ECO korvaustaulukko 230217

EKO ja BIO korvaavuustaulukko
Ekologia ja Biologian opettaja Korvaavat kurssit
vanha koodi
Vanha nimi
BIOP301
BIOP302
BIOP303
BIOP304
BIOP305
Elämän perusedellytykset maapallolla
Vedet ja vesistöt
Solun elämä
Luonnon monimuotoisuus
Ihminen ja ympäristö
vanha op
uusi koodi
uusi nimi
uusi op huom
5
5
5
5
5
BENP1001
BENP1002
BENP1003
BENP1004
BENP1005
Elämän perusedellytykset maapallolla
Vedet ja vesistöt
Solun elämä
Luonnon monimuotoisuus
Ihminen ja ympäristö
5
5
5
5
5
Ekologia,
Evoluutio,
Ekologian kenttäkurssi,
Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi,
Lajintuntemus: Kasvit, jatkokurssi,
Lajintuntemus: Selkärangattomat, peruskurssi,
Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi,
Lajintuntemus: Sienet, peruskurssi,
Ympäristöekologia,
Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito,
Genetiikan perusteet
Populaatiogenetiikka,
Molekyyligenetiikan laboratoriokurssi I
Kandidaattitutkielma,
Kypsyysnäyte
Tutkimuksen suunnittelu ja arvioint
Kandidaattiseminaari,
Tutkimusaineistojen analysoitti I
Tutkimusaineistojen analysointi II
vähintään 14 op
Lajintuntemus: selkärangattomat jatkokurssi
Lajintuntemus:selkäranrakaiset jatkokurssi
Populaatioekologia, kirjatentti
Käyttäytymisekologia, kirjatentti
Molekyyliekologia, kirjatentti
Kasviekologia kirjatentti
Metsien hoito ja monikäyttö
Ekologisen genetiikan esseet
5 Koskela
8 Mappes T
5 Haimi
poistuu
2 Hami
poistuu
3 Haimi
poistuu
1 Haimi
poistuu
1 Haimi
poistuu
1 Haimi
poistuu
5 Mönkkönen
4
poistuu
4 Knott
4 Knott
2 Knott
7 Lindström, Koskela
BENA2020
BENA2005
BENA2021
BENA2022
BENA2023
BENA2023
BENA2023
BENA2023
BENA4028
BENA4025
BENA2004
BENA2024
BENA2007
BENA3012
BENA3014
BENA3010
BENA3011
Ekologia
Evoluutiobiologia
Johdatus lajintutemukseen ja maastoinventointiin / Introducti
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 1 / Habitat types and their biot
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 2 / Habitat types and their biot
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 2 / Habitat types and their biot
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 2 / Habitat types and their biot
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 2 / Habitat types and their biot
Ympäristöekologia
Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet
Genetiikka
Populaatiogenetiikka
Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi
Kandidaattitutkielma
Kypsyysnäyte
Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi
Kandidaattiseminaari A
3 huom!-2
4 huom! -4 op
4 huom!-1op
3 huom ei 1:1 korvaavuutta, ota yhteyttä opettajaan
3 huom ei 1:1 korvaavuutta, ota yhteyttä opettajaan
3 huom ei 1:1 korvaavuutta, ota yhteyttä opettajaan
3 huom ei 1:1 korvaavuutta, ota yhteyttä opettajaan
3 huom ei 1:1 korvaavuutta, ota yhteyttä opettajaan
3 huom -2 op
3 huom -1 op
4
4
5 huom! Ennakkovaatimus BENA2003, +5 op
7
0
4
2
BENA3013
Kandidaattiseminaari B
1
TILP250
KEMB111
BIOP201
TILP260
Tilastotieteen peruskurssi 2
Kemina perusteet 1
Tieteen etiikka
Tilastotieteen peruskurssi 2
5
5
2
5
Valinnaiset
KEMP115
TILP350
TILP350
Kemian perusteet 5
