Edustajiston kokouksen 2/2017 perusteltu esityslista

Esityslista
Kokouksen nro 2/2017
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017
Aika:
Torstai 2.3.2017 klo 17.00
Paikka:
Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1
(R-ovi), 90570 Oulu.
1§
KOKOUKSEN AVAUS
EPJ Vikeväkorva avaa kokouksen.
2§
LAILLISUUS
Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on
kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian
käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on
pidettävä johtosäännöissä määrätyssä ajassa.
Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston
varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta
huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Kokouskutsu on
annettava viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä.
Edelleen hallintosäännön 12 §:n mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liitteineen
edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan inspehtorille. Edustajiston jäsenille ja
varajäsenille kokouskutsu lähetetään ehdokasilmoituksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai
edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston
jäsen ja varajäsen vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja toiminnasta.
Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja
kokouskutsun liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan.
Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla 22.2.2017.
Pääsihteeri:
Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.
PJ
Siht
Pkt
Pkt
1
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, 90570 OULU.
PUH: +358 50 407 9623, [email protected], WWW.OYY.FI
Esityslista
Kokouksen nro 2/2017
3§
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallintosäännön 13 §:n mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla
edustajiston äänivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten lukumäärästä.
Edustajiston kokouksen päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla.
Pääsihteeri:
Suoritetaan nimenhuuto. Edustajisto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi.
4§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintosäännön 15 §:n edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi
äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous
toisin päätä.
Edustajiston kokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen
päättämisestä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien
kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustajiston kokoukselle. Jokaisella
edustajiston jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa.
Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa
edustajiston kokouksessa.
Pääsihteeri:
Edustajisto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan
toimistolla kokouksessa ilmoitettavana ajankohtana.
Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 15.3. klo 16.00. OYY:n toimistolla (kokoushuone YL136-1).
5§
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 §:n mukaan
Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka:
1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai
2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.
Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole
valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota,
sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman
toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouskutsun liitteenä.
Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä
jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen
päättymisen jälkeen.
Pääsihteeri:
Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
PJ
Siht
Pkt
Pkt
2
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, 90570 OULU.
PUH: +358 50 407 9623, [email protected], WWW.OYY.FI
Esityslista
Kokouksen nro 2/2017
6§
EDUSTAJISTON VAALIKELPOISUUKSIEN MENETTÄMISEN TOTEAMINEN
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 4 §:n mukaan hallituksen on valmisteltava edustajistolle
vaalikelpoisuuden menettämisen toteaminen ensimmäisessä mahdollisessa kokouksessaan
lukukauden ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Henkilön, joka ilmoittautuu ylioppilaskunnan
jäseneksi vasta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee ilmoittaa asiasta pääsihteerille suullisesti
tai kirjallisesti, jotta hän voi säilyttää vaalikelpoisuutensa.
Edustajisto ei voi jättää vaalikelpoisuuden menettämisestä päättämistä pöydälle. Edustajiston päätös
vaalikelpoisuuden menettämisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon jälkeen.
Ilmoittautumisaika keväälle 2017 päättyi 31.1.2017. Kanslisti Riitta Kaleva on tarkistanut
vaalikelpoisuudet. Vaalikelpoisuuksia ei ole menettänyt kukaan.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto toteaa, että kukaan ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan.
7§
EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT
Hallintosäännön 5 §:n mukaan edustajisto voi myöntää edustajiston jäsenelle tai varajäsenelle eron
edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eropyyntö on toimitettava kirjallisesti pääsihteerille.
Edustajiston päätös eropyynnön hyväksymisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon
jälkeen.
Pääsihteeri:
Edustajisto hyväksyy eronpyynnöt.
Eronpyynnöt:
Tieteellisten vaaliliitto:
Martti Juhani Hirvilammi
Se Kaikkein Humanistein Vaaliliitto:
Terhi Lakka
Liite 1: Eronpyynnöt.
8§
ILMOITUSASIAT
8.1 § INSPEHTORIN ESITTÄYTYMINEN
8.2 § SYL-KUMMIN ESITTÄYTYMINEN
8.3 § PÄÄTOIMITTAJAN ESITTÄYTYMINEN
8.4 § OYY:N HALLITUKSEN KUULUMISET
8.5 § OYY:N STRATEGIAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016
PJ
Siht
Pkt
Pkt
3
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, 90570 OULU.
PUH: +358 50 407 9623, [email protected], WWW.OYY.FI
Esityslista
Kokouksen nro 2/2017
9§
LINJAPAPERI
OYY:n sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 8) päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja
talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista.
OYYE hyväksyi uudistetun linjapaperin kokouksessaan 2/2016. Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut
täydennysesityksiä linjapaperiin kuntapoliittisten tavoitteiden osalta.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto hyväksyy linjapaperiin liitteen mukaiset täydennykset.
