Dagsorden - Sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
2015no
Dato: 27. feb. 2017
Forside
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget
Dagsorden
Mandag den 27. februar 2017 kl. 13.00
Medlemmer
Asii Chemnitz Narup (IA)
Malene Lynge (IA)
Ado Holm (IA)
Justus Hansen (D)
Ane Egede Mathæussen (S)
Nicolaj Heinrich (S)
Peter Davidsen (S)
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 2
Økonomiudvalget
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................................. 3
2. Meddelelser ..................................................................................................................... 4
3. Orienteringer .................................................................................................................... 5
Ingen. ................................................................................................................................... 5
4. Beslutninger ..................................................................................................................... 6
04A Byggefelt 12 beliggende i Lokalplanområde 4A2-2, Taqissorfik ................................... 6
04B Idrætsråd Tasiilaq og Paamiut ...................................................................................... 8
04C Katuaqs ansøgning om type A alkoholbevilling, samt diner transportable .................. 10
04D Polar Wine I/S ansøgning om type A alkoholbevilling ................................................ 13
04E Ansøgning om type B alkoholbevilling for Café Esmeralda ........................................ 15
04F Ansøgning om type B alkoholbevilling for Uninuguaq Tower ...................................... 18
04G Anvendelse af midler i bygdepuljer 2017 ................................................................... 20
5. Sager til Kommunalbestyrelsen ..................................................................................... 23
05A Høring vedrørende Lovforslag om Offentlig Digital Post ............................................. 23
05B Høring vedrørende ny Inatsisartutlov om Ombudsmanden for Inatsisartut ................. 27
05C Implementering af Ejerstrategi ................................................................................... 29
05D Kvalitetsrapport skoleåret 2015/2016 ......................................................................... 32
05E Foreløbig strategiplan for implementering af skolepolitikken ...................................... 34
05F Ældresektorplanen - 3. Fase (implementering) ........................................................... 38
05G Handicappolitik 2017-2027......................................................................................... 40
05H Bygdesektorplan......................................................................................................... 43
05I Kommuneplan 2028 ..................................................................................................... 48
05J Forslag til Kommuneplantillæg 3A6-1, Qasigiannguit, Nuuk ....................................... 51
05K Kommuneplantillæg 20B5-1, Paamiut Erhvervs- og Havneområde ........................... 53
6. Lukkede punkter ............................................................................................................ 55
06A Samarbejdsaftale........................................................................................................ 55
06B Havnen ....................................................................................................................... 55
06C Erhvervsarealer .......................................................................................................... 55
06D Stillingsprofil ............................................................................................................... 55
7. Eventuelt ........................................................................................................................ 56
8. Godkendelse af referat .................................................................................................. 57
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
1. Godkendelse af dagsorden
Side | 3
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
2. Meddelelser
Side | 4
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
3. Orienteringer
Ingen.
Side | 5
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 6
Økonomiudvalget
4. Beslutninger
04A Byggefelt 12 beliggende i Lokalplanområde 4A2-2, Taqissorfik
Til beslutning
J.nr.:18.01/4A2-2
Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Shalmi A/S har søgt om dispensation om arealtildeling til opførelse af etageboligblok med 12
boliger i byggefelt 12 beliggende i Lokalplanområde 4A2-2, Taqissorfik, Qinngorput.
Lokalplanen giver mulighed for 6-9 boliger i 3-4 etager i det pågældende byggefelt.
Udvalg for Anlæg og Miljø behandlede sagen den 7. februar 2017, hvor Udvalget godkendte
indstillingerne med bemærkning om at sagen skulle videresendes til Økonomiudvalget til endelig
godkendelse.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at det godkendes at der dispenseres fra Lokalplan 4A2-2, Taqissorfik § 3.3. ”Byggefelter
benævnt med B udlægges til 6-9 boliger” og tillades 12 boliger
- at det godkendes at der stilles krav om, at der etableres minimun 3 yderligere p-pladser
end, hvad kræves til kategorien byggefelt B
Sagsfremstilling
Shalmi A/S har den 17. november 2016 søgt om dispensation om arealtildeling til opførelse af
etageboligblok med 12 boliger i byggefelt 12 beliggende i Lokalplanområde 4A2-2, Taqissorfik,
Qinngorput.
Antallet af boliger overstiger det tilladte antal i den gældende lokalplan for området med 3 boliger
pr. byggeri. Byggeriet overholder de tilladte antal etager for byggefelterne, hvilket vil sige at der er
tale om færre store lejligheder end hvad lokalplanen lægger op til, mens der kommer flere små
lejligheder. De ydre mål forbliver de samme, som lokalplanen foreskriver.
Sagen har været sendt i nabohøring, hvor det er gjort opmærksom på, at det kun er det ansøgte
antal boliger, der strider mod lokalplanens bestemmelser.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Byggeriet holder sig inden for lokalplanens bestemmelser i forhold til de tilladte etagemeter,
bygningshøjde og byggefeltets størrelse. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke medfører en
væsentlig øgning af antallet af beboere i området ved opførsel af 12 mindre boliger frem for 9
større boliger. Projektet sikrer, at lokalplanens krav i forhold til antallet af parkeringspladser jf. antal
af boliger overholdes.
Der er i en tilsvarende sag fra 2008 dispenseret for at byggefelt 11 kan rumme 6 boliger i stedet for
de i lokalplanen skrevne 2-4 boliger for byggefelt 11 under betingelse af, at der ikke ændres på
byggefeltets størrelse og de tilladte antal etager.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 7
Økonomiudvalget
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Kommuneplantillæg: 4A2-2, Taqissorfik.
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning (planloven).
Sermersooq2024.gl (Kommuneplan)
Arkitekturpolitik 2016
Det videre forløb
Efter godkendelse af sagen meddeles afgørelsen fra Areal- og Bygningsmyndigheden til ansøger
og høringsparter.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Sagen har været sendt i nabohøring, der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden 16.
december til 3. januar. Efterfølgende er der indkommet høringssvar den 21. januar og 30. januar.
Da de er indkommet efter fristens udløb kommer disse ikke i betragtning.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 7. februar 2017:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne med bemærkning om at sagen skal
videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.
Bilag
1. Kortbilag 2 Byggefeltnumre Lokalplan 4A2-2 Taqissorfik
2. Situationsplan byggefelt 12
3. Visualisering byggefelt 12
4. Visualisering byggefelt 12
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 8
Økonomiudvalget
04B Idrætsråd Tasiilaq og Paamiut
Vedtægter og forretningsorden
Til beslutning
J.nr.: 55.02
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Den 4. januar 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der skal nedsættes Idrætsråd i Tasiilaq
og Paamiut. I naturlig forlængelse heraf, fremlægges hermed vedtægter og forretningsordener for
rådene til godkendelse. Indholdet i de fremlagte vedtægter og forretningsordener er stort set
identiske med det Udvalget for Børn, Familie og Skole besluttede for Nuuk Idrætsråd den 21. april
2016.
Den 10. februar 2017, blev der truffet en formandsbeslutning af formanden for Udvalget for Børn,
Familie og Skole, Poul Hansen. På vegne af Udvalg for Børn, Familie og Skole godkendte han
udkast til vedtægter og forretningsordener for Idrætsråd i Tasiilaq og Paamiut. På denne måde kan
tiltaget realiseres i indeværende valgperiode.1
Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2017 etableringen af Idrætsråd i Tasiilaq og
Paamiut og besluttede at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende vedtægter og
forretningsordner.
Indstilling
Fælles Service indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at udvalget endeligt godkender vedtægter og forretningsordener
Sagsfremstilling
Formålet med idrætsrådene er, at være et samlingspunkt for de enkelte idrætsgrupper, finde
muligheder og at udnytte de fælles ressourcer der er, for at styrke idrætten lokalt og Sermersooq
som helhed.
Idrætsrådene har ansvaret for mødeafholdelse, mødeindkaldelse/-dagsorden og referat, mens
tovholderen og tilforordnes rolle for Tasiilaqs og Paamiuts lokale idrætsråd, skal være med til at
samle op og være kontaktperson for idrætsforeninger, kommunikator, koordinerende, sekretær og
være med til at skabe en god dialog for alle parter. Idrætsrådene skal være rådgivende
høringsparter for kommunen.
Visionen er, at der sammen skabes dialog omkring de økonomiske aspekter, sponsorater, fonde
og ganske almindelige erfaringsudvekslinger lokalt og i hele Sermersooq.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Etableringen af idrætsrådene vil gavne alle og skal være med til at udvikle idrætten.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Forslaget har ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser.
1
Lovgrundlag den kommunale styrelse § 27 stk. 2: Formanden kan på de stående udvalgs vegne afgøre
sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 9
Økonomiudvalget
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Det kommunale selvstyre.
Det videre forløb
Idrætsrådene etableres og skal være høringsparter ift. udvikling af idrætten lokalt og i hele
Sermersooq som helhed.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger.
Borgerinddragelse/kommunikation
Borgerne inddrages gennem deres sportsforeninger.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Formandsbeslutning d. 10. februar 2017.
Formanden for Udvalget for Børn, Familie og Skole Poul Hansen tog en formandsbeslutning og på
vegne af udvalget, godkendte han udkast til vedtægter og forretningsordener for idrætsråd i
Tasiilaq og Paamiut. På denne måde kan tiltaget realiseres i indeværende valgperiode, da
Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2017 godkendte etableringen idærtsråd i Tasiilaq og
Paamiut.
Lovgrundlag den kommunale styrelse §27 stk. 2: Formanden kan på de stående udvalgs vegne
afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.
Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. februar 2017:
Kommunalbestyrelsen godkender etableringen af idrætsråd i Tasiilaq og Paamiut og beslutter at
Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende vedtægter og forretningsordner.
Bilag
1. Vedtægter for Idrætsråd_Tasiilaq
2. Forretningsorden_idrætsråd_Tasiilaq
3. Vedtægter for Idrætsråd Paamiut
4. Forretningsorden_idrætsråd_Paamiut
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 10
Økonomiudvalget
04C Katuaqs ansøgning om type A alkoholbevilling, samt diner
transportable
Til beslutning
J.nr.:70.06.00
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Kulturhuset Katuaq har den 11. december 2016 indsendt en ansøgning til Kommuneqarfik
Sermersooq om tildeling af en type A alkoholbevilling og opmærksomheden henledes på at Katuaq
allerede er tildelt en type B alkoholbevilling til udskænkning af stærke og svage drikke. Den ekstra
alkoholbevilling ønskes anvendt i forbindelse med salg af deres specialfremstillede ”Katuaq-øl” til
gavebrug eller i forbindelse med levering af mad ud af huset.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget tildeler Kulturhuset Katuaq en type A bevilling til udskænkning af
stærke og svage drikke
- at Økonomiudvalget tildeler Kulturhuset Katuaq ret til levering af alkoholholdige drikke i
forbindelse med diner transportable jf. § 10 i alkoholloven
Sagsfremstilling
Den 11. december 2016 har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget en ansøgning fra Kulturhuset
Katuaq om tildeling af en type A alkoholbevilling, samt salg af stærke og svage drikke i forbindelse
med diner transportable.
Katuaq skriver i deres ansøgning:
”Bevillingen ønskes alene anvendt til salg af vores specialfremstillede ”Katuaq-øl” til gavebrug eller
som souvenir fra cafeen, samt til salg heraf i forbindelse med levering af mad ud af huset.”
