Hippo Terapiaklinikka / TURKU Terapiaryhmät 2017 – 2018

1
Hippo Terapiaklinikka / TURKU
Terapiaryhmät 2017 – 2018
Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan/kaupungin, Kelan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella (vaihtelee ryhmittäin, tiedustelut asiakaskoordinaattorilta).
Ilmoittautumislomakkeen täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä
hoitavan lääkärin ja vanhempien/asiakkaan kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivuuden. Ryhmäpaikan
saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.
Ryhmiin ilmoittaudutaan 15.5.2017 mennessä joko sähköisellä ilmoittautumislomakkeella Hipon nettisivujen
hippoterapiaklinikka.fi kautta tai lähettämällä tulostettu lomake Turun aluekeskukseen. Ryhmäpaikkoja voi
tiedustella kuitenkin myös tämän jälkeen koko vuoden ajan!
Tiedustelut (hinnat, ryhmäpaikat, maksusitoumusasiat ym.) Hipon asiakaspalvelusta ma-pe 8.00-15.30
asiakaskoordinaattori Kristiina Kousa puh. 050 324 8901, [email protected] Sisältöä
koskeviin kysymyksiin vastaa neuropsykologi Hanna Kiiski-Mäki (sähköpostitse [email protected] tai soittopyynnöt asiakaskoordinaattorille).
ohjauksen). Ryhmää
toimintaterapeutti.
ALLE KOULUIKÄISET
PUHEPUUHAAJAT 1
(monimuoto puheterapia + toimintaterapia)
Ryhmä soveltuu noin 5-6 vuotiaille lapsille, joilla on sekä
puhe- että toimintaterapian tarve. Ryhmässä harjoitellaan
kielellisiä perustaitoja (käsitteistön hallintaa, puheen
ymmärtämistä, kertovan puheen tuottamista) sekä
toiminnanohjausta, tarkkaavuuden säätelyä, yhteistyötä
toisten lasten kanssa ja leikkitaitoja. Maksusitoumus 30x
(sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen, lastenryhmät 25x,
vanhempienryhmät 3x ja tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaavat puheterapeutti ja
toimintaterapeutti.
ARTIKULAATIOAKATEMIA
(monimuoto puheterapia + toimintaterapia)
Monimuotoryhmä on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille,
joilla on äännevirheitä. Ryhmässä on yhteiset ja yksilölliset
tavoitteet. Jakson aikana korjataan äännevirheitä
ryhmässä tehtävien harjoitteiden ja kotiharjoitteiden
avulla. Ryhmän aikana tehdään hienomotoriikan
harjoituksia ja tarvittaessa myös kielellisiä testejä.
Maksusitoumus 10x (sis. lastenryhmät ja vanhempien
ohjaavat
puheterapeutti
ja
ALAKOULUIKÄISET
PUHEPUUHAAJAT 2
(monimuoto puheterapia + toimintaterapia)
Ryhmä soveltuu noin 7-8 vuotiaille lapsille, joilla on sekä
puhe- että toimintaterapian tarve. Ryhmässä harjoitellaan
kielellisiä perustaitoja (käsitteistön hallintaa, puheen
ymmärtämistä, kertovan puheen tuottamista) sekä
toiminnanohjausta, tarkkaavuuden säätelyä ja yhteistyötä
toisten lasten kanssa. Maksusitoumus 30x (sis. yksilöllisen
tavoitetapaamisen,
lastenryhmät
25x,
vanhempienryhmät
3x
ja
tarvittaessa
koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat puheterapeutti ja
toimintaterapeutti.