SPSS kurssi
Tilastomenetelmien jatkokurssi
4
2
9
BIOA126
Solu- ja molekyylibiologian ja biokemian la
BIOA130
BIOA131
BIOA132
BIOA133
Biologian opettamisen kurssi
Fysiologian ja anatomia
Eläinten anatomian ja fysiolgian harjoitukset
Kasvifysiologian perusteet
3
6
5
2
2
Ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnto
EKOA101
EKOA102
EKOA103
BIOA120
EKOA120
BIOA121
BIOA122
BIOA127
BIOA501
EKOA302
EKOA501
EKOA502
EKOA511
EKOA901
EKOA902
BIOA903
BIOA905
BIOA906
BIOA907
Seuraavista
EKOA121
EKOA122
EKOA151
EKOA153
EKOA154
EKOA155
EKOA303
EKOA504
4 Lindström, Koskela
2 Lindström, Koskela
2
poistuu
1 Lindström, Koskela
2
2
3
4
4
3
2
4
poistuu
poistuu
poistuu
poistuu
poistuu
poistuu
poistuu
poistuu
EKOA121
EKOA122
EKOA151
EKOA153
EKOA154
EKOA155
EKOA303
EKOA504
Kirjatetit mahdollista suorittaa 2017-2018 & 2018-2019 & 2019-2020
Tämän jälkeen 14 op korvaavuus BENA-kursseilla
Menetelmäpaketti
BENA3009
Biotieteiden etiikka
2
BENA2007
Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi
5
BENA2019
Fysiologia
5
järjestetään vielä 2017-2018
ei korvaavaa
järjestetään vielä 2017-2018 (tarvittaessa)
Page 1
EKO ja BIO korvaavuustaulukko
SMBA101
SMBA301
WETA101
Solubiologian perusteet
Moderni molekyylibiologia
Lakes in the Lanscape
6
2
3
BENA2017
Solubiologia
3
BENA4027
Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat
3
BIOS105
BIOS106
BIOA125
BIOA910
BIOA501
Museo- ja luontokohteiden pedagogiikka
Biologian käsitteet ja ilmiät
Maastolajintuntemus
Maisteriseminaari
Ympäristöekologia
Akvaattisten tieteiden opintoja vähintää 4 op
Ekologian ja evoluutiobiologian opintoja väh 4 op
3
BENS4039
BENA4028
Maisteriseminaari 1
Ympäristöekologia
järjestetään vielä 2017-2018
korvaus avoin, itseopiskeli???
järjestetään vielä keväällä 2018 (onko osana Elinympäristöt ja eliöst
3 oma ryhmä , seminaarit osana tätä kurssia, osasuoritus
3
ECOS1071
Ekologian kokeelliset menetelmät
5 ?? Listataanko kuita vaihtoehtoja
Lajintuntemusta tai maastokursseja 3 op
ECOS1083
Luontotyypit
5
Solu- ja molekyylibiologian opintoja 7 op
ECOS1072
CMBS1102
CMBS1103
Luonnonsuojelu ja luonnonsuojelubiologia
Solubiologian syventävä teoriakurssi
Rakennebiologia
5
4
4
BENS5036
ECOS1070
ECOS1074
ECOS1073
BENS5034
BENS5034
BENS5037
BENS5038
BENS4039
BENS5035
Tutkielmaan liittyvä kirjatentti/Gradukirjallisuus
Ekologian tai Evoluution kirjatentti / keskustelu
Ihmisen aiheuttamat valintapaineet
Evoluutiogenetiikan tutkimusmenetelmät (tietokonekurssi)
HOPS ja työelämätaidot
HOPS ja työelämätaidot
Pro Gradu tutkielma
Kypsyysnäyte
Maisteriseminaari 1
Tieteellinen kirjoittaminen
ECOS1071
Ekologian kokeelliset menetelmät
5
BENS5059
ECOS1089
ECOS1086
ECOS1087
ECOS1088
ECOS1089
ECOS1089
ECOS1089
Koe-eläinkurssi
muut lajintunnistus/erikoislajintunnistus
Sienikurssi
Kääpäkurssi
Sammalkurssi
muut lajintunnistus/erikoislajintunnistus
muut lajintunnistus/erikoislajintunnistus
muut lajintunnistus/erikoislajintunnistus
5
2 1-10 opintopistettä
2
2
2
2 1-10 opintopistettä
2 1-10 opintopistettä
2 1-10 opintopistettä
ECOS1076
Populaatioekologinen mallintaminen
5
ECOS1075
Evoluutioekologia ja elinkierrot
5
BENS5109
Winter Ecology
