Vis folder - Hjallerup Sangkor

Voresrepertoirespændervidt,fraenkledanskekorsatser
tilstørreværkermedakkompagnement.Visyngerverdslig
musik,visyngerkirkemusikogevergreens,ogsåsyngervi
påmangesprog.
HjallerupSangkorermedlemafKor72.
Udover den faste ugentlige koraften medvirker Hjallerup
Sangkorgernevedkoncerteriløbetafåret.Detbliversom
regeltil1-2efterårskoncerter,1-2julekoncerterog1enkelt
forårskoncert. Herudover afholder Hjallerup Sangkor altid
selv en forårskoncert i Hjallerup Kulturhus som afslutning
påsæsonen.
Desuden giver koret også koncerter i forskellige andre
sammenhænge – også i udlandet. Koret har bl.a. været i
Norge,Sverige,Schweiz,ØstrigogTyskland.
••••
•••••••
•••••••••••
Hvadsyngervi?
Aktiviteter
•••••••••••
•••••••••••
Hjallerup Sangkor er et firstemmigt blandet kor med ca.
40aktivemedlemmer.Viharenfinfordelingmellemdame-
ogherrestemmer,menvierselvfølgeligaltidinteressereti
atfåfleresangere–bådedame-ogherrestemmer!
Vi har ingen optagelsesprøve, men vi kan lave en lille
stemmeprøve for at få nye medlemmer stemmemæssigt
korrektplaceretikoret.
Dueraltidvelkommentilatdeltageienkoraftenforatse,
omdeternogetfordig.
HjallerupSangkorhartilformål:
-atdriveetamatørkormedambitioneromstadigudvikling
-atudviklesangglædenhosdetenkeltemedlem
-atskabesocialerelationergennemfælleskoroplevelser
-atafholdeetpassendeantalkoncerterårligt
Vi øver hver onsdag aften kl. 1900 til 2130 i Hjallerup
Kulturhus. Koraftenerne er uformelle og hyggelige, vi gør
megetudafathavedetrartsammen–”Jobedrevihardet
medhinanden,desbedresyngervi”.
Korprøverne starter altid med fælles opvarmning og en
sangfrahøjskolesangbogen.Dernæstøvervideforskellige
stemmer,hvorefterdetbliversatsammenogdynamikkeni
sangenebliverøvet.
Undervejs har vi en pause, hvor vi puster ud over en kop
kaffe eller te i Kulturhusets foyer, alt imens vi ordner
verdenssituationen.
Kontakt
Hvorøvervi?
Hvadvilvi?
Hvemervi?
••••••
••••••••••••••
HjallerupSangkor
Vil du vide mere om Hjallerup Sangkor, så er du meget
velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnumreoge-mail.
Korleder:
Formand:
Koncerter:
LasseChristensen
KirstenHajslund
MonaChristensen
28397790
40598123
50551952
Hjemmeside
E-mail
www.hjallerupsangkor.dk
[email protected]