A randomized controlled trial of meniscal tear treatment in young

Titel:
A randomized controlled trial of meniscal tear treatment in young adults
Projektbeskrivelse
Baggrund
Kikkertkirurgi ved meniskskader er den hyppigst udførte ortopædkirurgiske procedure. I Danmark alene er
der udført over 150.000 kikkertoperationer fra år 2000-2011.
I samme periode er der blevet publiceret flere studier som viser at kikkertkirurgi hos midaldrende og ældre
patienter ikke giver yderligere smertereduktion og forbedret funktion i tillæg til træning men til gengæld er
operationen forbundet med flere alvorlige bivirkninger.
I modsætning til meniskskader hos midaldrende og ældre patienter er de fleste meniskskader hos yngre
voksne (18-40 år) opstået pga. et traume – ofte i forbindelse med sport. Denne patientgruppe anses bedst
behandlet med kirurgi – men der mangler forskning, hvor der sammenlignes med et ikke-kirurgisk
alternativ, til at understøtte dette.
Formål
Formålet med studiet er at undersøge om kikkertoperation er bedre til at reducere smerte og forbedre
funktion og livskvalitet efter ét år sammenlignet med træning og uddannelse hos yngre patienter med
meniskskade.
Metode
140 patienter i alderen 18-40år med en meniskskade vil ved lodtræning blive inddelt i to grupper. Den ene
får kikkertkirurgi, mens den anden tilbydes træning og uddannelse med mulighed for senere at få
kikkertkirurgi ved behov. Patienterne vil blive rekrutteret fra seks ortopædkirurgiske afdelinger ved seks
sygehuse i Danmark (Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Næstved og Hvidovre).
Patienterne der ved lodtrækning tilbydes operation vil gennemgå meniskresektion eller meniskrepair på
sygehuset efterfulgt af afdelingens normale postoperative behandling, mens patienter der ved lodtrækning
tilbydes træning og uddannelse vil gennemgå et 12-ugers, målrettet trænings- og uddannelsesforløb hos en
fysioterapeut i nærheden af deres bopæl.
Patienterne følges op efter 3, 6 og 12mdr. i forhold til smerte, funktion og livskvalitet samt muskelstyrke og
fysisk funktion.
Patienter der ikke opfylder alle kriterier for deltagelse eller ikke ønsker at deltage i lodtrækningsforsøget vil
blive tilbudt at indgå i en observationel kohorte. De vil besvare de samme spørgeskemaer som patienterne i
lodtrækningsforsøget, men modtage den behandling som de i samråd med lægen beslutter sig for.
Anvendelse og relevans
Studiets resultater har stor relevans for en stor gruppe patienter, men også for samfundet, idet det kan være
med til at sikre den rigtige og mest effektfulde behandling af den enkelte patient. Pga. studiets potentielle
impact og internationale kliniske betydning, vil studiets resultater indsendes til et high-impact tidsskrift.
Tidsplan
Pilotprojekt i Aalborg: juni 2016 - december 2016.
Inklusion til hovedstudiet startede januar 2017 og forventes afsluttet juni 2018.
Publikationsplan: pilotstudie (2017), protokol (2017), primære resultater fra hovedstudiet (2019), primære
resultater fra kohortestudiet (2019).
Mail: [email protected]
For mere info se registrering på clinicalTrials.gov:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02995551?term=skou&rank=1