Liite 2: Hallituksen esitys linjapaperin lisäyksiksi.
10 §
HALLLINTOVAALIJOHTOSÄÄNTÖ
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 20) päättää ylioppilaskunnan
johtosäännöistä ja niiden muuttamisesta;
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan johtosääntöjen hyväksyminen, muuttaminen ja kumoaminen
tapahtuu siten, että edustajisto hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman
toimikunnan pohjaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä
äänistä.
Jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee
johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen
edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa
päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Johtosääntöesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä.
Seuraavassa ovat lueteltuina esitettävän hallintovaalijohtosäännön keskeiset muutokset verrattuna
syksyllä 2015 hyväksyttyyn hallintovaalijohtosääntöön:
*tiedekuntahallitusvaalia ei järjestetä salaisena enemmistövaalina, vaan jatkossa tiedekuntahallituksen
opiskelijaedustajat valitsisi ylioppilaskunnan hallitus. Tiedekuntahallituksen opiskelijaedustajat
valitaan samalla tavalla kuin muut hallinnon opiskelijaedustajat lukuunottamatta yliopiston kollegiota
ja hallitusta.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto hyväksyy linjapaperiin liitteen mukaisen hallintovaalijohtosäännön.
Liite 3: Hallituksen esitys hallintovaalijohtosäännöksi.
PJ
Siht
Pkt
Pkt
4
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, 90570 OULU.
PUH: +358 50 407 9623, [email protected], WWW.OYY.FI
Esityslista
Kokouksen nro 2/2017
11 § EDUSTAJISTOVAALIEN AJANKOHTA 2017
Vaalijärjestyksen 6 §: mukaan edustajistovaalit järjestetään parittomina vuosina marraskuun
ensimmäisenä keskiviikkona. Edustajisto voi määrätä vaalit pidettäväksi muuna päivänä lokakuun 1. ja
marraskuun 7. päivän välisenä aikana.
SYL on toivonut, että yhteinen edustajistovaalipäivä olisi 8.11.2017.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto päättää, että edustajistovaalit 2017 pidetään 7.11.2017.
12 § SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN VUODELLE 2017
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. -- 19) päättää ylioppilaskunnan
sääntöjen muuttamisesta ja 20) päättää ylioppilaskunnan johtosäännöistä ja niiden muuttamisesta;
Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan edustajisto voi asettaa tilapäisiä tehtäviä ja asioiden
valmistelua varten toimikuntia. Edustajisto päättää toimikunnan toimikauden, tehtävät sekä valitsee
toimikunnan puheenjohtajan, jäsenet ja mahdolliset varajäsenet.
Kukin toimikunta päättää ensimmäisessä kokouksessaan koollekutsumistapansa ja -aikansa sekä
valitsee toimikunnan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa
kokouksessaan vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä.
Toisessa
edustajiston
kokouksessa
päätetään
ensimmäisessä
kokouksessa
hyväksytyn
sääntömuutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä. Oulun yliopiston
rehtori vahvistaa sääntöjen muuttamisen.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan johtosääntöjen hyväksyminen, muuttaminen ja kumoaminen
tapahtuu siten, että edustajisto hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman
toimikunnan pohjaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä
äänistä.
Jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee
johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen
edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa
päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Johtosääntöesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä.
OYY on aiemmin nimennyt sääntöjen muutosten valmistelua varten sääntötyöryhmiä. Vuonnan 2017
sääntötyöryhmää tarvitaan tarkastelemaan OYY:n sisaryhteisöjen ja mahdollisesti OYY:n organisaation
muutoksista kumpuavat tarpeet.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto perustaa sääntötyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistella ylioppilaskunnan
sääntömuutoksia. Jokainen edustajistoryhmä voi nimetä ryhmään edustajan ja tämän varajäsenen.
Työryhmän puheenjohtajana toimii edustajiston puheenjohtaja Susa Vikeväkorva. Lisäksi ryhmässä on
puhe- ja läsnäolo-oikeudella hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist ja hallituksen varapuheenjohtaja
Jenny Vaara. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun asti. Työryhmä toimii edustajiston
alaisuudessa.
PJ
Siht
Pkt
Pkt
5
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, 90570 OULU.
PUH: +358 50 407 9623, [email protected], WWW.OYY.FI
Esityslista
Kokouksen nro 2/2017
13 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
14 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
EPJ Vikeväkorva päättää kokouksen.
Susa Vikeväkorva
Edustajiston puheenjohtaja
Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri
Liite 1: Eronpyynnöt.
Liite 2: Hallituksen esitys linjapaperin lisäyksiksi.
Liite 3: Hallituksen esitys hallintovaalijohtosäännöksi.
PJ
Siht
Pkt
Pkt
6
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, 90570 OULU.
PUH: +358 50 407 9623, [email protected], WWW.OYY.FI