnan taso on
tasolla noin mpy 50,50.
3.2.
Maaperä
Alueelle ei ole tehty maaperätutkimusta. Geologisen tutkimuskeskuksen aineiston
mukaan
alue
on
hiekkamoreenia.
Kuvassa
maaperäkartta
geologian
tutkimuskeskuksen
Maankamara
–karttapalvelusta.
sivuilta
(http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html)
3.3.
Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueen
eteläosassa
on
kolme
yksityisomistuksessa
olevaa
jälleenrakennuskauden omakotitaloa piharakennuksineen 1940-50 –luvuilta. Talot
sijaitsevat Kuortaneentien pohjoispuolella olevan Petäjämäentien yksityistien varrella.
Lähinnä Honkimetsäntietä oleva kiinteistö on vakituisesti asuinkäytössä. Kaksi muuta
vanhempaa kiinteistöä eivät ole vakituisessa asuinkäytössä.
6
Alla olevissa kuvissa kaava-alueella sijaitsevat omakotitalot.
1
2
3
3
2
1
7
3.4.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella on valmis kunnallistekniikka. Kaukolämpöverkko
keskusvaraston pohjoispuolella (ei näy oheisessa kuvassa)
3.5.
on
kaupungin
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut
Kaava-alue on teollisuusaluetta. Lähialueella ei ole varsinaisia palveluita, vaan ne
sijaitsevat kaupungin keskustassa.
3.6.
Elinkeinotoiminta
Honkimäen teollisuusalue on kaupungin merkittä teollisuus- ja työpaikka-alue.
Alueella toimii lukuisia yrityksiä, joista yksi merkittävimmistä on kaava-alueen
läheisyydessä Honkimetsäntien varrella toimiva, noin 30 henkilöä työllistävä Lapuan
Saha Oy. Muita lähialueen suuria työllistäjiä ovat mm. noin 20 henkilöä työllistävät
Hydroll Oy sekä Juncar Oy. Honkimäen yritysalueella on yhteensä satoja työpaikkoja.
3.7.
Liikenne
Suunnittelualue rajoittuu idässä Honkimetsäntiehen, joka pohjoisessa yhtyy
Ruohomäentiehen. Alueelta on erinomaiset yhteydet Kuortaneentien (KT 66) ja
Kauhavantien (VT 19) kautta.
8
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Destia Oy ovat laatineet
”Valtatie 19 ja kantatien 66 Honkimäen eritasoliittymän parantaminen, Lapua”
tiesuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti Honkimäen risteysalueelle toteutetaan
uusi VT 19 lännenpuoleinen ramppiyhteys. Samalla itäisen rampin linjausta
muutetaan sujuvammaksi. Tiesuunnitelma ei koske tätä asemakaava-aluetta, mutta
tieyhteyksien parantamisella on mahdollisia välillisiä vaikutuksia suunnittelualueelle
liikenneyhteyksien sujuvoitumisen myötä. Oheinen kuva on tiesuunnitelmasta, joka
on nähtävillä 12/2016- 1/2017.
Alla olevassa kuvassa näkyy Kauhavantie VT19 ja Kuortaneentie KT. 66
liikennemäärät, keskimääräinen vuorokausiliikenne kvl 2015. (kuva liikenneviraston
liikennemääräkartasta). Kuvassa on soitettu myös suunnittelualueen sijainti.
3.8.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kantatie 66 ja valtatie 19 risteysalueen läheisyyteen sijoittuvan suunnittelualueen
reuna-alueet ovat liikennemelualuetta. Alueelle on tehty melumallinnuksia vuosina
2007-2010
sekä 2016.
Vuosina 2007-2010
tehdyissä
”Valtatien
19
melusuojaustarkastelu välillä Lapuanjoki- VT 16” (Ramboll) sekä ”Kt 66 parantaminen
välillä VT19 - VT16” (Ramboll) selvityksissä suunnittelualue on suurelta osin todettu
olevan liikennemelualueella.
9
Vuoden 2016 meluselvitys koskee ennen kaikkea Honkimäen rampin alueen
suunnittelua. Siinä esitetyt mallinnukset eivät ulotu koko tämän asemakaavan
suunnittelualueelle. Vuosina 2007-2010 tehdyt mallinnukset osoittavat, että alueella
olevat asuinrakennukset ovat liikennemelualueella.
