YMP korvaustaulukko Page 1 YMP

YMP korvaustaulukko
YMP-opintojen korvaavuudet
Kandivaihe
Korvaava
Nykyinen opintojakso
Op koodi
BIOA501 Ympäristöekologia
5
BENA4028
YMPA201 Ympäristöteknologian perusteet
5
ENVS1124
YMPA202 Energiateknologian perusteet
4
YMPA209 Ilmasto ja globaalimuutos
4
YMPA213 Vesihuollon perusteet
4
ENVS1127
YMPA220 Ympäristötieteen kenttäkurssi
4
BENA4034
YMPA225 Ekotoksikologian ja riskinarvioinnin p 5
BENA4032
YMPA238 Kokeellisen ja yhteiskunnallisen ympär5
YMPA253 Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja ha3
BENA4031
YMPA260 Jätehuoltotekniikka
4
ENVS1124
YMPA901 Kandidaattitutkielma
7
BENA3012
YMPA902 Kypsyysnäyte
0
BENA3014
YMPA905 Kandidaattiseminaari
3
BENA3011
BENA3013
Sivuainekurssit
Nykyinen opintojakso
Op
BIOP201 Tieteen etiikka
2
BENA3009
YMPP115 Ympäristöfysiikka
4
BENA4030
YMPP125 Ympäristökemian ja toksikologian pe 4
BENA4029
YMPP152 Ilmansuojelu ja melu
4
YMPA206 Ympäristömittausten laboratoriotyöta 5
BENA4035
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi
6
YMPP900 HOPS
1
BENA2001
YMPP105 Ympäristönsuojelun kirjatentti
3
YMPP123 Fundamentals of Environmental Sci 5
YMPP111 Basics of Environmental and Energy 5
YMPA217 Energy and the Environment
4
Maisterivaihe
Nykyinen opintojakso
YMPS323 Vesihuollon jatkokurssi
YMPS342 Ilmansuojelutekniikka I
YMPS363 Geoinformatiikan ja spatiaalisen tilas
Op
4
3
3
YMPS409 Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus
2
YMPS413 Ympäristötilastot, kokoaminen ja käy 3
YMPS420 Ympäristötieteen loppukuulustelu
4-8
YMPS432 YVA-kurssi
2
YMPS490 kemikaalipolitiikka ja haitallisten ympär2
YMPS900 HOPS
1
YMPS901 Pro gradu -tutkielma
30
YMPS902 Kypsyysnäyte
0
YMPS910 Maisteriseminaari
1
ENVS1125
BENA4033
BENS4039
BENS5036
ECOS1082
ENVS1130
BENS5034
BENS5037
BENS5038
BENS4039
Korvaava
Nimi
Op Taso, laajuus
Ympäristöekologia
3
A, 3 op
Environmental technology
3
S, 5 op
Ei korvaavaa
Ei korvaavaa
Water resources, water supply & sanitation
5
S, 5 op
Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus 1
4
A, 4 op
Elinympäristöjen tilan ja ympäristöriskien arviointi 3
A, 3 op
Ei korvaavaa
Ympäristöoikeuden perusteet
5
A, 5 op
Environmental technology
5
S, 5 op
Kandidaattitutkielma
7
A, 7 op
Kypsyysnäyte
0
A, 0 op
Kandidaattiseminaari A
2
A, 3 op
Kandidaattiseminaari B
1
Vanha viim. kerran / Uusi al.
s. 2016/ s.2017
s. 2017/Tuula
s. 2017/Tuula
k. 2018/Sami
k. 2017/ ???
elo 2017/kesä 2018?
k. 2017/s. 2018?
s. 2017/Anssi
k. 2017/k. 2018
k. 2017/ ???
Tutkinnon deadline?
Tutkinnon deadline?
s. 2017
Kommentit
mistä 2op?
luennot suomeksi, diat engl.
Tulisiko aine- ja energiavirrat kurssilla jotain?
luennot suomeksi, diat engl.
Verkkokurssi + ryhmät, suomi + engl.
Soveltuuko korvaavaksi? Vai Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus 2?
YMPP125 ja YMPA225 sisällöt sekoittuvat uusissa kursseissa! Ei täydellinen korvaavuus.
Voi tehdä "kirjatenttinä" myöhemminkin
OK
Osin myös Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa?
Ympäristötieteen LuK-tutkielmat tälle koodille, myöhemmin laitoksen yhteinen
Ympäristötieteen LuK-tutkielmat tälle koodille, myöhemmin laitoksen yhteinen
S. 2017 uudella koodilla? YMPin (ja SMBn) aloittavilla oma ryhmä, seminaarit yhdessä muiden kanssa joulu17 tai touko18
Korvaava kurssi
Biotieteiden etiikka
Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa
Ekotoksikologian perusteet
Ei korvaavaa
Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus 2
TILP250 Tilastotieteen peruskurssi
HOPS ja työelämä
Ei korvaavaa
Ei korvaavaa
YMPA201 Ympäristöteknologian perusteet
YMPA202 Energiateknologian perusteet
Vanha viim. kerran / Uusi al.
k. 2017/ k. 2018
k. 2017/ k. 2018
k. 2017
2017-8/Tuula & Sami (melu)
k. 2017/ k. 2018
Muutos koskee uusia
???/ s. 2018
k. 2018/Anssi V.