LUKISIEPPARI
Ryhmä soveltuu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon
oppimisen vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja
nopean nimeämisen taitojen vahvistaminen sekä tarkan
lukemisen
ja
kirjoittamisen
harjaannuttaminen
vertaisryhmässä. Lisäksi tuetaan tehtävätilanteissa
Hippo Terapiaklinikka Oy, Käsityöläiskatu 4a, 20100 Turku
www.hippoterapiaklinikka.fi | Tampere | Jyväskylä | Turku | Helsinki
2
tarvittavan toiminnanohjauksen ja oppijaitsetunnon
kehittymistä. Kuntoutus pohjautuu mm. Niilo Mäki Instituutin sekä Turun yliopiston Oppimistutkimuksen
keskuksen kehittämiin harjoitusmenetelmiin. Maksusitoumus 25x (sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen,
lastenryhmät 23x ja tarvittaessa koulukonsultaation).
Ryhmää ohjaavat psykologit.
LASKUSIEPPARI
Ryhmä soveltuu lapsille, joilla on matematiikan oppimisen
vaikeuksia. Tavoitteena on lukukäsite- ja lukujonotaitojen,
aritmeettisten perustaitojen sekä matemaattisen
ongelmanratkaisun harjaannuttaminen vertaisryhmässä.
Lisäksi tuetaan tehtävätilanteissa tarvittavan toiminnanohjauksen
ja
oppijaitsetunnon
kehittymistä.
Kuntoutus pohjautuu mm. Niilo Mäki -Instituutin sekä
Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen
kehittämiin harjoitusmenetelmiin. Maksusitoumus 25x
(sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen, lastenryhmät 23x ja
tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat
psykologit
TOTAKU - TOIMINNANOHJAUKSEN JA TARKKAAVUUDEN
RYHMÄKUNTOUTUS
(monimuoto neuropsykologinen kuntoutus +
toimintaterapia)
Ryhmä soveltuu lapsille, joilla on tarkkaavaisuuden
säätelyn erityisvaikeuksia (ns. ADHD). Ryhmän tavoitteita
ovat toiminnanohjauksen osa-alueiden harjaantuminen,
tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyn kehittyminen
sekä tunteiden ilmaisun ja itsetunnon koheneminen.
Kuntoutus pohjautuu mm. TOTAKU ja MALTTI menetelmiin*. Maksusitoumus 40x (sis. yksilöllisen
tavoitetapaamisen, lastenryhmät 33x, vanhempienryhmät 5x ja tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää
ohjaavat neuropsykologi/ psykologi ja toimintaterapeutti.
SOSIAALISET LAPSET
(monimuoto neuropsykologinen kuntoutus +
toimintaterapia)
Ryhmä soveltuu lapsille, joilla on autisminkirjon tai muita
neuropsykiatrisia häiriöitä ja siihen liittyen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmia. Ryhmän
tavoitteena on tukea kommunikaation ja sosiaalisten
taitojen kehittymistä, kaveritaitojen oppimista sekä
tunnesäätelyn ja oiretiedostuksen kohenemista. Lisäksi
ryhmä mahdollistaa lapselle positiivisen ryhmäkokemuksen. Kuntoutus pohjautuu mm. SOTOKU,
Askeleittain ja TOTAKU -menetelmiin*. Maksusitoumus
40x (sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen, lastenryhmät 33x,
vanhempienryhmät
5x
ja
tarvittaessa
koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat neuropsykologi/
psykologi ja toimintaterapeutti.
HYVÄ TYYPPI! –RYHMÄ LAPSILLE
Ryhmä soveltuu lapsille, joita on koulukiusattu.
Tavoitteena on tukea lasta käsittelemään kiusaamisen
aiheuttamia kipeitä kokemuksia, ymmärtämään mistä
kiusaamisessa on kysymys, uskaltamaan uusien
kaverisuhteiden luomista ja saamaan ryhmässä positiivisia
joukkoon kuulumisen kokemuksia. Lisäksi tuetaan
positiivisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä.
Maksusitoumus 20x (sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen,
lastenryhmät 16x ja vanhempienryhmät 2x ja tarvittaessa
koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat psykologit.
