6459/17 top/TOP/bh 1 GIP 1. Vedtagelse af dagsordenen

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 20. februar 2017
(OR. en)
6459/17
OJ CRP1 7
FORELØBIG DAGSORDEN
Vedr.:
2617. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling)
Dato:
Kl.:
Sted:
22. februar 2017
11.00
Bruxelles
1.
Vedtagelse af dagsordenen
Godkendelse af I-punkterne i bilaget
II
2.
Udkast til Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 23/2016:
=
Forberedelse af vedtagelsen
6263/17 TRANS 61 MAR 40 FIN 108 REGIO 15 ENV 130
6459/17
top/TOP/bh
GIP
1
DA
3.
Forberedelse af samlingen i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerpolitik) den 3. marts 2017
1.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr.
987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004
(førstebehandling) (lovgivningsmæssig forhandling)
=
Orienterende debat
6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207
2.
Europæisk semester 2017 (ikkelovgivningsmæssig aktivitet)
=
Orienterende debat
6265/17 SOC 87 EMPL 57 ECOFIN 87 EDUC 42
a)
Gennemførelse af de landespecifikke henstillinger: Øge adgangen til
arbejdsmarkedet og mindske forskellene på tværs af EU
b)
Den prioriterede indsats inden for beskæftigelses- og socialpolitikkerne: Politiske
retningslinjer for 2017
i)
Udkast til Rådets konklusioner om den årlige vækstundersøgelse og den
fælles beskæftigelsesrapport 2017
6266/17 SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43
ii) Udkast til den fælles beskæftigelsesrapport
=
Vedtagelse
6267/17 SOC 89 EMPL 59 ECOFIN 89 EDUC 44
c)
-
Landerapporter for 2017
=
Forelæggelse ved Kommissionen
6318/17 ECOFIN 92 UEM 22 SOC 93 EMPL 63 COMPET 94 ENV 135
EDUC 48 RECH 40 ENER 45 JAI 115
3.
Socialt trepartstopmøde (ikkelovgivningsmæssig aktivitet)
=
Forelæggelse ved formandskabet og Kommissionen
4.
Udkast til Rådets konklusioner om forbedring af kvinders og mænds færdigheder og
kompetencer på EU's arbejdsmarked (ikkelovgivningsmæssig aktivitet)
=
Vedtagelse
6268/17 SOC 90 GENDER 6 EMPL 60 EDUC 45 ANTIDISCRIM 9
+ ADD 1
Eventuelt
6459/17
top/TOP/bh
GIP
2
DA
BILAG
I (1)
4.
Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet
=
Vedtagelse ved stiltiende samtykkeprocedure (+)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
5.
Udkast til protokol for følgende samling i Rådet
=
Godkendelse (°)
–
6.
E-006749/2016 - Bruno Gollnisch (NI)
Nye passérsedler til medlemmer af Europa-Parlamentet
5693/17 PE-QE 31
E-008228/2016 - Adam Szejnfeld (EPP)
EU's handelspolitiske udfordringer
6264/17 PE-QE 50
E-009000/2016 - Claude Rolin (EPP)
Indstilling af forhandlingerne om Tyrkiets tiltrædelse af Den Europæiske Union
5788/17 PE-QE 35
E-009155/2016 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)
Offentliggørelse af forhandlingsdirektiver til Kommissionen fra Rådet i 1999 med
henblik på indgåelse af en handelsaftale med Mercosur
5739/17 PE-QE 33
E-009166/2016 - Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)
Reform af EU-Rådet og Europa-Parlamentets forslag om dette emne
5742/17 PE-QE 34
E-009361/2016 - Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Præcisering af Eurogruppens afgørelse om Grækenlands primære overskud
5641/17 PE-QE 29
3505. samling i Rådet for Den Europæiske Union (transport, telekommunikation og
energi) den 1., 2. og 5. december 2016 i Bruxelles
15100/16 PV CONS 64 TRANS 476 TELECOM 265 ENER 415
+ COR 1
+ COR 2 (cs)
+ COR 3 (fi)
+ COR 4 (lv)
+ ADD 1 REV 2
Vallettaerklæring fra transportministrene på højniveaukonferencen om færdselssikkerhed (den
28.-29. marts 2017 i Malta)
=
Vejen frem
6273/17 TRANS 62
6459/17
top/TOP/bh
GIP
3
DA
7.
Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 152/2009
for så vidt angår metoderne til bestemmelse af indholdet af dioxiner og polychlorerede
biphenyler
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
5990/17 AGRILEG 33
5442/17 AGRILEG 13
+ ADD 1
8.
Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om ændring af bilag II og III til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår
maksimalgrænseværdierne for acequinocyl, amitraz, coumaphos, diflufenican, flumequin,
metribuzin, permethrin, pyraclostrobin og streptomycin i eller på visse produkter
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
5985/17 AGRILEG 29
5073/17 AGRILEG 10
+ ADD 1-2
9.
Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om ændring af bilag II og V til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår
maksimalgrænseværdierne for bifenazat, daminozid og tolylfluanid i eller på visse produkter
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
5987/17 AGRILEG 31
5441/17 AGRILEG 12
+ ADD 1-2
10.
Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om ændring af bilag II, III og V til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår
maksimalgrænseværdierne for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon i eller på visse
produkter
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
5989/17 AGRILEG 32
5455/17 AGRILEG 14
+ ADD 1-2
11.
Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om ændring af bilag II og III til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår
maksimalgrænseværdierne for acetamiprid, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil,
difenoconazol, ethephon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambdacyhalothrin, mesotrion, profenofos, propiconazol, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazol,
triazophos og trifloxystrobin i eller på visse produkter
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
5986/17 AGRILEG 30
5396/17 AGRILEG 11
+ ADD 1-2
6459/17
top/TOP/bh
GIP
4
DA
12.
Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011
for så vidt angår en alternativ metode til forarbejdning af visse former for afsmeltet fedt
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
6216/17 AGRILEG 38 VETER 13
5650/17 AGRILEG 22 VETER 8
+ ADD 1
13.
Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om ændring af bilag II, III og V til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår
maksimalgrænseværdierne for bitertanol, chlormequat og tebufenpyrad i eller på visse
produkterr
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
6217/17 AGRILEG 39
5617/17 AGRILEG 20
+ ADD 1-2
14.
Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011
for så vidt angår definitionerne af fiskemel og fiskeolie
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
6221/17 AGRILEG 41 VETER 14
5664/17 AGRILEG 23 VETER 9
+ ADD 1
15.
Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om ændring af bilag II og V til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår
maksimalgrænseværdierne for clothianidin og thiamethoxam i eller på visse produkter
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
6219/17 AGRILEG 40
+ COR 1
5613/17 AGRILEG 19
+ ADD 1-2
16.
Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Minamatakonventionen om kviksølv
=
Anmodning om Europa-Parlamentets godkendelse
6250/17 ENV 127 COMER 21 MI 124 ONU 25 SAN 62 IND 36
5925/17 ENV 101 COMER 17 MI 100 ONU 23 SAN 48 IND 26
+ ADD 1
+ ADD 2
17.
Udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union af en aftale
i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om
oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Norge og
Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning i den Europæiske Union
=
Vedtagelse
6198/17 UD 28 SPG 10
5769/17 UD 12 SPG 4
5803/17 UD 13 SPG 5
6459/17
top/TOP/bh
GIP
5
DA
18.
Udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union af en aftale
i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om
oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund,
Kongeriget Norge og Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning i den
Europæiske Union
=
Vedtagelse
6199/17 UD 29 SPG 11
5804/17 UD 14 SPG 6
5814/17 UD 16 SPG 7
19.
Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes
regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol
=
Vedtagelse
6361/17 PECHE 61
+ ADD 1
7592/16 PECHE 119
7594/16 PECHE 121
__________________________
1)
Disse punkter vil blive behandlet i Mertensgruppen den 21. februar 2017.
+) Dette punkt kan vedtages ved stiltiende samtykkeprocedure i overensstemmelse med artikel
12, stk. 2, i Rådets forretningsorden.
º)
Coreper kan træffe procedureafgørelse om dette punkt i overensstemmelse med artikel 19, stk.
7, i Rådets forretningsorden.
6459/17
top/TOP/bh
GIP
6
DA