109/2017

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
nMuu
M
Maanhallintasektorin
vvvv
(Sopimus
ro asia on nähtävillä
tukemisesta
ja saatavilla
Etiopian
ulkoasiainministeriön
demokraattisenmääräyskokoelmassa
liittovaltion kanssa tehdyn
HYPERLINK
sopimuksen
"http://www.finlex.fi"
muuttamisesta tehdyn
www.finlex.fi.
sopimuksen
Ulkoasiainministeriö
voimaansaattamisesta
antaa sopimuksesta myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
Julkaistu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2017
109/2017
Ulkoasiainministeriön asetus
Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Ulkoasiainministeriön päätöksen
(204/2000) 3 a §:n nojalla:
mukaisesti
säädetään
ulkoasiainhallintolain
1§
Suomen tuesta Etiopian maanhallintasektorille Suomen tasavallan hallituksen ja Etiopian demokraattisen liittovaltion välillä tehdyn valtioiden välisen sopimuksen muuttamisesta Addis Abebassa 2 päivänä joulukuuta 2016 tehty sopimus on tullut voimaan 2 päivänä joulukuuta 2016.
2§
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2017.
Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2017
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen
Yksikön päällikkö Hannu Heinonen
(Sopimus on nähtävillä ja saatavilla ulkoasiainministeriön määräyskokoelmassa
www.finlex.fi. Ulkoasiainministeriö antaa sopimuksesta myös tietoja suomeksi ja
ruotsiksi.)
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
ISSN 1455-8904
1