2 2-4
ECOS1081
ENVS1127
Yhteisö- ja ekosysteemiekologia
Geoinformatics, spatial statistics and remote sensing
5
3
ECOS1084
Luontoinventoinnin kurssi
5
ECOS1083
ECOS1076
Luontotyypit
Populaatioekologinen mallintaminen
5
5
ei korvaavaa, itseopiskelimahdollisuus 2017-2018
1
2
5
Syventävät opinnot
Pakolliset
EKOS101
EKOS102
EKOS144
EKOS503
EKOS899****
EKOS900
EKOS901
EKOS902
EKOS905
EKOS908
Ekologia kirjatentti / keskustelu
Evoluutio kirjatentti / keskustelu
Soveltava evoluutiobiologia
Evoluutiogenetiikan tutkimusmenetelmät
HOPS and orientation
HOPS ja työelämään orientoituminen
Pro gradu -tutkielma
Kyspyysnäyte
Maisteriseminaarit
Tieteellinen kirjoittaminen
Vapaavalintaiset
BIOA500
EKOS120
EKOS123
EKOS124
EKOS125
EKOS127
EKOS129
EKOS130
EKOS131
EKOS133
EKOS134
EKOS137
EKOS140
EKOS142
EKOS143
EKOS145
EKOS147
EKOS148
EKOS160
EKOS161
EKOS301
EKOS302
EKOS305
EKOS308
EKOS309
EKOS310
EKOS311
EKOS313
Koe-eläinkurssi
Syventävä lajintunnistus
1--10
Sienikurssi
Kääpäkurssi
Sammalkurssi
Erikoislajintuntemus
1--4
Selkärangatonkokoelma
Kasvikokoelma
Maaperäekologia
Populaatioekologinen mallintaminen
Kokeellinen populaatioekologia
Evoluutioekologia ja elinkierrot
Eliömaantiede
Talviekologia
Vaihtoehtoinen kirjallisuus
Sienisystematiikan ja -ekologian työpaja
Populaatioekologia ja populaatiosyklit
Talvehtimisen mekanismit
Yhteisö- ja ekosysteemiekologia
Spatiaalinen maankäytön suunnittelu
Soveltava ekologia ja luonnonsuojelubiologia, kirjatentti
Luontoinventoinnin kurssi
Boreaalisen havumetsävyöhykkeen monimuotoisuus ja erityispiirteet
Riistaekologia
Ekologian ja evoluution klassikot
Luontotyypit
Johdatus evoluutioekologiseen mallintamiseen
Sosiaalisuuden evoluutio
5
5
5
5
2
2
30
0
4
4
uusi
5
2
2
3
2
2
4 poistuu
6
2 poistuu
5
5 poistuu
2
2 poistuu
1 poistuu
2 poistuu
2 poistuu
3
4
5
6
6 poistuu
2 poistuu
5 poistunut
4
6
2 poistuu
Page 2
5 nämä kaksi eri materiaalista, mutta korvaavat toisensa myös ristiin
5 nämä kaksi eri materiaalista, mutta korvaavat toisensa myös ristiin
5
5
2
2
30
3
3
EKO ja BIO korvaavuustaulukko
EKOS314
EKOS504
EKOS505
EKOS506
EKOS507
EKOS512
EKOS517
EKOS701
EKOS909
BIOS911
EKOS911
Foundations in statistics for Ecology and Evolution
Ekologisen genetiikan työpaja
Luonnonsuojelugenetiikka, kirjatentti
Molekyylievoluutio, kirjatentti
Kvantitatiivinen genetiikka
Molekyyligenetiikan laboratoriokurssi II
Genetiikka ja genomiikka luonnonpopulaatioissa
Ekologia, evoluutio ja yhteiskunta
Työskentely tutkimusryhmässä
Tutkijaseminaari
Työharjoittelu
Jatko-opinnot
BIOJ101
BIOJ102
BIOJ103
BIOJ105
BIOJ106
BIOJ107
BIOJ910
Jatkokoulutusseminaari
Tieteelliset kokoukset
Jatkokoulutustentti
Yliopisto-opetus
Tieteen etiikka ja filosogia
Scientific communications
Tutkijaseminaari
6 pidetäänkö?
4
6 poistuu
6 poistuu
6 poistuu
6
4
2
5
1--10
5--15
2
4--10
6--8
2--10
2
1--2
1--2
Page 3
ECOS1080
Genetiikan ja genomiikan työpaja (seminaari/työpaja)
5
CMBS1104
ECOS1079
BENS5110
BENS5102
BENS5111
BENS5040
Molekyyligenetiikan laboratoriokurssi
Genetiikka ja genomiikka (teoriakurssi)
Tiede ja yhteiskunta
Työskentely tutkimusryhmässä
Tutkijaseminaari
Työharjoittelu (5-15 op)
5
5
2
5
1
5