Animalsk produktion (kvt.) 4. kvt. 2016

Animalsk produktion
4. kvt. 2016
Erhvervslivets sektorer
22. februar 2017
Nr. 71
Laveste antal slagtninger af økologisk kvæg i ti år
Der blev slagtet 17.657 økologiske kvæg i 2016, hvoraf de 13.970 var køer. Det er et
fald på hhv. 4,5 pct. og 1,8 pct. i forhold til 2015, og er det laveste antal slagtninger
af økologisk kvæg i ti år. Hovedparten af de økologiske kvægslagtninger er køer, der
udgør ca. 80 pct. De økologiske kvægslagtninger udgør ca. 3,5 pct. af de totale
slagtninger af kvæg i 2016.
Økologisk slagtet kvæg, fordelt på køer og kvæg i alt
24.000
Antal slagtede dyr
22.000
Økologisk kvæg i alt
20.000
18.000
Økologiske køer
16.000
14.000
12.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Anm.: Registrerede økologiske slagtninger.
Øget produktion af økologisk mælk
Den økologiske mælkeproduktion steg med 7,1 pct. fra 2015 til 2016, og udgjorde
dermed 9,5 pct. af den totale mælkeproduktion. Både den økologiske og konventionelle mælkeproduktion faldt i fjerde kvartal 2016 i forhold til fjerde kvartal 2015.
Uændret animalsk produktion
Mængdeindekset for den animalske produktion faldt med 0,4 pct. i fjerde kvartal
2016 i forhold til samme kvartal i 2015. Det skyldes, at produktionen af mælk faldt,
mens der var en stigning i produktionen af kvæg, svin og fjerkræ. Produktionen af
alle animalske produkter lå dog på et højere niveau end i 2010, som er basisår i
indekset.
Animalske salgsprodukter, mængdeindeks
Vægte
2010
2015
4. kvt.
promille
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22660
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Animalske salgsprodukter1
Kvæg
Svin
Fjerkræ
Mælk2
Æg
1 Pelsdyr opgøres årligt og
2
634
42
340
25
213
11
2016
Oktober November December
Ændring
4. kvt. 2015
4. kvt. - 4. kvt. 2016
Indeks 2010 = 100
104,5
105,1
101,6
99,1
109,3
114,2
indgår derfor ikke.
Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
97,5
113,5
92,0
…
103,3
…
98,8
122,9
93,7
…
102,1
…
pct.
114,9
99,6
121,7
…
106,6
…
104,1
112,0
102,5
113,0
104,0
-0,4
6,6
0,9
14,1
-4,9
…
Eksporten af svin steg, mens slagtningerne faldt
Produktionen af svin steg med 3,8 pct. i fjerde kvartal 2016 i forhold til samme
kvartal i 2015 pga. en større eksport af smågrise, mens slagtningerne faldt i samme
periode. Den samlede produktion af kvæg steg med 5,2 pct., og antallet af fjerkræ
slagtet på slagterier steg med 4,0 pct. i fjerde kvartal 2016 i forhold til samme kvartal i 2015.
Animalsk produktion
2015
4. kvt.
2016
Oktober
November
December
4. kvt.
1.000 stk.
Kvæg
Samlet produktion
Slagtninger1
Eksport af levende kvæg til slagtning
Heraf kalve
134,9
123,3
11,6
9,4
48,7
45,6
3,1
2,6
Ændring
4. kvt. 2015
- 4. kvt. 2016
pct.
52,0
48,3
3,8
2,6
41,3
38,1
3,2
2,8
142,0
131,9
10,1
8,0
5,2
7,0
-13,3
-14,3
10,7
37,6
5,5
3 104,3
1 906,0
1 198,3
1 174,7
8 023,4
4 622,5
3 400,9
3 343,0
3,8
-2,1
13,0
13,7
195,1
488,3
1,1
…
…
24 813
4,0
417,6
39,9
435,8
42,1
1 275,7
120,6
-4,8
-1,6
mio. kg
Produktion af okse- og kalvekød
35,7
12,9
14,0
1.000 stk.
Svin
Samlet produktion
Slagtninger1
Eksport af levende svin
Heraf smågrise
7 729,2
4 720,1
3 009,1
2 939,2
2 453,4
1 354,8
1 098,6
1 080,7
Produktion af svinekød
482,8
146,1
2 465,7
1 361,6
1 104,0
1 087,6
mio. kg
147,1
1.000 stk.
Fjerkræ
Slagtninger på slagterier
23 861
…
mio. kg
Mælk
Samlet produktion2
Heraf økologisk
1
2
1 340,0
122,6
422,4
38,6
Inkl. slagtninger hos producenter.
Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75 mio. kg til foder og 3,67
mio. kg til konsum.
Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1623. Se mere om husdyr på
www.statistikbanken.dk/hdyr07.
Kilder og metoder: Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med
oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er
mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne. I statistikdokumentationen Pris- og mængdeudvikling i
jordbruget er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder ved den kvartalsvise opgørelse Priser og
mængder i landbruget. Beskrivelsen har imidlertid relation til flere opgørelser.
Relevant supplerende information kan især findes i statistikdokumentationerne Mælk og mejeriprodukter, Ægproduktion, Slagtedyr og kødproduktion og Landbrugs- og gartneritællingen.
For at stabilisere og regulere markedet for mejeriprodukter inden for EU var der i perioden 1984 til og med 31.
marts 2015 gennemført årlige mælkekvoter. Mælkekvoten betød, at der for hvert medlemsland blev fastsat en
produktionsmængde, for hvilken der blev garanteret en rentabel salgspris. For yderligere produktion blev der
opkrævet en afgift (superafgift) af en sådan størrelse, at denne produktion blev urentabel.
Næste offentliggørelse: Animalsk produktion 1. kvt. 2017 udkommer i uge 20 2017.
Henvendelse: Mona Larsen, tlf. 39 17 33 99, [email protected]