Alla vasemmalla on vuoden 2007 liikennemääriin perustuva liikennemelukartta
päiväaikaan 7-22. Oikealla olevassa kuvassa on päiväajan liikennemelu
ennustevuoden 2040 liikennemäärillä ja suunnitellut melusuojaukset toteutettuina
Meluntorjunnan ohjearvoina käytetään valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92)
mukaisia ohjearvoja, joiden mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä ohjeena on, että melutaso ei saa
ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (Laeq) päiväohjearvoa (klo 7-22)
55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-07) 50 dB. Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on
45 dB.
Suunnittelualueella olevat asuinrakennukset sijaitsevat liikennemelualueella.
3.9.
Maanomistus
Asemakaava-alueella
yksityisessä
omistuksessa
ovat
Petäjämäentien
yksityistien varrella olevat omakotikiinteistöt
408-405-12-40 (2583 m2), 408-405-12-14
(800 m2) ja 408-405-12-13 (1800 m2).
Kaupungin omistuksessa on muu osa
asemakaava- alueesta eli 45 818 m2.
Kuvassa kaupungin maanomistus on
merkitty väreillä. Yksityisten omistamat
omakotikiinteistöt
näkyvät
kuvassa
valoisella pohjalla.
10
3.10.
Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Maakuntakaava
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama (23.5.2005).
Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan Honkimäki), jonka ympäristöministeriö
on vahvistanut (5.12.2006). MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen
suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella.
Voimassa olevassa vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavassa Honkimäen
teollisuusalue on osoitettu kohdemerkinnällä t teollisuus- ja varastoalueeksi.(
Maakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoilla:
Vaihemaakuntakaava I:
Tuulivoima (hyväksytty mvalt 11.5.2015)
Vaihemaakuntakaava II:
Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot (hyväksytty mvalt 30.5.2016)
Vaihemaakuntakaava III:
Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja
kulttuurimaisemat (valmistelussa).
Kauppaa koskeva syksyllä 2016 voimaantullut vaihemaakuntakaava II koskee tätä
asemakaavahanketta:
maakuntakaavassa
on
osoitettu
vähittäiskaupan
suuryksiköiden kokonaismitoitus sekä sijoittumisalueet.
Maakuntakaavaselostuksen
mukaisesti
c-kohdemerkintä
ydinkeskustan lisäksi Alangon ja Kelikon alueet.
kattaa
kaupungin
11
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston 30.5.2016 §11 hyväksymispäätöksen
yhteydessä valtuusto teki seuraavan ponsiesityksen: ”Maakuntavaltuusto velvoittaa
liiton toimiston käynnistämään kaupan mitoituksen keskusta-alueilla liittyvien
muutosten valmistelun heti, kun hallitus on saanut voimaan mitoitusta koskevan
uuden lainsäädännön. Tällä halutaan taata se, että kunnat pystyvät reagoimaan
nopeasti mahdollisiin muutoksiin kaupan tarpeissa.”
Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 9a luvun 71b
§:n mukaisesti vaihemaakuntakaava II:ssa on esitetty merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Lapualla maakuntakaavan mukainen
seudullisesti merkittävän erikoistavarakaupan suuryksikön alaraja on 5 000 k-m2.
Rajan ylittävät on osoitettu maakuntakaavassa erikseen. Honkimäen alueelle ei ole
kyseistä merkintää osoitettu. Erikoistavarakaupan osalta 5 000 k-m2 pienempiä,
paikallisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä on mahdollista toteuttaa
kunnan omaan suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin perustuen.
Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa Lapuan keskustan alueelle
(kohdemerkintä c) on osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlasketuksi
enimmäiskerrosalaksi 30 000 k-m2. Lapuan keskustan asemakaava-alueella on
voimassa olevissa asemakaavoissa osoitettu rakennusoikeutta vähittäiskaupan
suuryksiköille (KM –kaavamerkinnät) yhteensä noin 48 800 k-m2. Kaavoissa osoitetut
rakennusoikeudet eivät ole kaikilta osin toteutuneet.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta HE
251/2016 vp on annettu syksyllä 2016. Hallituksen esityksen mukaisesti tulisi
poistettavaksi
maakuntakaavassa
keskustatoiminnoille
esitetyt
kaupan
suuryksiköiden enimmäismitoitukset.