Det bemærkes, at Kulturhuset Katuaq allerede er tildelt en type B alkoholbevilling til udskænkning
af stærke og svage drikke.
Brandvæsenet har godkendt lokalerne og Politiet har ingen bemærkninger.
Katuaq har indsendt alle nødvendige dokumenter i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling
og der er ingen bemærkninger hertil.
Der er i den konkrete sag tale om ansøgning om tildeling af henholdsvis en type A alkoholbevilling,
samt tilladelse til salg af alkohol i forbindelse med diner transportable og derfor vil en eventuel
godkendelse medføre en forøgelse af antallet af udstedte alkoholbevillinger.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Borgmestersekretariatet vurderer at Kulturhuset Katuaq lever op til kravene for tildeling af de
ansøgte tilladelser.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 11
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget har i forbindelse med tildelingen af alkoholbevillinger vide rammer, jf. orientering
til Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2011:
Lovens forarbejder beskriver, hvornår Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal meddele
afslag:
- Kantiner på arbejdspladser skal være alkoholfrie
- Medborgerhuse skal være alkoholfrie
- Cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør ikke kunne sælge
stærke drikke. Men Økonomiudvalget kan beslutte at give disse udskænkningssteder
mulighed for at udskænke svage drikke.
Lovens forarbejder beskriver også, hvornår Økonomiudvalget på legal vis kan fravige den
forvaltningsretlige lighedsgrundsætning:
- Økonomiudvalget kan ud fra byplanmæssige betragtninger meddele afslag til nye
udskænkningssteder i egentlige beboelsesområder
- I områder med mange udskænkningssteder kan Økonomiudvalget meddele afslag, hvis
det f.eks. kan frygtes, at et nyt udskænkningssted vil øge konkurrencen mellem
bevillingshaverne og føre til hård udskænkning
- I andre situationer skal Økonomiudvalget træffe beslutning på grundlag af
sammenhængende samfundsmæssige betragtninger, som er egnede til at fremme
ædrueligheden:
- Økonomiudvalget kan f.eks. meddele afslag ud fra sociale betragtninger, når der er tale
om et udskænkningssted eller salgssted, som er beliggende tæt ved sportshaller og
lignende steder, som søges af unge mennesker
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
- Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg
og udskænkning af alkoholiske drikker
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af
lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts 2011 om salg og udskænkning af
alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq
Det videre forløb
Ved Økonomiudvalgets godkendelse vil Kulturhuset Katuaq blive tildelt de ansøgte
alkoholbevillinger, i henhold til gældende regler og procedurer. Borgmestersekretariatet står for
administrationen af alkoholbevillinger.
Ved Økonomiudvalgets afslag videreformidler Borgmestersekretariatet afgørelsen til ansøger.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Bilag
Ingen.
Side | 12
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 13
Økonomiudvalget
04D Polar Wine I/S ansøgning om type A alkoholbevilling
Til beslutning
J.nr.:70.06.00
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Polar Wine I/S har indgivet en ansøgning om alkoholbevilling til salg af stærke og svage drikke
(type A). Det bemærkes, at der er tale om en førstegangsansøger.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget tildeler Polar Wine I/S ved Miki Brøns type A bevilling til salg af stærke
og svage drikke
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooq har den 20. december 2016 modtaget en ansøgning fra Polar Wine
I/S ved Miki Brøns om tildeling af en alkoholbevilling type A til salg af stærke og svage drikke.
Brandvæsenet har godkendt lokalerne på adressen Imaneq 24, 3900 Nuuk, med bemærkning om
at der skal opsættes et flugtvejsskilt ved brandtrappen. Politiet har ingen bemærkninger og Polar
Wine har indsendt alle nødvendige dokumenter i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling
og der er ingen bemærkninger hertil.
Der er i den konkrete sag tale om et nyt salgssted for alkohol og derfor vil en eventuel tildeling af
en type A alkoholbevilling medføre en forøgelse af antallet af udstedte alkoholbevillinger.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Borgmestersekretariatet vurderer, at Polar Wine I/S lever op til kravene for tildeling af en
alkoholbevilling.
Økonomiudvalget har i forbindelse med tildelingen af alkoholbevillinger vide rammer, jf. orientering
til Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2011:
Lovens forarbejder beskriver, hvornår kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal meddele
afslag:
- Kantiner på arbejdspladser skal være alkoholfrie
- Medborgerhuse skal være alkoholfrie
- Cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør ikke kunne sælge
stærke drikke. Men Økonomiudvalget kan beslutte at give disse udskænkningssteder
mulighed for at udskænke svage drikke.
Lovens forarbejder beskriver også, hvornår Økonomiudvalget på legal vis kan fravige den
forvaltningsretlige lighedsgrundsætning:
- Økonomiudvalget kan ud fra byplanmæssige betragtninger meddele afslag til nye
udskænkningssteder i egentlige beboelsesområder
- I områder med mange udskænkningssteder kan Økonomiudvalget meddele afslag, hvis
det f.eks. kan frygtes, at et nyt udskænkningssted vil øge konkurrencen mellem
bevillingshaverne og føre til hård udskænkning
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 14
Økonomiudvalget
-
-
I andre situationer skal Økonomiudvalget træffe beslutning på grundlag af
sammenhængende samfundsmæssige betragtninger, som er egnede til at fremme
ædrueligheden:
Økonomiudvalget kan f.eks. meddele afslag ud fra sociale betragtninger, når der er tale
om et udskænkningssted eller salgssted, som er beliggende tæt ved sportshaller og
lignende steder, som søges af unge mennesker
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
- Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg
og udskænkning af alkoholiske drikker
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af
lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts 2011 om salg og udskænkning af
alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq
Det videre forløb
Ved Økonomiudvalgets godkendelse vil Polar Wine I/S blive tildelt en alkoholbevilling i henhold til
gældende regler og procedurer. Borgmestersekretariatet står for administrationen af
alkoholbevillinger.
Ved Økonomiudvalgets afslag videreformidler Borgmestersekretariatet afgørelsen til ansøger.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Bilag
Ingen.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 15
Økonomiudvalget
04E Ansøgning om type B alkoholbevilling for Café Esmeralda
Til beslutning
J.nr.:70.06.00
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Medio februar 2017 flytter Café Esmeralda til en ny adresse og har derfor i henhold til § 3, stk. 4.
ansøgt om en ny alkoholbevilling til udskænkning af stærke og svage drikke (type B).
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget tildeler Café Esmeralda v/ Michael Winberg type B alkoholbevilling til
udskænkning af stærke og svage drikke
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooq har den 27. december 2016 modtaget en ansøgning fra Café
Esmeralda ved Michael Winberg om tildeling af en ny alkoholbevilling til udskænkning af stærke og
svage drikke.
Café Esmeralda er i dag beliggende på adressen B-2039, Aqqusinersuaq 6, 3900 Nuuk og har
siden 2007 været tildelt en alkoholbevilling af kommunen.
Imidlertid flytter Café Esmeralda i midten af februar 2017 til nye lokaler på Aqqusinersuaq 7, B297, 3900 Nuuk og derfor anmodes Økonomiudvalget om, at tage stilling til om, der skal udstedes
en ny alkoholbevilling gældende for denne adresse.
Brandvæsenet har godkendt lokalerne og Politiet har ingen bemærkninger.
Michael Winberg har indsendt alle nødvendige dokumenter, i forbindelse med ansøgning om
alkoholbevilling og der er ingen bemærkninger hertil.
Der er i den konkrete sag tale om en café, der allerede er tildelt en alkoholbevilling og derfor vil en
eventuel tildeling af alkoholbevilling for den nye lokalitet ikke medføre en forøgelse af antallet af
udstedte alkoholbevillinger.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Borgmestersekretariatet vurderer, at Café Esmeralda ved Michael Winberg lever op til kravene for
tildeling af en alkoholbevilling.
I henhold til Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige
drikke § 3, stk. 4.: ”Bevillingen skal være knyttet til et bestemt eller bestemte lokaler. Hvilke lokaler,
det drejer sig om, skal klart fremgå af bevillingen.”
Ovenstående betyder at Café Esmeraldas nuværende alkoholbevilling er tilknyttet de nuværende
lokaler på Aqqusinersuaq 6 og Café Esmeralda er derfor nødt til at ansøge om en ny
alkoholbevilling, gældende for de nye lokaler på Aqqusinersuaq 7, B-297, 3900 Nuuk.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 16
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget har i forbindelse med tildelingen af alkoholbevillinger vide rammer, jf. orientering
til kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2011:
Lovens forarbejder beskriver, hvornår kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal meddele
afslag:
- Kantiner på arbejdspladser skal være alkoholfrie
- Medborgerhuse skal være alkoholfrie
- Cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør ikke kunne sælge
stærke drikke. Men Økonomiudvalget kan beslutte at give disse udskænkningssteder
mulighed for at udskænke svage drikke.
Lovens forarbejder beskriver også, hvornår Økonomiudvalget på legal vis kan fravige den
forvaltningsretlige lighedsgrundsætning:
-
-
-
Økonomiudvalget kan ud fra byplanmæssige betragtninger meddele afslag til nye
udskænkningssteder i egentlige beboelsesområder
I områder med mange udskænkningssteder kan Økonomiudvalget meddele afslag, hvis
det f.eks. kan frygtes, at et nyt udskænkningssted vil øge konkurrencen mellem
bevillingshaverne og føre til hård udskænkning
I andre situationer skal Økonomiudvalget træffe beslutning på grundlag af
sammenhængende samfundsmæssige betragtninger, som er egnede til at fremme
ædrueligheden:
Økonomiudvalget kan f.eks. meddele afslag ud fra sociale betragtninger, når der er tale
om et udskænkningssted eller salgssted, som er beliggende tæt ved sportshaller og
lignende steder, som søges af unge mennesker
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
- Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg
og udskænkning af alkoholiske drikker.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af
lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts 2011 om salg og udskænkning af
alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq.
Det videre forløb
Ved Økonomiudvalgets godkendelse vil Café Esmeralda ved Michael Winberg blive tildelt en
alkoholbevilling i henhold til gældende regler og procedurer. Borgmestersekretariatet står for
administrationen af alkoholbevillinger.
Ved Økonomiudvalgets afslag videreformidler Borgmestersekretariatet afgørelsen til ansøger.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Bilag
Ingen.
Side | 17
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 18
Økonomiudvalget
04F Ansøgning om type B alkoholbevilling for Uninuguaq Tower
Til beslutning
J.nr.:70.06.00
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Uninuguaq Tower ved Marius S. Madsen har indgivet en ansøgning om alkoholbevilling til
udskænkning af svage og stærke drikke med alkoholvolumenprocent på under 15. Det bemærkes,
at der er tale om en førstegangsansøger.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget tildeler Uninuguaq Tower ved Marius S. Madsen, B-47, Ittoqqortoormiit
type B alkoholbevilling til salg af stærke og svage drikke
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooq har den 2. december 2016 modtaget en komplet ansøgning fra
Uninuguaq Tower ved Marius S. Madsen om tildeling af en alkoholbevilling type B til udskænkning
af stærke og svage drikke med alkoholvolumenprocent på under 15.