Riittänee k. 2018?
Viim.kerta s. 2017/Tuula
Viim.kerta s. 2017/Tuula
Kommentit
Vanha viim. kerran / Uusi al.
???
k. 2017/Tuula
k.2018 yhdistettynä
Kommentit
Water resources… -kurssi korvaa LuK-tason kurssin YMPA213 Vesihuollon perusteet
Muokataan II-kurssin verkkomateriaalista kurssia I vastaava
YMPS363 aloittaa perusteista, uusi S-kurssi ei. Uutta aineopintotason GIS-kurssia voidaan käyttää siltana tulevaisuudessa.
Pidetään neljän kurssin kimppana YMPS363, YMPS364 ja uudet
3
4
4
4
4
2
A, 4 op
P, 5 op
A, 2 op
A, 5 op
A, 5 op
5
5
S, 5 op
S, 5 op
5
4
S, 5 op
S, valinn.4op
Kauppakorkea
Ei korvaavuutta
Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön s 5
Ei korvaavuutta
Uusi on hieman laajempi kurssi
YMPP125 ja YMPA225 sisällöt sekoittuvat uusissa kursseissa ! Ei täydellinen korvaavuus.
Verkkototeutus + melun luennot
OK
Viedään YMPP koodilla ne, jotka tekevät vanhalla OPSilla
Miten kauan järjestetään?
Tarjottu 5op laajuisena kirjatenttinä vain CEMS- tai sivuaineopiskelijoille Miten kauan tarjolla?
Luennot suomeksi, diat engl.
Luennot suomeksi, diat engl.
k. 2017/2017-8
k. 2018/Anssi L.
Voi tehdä "kirjatenttinä" myöhemminkin
s.2017?/Elisa
Myös Luonnonvarojen kestävä käyttö -modulissa
?????
Uusien vaatimusten mukaan tekeville uusi koodi ja laajuus
Uudelle koodille mistä lähtien?
Uudelle koodille mistä lähtien?
Milloin siirrytään laitoksen yhteiseen? Miten vanhaa suoritetaan?
2017-8/Tuula
Ei korvaavuutta
ENVS1123 Instrumental environmental analyses
5
ENVS1128 Remediation of contaminated environment
5
ENVS1131 Experimental methods in water supply and sanitati 4
Erikoistumisala: Ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta
CEMS210 Material flow management
5
YMPS433 YVA-jatkokurssi
2
YMPS436 YVA-menetelmät
2 ECOS1082
YMPS503 Maisemavaikutusten arviointi
2
Taso, laajuus
A, 2 op
A, 4 op
A, 3 op
Korvaava kurssi
Taso, laajuus
Ei korvaavaa
Ei korvaavaa: Ilmansuojelutekniikka II
S, 2 op
Geoinformatiikan, spatiaalisen tilastotieteen ja ka 3
S, 3 op
Geoinformatiikan perusteet / Basics of geoinformat 2
A, 2 op
Maisteriseminaari 1
3
S, 5 op
Ei korvaavaa
Tutkielmaan liittyvä kirjatentti/Gradukirjallisuus
5
S, 5 op
Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön s 5 S, valinn.5op
Environmental risk perception and communication 3
S, 3 op
HOPS ja työelämätaidot
2
S, 2 op
Pro Gradu tutkielma
30
S, 30 op
Kypsyysnäyte
0
S, 0 op
Maisteriseminaari 1
3
S, 5 op
Erikoistumisala: Ympäristöanalytiikka ja -toksikologia
YMPS310 Ekotoksikologian harjoitustyöt
4
ENVS1122
Ekotoksikologian jatkokurssi
YMPS324 Vesistötoksikologia
4
ENVS1129
Vesistötoksikologia
YMPS341 Ilmansuojelun mittaustekniikat
3
Ei korvaavuutta
YMPS354 Kemiallinen ympäristöanalytiikka
4
ENVS1123 Instrumental environmental analyses
YMPS476 Metallien ekotoksikologia
3
ENVS1133 Metallien ekotoksikologia
Erikoistumisala: Ympäristöteknologia
YMPS341 Ilmansuojelun mittaustekniikat
YMPS354 Kemiallinen ympäristöanalytiikka
YMPS511 Pilaantuneen ympäristön kunnostus
YMPS514 Experimental methods in environment
2
4
3
2017-8/Tuula
S, 5 op
S, 5 op
S, 4 op
k.2017
S, valinn.5op
2017-8/Elisa
Page 1
OK
OK
Verkko + ????
OK?
OK?
Verkko + ????
OK?
OK?
Vaativa labrakurssi, miten soveltuu korvaavaksi (kaikille pakollinen FM-kurssi)?
Jatkuuko?
Verkkototeutus
Vai vielä 2017-8/ toteutustapa?
Tentti TAI oppimistehtävä
YMP korvaustaulukko
YMPS504 Sosiaalisten vaikutusten arviointi
YMPS505 Ympäristönsuunnittelu ja kaavoitus
2
2
Ei korvaavuutta
Ei korvaavuutta
2017-8/Elisa
2017-8/Elisa
Page 2
Tentti TAI oppimistehtävä
Tentti TAI oppimistehtävä