Mahdolliset keskusta-alueita koskevat tulevat MRL muutoksen mukaiset
mitoitusmuutokset eivät koske tätä asemakaavahanketta, koska Honkimäki ei ole
Lapuan kaupungin keskusta-aluetta. Asemakaavaluonnoksessa osoitettu korttelin
1424 tontin 1 rakennusoikeus 7 405 k-m2 ylittää maakuntakaavan mukaisen
seudullisesti merkittävän erikoistavarakaupan alarajan 5 000 k-m2 lähes 50 %:lla.
12
Yleiskaava
Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa Keskustan yleiskaava 2001:ssa alue on
osoitettu työpaikka-alueeksi TP. Valmisteilla olevan Keskustaajaman asuin- ja
työpaikka-alueen osayleiskaava 2030 ehdotuksessa alue on osoitettu myös
työpaikka-alueeksi TP.
Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 16.4.–20.5.2013.
Yleiskaavaa ei ole hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Alla vasemmalla v 2001
yleiskaava, oikealla 2013 nähtävillä ollut yleiskaavaehdotus.
Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Korttelia 1406 sekä Honkimetsäntietä
koskeva asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.10.1987. Alla ote
ajantasa-asemakaavasta.
13
Rakennusjärjestys
Lapuan kaupungin
27.1.1992.
rakennusjärjestys
on
hyväksytty
kaupunginvaltuustossa
Pohjakartta
Asemakaavan pohjakarttana käytetään vektorimuotoista kaupungin ylläpitämää
kaavan pohjakarttaa 1:1000 mittakaavassa. Kaupungingeodeetti on hyväksynyt
käytettävän pohjakartan 13.2.2017.
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Honkimäen eritasoliittymän parantamiseen liittyvistä suunnitelmista on mainittu
kohdassa ”3.7. Liikenne.”.
Kaavan laatimispäätös
Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta 21.3.2016 §5.
3.11.
Asemakaavan perusselvitykset
Asemakaavaa varten ei ole tehty erillisiä perusselvityksiä.
4.
ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1.
Asemakaavan suunnittelun tarve
Keskeisesti sijaitsevalla, pääosin kaupungin
asemakaavaa. Asemakaavan myötä alueelle
elinkeinoelämää palvelevia tontteja.
4.2.
Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaupunginhallitus päätti käynnistää
vireilletulosta 21.3.2016 §5.
4.3.
omistamalla alueella ei ole
voidaan osoittaa monipuolisia
asemakaavan
laatimisesta
ja
kaavan
Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistuminen ja yhteistyö on selostettu tarkemmin osallistumisarviointisuunnitelmassa, joka on tämän selostuksen liitteenä (liite 1).
4.4.
ja
Osalliset
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) osallisiksi on
määritelty alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Lisäksi viranomaistahoista ja yhteisöistä seuraavat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
(Ympäristö ja luonnonvarat sekä Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueet), EteläPohjanmaan liitto, Lapuan kaupungilta tekninen toimi osasto sekä elinkeinotoimi,
Lapuan Energia Oy, Elenia Verkko Oy ja Anvia Oy.
Kaavahanke vaikuttaa osallisista merkittävästi alueella olevien yksityisomistuksessa
olevien kiinteistönomistajien oloihin.
14
4.5.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Asemakaavoituksesta ja sen eri vaiheista tiedotetaan ja kuulutetaan Lapuan
kaupungin teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosaston ilmoitustaululla,
Lapuan Sanomissa ja Lapuan kaupungin kaavoituksen ja rakentamisen internetsivulla:
www.lapua.fi> Kaavoitus ja rakentaminen>Kaavoitus>Meneillään olevat kaavat.
Kaavamateriaalit ovat nähtävillä Internetissä koko kaavoituksen ajan.
Kaava-alueen
maanomistajille
lähetetään
kuulutus
sekä
luonnosja
ehdotusvaiheessa. Tarvittaessa maanomistajien kanssa voidaan käydä myös
neuvotteluja.
Kaavoituksesta tiedotetaan kirjeitse osallisiksi luettavia viranomaistahoja.
Viranomaisneuvotteluita tai työneuvotteluita järjestetään tarvittaessa.
-
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavaluonnos
nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 22.2.-10.3.2017
Kommentit/ lausunnot:
-
Kaavaehdotus MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä __.__.-__.__.2017
välisenä aikana
Kommentit/ lausunnot:
-
Kaupunginhallitus
päätti
kokouksessaan
__.__.2017
kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.2017 §__.