Brandvæsenet har godkendt lokalerne og Politiet har ingen bemærkninger.
Uninuguaq Tower ved Marius S. Madsen har indsendt alle nødvendige dokumenter i forbindelse
med ansøgning om alkoholbevilling og der er ingen bemærkninger hertil.
Der er i den konkrete sag tale om et nyt salgssted for alkohol og derfor vil en eventuel tildeling af
en type A alkoholbevilling medføre en forøgelse af antallet af udstedte alkoholbevillinger. Det
bemærkes imidlertid at bygningen tidligere har huset værtshuset Uninguq ved Andrea N. Anike.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Borgmestersekretariatet vurderer, at Uninuguaq Tower ved Marius S. Madsen lever op til kravene
for tildeling af en alkoholbevilling.
Økonomiudvalget har i forbindelse med tildelingen af alkoholbevillinger vide rammer, jf. orientering
til Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2011:
Lovens forarbejder beskriver, hvornår kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal meddele
afslag:
- Kantiner på arbejdspladser skal være alkoholfrie
- Medborgerhuse skal være alkoholfrie
- Cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør ikke kunne sælge
stærke drikke. Men Økonomiudvalget kan beslutte at give disse udskænkningssteder
mulighed for at udskænke svage drikke.
Lovens forarbejder beskriver også, hvornår Økonomiudvalget på legal vis kan fravige den
forvaltningsretlige lighedsgrundsætning:
- Økonomiudvalget kan ud fra byplanmæssige betragtninger meddele afslag til nye
udskænkningssteder i egentlige beboelsesområder
- I områder med mange udskænkningssteder kan Økonomiudvalget meddele afslag, hvis
det f.eks. kan frygtes, at et nyt udskænkningssted vil øge konkurrencen mellem
bevillingshaverne og føre til hård udskænkning
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 19
Økonomiudvalget
-
-
I andre situationer skal Økonomiudvalget træffe beslutning på grundlag af
sammenhængende samfundsmæssige betragtninger, som er egnede til at fremme
ædrueligheden:
Økonomiudvalget kan f.eks. meddele afslag ud fra sociale betragtninger, når der er tale
om et udskænkningssted eller salgssted, som er beliggende tæt ved sportshaller og
lignende steder, som søges af unge mennesker
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
- Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg
og udskænkning af alkoholiske drikker
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af
lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts 2011 om salg og udskænkning af
alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq
Det videre forløb
Ved Økonomiudvalgets godkendelse vil Uninuguaq Tower ved Marius S. Madsen blive tildelt en
alkoholbevilling i henhold til gældende regler og procedurer. Borgmestersekretariatet står for
administrationen af alkoholbevillinger.
Ved Økonomiudvalgets afslag videreformidler Borgmestersekretariatet afgørelsen til ansøger og
opmærksomheden henledes på at Kommuneqarfik Sermersooq allerede har modtaget ansøgning
fra en anden borger vedrørende tildeling af en alkoholbevilling for bygningen B-74.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Bilag
Ingen.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 20
Økonomiudvalget
04G Anvendelse af midler i bygdepuljer 2017
Bygdepuljerne for Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit samt Kuummiit og Sermiligaaq
Til beslutning
J.nr.: 06.01.00
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Økonomiudvalget har på sit møde den 15. december 2016 behandlet bygdebestyrelsernes forslag
til anvendelse af midler i bygdepuljerne. Økonomiudvalget godkendte bygdebestyrelsernes forslag,
men havde bemærkninger til nogle af forslagene.
Bygdebestyrelserne for Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit samt Kuummiit og Sermiligaaq er i samråd
med respektive forvaltninger fremkommet med nye forslag til anvendelse af midler i bygdepuljerne,
som hermed fremlægges til Økonomiudvalgets godkendes.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller over for Økonomiudvalget:
- at godkende bygdebestyrelsernes nye forslag til anvendelse af midler i bygdepuljerne
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på Økonomiudvalgsmødet den 15. december 2016 behandlet
bygdebestyrelsernes forslag til anvendelse af midler i bygdepuljerne. Økonomiudvalget godkendte
bygdebestyrelsernes forslag med følgende bemærkninger:
Vedrørende Kuummiit og Sermiligaaq:
 Inden der træffes beslutning vedrørende oprydning af lossepladsen på kr. 150.000, skal der
laves en fælles vurdering i Forvaltningen for Anlæg og Miljø.
 Midlerne afsat til ledige på 16.900 kr. er for få. Der opfordres til, at der laves en ny
vurdering af midlerne.
Vedr. Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat:
 Tilskud til erhvervet er på et usikkert grundlag, hvorfor der gives afslag.
 Køb af ATV afslås. Der henvises til rullende materiel.
 Køb af gravemaskine afslås. Der henvises til rullende materiel.
Løsningsforslag – faglig vurdering
I henhold til § 54 i styrelsesloven kan bygdebestyrelsen anvende bygdepuljen til opgaver inden for
følgende områder:
a) Kultur og folkeoplysning
b) Idrætsaktiviteter
c) Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed
d) Lokale erhvervsprojekter i bygden
e) Sociale aktiviteter og
f) Opgaver der er omfattet af kommunalfuldmagten.
I samråd med Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv er bygdebestyrelsen for
Kummiit og Sermiligaaq fremkommet med nye ønsker til anvendelse af de midler, der blev afvist af
Økonomiudvalget. Bygdebestyrelsen ønsker at anvende 166.900 kr. ud af det samlede beløb på
878.900 kr. til følgende formål:
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 21
Økonomiudvalget
Formål
Midlern Bemærkninger fra
e Bygdebestyrelsen
Beskæftigel
se til ledige,
Kuummiit og
Sermiligaaq
166.900 Beskæftigelsesfremmen
kr. de foranstaltninger
gennemføres med
succes frem til
slutningen af året. Til
renholdelse af bygden,
fjernelse af spækrester
fra skind, udjævning af
vej samt julerengøring
hos ældre, der ikke har
hjemmehjælp.
Bemærkning
er fra
Forvaltninge
n for Anlæg
og Miljø
Bemærkninger fra
Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv
Det vil være en god
idé at køre tingene
som
aktiveringsprojekter
for ledige.
Aktiveringsprojekter
ne skal planlægges,
budgetteres og
køres
tidsbegrænset.
Bemærkn
inger fra
Fælles
Service
I samråd med Forvaltningen for Anlæg og Miljø samt Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og
Erhverv er Bygdebestyrelsen for Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit fremkommet med nye ønsker til
anvendelse af de midler, der blev afvist af Økonomiudvalget. Bygdebestyrelsen ønsker at anvende
157.500 kr. ud af det samlede beløb på 525.500 kr. til følgende formål:
Formål
Midlerne
Bemærkninger
fra
Bygdebestyrels
en
Understøttels 100.000 kr.
e af
Turismeudvik
ling i
Kapisillit og
at denne
bliver
forankret
lokalt
Bygdebestyrelse
n ønsker at
afsætte midler til
aktiviteter fx
afholdelse af
kurser til
borgerne i
Kapisillit, samt til
afdækning af
potentialer inden
for turisme i
Kapisillit og
omegn.
Etablering af
en grøft i
Kirkegården i
Qeqertarsuat
-siaat
Der er store
problemer med
afvanding af
kirkegården i
Qeqertarsuatsiaa
t.
Bygdebestyrelse
n ønsker at
57.500 kr.
Bemærkninger
fra
Forvaltningen
for Anlæg og
Miljø
Der er ikke afsat
midler til
Qeqertarsuatsia
at kirkegård,
hvad angår
afvanding.
Såfremt
Bygderådet vil
Bemærkninger fra
Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv
Tiltaget kan med
fordel koordineres
med Sermersooq
Business Council’s
erhvervsrådgivnings
aktiviteter og øvrige
tilbud, og det skal
sikres at
initiativerne ikke
skaber
konkurrenceforvridn
ing i forhold til de
turismeaktiviteter
der allerede er
under udvikling i
Kapisillit.
Bemærk
ninger
fra
Fælles
Service
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 22
Økonomiudvalget
borgene har
adgang til
kirkegården det
meste af året.
bidrage/give
tilskud til
etablering heraf
kan
forvaltningen
være
behjælpelige
mod betaling,
samt i forhold til
andet arbejde.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er afsat 878.900 kr. til bygdepuljen for Kummiit og Sermiligaaq og 525.500 kr. til bygdepuljen
for Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse
Aftale om det politiske samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelserne i
Kommuneqarfik Sermersooq.
Det videre forløb
Bygdebestyrelserne vil blive meddelt Økonomiudvalgets beslutning.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat bemærker, at det er Økonomiudvalget, der har kompetencen til at
godkende bygdebestyrelsernes anvendelse af midler under bygdepuljer, derfor også skal
godkende eventuelle omdisponeringer.
Godkendes ansøgningen, vil projekterne derfor kunne videreføres i 2017 inden for den samlede
beløbsramme.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bilag
Ingen.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 23
Økonomiudvalget
5. Sager til Kommunalbestyrelsen
05A Høring vedrørende Lovforslag om Offentlig Digital Post
Til orientering
J.nr.: 02.02.09
Økonomi- og Personaleservice – direktør Lars Møller-Sørensen / LMS
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Kommuneqarfik Sermersooq har den 23. december 2016 modtaget høringsmateriale fra
Digitaliseringsstyrelsen vedrørende lovforslag om Offentlig Digital Post med høringsfrist den 26.
januar 2017.
Kommuneqarfik Sermersooq har gennemgået høringsmaterialet og afgivet et administrativt
høringssvar til Digitaliseringsstyrelsen, med forbehold for en efterfølgende politisk behandling af
lovforslaget.
Formålet med dette lovforslag er at fastsætte de juridiske rammer for myndighedernes brug af det
digitale postsystem NemPost og det er derfor hensigten at kommunikationen med offentlige
myndigheder i fremtiden vil foregå digitalt.
Lovforslaget er formuleret på en måde, hvor alle borgere og juridiske personer i Grønland
obligatorisk skal tilsluttes den digitale postløsning NemPost. Det bemærkes imidlertid at
tilslutningen til NemPost først overgår til at være en obligatorisk ordning, når Naalakkersuisut i
bekendtgørelsesform har fastsat de nærmere regler for at blive fritaget.
Indstilling
Fælles Service indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at det udfærdigede høringssvar til Digitaliseringsstyrelsen tages til efterretning
- at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooq har den 23. december 2016 modtaget høringsmateriale fra
Digitaliseringsstyrelsen vedrørende lovudkast til Inatsisartut lov om Offentlig Digital Post.
Grundet høringsfristens placering har det ikke været muligt at forelægge høringsmaterialet til
politisk behandling inden høringsfristens udløb den 26. januar 2017.
Derfor valgte administrationen at sende høringsmaterialet i internhøring ved forvaltningerne og på
denne baggrund udarbejde et administrativt høringssvar, der blev sendt til Digitaliseringsstyrelsen
den 26. januar 2017.
Digitaliseringsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at Kommuneqarfik Sermersooq har været
nødsaget til at afgive et administrativt høringssvar, hvor der er blevet taget forbehold for en
efterfølgende politisk behandling af høringsmaterialet.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 24
Økonomiudvalget
Såfremt lovforslaget vedtages at Inatsisartut vil der være der tale om en frivillig tilvalgsordning og
den obligatoriske tilslutning til NemPost, vil først blive obligatorisk når Naalakkersuisut i
bekendtgørelsesform, fastsætter de nærmere regler for, hvem der kan anmode om at blive fritaget
for denne lov. Derfor er der tale om at lovforslaget kun udgør en rammelovgivning, hvor det er
vanskeligt at vurdere betydningen af lovforslaget før de endelige regler for fritagelse er fastsat.
