Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma 120 op

Uusi OPS FM
Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma 120 op
op
Kaikille pakolliset BIOENV syventävä opinnot 50 op
BENS5034
HOPS ja työelämätaidot
BENS5035
Tieteellinen kirjoittaminen
BENS5036
Tutkielmaan liittyvä kirjatentti/Gradukirjallisuus
BENS5037
Pro Gradu tutkielma
BENS5038
Kypsyysnäyte
BENS5039
Maisteriseminaari/Pro Graduseminaari
BENS5040
Työharjoittelu (5-15 op)
välisummtutkinto
2
3
5
30
5
5
Voidaan korvata myös suorituksilla BENSXXXX Työskentely tutkimusryhmässä (5op) tai
BENSXXXY Harjoittelu ulkomailla (5-25 op). Tutkintoon hyväksytään maksimissaan 20 op
kotimaassa tehtävää harjoittelua tai 25 op ulkomailla tehtävää harjoittelua
50
Akvaattisten tieteiden pakolliset syventävät opinnot
WETS1041
Kalakantojen arviointi ja hyödyntämisen ohjaus/Fish stock assessment and management
WETS1042
Vesiviljely/Aquaculture
WETS1043
Limnologian ja kalabiologian syventävät menetelmät/ Advanced methods in limnology and fish biol
WETS1044
Vesieliöiden loiset ja taudit/Aquatic parasites and diseases
WETS1045
Ympäristön tilan arviointi ja seuranta/aquatic environmental assessment and monitoring
WETS1046
Akvaattiset ekosysteemit/Aquatic ecosystems
Valinnaisia alla olevasta listasta
6
6
6
3
4
4
6
35
Vapaasti valittavia opintoja 35 op
35
FM tutkinto yhteensä
Valinnaisina tarjottavia WETS kursseja
WETS1047
WETS1048
WETS1049
WETS1050
WETS1051
WETS1052
WETS1053
WETS1054
WETS1055
WETS1056
WETS1057
WETS1058
BENS5055
ENVS1086
ENVS1087
ENVS1088
ENVS1089
ENVS1090
ENVS1091
ENVS1093
ECOS1064
ENVS1097
Ekologinen parasitologia/Ecological parasitology
Kalabiologia ja -ekologia/Fish biology and ecology
Akvaattisten tieteiden syventävät menetelmät/ Advanced methods in aquatic science
Ympäristön muutos akvaattisissa ekosysteemeissä/ Environmental change in aquatic systems
Laitesukelluskurssi, Laivurikurssi
Biosukelluskurssi
Kirjatentti erikoistumisalan mukaan/Book examination, area of specialization
Kasviplanktonkurssi
Eläinplanktonkurssi
Suomen kalat
Pohjaeläinkurssi
Vesikasvillisuuskurssi
Koe-eläinkurssi
Biogeokemian kierrot
Fate of chemicals in the environment
Instrumental environmental analyses
Environmental technology
Vesistötoksikologia
Water resources, water supply & sanitation
Geoinformatics, spatial statistics and remote sensing
Molekyyligenetiikan menetelmät (laboratoriokurssi)
Aquatic optics
Page 1
5
5
5
5
2
2
5
2
2
2
3
2
5
4
3
5
5
5
5
3
5
5