-
4.6.
§__
esittää
Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. Tarvittaessa pidetään työ-/
viranomaisneuvotteluita.
4.7.
Asemakaavan tavoitteet
Kaupungin asettamat tavoitteet
Kaupunki pyrkii kaavoittamaan alueelle liike- ja pienteollisuusalueen. Keskeisin ja
vetovoimaisin alue Kuortaneentien läheisyydessä osoitetaan tilaa vievää kauppaa,
kuten esim. rakennustarvike-, auto- ja maatalouskauppaa varten. Kaava-alueelle ei
saa sijoittaa päivittäistavaramyymälää. Lähinnä kaupungin varastoa osoitetaan
monipuolisiesti
hyödynnettäviä
ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien
teollisuustoimintojen tontteja. Alueelle saa sijoittaa myös toimintaan liittyviä
myymälätiloja. Asemakaavassa alueelle ei osoiteta asumista.
4.8.
Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Suunnittelun yhteydessä on tutkittu myös vaihtoehtoisia ratkaisuja alueen
toteuttamiseksi. Vaihtoehtoisissa ratkaisuluonnoksissa tilaa vievän kaupan tontti (KM)
oli sijoitettuna kaupungin varaston läheisyyteen kaava-alueen pohjoisosaan.
Eteläiseen osaan puolestaan sijoittui toimitilarakentamisen ja myös ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien tuotantolaitosten alueet. Luonnoksissa olemassa oleva
kunnallistekninen verkosto pyrittiin säilyttämään nykyisellä paikallaan.
15
Kunnallisteknisten verkostojen säilyttäminen nykyisillä paikoillaan olisi aiheuttanut
huomattavia rajoituksia alueen rakentamismahdollisuuksiin etenkin kaava-alueen
eteläosassa Kuortaneentien varressa sekä länsiosassa VT 19 varressa.
Kaupunkikuvallisesti laadukkaan ympäristön aikaansaaminen alueelle olisi ollut
erittäin
haastavaa.
Ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien
teollisuustonttien
sijoittaminen kaupungin varastoalueen läheisyyteen on sekä toiminnallisesti että
kaupunkikuvallisesti toimiva ratkaisu. Liikenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti
merkittävin kaava-alueen eteläinen osa soveltuu parhaiten kaupan alueeksi.
Valittu suunnitteluratkaisu antaa parhaimmat mahdollisuudet kaupunkikuvallisesti
laadukkaan ympäristön toteuttamiseksi uudistuvan KT 66 ja VT 19 risteysalueen
eritasoliittymän yhteyteen.
16
5.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1.
Kaavan rakenne
Mitoitus
Asemakaava-alueen pinta-ala on 51 001 m2, eli 5,1 ha. Alue on kokonaisuudessaan
uutta asemakaavaa. Eri käyttötarkoitusalueiden ja tonttien pinta-alat näkyvät
oheisessa kuvassa.
17
5.2.
Aluevaraukset
Korttelialueet
Korttelin 1424 tontit 1 ja 2
Kuortaneentien, Honkimetsäntien, Kauhavantien liikennealueen ja uuden Sepelikujan
rajaama
27 265
m2
suuruinen
alue.
Rakennusoikeus
määräytyy
rakennustehokkuuden e=0.30 mukaisesti, korttelialueella on rakennusoikeutta
yhteensä 8 180 k-m2. Suurin sallittu kerrosmäärä on kaksi.
Korttelialueella on kaksi tonttia:
Tontti nro 1: 24 682 m2, rakennusoikeus 7 405 k-m2
Tontti nro 2: 2 583 m2, rakennusoikeus 775 k-m2. Tontti on osoitettu kiinteistön 408405-12-40 kiinteistörajojen mukaisesti.
Tontin 1 alueeseen sisältyy noin 1158 m2 suuruinen osa yksityisen omistamasta
kiinteistöstä 408-105-12-13.
Tontin 1 eteläkulmaukseen on osoitettu ohjeellinen mainospylonin paikka mt.
Eteläpohjois-suuntaiset vesi- ja jätevesilinjat siirretään korttelialueen reunalle
osoitettavalle johtoalueelle. Tontin 2 kulkuyhteys on osoitettu ajo-1 merkinnällä.