Løsningen med at vilkår for fritagelse af lov om Offentlig Digital Post fastsættes i
bekendtgørelsesform gør det lettere at justere fritagelsesbestemmelserne i takt med udviklingen i
de lokale forhold og borgernes it-parathed.
Jævnfør det fremsendte høringsmateriale er det kun 45 % af borgerne i Grønland, der har NemID
og dette udgør en stor udfordring, idet NemID er en forudsætning for anvendelsen af blandt andet
NemPost. Det vil derfor være i Kommuneqarfik Sermersooqs egen interesse at iværksætte tiltag,
der øger kendskabet til NemID og tilslutning til NemPost.
Når størstedelen af både borgere og juridiske personer er omfattet af den digitale postløsning
NemPost vil det medføre store økonomiske besparelser for det offentlige og sikre en bedre
borgerservice, fordi kommunens afgørelser når ud til alle på få sekunder, uanset bosted.
NemPost er en form for gratis e-mail løsning, der udbydes af Grønlands Selvstyre, der gør det
sikkert at kommunikere digitalt med alle myndigheder i Grønland. Modsat almindelige emailsystemer sendes alle e-mails krypteret og med digital signatur, hvilket betyder at følsomme
oplysninger sikkert kan udveksles imellem offentlige myndigheder og borgere eller juridiske
personer.
Lovforslaget sikre lovhjemmel til, at offentlige afsendere kan anvende den digitale postløsning
Offentlig Digital Post. Men også til at sikre at borgere og juridiske enheder, som fremsender
meddelelser og dokumenter til en myndighed via den digitale postløsning, kan anse meddelelsen
for at være kommet frem.
Det er positivt at lovforslaget fastsætter en klar hjemmel i § 15, nr. 2 at afsendte meddelelser
anses for at være kommet frem, når meddelelsen er tilgængelig for adressaten, i postsystemet
NemPost. Imidlertid er der i bemærkningerne fremsat en række momenter, der nuancere dette
billede og derfor er det vigtigt at digital post først gøres obligatorisk for de områder, der har den
fornødne it infrastruktur.
Lovforslaget sikre en klar hjemmel til at borgere kan give tredjemand eller partsrepræsentanter
læseadgang til deres korrespondance i det digitale postsystem. Ovenstående er allerede en
mulighed efter reglerne omkring fuldmagt og spørgsmålet er om det ikke er på kanten med
persondatalovens princip om proportionalitet.
Ovenstående procedure er sammenlignelig med indførslen af offentlig digital post i Danmark, hvor
Folketinget i 2012 vedtog Lov om offentlig digital post, der medførte at borgere og juridiske
personer digitalt kunne modtage post fra offentlige myndigheder. I begyndelsen var der tale om en
frivillig ordning, der blev gjort obligatorisk for juridiske personer den 1. november 2013 og
obligatorisk for borgere den 1. november 2014.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 25
Økonomiudvalget
Løsningsforslag – faglig vurdering
Kommuneqarfik Sermersooq høringssvar afgivet den 26. januar 2017:
Kommuneqarfik Sermersooq takker for muligheden for at afgive høringssvar angående denne
vejledning og bekræfter samtidigt modtagelsen af høringsmaterialet den 23. december 2016.
Tidsmæssigt har det ikke været muligt at forelægge denne høring til politisk besvarelse og derfor
henledes opmærksomheden på, at der er tale om et administrativt høringssvar.
Vi tiltræder digitaliseringsstyrelsens lovgivningsinitiativ og finder det positivt at lovforslaget i
udgangspunktet operer med en obligatorisk tilslutning, til den digitale postløsning NemPost.
Digitalisering af den offentlige myndighedskorrespondance vil medfører store økonomiske
besparelser for det offentlige (interne arbejdsgange, porto, mv), sikre at afgørelser fra det offentlige
ikke bortkommer og sikre en bedre borgerservice ved, at kommunens afgørelser kan nå ud til alle
interessenter på få sekunder, uanset bosted.
Det er positivt at lovforslaget fastsætter en klar hjemmel i § 15, nr. 2 at afsendte meddelelser
anses for at være kommet frem, når meddelelsen er tilgængelig for adressaten, i postsystemet
NemPost. Imidlertid er der i bemærkningerne fremsat en række momenter, der nuancere dette
billede og derfor er det vigtigt at digital post først gøres obligatorisk for de områder, der har den
fornødne it infrastruktur.
Vi bemærker at der er tale om en rammelovgivning, der fastsætter de overordnede rammer for
offentlig digital post og derfor ser kommunen frem til en tæt dialog med Digitaliseringsstyrelsen i
forbindelse med udarbejdelsen af den bekendtgørelse, der kommer til at regulere de nærmere
regler for fritagelse og deadline for, hvornår digital post bliver en obligatorisk ordning.
Jævnfør § 17 vil tilslutningen til digitalpost fra det offentlige være frivillig indtil ordningen ved
bekendtgørelse bliver gjort obligatorisk og desværre viser erfaringerne fra Danmark, at en markant
procentdel af borgerne først begynder at blive oprettet i e-Boks, i forbindelse med at ordningen
blev gjort obligatorisk.
Det er positivt at lovforslaget sikre en klar hjemmel til at give tredjemand eller partsrepræsentanter
læseadgang til en borgers korrespondance i det digitale postsystem. Ovenstående er allerede en
mulighed efter reglerne omkring fuldmagt og spørgsmålet er om det ikke er på kanten med
persondatalovens princip om proportionalitet.
Lovforslaget tager ikke højde for den situation, hvor eksempelvis en borger risikere at lide et
retstab, fordi den pågældende afventer modtagelsen af et nyt nøglekort til NemID og derfor bør det
overvejes nærmere, hvordan denne problemstilling kan håndteres.
Der er en skrivefejl i § 16 ” Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om af teknisk karakter”.
Vi anbefaler at Digitaliseringsstyrelsen lancerer en oplysningskampagne, der øger kendskabet til
både NemID og NemPost. Dette begrundes med at det jævnfør det fremsendte høringsmateriale
kun er 45 % af borgerne i Grønland, der har NemID og dette udgør en stor udfordring, idet NemID
er forudsætningen for anvendelsen af blandt andet NemPost.
Der tages forbehold for en efterfølgende politisk behandling.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 26
Økonomiudvalget
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Digitalisering af den offentlige myndighedskorrespondance vil medfører store økonomiske
besparelser for kommunens interne arbejdsgange, dokumentationskrav, konvolutter, papir og
porto.
Dertil kommer en større besparelse på kommunens papirforbrug, hvilket vil medvirke til at reducere
kommunens Co2 aftryk og dermed en mindre miljøbelastning.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
- Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxx 201x om Offentlig Digital Post
- L 242 Aftaler og andre retshandler på formuerettens område, sat
i kraft for Grønland ved L 104 31/3 1995, N. 65 p. 95, L 250 12/7 1975 (§2) sat i kraft for
Grønland v. A 350 14/7 1980, N. 80 p. 166.
- Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af
Personoplysninger, sat i kraft for Grønland ved L 1238.
Det videre forløb
Hvis Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen har bemærkninger til høringsmaterialet, vil
bemærkninger blive fremsendt til Selvstyret.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Forvaltningen vurderer at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at indhente bemærkninger
fra Økonomisk Sekretariat i denne sag.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bilag
1.
2.
3.
4.
Høringsmateriale
Bemærkninger til lovforslaget
Høringsbrev
Lovforslaget
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 27
Økonomiudvalget
05B Høring vedrørende ny Inatsisartutlov om Ombudsmanden for
Inatsisartut
Til beslutning
J.nr.: 02.02.09.
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Kommunen har den 25. januar 2017 modtaget høringsmateriale vedrørende udkast til ny
Inatsisartutlov om Ombudsmanden for Inatsisartut, hvor høringsfristen er den 1. marts 2017.
Formålet med denne nye lov om Ombudsmanden for Inatsisartut er at udvide Ombudsmandens
kompetenceområde til at omfatte private institutioner, hvor borgere er eller kan blive frihedsberøvet
og private institutioner, der varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn.
Indstilling
Fælles Service indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget godkender udkastet til høringssvar (bilag 1) og kommer med
eventuelle ændringsforslag hertil
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooq har den 25. januar 2017 modtaget høringsmateriale fra Bureauet for
Inatsisartut vedrørende udkast til ny Inatsisartutlov om Ombudsmanden for Inatsisartut, hvor
høringsfristen er den 1. marts 2017.
Høringsfristen overholder 5 ugersreglen og dette muliggør at administrationen kan forelægge
høringen til politisk behandling inden, der afsendes et officielt høringssvar fra Kommuneqarfik
Sermersooq, hvilket begrundes med at politiske høringssvar har en signifikant større tyngde end
administrative høringssvar.
Efter den nugældende ombudsmandslov har Ombudsmanden kompetence til at kontrollere alle
dele af den offentlige sektor under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland.
Lovforslaget tilsigter en udvidelse af Ombudsmandens kompetenceområde ved at ændre §§ 7, stk.
1 og 18. Dermed gives Ombudsmanden uden retskendelse adgang til at inspicere private
institutioner, hvor personer er eller kan blive frihedsberøvet og private institutioner der varetager
opgaver umiddelbart i forhold til børn.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Udkast til høringssvar
Principielt burde disse rettelser i §§ 7, stk. 1. og 18 kunne fremsættes ved et ændringsforslag.
Imidlertid er det korrekt at den måde, hvorpå lovændringer fremgår af lovgivning.gl hurtigt kan blive
uoverskuelig og derfor er det en god fremgangsmåde, at ændringerne fremsættes i et samlet
lovudkast. Selvstyret kunne med fordel lade sig inspirer af retsinformation.dk måde at formidle
gældende lovgivning.
For at sikre gennemskuelighed for borgerne ville det være godt at få en mere konkret afklaring på
kompetenceforholdet imellem Folketingest Ombudsmand og Inatsisartuts Ombudsmanden i sager,
hvor både rigsmyndigheder, samt grønlandske myndigheder er involveret.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 28
Økonomiudvalget
Principielt er det et godt tiltag at Ombudsmandens kompetence udvides til at kunne fører tilsyn
med private institutioner der varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn og private institutioner,
hvor personer er eller kan blive frihedsberøvet. Imidlertid er spørgsmålet om
ombudsmandsinstitutionen er i stand til at spænde over så bredt et juridisk område uden at gå på
kompromis med fagligheden eller fjerne fokus fra kerneopgaverne.
I § 8 bør betegnelsen ”hvorunder det kommunale styre virker” ændres til hvordan det kommunale
selvstyre virker.
Rette formuleringen i § 18, stk. 3. ” (…) kan indkalde personer til for retten at afgive forklaring om
forhold, (…)”.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
- Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut.