NUORET
SOSIAALISET NUORET
(monimuoto neuropsykologinen kuntoutus +
toimintaterapia)
Ryhmä soveltuu nuorille, joilla on autisminkirjon tai muita
neuropsykiatrisia häiriöitä ja siihen liittyen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmia. Ryhmän
tavoitteena on tukea kommunikaation ja sosiaalisten
taitojen kehittymistä, kaveritaitojen oppimista sekä
tunnesäätelyn ja oiretiedostuksen kohenemista. Lisäksi
ryhmä mahdollistaa nuorelle positiivisen ryhmäkokemuksen. Kuntoutus pohjautuu mm. SOTOKU,
Askeleittain ja TOTAKU -menetelmiin*. Maksusitoumus
40x (sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen, nuortenryhmät
33x,
vanhempien-ryhmät
5x
ja
tarvittaessa
koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat neuropsykologi/
psykologi ja toimintaterapeutti.
HYVÄ TYYPPI! –RYHMÄ NUORILLE
Ryhmä soveltuu nuorille, joita on koulukiusattu.
Tavoitteena on tukea nuorta käsittelemään kiusaamisen
aiheuttamia kipeitä kokemuksia, ymmärtämään mistä
kiusaamisessa on kysymys, uskaltamaan uusien
kaverisuhteiden luomista ja saamaan ryhmässä positiivisia
joukkoon kuulumisen kokemuksia. Lisäksi tuetaan
positiivisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä.
Maksusitoumus 20x (sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen,
nuortenryhmät 16x, vanhempienryhmät 2x ja tarvittaessa
koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat psykologit.
AIKUISET
ADHD –RYHMÄKUNTOUTUS AIKUISILLE*
(monimuoto neuropsykologinen kuntoutus +
toimintaterapia)
Ryhmä soveltuu aikuisille, joilla on tarkkaavaisuuden
säätelyn vaikeuksia (ADHD/ADD–diagnoosi). Tavoitteena
on oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa
selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä omiin
vaikutusmahdollisuuksiin luottamisen lisääntyminen.
Ryhmä mahdollistaa ohjatun vertaistuen saamisen ja
vuorovaikutustaitojen harjoittelemisen. Maksusitoumus
13x (sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen, ryhmät 11x ja
seurantakäynnin).
Ryhmää
ohjaavat
psykologi/
neuropsykologi ja toimintaterapeutti.
Hippo Terapiaklinikka Oy, Käsityöläiskatu 4a, 20100 Turku
www.hippoterapiaklinikka.fi | Tampere | Jyväskylä | Turku | Helsinki
3
NEPSY –RYHMÄKUNTOUTUS AIKUISILLE
(monimuoto neuropsykologinen kuntoutus +
toimintaterapia)
Ryhmä soveltuu aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia
vaikeuksia (esim. autismikirjon häiriö, Touretten
oireyhtymä tai ADHD, johon liittyy myös muita
neuropsykiatrisia oireita). Tavoitteena on oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen
oppiminen
muokkaamalla
omia
toimintatapoja,
strategioita ja ajattelutapoja sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiin luottamisen lisääntyminen. Ryhmä
mahdollistaa ohjatun vertaistuen saamisen ja
vuorovaikutustaitojen harjoittelemisen. Maksusitoumus
20x (sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen, ryhmät 18x ja
seurantakäynnin). Ryhmää ohjaavat neuropsykologi/
psykologi ja toimintaterapeutti.
HYVÄ TYYPPI! –RYHMÄ AIKUISILLE
Ryhmä soveltuu aikuisille, joiden koulukiusaustausta
heijastuu edelleen jokapäiväiseen elämään vaikeuttaen
ihmissuhteiden solmimista ja työssä selviytymistä.