Korttelin 1406 tontit 2 - 5
Uuden Sepelikujan ja kaupungin varastoalueen välinen alue. Alueen pinta-ala on 9
810 m2. Rakennusoikeus määräytyy rakennustehokkuuden e=0.30 mukaisesti.
Suurin sallittu kerrosmäärä on kaksi. Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet:
Tontti 2: 2 233 m2, rakennusoikeus 670 k-m2
Tontit 3: 2 512 m2, rakennusoikeus 754 k-m2
Tontti 4: 2 526 m2, rakennusoikeus 758 k-m2
Tontti 5: 2 539 m2, rakennusoikeus 762 k-m2
Muut alueet
Kuortaneentien ja korttelin 1424 välissä oleva 4 541 m2 laajuinen suojaviheralue.
Alue on tarkoitettu toteutettavaksi kaupunkikuvallisesti laadukkaana kaupungin
sisääntulotien kaupunkiporttina. Alueelle voidaan sijoittaa myös erilaisia aiheeseen
liittyviä laitteita / rakenteita.
Suojaviheralueeseen sisältyy kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa oleva
800 m2 suuruinen kiinteistö 408-405-12-14 sekä noin 13 m2 suuruinen osa
yksityisomistuksessa kiinteistöstä 408-105-12-13.
18
Kauhavantien VT 19 puoleinen alue, pinta-ala 5 362 m2 on osoitettu kaavassa
mahdollisen VT 19 nelikaistaosuuden rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaupungin
omistamien alueiden lisäksi alueeseen kuuluu yksityisen omistamasta kiinteistöstä
408-405-12-13 1 212 m2 suuruinen osa-alue. Kyseisen kiinteistön asuinrakennus
sijoittuu kokonaisuudessaan yleisen tien alueelle.
Sepelikujan katualue
Uusi Honkimetsäntieltä rakennettava Sepelikujan katualueen pinta-ala on 4 022 m2.
Sepelikujan rakennettavan osan kokonaispituus on noin 170 m.
5.3.
Asemakaavamääräykset
Asemakaavassa on annettu kaavamääräyksiä koskien rakentamistapaa, kasvillisuutta
ja autopaikkoja.
19
6.
Kaavan vaikutukset
Vaikutusten arviointia täydennetään kaavoituksen kuluessa.
6.1.
Alue- ja yhdyskuntarakenne
Asemakaava täydentää olevaa yhdyskuntarakennetta.
6.2.
Rakennettu ympäristö ja maisema
Asemakaavan myötä lähinnä Kuortaneentietä sekä Kauhavantietä olevat asuin- ja
piharakennukset poistuvat alueen toteuttamisen myötä. Lähinnä Honkimetsäntietä
oleva omakotitalo voi säilyä nykyisen kaltaisena kunnes rakennukset aikanaan
puretaan. Alueella olevat rakennukset todennäköisesti puretaan jossakin vaiheessa
eikä alueelle rakenneta uusia asuintiloja.
6.3.
Luonto
Kaava-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja jotka voisivat vaarantua kaavamuutoksen
myötä. Kaavassa osoitetut istutettavat alueet, joilla oleva puusto tulee säilyttää,
toimivat tarpeellisina ekologisina käytävinä.
20
6.4.
Liikenne
Asemakaava-alueen liikennöinti tulee uuden rakennettavan Sepelikujan kadun kautta
Honkimetsäntielle. Olemassa oleva Pettäjämäentien liittymä muuttuu tontin 1
huoltoliikenteen liittymäksi. Liittymä palvelee kokonaisuudessaan myös tonttia 2.
Kauhavantien itäpuolelle on osoitettu liikennealue LT, jota voidaan hyödyntää
tarvittaessa VT 19 nelikaistaosuuden toteuttamiseen.
6.5.
Tekninen huolto
Alue on yhdyskuntateknisten huoltoverkostojen piirissä. Alue on mahdollisesti
liitettävissä myös kaukolämpöverkkoon. Alueella pohjois-etelän suuntaisia vesijohtoja viemäriverkostoja siirretään korttelin 1424 tontin 1 länsireunalle. Siirroista
aiheutuvat kustannukset ovat arviolta kymmenisen tuhatta euroa. Siirron myötä tontin
alueen rakentamismahdollisuudet paranevat merkittävästi.
Suunnittelualueen eteläosassa olevat vesi- ja viemärilinjat säilyvät nykyisellään.
6.6.