Det videre forløb
Høringssvaret vil blive fremsendt til Bureauet for Inatsisartut senest den 1. marts 2017.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Forvaltningen vurderer at det ikke er relevant at indhente bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
i denne sag.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bilag
1. Udkast til høringssvar
2. Høringsmateriale fra Bureauet for Inatsisartut
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 29
Økonomiudvalget
05C Implementering af Ejerstrategi
Til beslutning
J.nr.: 01.04.49
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
I forbindelse med implementeringen af ejerstrategien flyttes ejeransvaret fra Kommunalbestyrelsen
til Økonomiudvalget, hvilket vil sige at det fremadrettet vil være Økonomiudvalget der udpeger nye
bestyrelsesmedlemmer. Udvælgelsen vil derfor fremadrettet tage udgangspunkt i de generelle
retningslinjer som de fremgår af ejerstrategien, samt de kompetenceprofiler der er udarbejdet for
bestyrelserne.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at godkende at ejerskabet for kommunens aktieselskaber placeres i Økonomiudvalget fra
2017
- at godkende de samlede implementeringsplaner
- at godkende de foreslåede kompetenceprofiler for bestyrelserne i de kommunalt ejede
selskaber
- at godkende at der fremadrettet afholdes aktionærmøder mellem kommunens
administration og selskabernes ledelse efter behov
- at sagen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Ved Økonomiudvalgsmøde den 16. august 2016 vedtog Økonomiudvalget kommunens nye
Ejerstrategi. Strategien har til formål at sikre varetagelse af kommunens interesser samt udøve et
aktivt ejerskab i de kommunalt ejede og delvist kommunalt ejede aktieselskaber. Strategien
omhandler aktieselskaberne Nuup Bussii A/S, Iserit A/S og Nuuk Imeq A/S.
Implementering af Ejerstrategien vil betyde, at ejeransvaret fremadrettet placeres i
Økonomiudvalget. Således er det Økonomiudvalget, der skal udpege bestyrelsesmedlemmer til de
tre aktieselskaber på kommunens vegne.
Dette betyder desuden, at den kommende Kommunalbestyrelse ikke skal fordele
bestyrelsesposter mellem sig, som det tidligere har været tradition for i Kommuneqarfik
Sermersooq. Bestyrelsesposterne besættes i stedet af relevante kandidater med brugbare
kompetencer i forhold til den pågældende virksomhed.
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer for de kommunalt ejede aktieselskaber vil fra 2017 således
ske på baggrund af indstillinger fra direktionen.
På førstkommende Økonomiudvalgsmøde efter konstitueringen, fremstilles relevante kandidater til
kommunens aktieselskaber, således at dette finder sted inden afholdelse af aktieselskabets årlige
generalforsamling.
Generalforsamling for de kommunalt ejede aktieselskaber forventes afholdt i sidste halvdel af maj
måned 2017.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 30
Økonomiudvalget
Løsningsforslag – faglig vurdering
I processen med at rekruttere faglige kompetencer og erfaring til kommunens aktieselskaber, bør
der ske en omlægning af kommunens hidtidige håndtering af udpegning af bestyrelsesmedlemmer
i kommunens aktieselskaber. Det vurderes således nødvendigt, at man samtidig placerer
ejerskabet for udpegning af bestyrelsesposter i Økonomiudvalget, således at der er ’kort vej fra idé
til handling’ i forhold til bestyrelsesposterne.
Udvælgelsen af egnede kandidater vil fremadrettet ske med udgangspunkt i de foreslåede
retningslinjer, samt kompetenceprofilen for bestyrelsen i det enkelte selskab (se bilag – Generelle
retningslinjer for udpegning af bestyrelsesmedlemmer i de helt eller delvist kommunalejede
aktieselskaber, samt kompetenceprofilerne). Der er ikke udarbejdet kompetenceprofil for
bestyrelsen af Nuuk Imeq, da kommunen er mindretalsaktionær. Her henvises i stedet til de
gennerelle retningslinjer.
For at sikre en kontinuerlig og smidig koordinering mellem kommunen og selskabet foreslås det at
der afholdes aktionærmøder mellem kommunens direktion og selskabernes ledelse.
Aktionærmøderne afholdes efter behov og kan begæres afholdt af begge parter. Som en naturlig
konsekvens af aktionærmøderne vil der ikke længere være tilforordnede fra kommunen i
selskabernes bestyrelse, som det i dag er tilfældet i ISERIT A/S.
Implementering af Ejerstrategien får en naturlig anledning, idet kommunalvalget den 4. april 2017
alligevel giver anledning til udpegelse af nye medlemmer i aktieselskabernes bestyrelser.
Aktieselskabernes generalforsamlinger forventes samtidig at finde sted kort efter den nye
kommunalbestyrelse har konstitueret sig efter den 4. april 2017.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Beslutningen vurderes ikke at have betydelige økonomiske eller ressourcemæssige effekter.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ejerstrategi for Kommuneqarfik Sermersooq vedtaget i Økonomiudvalget den 16. august 2016.
Det videre forløb
Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer i de kommunalt ejede aktieselskaber skal fremover
godkendes af Økonomiudvalget, eller en repræsentant herfor, ved det pågældende aktieselskabs
generalforsamling i henhold til aktieselskabets vedtægter. Kommunalbestyrelsen skal herefter
orienteres om beslutningen.
Det forventes at et lignende forløb skal gøre sig gældende for kommunens selvejende institutioner
og fonds-bestyrelser.
Økonomiudvalget vil blive præsenteret for en kandidatliste efter valget.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 31
Økonomiudvalget
Tidligere beslutning
Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. august 2016:
Kommunalbestyrelsen godkender indstillingerne.
Siumut gør opmærksom på, at det ikke har været hensigten at udelukke kompetente
Kommunalbestyrelsesmedlemmer, men udgangspunktet skal være enkelte personers
kompetencer.
Bilag
1. Generelle retningslinjer for udpegning af bestyrelsesmedlemmer – DK
2. Kompetenceprofil for bestyrelsen i ISERIT
3. Kompetenceprofil for bestyrelsen i Nuup Bussii
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 32
Økonomiudvalget
05D Kvalitetsrapport skoleåret 2015/2016
Til orientering
J.nr.: 51.00.21.02
Forvaltning for Børn, Familie og Skole – Helene Broberg Berthelsen / HEBE
Sagsresumé
Skolernes kvalitetsrapport samt forvaltningens fælles kvalitetsrapport for skolerne, fremlægges her
til Udvalg for Børn, Familie og Skoles orientering. Skolernes kvalitetsrapporter indeholder i henhold
til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen § 49, skolernes redegørelse for det
senest afsluttede skoleår. Derudover har forvaltningen udarbejdet en fælles kvalitetsrapport, der
indeholder en kort opsummering af væsentlige punkter fra skolernes kvalitetsrapporter. Udover de
krav der er fastsat i lovgivningen, indeholder kvalitetsrapporterne mål for det kommende år. Samt
en kort handleplan for hvordan disse mål opnås.
Udvalget for Børn, Familie og Skole behandlede sagen den 1. februar 2017, hvor indstillingerne
blev godkendt med bemærkning om, at man i kraft af den nylige ansættelse af en skoleleder i
Ittoqqortoormiit, fremover skal have fokus på at trintestresultater bliver leveret rettidigt.
Indstilling
Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at orienteringen tages til efterretning
- at sagen sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Skolernes kvalitetsrapporter indeholder i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om
folkeskolen § 49, en redegørelse for det senest afsluttede skoleårs trintestresultater,
afgangsprøver, udarbejdelse af handleplaner med mere. Derudover har forvaltningen udarbejdet
en fælles kvalitetsrapport, der indeholder en kort opsummering af væsentlige punkter fra skolernes
kvalitetsrapporter.
Kvalitetsrapporterne er videreudviklet fra de foregående år. I det afsluttede års kvalitetsrapport har
der være fokus på, at skolerne ud over at redegøre for deres indsatser inden for nogle af
forvaltningen opstillede temaer, opstiller mål for det kommende skoleår. Mål der vil blive evalueret i
næste års kvalitetsrapport.
Som to særligt gode historier fra det forgange skoleår, kan det fremhæves, at set på
afgangskarakterer og trintestresultater ligger kommunen i samtlige fag, på nær et fag, over
landsgennemsnittet. Samtidig er antallet af elever der kommer videre i uddannelse og
beskæftigelse steget fra 64 % i skoleåret 2014/2015 til 73 % i det afsluttede skoleår 2016.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det er vurderingen, at en styrket vejledningsindsats har bidraget til fremgangen i antallet af elever,
der kommer videre efter endt 10. klasse. Derudover har der i det forgangne skoleår været fokus på
ledelsesudvikling (hvilket der også er i det nuværende). Skoleinspektørerne fra byskolerne har
deltaget i lederudviklingsforløb. Vurderingen er, at ledelsesudviklingen har bidraget til at skabe
endnu bedre rammer for, at drive skole i Kommuneqarfik Sermersooq og derved givet bedre
rammer for at undervise eleverne.
Det er forventningen, at de kommende års arbejde med skolepolitikken vil bidrage til at fastholde
og styrke denne udvikling.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 33
Økonomiudvalget
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen § 49
Det videre forløb
Ingen.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke hentet bemærkninger fra Økonomisk Sektratariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
I kvalitetsrapporterne har skolebestyrelserne og elevrådene haft mulighed for at give deres
beskrivelse af det forgange skoleår og hvad de har arbejdet med. Når kvalitetsrapporterne er
behandlet politisk, vil der blive udarbejdet en pressemeddelse i samarbejde med
kommunikationsafdelingen.
Tidligere beslutning
Børn, Familie og Skoleudvalgets beslutning onsdag d. 1. februar 2017:
Udvalg for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne.
Bilag
1. Fælles kvalitetsrapport
Bilag 2-16 kan tilgås elektronisk via Boardpack eller udlveres i udprintet form ved henvendelse til
Borgmestersekretariatet:
2. Kval rapport AHL - da
3. Kval rapport Arsuk - da
4. Kval rapport ASK - da
5. Kval rapport Tuiisaq - da/kal
6. Kval rapport Kang - da
7. Kval rapport Nuussuup - da
8. Kval rapport Tasiilaq - da
9. Kval rapport USK - da
10. Kval rapport Isertoq - kal
11. Kval rapport Kapisillit - kal
12. Kval rapport Kulusuk - kal
13. Kval rapport Kummiit - kal
14. Kval rapport Qeqartarsuatsiaat - kal
15. Kval rapport Sermiligaaq - kal
16. Kval rapport Tiilerilaaq - kal
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 34
Økonomiudvalget
05E Foreløbig strategiplan for implementering af skolepolitikken
Til orientering
J.nr.: 51.00.20.02
Forvaltning for Børn, Familie og Skole – Helene Broberg Berthelsen / HEBE
Sagsresumé
Følende strategiplan, er forvaltningens foreløbige plan for at virkeliggøre skolepolitikkens visioner. I
planen er det beskrevet, hvilke projekter og initiativer der vil blive igangsat for at efterleve de
politiske visioner for skoleområdet. I udarbejdelsen og udførelse af planerne er der et stort fokus
på inddragelse af lærer, ledere, forældre, elever og andre interessenter.
Planen indeholder de projekter/initiativer, der på nuværende tidspunkt er under udvikling.
Til hvert projekt er der en beskrivelse af projektets indhold, samt en plan for, hvornår det forventes
implementeret.
