LAPUAN KAUPUNKI

61
103
1
EV
52
18
LAPUAN KAUPUNKI
L
4
KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
6
kl
R
a
s
L
KM-2
L
L
TY-1
L
6
0
4
1
1
T
L
27
408-14-1412-7
0
3
.
0
=
e
II
28
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Alue on tarkoitettu ensijaisesti tilaa vaativille erikoiskaupalle. Kerrosalasta enintään
30% saa käyttää liiketoimintaan liittyviä häiriötä aiheuttamattomia tuotanto- ja varastotiloja
varten. Alueelle ei saa sijoittaa elitarvike-/päivittäistavarakauppaa.
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Alueelle saa sijoittaa toimintaan liittyviä myymälätiloja, joiden
osuus voi olla korkentaan 40% toteutuneesta kerrosalasta.
Yleisen tien alue.
LT
408-405-1-217
EV-2
Suojaviheralue. Alue toteutetaan kaupunkikuvallisesti laadukkaana
kaupunginporttiympäristönä.
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
L
65
1
6
0
4
1
4
1
8
0
4
1
9
8
T
VL
3
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
6
0
4
1
29
5
3
.
0
=
e
II
L
L
Osa-alueen raja.
2
p
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
34
1
101
88
L
Honk
i
mets
änti
e
1
1
9
8
8
8
0
4
KAUHAVANTI
E
L
L
m
VL
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
L
1412
T
e=0.30
1406
Korttelin numero.
4
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
SEPELIKUJA
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
I
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
e=0.30
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
III
L
51
L
408-405-34-0
408-14-1412-2
64
63
L
1406
TY-1
jv
36
31
L
vj
e=0.30
II
4
5
Rakennusala.
8
p
Istutettava alueen osa.
3
2
408-405-12-39
4
Säilytettävä/istutettava puurivi.
SEPELIKUJA
L
3
L
k
408-405-12-22
Katu.
a
j
o
1
1
Ajoyhteys. Ajoyhteys on ainoastaan huoltoajoa sekä tonttia 2 varten.
LAPUAN KAUPUNKI
9
408-405-12-38
KORTTELIN 1406 LAAJENNUS
p
RT
OT
I
E
L
vj
LT
6
2
3
2
1
5
0
4
8
0
4
8
3
2
1
5
0
4
8
0
4
5
L
33
3
49
408-405-12-38
1424
KM-2
50
jv
5
1
2
1
5
0
4
8
0
4
7
L
Johtoa varten varattu alueen osa, jv=jätevesi, vj=vesijohto.
Alueelle voidaan sijoittaa myös muita verkostoja.
Ka
ar
to
tKi
e
AA
408-405-12-23
3
1
7
5
0
4
8
0
4
Pysäköimispaikka.
p
6
2
e=0.30
II
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
p
Ohjeellinen pysäköintialue.
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:
RAKENTAMINEN:
408-14-9901-0101
55
46
45
L
50
48
3
1
2
1
5
0
4
8
0
4
13
49
2
L
mt
-
Rakennusten julkisivujen väri tulee olla vaalea.
-
Rakennuksissa tulee olla harjakatto, kaltevuus 1:3-1:4.
-
Rakennusten katon väri tulee olla tumman harmaa tai musta.
-
VT19 ja KT66 puoleisten rakennusten julkisivut tulee toteuttaa
0
4
2
1
5
0
4
8
0
4
jv
jv
5
74
1
P
e
t
ä
j
ä
mä
e
n
t
i
e
L
arkkitehtuuriltaan laadukkaasti.
VARASTOINTI:
jv
1
-
43
VT19 ja KT66 puoleiset varastointiin käytettävät alueet tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti
2
vj
3
7
7
5
0
4
8
0
4
15
1:1000
vj
4
1
7
5
0
4
8
0
4
47
Rakennusten tulee olla julkisivu- ja kattomateriaalien sekä väri-
ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU OSA KORTTELIA 1406
SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT ERITYIS- , LIIKENNE- JA KATUALUEET.
tyksen suhteen kortteleittain yhtenäisiä.
38
vj
14. HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA
ASEMAKAAVAN LAAJENNUS
laadukkaalla tavalla.
46
48
1
EV-2
4
1
2
1
5
0
4
8
0
4
14
14
jv
1
o
j
a
47
296
5
15
e
i
t
n
a
l
o
t
s
i
u
P
KASVILLISUUS JA MAANPINTA:
52
-
292
4x
3
Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä pysäköinti- tai liikennealueena
on hoidettava puistomaisesti.
41
ASEMAKAAVAN MITTAKAAVA 1:1000
42
-
Istutettavan alueen osalla oleva puusto tulee säilyttää.
AUTOPAIKAT:
-
KM-2: 1 ap/myymälän 70 k-m2
-
TY-1: 1 ap/70 k-m2
TONTTIJAKO:
-
Asemakaava-alueella on sitova tonttijako. Sitova tonttijako koskee korttelin 1406 tontteja 2-5
KAAVATUNNUS 14014-304
KAAVAN KÄSITTELYVAIHEET
Päiväys
Käsittely
LAPUAN KAUPUNKI
TEKNINEN KESKUS
MAANKÄYTTÖ- JA KIINTEISTÖOSASTO
POUTUNTIE 8
62100 LAPUA
Suunnittelija
Lapualla 14.2.2017
Kaavoittaja Heikki Joensuu
21.3.2016 kh§5Kaavoituspäätös
sekä korttelin 1424 tontteja 1 ja 2.
70
54
6
4
2
1
5
0
4
8
0
4
kh
3
3
2
1
5
0
4
8
0
4
3
3
2
1
5
0
4
8
0
4
Ho
nk
i
mä
en
ti
e
22.2.-10.3.2017Kaavaluonnos nähtävillä
55
9
8
1
5
0
4
8
0
4
Kaupungingeodeetti Tapio Moisio
Kaavaehdotus nähtävillä
Pohjakartan hyväksynyt
Puheenjohtajiston työryhmä
Lapualla 14.2.2017
Kaupunginhallitus hyväksyi
Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaiseksi todistaa
Kaupungingeodeetti Tapio Moisio
Kaupunginvaltuusto hyväksyi
Lapualla
tiedosto: k1406_AKL130217.dgn
Hallintojohtaja Toni Leppänen