Tavoitteena on tukea käsittelemään kiusaamisen
aiheuttamia kipeitä kokemuksia, ymmärtämään mistä
kiusaamisessa on kysymys, uskaltamaan uusien suhteiden
luomista ja saamaan ryhmässä positiivisia joukkoon
kuulumisen kokemuksia. Lisäksi tuetaan itseluottamuksen
kehittymistä. Maksusitoumus 12x (sis. yksilöllisen
tavoitekeskustelun, ryhmät 10x ja seurantakäynnin).
Ryhmää ohjaavat psykologit.
RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄT
Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta räätälöidä tilaavan
organisaation (esim. kunta, lastensuojeluyksikkö)
tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa
vähintään kolme osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko
Hipon tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien
toteuttamismahdollisuus riippuu tilaushetkellä käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista.
LISÄTIETOJA
Lasten- ja nuortenryhmäkerran sekä vanhempien ryhmäkerran pituus on 1,5 tuntia (90 minuuttia). Aikuisten
ryhmissä ryhmäkerran pituus on 2 tuntia (120 minuuttia). Ryhmä voidaan toteuttaa, mikäli siihen tulee vähintään
kolme osallistujaa. Ryhmästä riippuen osallistujien maksimimäärä on 4 – 8.
Ryhmäterapiaprosessien suositellut kertamäärät perustuvat ryhmissä käytettäviin menetelmiin ja kokemuksiin
hyvästä kuntoutuskäytännöstä. Joidenkin ryhmien kohdalla pystymme räätälöimään kuntoutusjakson sopivaksi myös
lyhyemmällä maksusitoumuksella tulevalle kuntoutujalle. Mahdollisuutta osallistua ryhmään pienemmällä
kertamäärällä voi tiedustella asiakaskoordinaattorilta.
Ryhmiä ohjaavat terapeutit työskentelevät moniammatillisessa yhteisössä, jossa on käytettävissä myös muiden kuin
ko. ryhmän ohjaajien oman terapia-alan konsultaatio (neuropsykologia, toimintaterapia, puheterapia, psykoterapia).
Ryhmien hintatiedustelut: Kristiina Kousa puh. 050 324 8901, [email protected]
*KÄYTÄMME RYHMISSÄ SOVELTUVIA NÄYTTÖÖN PERUSTUVIA KUNTOUTUSMENETELMIÄ, ESIMERKIKSI:
AD/HD-aikuisten psykologinen ryhmäkuntoutus: Leskelä, M. ym. (2007). Rinnekoti-Säätiö
AIKAMATKALLA: Kultti-Lavikainen, N., Katajamäki, J., Aro, T & Aro, M. (2007). KUMMI 5. Aikamatkalla: sujuvan lukemisen ja
oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
ASKELEITTAIN: Sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma Askeleittain. © 2002 Committee for Children.
Suomalainen laitos copyright © 2005 Psykologien Kustannus Oy.
MALTTI: Paananen, M., Heinonen, J., Knoll, J., Leppänen, U. & Närhi, V. (2011). KUMMI 8. MALTTI – Tarkkaavuuden ja
toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
SOTOKU: Kylliäinen, A., Helminen, T. ja Rantanen, K. (2016). SOTOKU Sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutus autismikirjon
lapsille ja nuorille. Psykologian opetus- ja tutkimusklinikan julkaisuja 2/2016.
TOTAKU: Nieminen, P., Airo, R., Eränen, S., Kuulas, T., Rantanen, K., Huhta-Hirvonen, R., ym. (2002). Toiminnanohjauksen ja
tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU. Psykologipalvelujen kehittämisyksikön julkaisuja 2/2002. Tampere: Tampereen
yliopisto.
TOTAKU II: Rantanen, K., Vierikko, E. & Nieminen, P. (2013). Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU
II. Psykologian opetus- ja tutkimusklinikan julkaisuja 1/2013. Tampere: Tampereen yliopisto.
Hippo Terapiaklinikka Oy, Käsityöläiskatu 4a, 20100 Turku
www.hippoterapiaklinikka.fi | Tampere | Jyväskylä | Turku | Helsinki