Udvalget for Børn, Familie og Skole behandlede sagen d. 1. februar 2017, hvor indstillingerne blev
godkendt.
Indstilling
Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at orienteringen tages til efterretning
- at strategiplanen sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af skolepolitikken blev det på Økonomiudvalgsmødet den 3.
november 2016 besluttet, at Forvaltning for Børn, Familie og Skole fremlægger en foreløbig
strategiplan for implementering af skolepolitikken for Kommunalbestyrelsen i marts 2017. I denne
sagsfremstilling præsenteres en kort version af strategiplanen, for yderligere uddybning af planen,
henvises der til den fulde strategiplan, der er vedlagt som bilag.
Den foreløbige strategiplan er en oversigt over de initiativer og projekter, der på nuværende
tidspunkt er under udvikling og som skal bidrage til, at realisere skolepolitikken. Med
skolepolitikkens ambition om, at være fælles om folkeskolen, er det vigtigt at understrege, at
forvaltningen vil indgå i tæt dialog med elever, lærere, skoleledelse og forældre om, hvilke
yderligere tiltag der kan udvikles for at styrke folkeskolerne og virkeliggøre skolepolitikkens visioner
og ambitioner. Hver 2. til 3. måned vil der afholdes møde med skoleledelserne. Møder hvor
forvaltningen og skoler sammen vil drøfte status på implementering af skolepolitikken og
eventuelle nye ideer og initiativer, der kan bidrage til, at virkeliggøre skolepolitikkens visioner.
Skolerne skal mellem møderne, indgå i tæt dialog med lærer, elever og forældre og involvere dem
i arbejdet med skolepolitikken.
Udover møder med skolerne, vil forvaltningen afholde møde med alle kommunens
skolebestyrelser, samt andre interessenter (eksempelvis foreninger i lokalsamfundet, virksomheder
og lignende), der kan bidrage til at realisere skolepolitikken.
Der er afholdt møde med CSR Greenland og planlagt et møde med kommunens skolebestyrelser i
maj 2017.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 35
Økonomiudvalget
Følgende indsatser og projekter er på nuværende tidspunkt under udvikling:
PROJEKT/TILTAG
Skoleplaner
BESKRIVELSE
Hver byskole får, i samarbejde med forvaltningen, ansvaret for at udarbejde en
skoleplan (også kendt som virksomhedsplan). Skoleplanen udarbejdes af
skoleledelsen i samarbejde med lærere, elever og andet personale.
Formålet med skoleplanen er, at skoleledelsen sammen med personalet drøfter,
hvordan de fremadrettet vil arbejde på deres skole og hvordan de på den
enkelte skole kan gøre dele af skolepolitikken til virkelighed. Dette skal bidrage
til at skabe en mere systematisk og gennemskuelig udvikling på hver skole, hvor
alle parter (lærer, forældre og elever) får muligheden for at blive involveret i
skolens fremadrettede udvikling.
Forvaltningen udarbejder en skabelon for en skoleplanen, som skolerne skal
tage udgangspunkt i. Dette for at sikre at der kommer en ensartet struktur på
skoleplanerne. Der vil dog være mulighed for, at den enkelte skole kan lave
ydereligere tilføjelser.
Arbejdet med skoleplanerne startede i november 2016 med en fælles temadag
for skole- og viceskoleinspektører og skoleafdelingen. I februar 2017 afholdes
endnu en temadag, hvor der arbejdes videre med skabelonen for skoleplanen.
Projekt virksomhederne
ind i skolerne – skolerne
ind i virksomhederne
Hensigten med projektet er, at styrke samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv
og skolerne. Det skal give eleverne i 8. – 10. klasse indsigt i, hvad de har af
fremtidige muligheder for beskæftigelse og hvilke uddannelser det kræver.
Ved at styrke samarbejdet er det samtidig formålet at motivere flere elever til at
søge uddannelse efter 10. klasse, ved at give dem indsigt i egne kompetencer
og ressourcer og hvordan de kan videreudvikle dem, efter endt folkeskole.
Samtidig har projektet den effekt, at skolevejlederne opnår mere viden om det
lokale erhvervsliv og kan tilbyde eleverne, en bedre og mere målrettet
vejledning.
Pt. afprøver vi projektet på Atuarfik Tuiisaq, hvor der hidtil har været stor
tilfredshed med projektet.
Projekt oreninger og
ressource-personer ind i
skolerne
Forventningen er, at projektet kan rulles ud på alle skoler fra skoleåret
2017/2018
Formålet med projektet er, at styrke samarbejdet mellem det lokale foreningsliv
og kommunes by- og bygdeskoler. Det kan være ved at inddrage foreninger
mere i faget lokalevalg og have fag/eller timer med fokus på natur og
eksempelvis fangst og fiskeri eller skindsyning.
Projektet er stadig i idefasen og der skal derfor arbejdes med at udvikle
konceptet. Der skal laves indledende drøftelser og brainstorm fra både
forvaltningen og skolerne til, hvordan projektet kan tage sig ud i praksis og hvad
det kan indeholde.
Projektet forventes at køre fra skoleåret 2017/2018
Projekt World Class
Formålet med projektet er, at indføre tablets i undervisningen og igennem dette
give mulighed for, at nytænke måden hvorpåder drives undervisning . Projektet
er afhængigt af ekstern finansiering, hvorfor der er søgt midler til at finansiere
dette. Såfremt vi får midlerne til projektet, vil der gradvist blive indført tablets på
kommunensskoler.
Projekt World Class er inspireret af lignende projekter i Danmark, England,
Sverige og Grønland, og bygger derfor videre på erfaringer der er gjort sig i
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 36
Økonomiudvalget
allerede succesfulde projekter.
Projekt samarbejde
mellem AKO og skole
Formålet med projektet er, at styrke samarbejdet mellem AKO institutionerne og
skolerne. Dette indebærer, at AKO personalet og skolelærer, skal samarbejde
omkring elevernes trivsel og udvikling. Formålet med samarbejdet mellem AKO
personale og læreren er derfor, at AKO personalet skal udgøre et ekstra
supplement til, at yde en pædagogisk indsats overfor børnene.
Projektet er i sidste udviklingsfase. Samarbejdet mellem skole og AKO bliver
afprøvet på flere skoler.
Det forventes i drift, fra skolåret 2017/2018
Engelsk fra 1. trin
Forvaltningen er ved at undersøge, hvordan aktivitetsplaner, lærerressourcer og
økonomi kan tilpasses, således at det bliver muligt at indføre engelsk fra 1.
trinnet. Her undersøges det bl.a. hvordan engelsk fra 1. trin er udført i andre
kommuner.
Det forventes at undervisning i engelsk fra 1. trin, er muligt fra skoleåret
2017/2018
Dialogforum mellem
kommunalbestyrelsen,
skolebestyrelser,
forvaltning og skole
Pt. afholdes der fællesrådsmøder mellem skoleafdeling, skoleledelse og
skolebestyrelse ca. hver 4. måned. I maj 2017 afholdes næste fællesrådsmøde.
På mødet vil der være fokus på. at drøfte hvordan formen på mødet kan
ændres, således at det i højere grad får karakter af et dialogforum.
Elevtrivselsundersøgelser
Der arbejdes på at få indført elevtrivselsundersøgelser (ETU). ETU’en bidrager
ikke i sig selv til at opfylde skolepolitikkens visioner. Men ved at gennemføre
dem identificeres indsatsområder, der kan styrke elevernes trivsel og bidrage til,
at alle elever føler sig trygge, værdsatte og ligeværdige.
Tage hånd om den
enkelte elev og have
fokus på hver enkeltes
sociale udvikling og
trivsel.
Der vil blive sat fokus på, hvordan skolesocialrådgivere/skoleféerne og børneog familieafdelingen, kan styrke deres samarbejde. Dette gøres med
udgangspunkt i evalueringen af skolesocialrådgiver ordningen, der blev
udarbejdet i maj 2016. Fokus vil være på, hvordan BFA og
skolesocialrådgiverne/skolefeérne, kan anvende hinandens ressourcer bedre, til
at styrke deres indsatser og dermed bidrage til at styrke børnenes trivsel.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Ingen.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Skolepolitikken
Det videre forløb
Ingen.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 37
Økonomiudvalget
Borgerinddragelse/kommunikation
Med skolepolitikkens ambition om at være fælles om folkeskolen og det udtalte fokus på, at
inddrage alle parter og tilpasse implementeringen til lokale forhold, er der fra forvaltningens side, et
stort fokus på, at alle projekter og initiativer skal realiseres i tæt samarbejde med flest mulige
aktører. I forbindelse med realiseringen af ovenstående projekter og initiativer, vil det derfor foregå
i tæt dialog med skoleledelse, skolebestyrelse, elevråd og andre relevante parter.
Derudover vil forvaltningen afholde en række møder med skoleledelse, skolebestyrelse/forældre
og elevråd hvor der drøftes, hvilke tiltag vi kan iværksætte, for at styrke vores folkeskole og
efterleve skolepolitikkens ambitioner og visioner.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutning
Børn, Familie og Skoleudvalgets beslutning onsdag d. 1. februar 2017:
Udvalg for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne.
Bilag
1. Strategiplan – implementering af skolepolitik
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 38
Økonomiudvalget
05F Ældresektorplanen - 3. Fase (implementering)
Til orientering
J. nr. 40.01.01
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI
Sagsresumé
Formålet med ældresektorplanen er at skabe en fremtidssikret og bæredygtig ældresektor med
drift, organisation og tilbud, som formår at udvikle og tilpasse sig i takt med, at vi bliver flere ældre
de kommende 25 år.
I 1. og 2. fase af ældresektorplanen er der identificeret udviklingstiltag på baggrund af
kortlægningen af ældreområdet. På baggrund af de to første faser er 3. fase af ældresektorplanen
nu udarbejdet, og med afslutningen af 3. fase er der lagt en plan for implementeringen af disse
udviklingstiltag. Denne implementeringsplan sendes nu til politisk godkendelse.
Sagen blev behandlet i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 24. januar 2017, hvor
indstillingerne blev godkendt.
Indstilling
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at orienteringen tages til efterretning
- at sagen sendes videre til orintering i Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Processen for udarbejdelse af ældresektorplanen har været opdelt i 3 faser:
1. fase: Kortlægning
2. fase: Udvikling
3. fase: Sikring af implementering
1.fase af ældresektorplanen blev politisk godkendt i marts 2015 og resulterede i en kvalitativ og
kvantitativ kortlægning af hele ældreområdet. Kortlægningen har til formål at skabe et
øjebliksbillede af ældreområdet, som danner grundlag for det videre udviklingsarbejde. Første fase
af ældresektorplanen er derfor udformet som et katalog over målgruppe, demografi, ydelser, tilbud,
organisation samt kvalitet og kvantitet i sagsbehandling, administration og pleje. Kortlægningen er
struktureret efter prioriterede indsatsområder og identificerer udfordringer på ældreområdet.
2. fase blev igangsat i august 2015 med en omfattende borgerinddragelse, og blev politisk
godkendt i august 2016. Anden fase resulterede i en beskrivelse af fremadrettede udviklingstiltag
og i en beskrivelse af forudsætningerne for at realisere udviklingstiltagene.
På baggrund af 1. og 2. fase er udarbejdelsen af sektorplanens 3.fase nu afsluttet.