Terveys, sosiaaliset olot, kulttuuri ja elinympäristö
Kaava-alueella yksityisomistuksessa olevista kiinteistöt 408-405-12-14 ja 408-40512-13. Kyseiset kiinteistöt pyritään saamaan kaupungin omistukseen vapaaehtoisilla
kaupoilla tai vaihtoehtoisesti tontinosan lunastusmenettelyllä asemakaavan pohjalta.
Liikennealueen osalta mahdollisista maakaupoista vastaa Ely-keskus.
Kiinteistö 408-405-12-40, korttelin 1424 tontti 2, säilyy nykyisten kiinteistörajojen
puitteissa. Kiinteistöä ei kuitenkaan osoiteta asemakaavassa erillisenä asuinkäyttöön
soveltuvana käyttötarkoitusalueena. Kiinteistön asuinkäyttö on edelleen mahdollista,
mutta tontille ei voida rakentaa uutta asuinrakennusta tai asumista palvelevia muita
tiloja. Ajan saatossa alue muuttuu asemakaavan mukaisesti kaupan alueeksi.
6.7.
Ilmaston muutoksen hillintä
Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kaavaratkaisulle ei ole oleellista merkitystä.
6.8.
Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueelle tuleva toiminta ei aiheuta ympäristölleen häiriötä. Korttelin 1406
tonttien 2-5 käyttötarkoitusmerkintä TY-1 rajoittaa alueelle tulevan teollisuustoiminnan
laatua. Käytännössä alueelle ei voi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa.
Liikenteen aiheuttama melu (Kauhavantie ja Kuotaneentie) ei vaikuta liike- ja
toimitilarakentamisen sijoittumisedellytyksiin alueelle. Sitä vastoin liikennemelu on
merkittävä este alueen hyödyntämiseen asuinkäyttöön.
6.9.
Elinkeinotoiminta
Asemakaavalla muodostuu neljä uutta ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman
teollisuustoiminnan tonttia. Tonteilla on mahdollisuus pitää myös tuotantoon tai
toimintaan liittyvää myymälää. Myymälän ala voi olla korkeintaan 40 % käytetystä
kerrosalasta. Näin alueen pääkäyttötarkoitus on teollisessa toiminnassa.
Alueella oleva korttelin 1424 tontin 2 omakotikiinteistö muuttunee myöhemmin
tulevaisuudessa liikealueeksi.
21
Liiketonttien pinta-alaAluevaraukset.
ja
rakennusoikeustiedot
on
esitetty
kohdassa
5.2.
Korttelin 1424 tontti 1 on pinta-alaltaan lähes 2,5 ha ja sillä on rakennusoikeutta noin
7 400 k-m2. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi Liuhtarissa asuinalueen keskellä
Myllykyläntiellä
toimivan
K-maatalousliikkeen
siirtymisen
kaava-alueelle.
Asemakaavalla muodostuva vähittäiskaupan suuryksikön tontti soveltuu myös
muuhun tilaa vievän kaupan tarpeisiin, kuten esim. autokaupan alueeksi. Kaavaa
laadittaessa ei ole tietoa mahdollisesti alueelle tulevista uusista toimijoista.
Koska alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyymälää, ei alueen rakentamisella ole
vaikutusta Lapuan keskustan alueen liiketoimintoihin.
Lapuan kaupunginvaltuuston 30.1.2017 §4 tekemän päätöksen mukaisesti Alangon
alueelle ei rakennetakaan koulua, joten Alangon aluetta tullaan kehittämään liike- ja
yritystoiminnan alueena. Tämä puolestaan saattaa vaikuttaa osaltaan myös siihen,
millaista toimintaa Honkimäen alueelle toteutuu.
7.
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaava-alueen kunnallistekniset
aloitetaan mahdollisesti vuonna 2017.
7.1.
työt
sekä
uuden
kadun
rakentaminen
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan toteuttamista ohjaavia suunnitelmia ei ole erikseen laadittu.
7.2.
Toteutuksen seuranta
Alueelle muodostuvien tonttien myynnistä ja markkinoinnista vastaa kaupungin
elinkeinotoimi ja kaupungin yhtiö Lapuan Kehitys Oy. Asemakaavan toteutuksen
seurannasta vastaa lähinnä Lapuan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiset.
Lapualla 14.2.2017
Heikki Joensuu
Kaavoittaja
Tapio Moisio
Kaupungingeodeetti