Formålet med 3. fase har været at fremlægge en detaljeret plan for implementeringen af de i 2.
fase beskrevne udviklingstiltag. På baggrund af 2. fases udviklingstiltag, er der identificeret
nødvendige implementeringsstrategier, hvor der tages højde for geografiske og kulturelle forskelle.
I implementeringsprocessen har det været vigtigt, at der skabes sammenhæng mellem de
forskellige tiltag, og at det tydeliggøres hvilke af de nuværende tiltag, der er igangsat, udskudt eller
implementeret på anden vis.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 39
Økonomiudvalget
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
De konkrete økonomiske og ressourcemæssige vurderinger fremlægges i forbindelse med den
kommende budgetlægning og ved omlægninger.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ældresektorplanen.
Det videre forløb
Implementeringen sker i takt med at der tilvejebringes økonomi i forbindelse med budgetlægning
og ved omlægninger.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at indhente bemærkninger
fra Økonomisk Sekretariat i denne sag.
Tidligere beslutning
Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets beslutning tirsdag den 24. januar 2017:
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv godkendte indstillingerne.
Bilag
1. Ældresektorplanen - 3. fase
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 40
Økonomiudvalget
05G Handicappolitik 2017-2027
Til beslutning
J.nr.: 47.00.02
Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI
Sagsresumé
Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har udarbejdet et forslag til handicappolitikken
gældende for 2017-2027. Der har i 2016 og 2017 været afholdt borgermøder samt møder med
interesseorganisationer for at sikre at handicappolitikken udvikles i tæt samarbejde med
målgruppen.
Arbejdet har foregået siden 3. februar 2014, hvor et kommissorium har arbejdet med, hvordan man
bedst kan sikre sammenhæng i Kommuneqarfik Sermersooq’s målsætninger og indsatser for
handicapområdet samt definere og afgrænse målgruppen. Forvaltningen har i samarbejde med
borgere samt interesseorganisationer identificeret emner og ønsker for visioner i den
handicappolitik der nu bliver fremlagt.
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv behandlede sagen den 17. februar 2017, hvor
flertallet i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv godkendte indstillingerne.
Siumut godkendte alene at handicappolitikken blev videresendt til endelig godkendelse i
Økonomiudvalget og Kommunalbetyrelsen (indstillingspind 2), men ønskede mulighed for
partidrøftelse forud for endelig godkendelse af handicappolitikken.
Indstilling
Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at handicappolitikken godkendes
- at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooq skal være et godt sted at leve for alle borgere i kommunens byer og
bygder - også for borgere med handicap. Handicappolitikkens målgruppe er alle borgere med
handicap i kommunen. Der er udviklet en langsigtet handicappolitik for årene 2017 til 2027, hvori
retningen for kommunens indsats på handicapområdet udstikkes. Målet er, at handicappolitikken
skal flettes ind i hverdagslivet i respekt for de forskelligheder i livsvilkår, kultur, tradition og fysiske
forhold, som vores kommune byder på.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Kommuneqarfik Sermersooq ønsker, at borgere med handicap er aktive medborgere, hvor
hverdagens barrierer og forhindringer i højere grad bliver omsat til øget inklusion i samfundslivet
med muligheder og respekt for forskellighed. Kommunens handicappolitik baserer sig på ’FN’s
Standardregler om Lige Muligheder for Handicappede’ samt på ’FN’s Handicapkonvention’.
I ’FN’s Standardregler om Lige Muligheder for Handicappede’ står der blandt andet:
”Betegnelsen Handicap betyder tab eller begrænsninger af mulighederne for at deltage i
samfundslivet på lige fod med andre. Den beskriver relationen mellem et menneske med
funktionsnedsættelse og dets omgivelser.”
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 41
Økonomiudvalget
Kommuneqarfik Sermersooq har valgt at arbejde med yderligere fem grundlæggende principper for
handicappolitikken:
 Kompensationsprincippet, hvor samfundet giver hjælpeforanstaltninger til borgere med
funktionsnedsættelse for at begrænse følgerne af den nedsatte funktion.
 Solidaritetsprincippet, der betyder, at handicapkompenserende ydelser og
støtteforanstaltninger finansieres over skatten og derfor som udgangspunkt er gratis og
uafhængig af formue og indtægt.
 Sektoransvarlighed, der indebærer, at enhver organisation, myndighed eller virksomhed,
som er ansvarlig for at levere tjenester eller service til borgerne i almindelighed, er
forpligtede til at sørge for, at disse tjenester og denne service er tilgængelig for mennesker
med funktionsnedsættelse.
 Ligebehandlingsprincippet, der sikrer alle lige muligheder for at nyttiggøre sig og udvikle
sine færdigheder i overensstemmelse med egne evner.
 Inklusionsprincippet, der betyder, at mennesker med funktionsnedsættelser sikres
muligheder for deltagelse i alle samfundslivets områder i videst muligt omfang.
Handicappolitikkens fokus er rettet mod de områder, der repræsenterer de fællesskaber og
løsninger, der skaber rammerne for et helt og sammenhængende liv – som ligeværdig og aktiv
medborger. Identificerede fokusområder:
1. Rehabilitering – En Vej Frem
2. Bolig
3. Tilgængelighed, teknologi og digital kommunikation
4. Barn og fra barn til voksen
5. Uddannelse og beskæftigelse
6. Fritid
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at indhente bemærkninger
fra Økonomisk Sekretariat.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Landstings forordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap,
som senest er ændret ved Inatsisartutforordning nr. 10 af 31. maj 2010 om ændring af
landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap
Det videre forløb
Efter godkendelse af handicappolitikken vil forvaltningen offentliggøre politikken og i den
forbindelse sørge for at kommunens medarbejdere, såvel som borgere, får adgang til politikken
digitalt og fysisk.
Handicappolitikken for Kommuneqarfik Sermersooq følges op af en sektorplan for
handicapområdet. Sektorplanen skal udstikke de konkrete tiltag og initiativer indenfor de enkelte
fokusområder. Der vil på baggrund af fortsat dialog med handicaporganisationer, Handicaprådet,
interesseorganisationer, borgermøder, borgere med handicap og pårørende løbende blive udviklet
og afprøvet nye veje for øget inklusion og medansvar for borgere med handicap.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at indhente bemærkninger
fra Økonomisk Sekretariat.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 42
Økonomiudvalget
Borgerinddragelse/kommunikation
Der har været en høj grad af borgerinddragelse ved udarbejdelse af handicappolitikken via
dialogmøder med handicaporganisationer, Handicaprådet, interesseorganisationer, samt
borgermøder med pårørende og borgere med handicap.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at indhente bemærkninger
fra andre forvaltninger.
Tidligere beslutning
Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets beslutning fredag den 17. februar 2017:
Flertallet i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv godkender indstillingerne.
Siumut godkender alene at handicappolitikken videresendes til endelig godkendelse i
Økonomiudvalget og Kommunalbetyrelsen (indstillingspind 2), men ønsker mulighed for
partidrøftelse forud for endelig godkendelse af handicappolitikken.
Bilag
1. Handicappolitik
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 43
Økonomiudvalget
05H Bygdesektorplan
Til beslutning
J.nr.: 16.03.02
Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike J. Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Bygdesektorplanen omfatter en detaljeret beskrivelse af Kommuneqarfik Sermersooqs bygder og
en analyse af de forskellige bygders tilstand og potentiale. Sektorplanen har været behandlet på
bygdeseminar i Tasiilaq i september og er efterfølgende blevet tilpasset med de input, der kom
frem på seminaret.
I tillæg til bygdesektorplanen har administrationen udarbejdet et udkast til en proces, der skal sikre
at selve planen bliver gjort levende og bliver gennemført i et samarbejde mellem administrationen i
Nuuk, administrationen i bygder og byer samt foreningslivet i bygderne. Der er to forudsætninger,
der er centrale for at processen bliver en succes. 1) Bygdesektorplanen som et tværgående
arbejdsredskab og 2) De initiativer der iværksættes i bygderne fungerer som ”nedefra og op”
initiativer. Det er altså borgernes eget engagement og egen drivkraft, der skal sikre fremdrift og
udviklingen i bygderne.
Administrationen foreslår fire indledende skridt i processen:
 Nedsættelse af en tværgående bygdegruppe i administrationen, forankret hos
bygdekoordinatoren
 One door policy
 Lokale ankerpersoner
 Etablering af et bygdenetværk
Generelt for disse fire nævnte skridt og øvrige initiativer gælder det dog, at det skal undersøges
om de giver værdi for borgerne i bygderne, før de iværksættes.
Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget behandlede sagen tirsdag den 24. januar 2017, hvor
indstillingerne blev godkendt.
Sagen blev behandlet i Børn, Familie og Skoleudvalget onsdag den 1. februar 2017 og i Udvalg for
Anlæg og Miljø den 7. februar, hvor begge udvalg godkendte indstillingerne.
Sagen blev behandlet på bygdebestyrelsesmøder onsdag d. 25. januar og torsdag den 26. januar
2017, hvor bygdebestyrelserne godkendte indstillingerne.
Indstilling
De stående udvalg indstiller overfor Økonomiudvalget:
- At bygdesektorplanen godkendes
- At de foreslåede første skridt i processen behandles og godkendes enkeltvist. De er:
o Nedsættelse af en tværgående bygdegruppe i administrationen
o One door policy
o Lokale ankerpersoner
o Etablering af et bygdenetværk
- At den tværgående bygdegruppe kan arbejde videre med flere initiativer indeholdt i
bygdesektorplanen
- At sagen sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 44
Økonomiudvalget
Sagsfremstilling
I september 2016 blev der afholdt bygdeseminar i Tasiilaq med deltagelse af bygdebestyrelserne,
ledelsen i Forvaltningen for Anlæg og Miljø og Borgmesteren.
Der har været en del forvirring omkring igangsættelse og opfølgning på projekter, hvilket har givet
anledning til frustration i Tasiilaq. Forvaltningen vil derfor fremadrettet koordinere og følge op på
projekter i området og har iværksat en fast møderække mellem de relevante parter. Efter
bygdeseminaret afholdte direktøren for Forvaltningen for Anlæg og miljø møder med de enkelte
bygdebestyrelsesformænd for at følge op på løse ender.
På bygdeseminaret blev første udkast til bygdesektorplanen debatteret og administrationen har
efterfølgende arbejdet med de input, der kom frem under seminaret og andet udkast til
bygdesektorplanen foreligger nu til politisk behandling (se vedhæftede bilag Bygdesektorplan).
Bygdesektorplanen er opbygget således at siderne 6 – 61 beskriver de enkelte bygder i
Kommuneqarfik Sermersooq ud fra tre overordnede parametre:
1. De institutionelle rammebetingelser
2. De menneskelige ressourcer
3. Bygdernes eksistensgrundlag
Siderne 62- 64 giver en overordnet analyse og på siderne 65 - 68 fremsættes en række forslag til
bygdeudvikling. Siderne 69 – 132 indeholder datagrundlag for analysen.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det er administrationens faglige vurdering, at den bedste løsning opnås i en koordineret
helhedsorienteret indsats med involvering af samtlige forvaltninger, således at der sikres
sammenhæng mellem de forskellige indsatser. Derfor er det vigtigt at nærværende oplæg skaber
en helhed for den enkelte bygd og koordineres med øvrige sektorplaner samt initiativerne fra
Kommunalbestyrelsens temadag den 29. august 2016 omkring misbrug i byer og bygder.
I tillæg til bygdesektorplanen har administrationen udarbejdet et udkast til en proces, der skal sikre
at selve planen bliver gjort levende og bliver gennemført i et samarbejde mellem administrationen i
Nuuk, administrationen i bygder og byer samt foreningslivet i bygderne. Der er to forudsætninger,
der er centrale for at processen bliver en succes. Det ene er, at bygdesektorplanen bliver en
tværgående indsats – dette er allerede godt på vej med ansættelsen af en bygdekoordinator
placeret i borgmestersekretariatet.
Den anden forudsætning er, at aktiviteter og indsatser iværksættes med udgangspunkt i
community building teori. Community building betyder både opbygning af lokalsamfund og
opbygning af fællesskab. Det er en teori, der arbejder ud fra tanken om at et stærkt lokalsamfund
er afhængigt af et stærkt fællesskab og vice versa. Såldes sker opbygningen af lokalsamfundet
ved aktiviteter, der også styrker fællesskabet. De aktiviteter, der igangsættes, skal drives af lokale
kræfter – således at de mennesker der får gavn af en aktivitet også er de mennesker der udfører
den. Det medfører større ejerskab for aktivitetens succes samt større sandsynlighed for, at
aktiviteten rammer plet i forhold til målet, da planlægning og beslutninger lægger i hænderne på
lokale kræfter.
Administrationen foreslår følgende tiltag som første skridt i processen:
 Nedsættelse af en tværgående bygdegruppe i administrationen
 One door policy
 Lokale ankerpersoner
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 45
Økonomiudvalget

Etablering af et bygdenetværk
Tværgående bygdegruppe
For at sikre en solid forankring af bygdesektorplanen samt intern koordinering og samarbejde
anbefales det, at der nedsættes en gruppe på tværs af forvaltninger bestående af
”bygdeansvarlige” i de respektive forvaltninger/afdelinger med bygdekoordinatoren som tovholder.
Gruppens opgave er at sikre, at de initiativer, der udarbejdes i de respektive forvaltninger
koordineres og at der er samarbejde på tværs, eksempelvis i forbindelse med sektorplaner.
Dermed sikres der en bedre sammenhæng og en mere fokuseret udvikling i bygderne. De
konkrete tidsplaner for de forskellige sektorplaner skal koordineres, for at sikre optimal udnyttelse
af ressourcer, fx hvornår der er anlægspersonale i byen.
Derudover er gruppens opgave at sikre lokal involvering i de initiativer, der igangsættes for at
optimere udbytte og tilfredshed.
Indsatser som bygdegruppen skal arbejde videre med:
 Nedsættelse af lokale frivilligråd
 Understøttelse af foreningslivet
 Koordinering af sektorplaner
 Koordinering af indsatser og initiativer, herunder ”misbrug i byer og bygder”
 Udvikling af sparringsnetværk
 Udpegning af ressourcepersoner
 Tværgenerationelle indsatser
 Arbejde videre med de foreslåede indsatser i bygdesektorplanen og udarbejde
handlingsplaner
One door policy
For medarbejdere, der ikke har sin daglige gang i kommunen, kan det til tider være svært at finde
frem til den rette kollega, der kan hjælpe med at svare på spørgsmål. For at yde bedre service til
kollegaerne i bygderne og dermed til borgerne i bygderne, anbefales det at der indføres en ”One
door policy” for bygderne. Det vil sige at det administrative personale i bygderne har én person i
administrationen, de kan henvende sig til. Kontaktpersonen kan enten være bygdekoordinatoren
eller det kan være de respektive ansvarlige i hver forvaltning. Dette kan lette adgangen til
administrationen for borgere og medarbejdere i bygderne og dermed lette sagsgangen.
Det skal dog undersøges om dette giver værdi for medarbejderne i bygderne, før det iværksættes.
Lokale ankre
Bygdesektorplanen anbefaler
 At lokale ressourcepersoner identificeres således at de proaktivt bruges som inspiration
 Etablering af et task force af driftige personer til inspiration
 Udpegning af en teknisk ansvarlig i bygderne – en der koordinerer og prioriterer indsatsen
på tværs af instanser – private og offentlige
Såfremt man vælger at arbejde videre med forslaget, skal der udarbejdes en procedure for
udpegning af ressourcepersoner i samarbejde med relevante medarbejdere i byer og bygder, fx
(men ikke begrænset til) Varna i Tasiilaq, Charlotte Piké i Ittoqqoortoormiit og Kunneq Lorenzen i
Paamiut. Det kan ligeledes være vejformænd, skoleledere eller lignede. Der opfordres til tænke ud
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 46
Økonomiudvalget
af boksen, og se på hvordan alle kan bruges, fordi alle har en plads, en funktion og noget at
bidrage med.
Netværk
Bygdesektorplanen lægger op til oplæring i Nuuk. Dette bør undersøges nærmere, da det
formentligt er mere relevant for bygderne at sparre med hinanden og lære af erfaringer fra andre
bygder. Der arbejdes videre muligheden for at oprette et forum for erfaringsudveksling mellem
bygderne. Den rette form udarbejdes i samarbejde med deltagerne. Netværket kan give inspiration
og gode idéer til eksempelvis alkoholafvænning, tiltrækning af nye og tidligere beboere, aktiviteter
for børn og unge, sport, fokus på de sociale problemer, tværgenerationelt samarbejde og lignende.
Høring i bygdebestyrelserne
Bygdesektorplanens indhold og plan for den videre proces blev præsenteret for
bygdebestyrelserne på møder afholdt i slutningen af januar 2017. Samtlige bygdebestyrelser
godkender bygdesektorplanen og har følgende kommentarer:









At planen har taget højde for de emner som blev drøftet under bygdeseminaret i Tasiilaq
september 2016
At det kan mærkes, at administrationen har øget fokus omkring bygderne ved at ansætte
en bygdekonsulent og ser frem til at der skabes bedre dialog og fremdrift i opgaver som
vedrører bygder
At bygdesektorplanen skal bruges som et kontinuerlig tværgående arbejdsredskab og kan
ajourføres i fremtiden i henhold til bygdernes status, udfordringer, muligheder og handlinger
At de initiativer der iværksættes i bygdernes understøtter, at det er borgernes eget
engagement og drivkraft som skal sikre fremdrift og udviklingen i bygderne
At der er behov for nye erhvervstiltag i bygderne med henblik for at styrke vilkårene i
bygderne
At der allerede foreligger visioner og planer for udvikling af bygder som kan
videreudbygges
At man kan genoprette en kontaktperson i administrationen i hver bygd. Kontaktpersonen
har al viden inden for administration og forholdene i bygden og på denne måde kan bruges
som en vigtig ressource- og nøgleperson i bygden. Bygdebestyrelsen bemærker at de
nuværende ansættes kompetencer er begrænsede
At kommunalbestyrelsen skal være mere synlig i bygderne
At de geografiske afstande og centraladministrationens beliggenhed i Nuuk kan give
følelsen af at bygderne er afskåret fra resten af kommunen
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Bygdesektorplan
Det videre forløb
Efter politisk behandling overdrages ansvaret for koordinering mellem forvaltninger, mellem
administration og bygdebestyrelser samt mellem central og decentral administration til
bygdekoordinatoren. Ansvaret for selve anlægsaktiviteterne ligger fortsat hos de rette forvaltninger.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk sekretariat anbefaler at bygdesektorplanen godkendes, idet den vil give gode rammer
for såvel politisk som administrative beslutninger.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 47
Økonomiudvalget
Borgerinddragelse/kommunikation
Første udkast til bygdesektorplanen har været til debat under bygdeseminaret i Tasiilaq i
september 2016. Bygdebestyrelserne har været involveret i udarbejdelse af bygdepuljen for 2017
og de kommende år, og er desuden blevet hørt i forbindelse med den politiske behandling.
Derudover lægger selve bygdesektorplanen og processen op til en høj grad af borgerinddragelse.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
TAK/Fritid har været involveret i forbindelse med forslag til understøttelse af foreningslivet.
På vegne af udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv er Forvaltning for Velfærd,
Arbejdsmarked og Erhverv fremkommet med følgende rettelse til side 48 vedrørende
Qeqertarsuatsiaat, hvor følgende afsnit slettes:
”I 2013 blev der med hjælp fra Sermersooq Business Council prioriteret tre
erhvervsudviklingspotentialer med tilhørende tovholdere samt afholdt kursus i facetslibning af sten,
som følge af en eventuel kommende rubinmine.
Der er ligeledes kommet nye ejere til fiskefabrikken, som er begyndt at indhandle hellefisk og
torsk.”
Ovenstående erstattes med følgende afsnit:
”I 2014 blev der indgået IBA-aftale om rubinminen. Aftalen sikrer brug af hjemmehørende
arbejdskraft, midler til uddannelse og ansættelse af lærlinge samt midler til kulturaktiviteter samt
lokal leverance af fødevarer. Rubinminen blev anlagt i perioden 2014-2016 og forventes at gå i drift
i foråret 2017. Bygdens stenværksted er renoveret, der er indkøbt nye maskiner og der er afviklet
slibekurser.”
Tidligere beslutninger
Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets beslutning tirsdag den 24. januar 2017:
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv godkendte indstillingerne.
Børn, Familie og Skoleudvalgets beslutning onsdag d. 1. februar 2017:
Udvalg for Børn, Familie og Skole godkendte indstillingerne.
Anlæg og Miljøudvalgets beslutning onsdag d. 1. februar 2017:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkendte indstillingerne.
Bilag
1. Bygdesektorplan
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 48
Økonomiudvalget
05I Kommuneplan 2028
Ny kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik Sermersooq
Til beslutning
J.nr.: 1804
Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Forvaltningen for Anlæg og Miljø har udarbejdet et forslag til en revideret kommuneplan, for hele
Kommuneqarfik Sermersooq. Forslaget er en delvis revision af den gældende kommuneplan, som
besluttet i Planstrategi 2015, og indgår som et led i at kommuneplanen skal fornys hvert 4. år.
Forslag til ny kommuneplan findes digitalt på: http://sermersooq2028.odeum.com/
Udvalg for Anlæg og Miljøs behandlede sagen tirsdag den 7. februar 2017, hvor indstillingerne blev
godkendt.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at kommuneplanen godkendes
- at kommuneplanen sendes videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Forvaltningen for Anlæg og Miljø har udarbejdet et forslag til ny kommuneplan for Kommuneqarfik
Sermersooq i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og
arealanvendelse.
I forslag til ny kommuneplan er ændringer der er foretaget gennem kommuneplantillæg i løbet af
de sidste fire år indarbejdet, således at denne er ajourført og opdateret. Ved revision af
kommuneplanen er der sket en del ændringer, opdateringer og tilføjelser til delområderne.
Med udgangspunkt i det eksisterende plangrundlag (Kommuneplan 2024), er der foretaget en
gennemskrivning og justering af bestemmelserne både delområdernes anvendelse og for
arealtildeling, der sikrer et ensartet regelsæt for sagsbehandlingen i hele kommunen.
Kommuneplanens enkelte dele er ændret i forskelligt omfang:
- I Hovedstrukturen er der alene foretaget redaktionelle tilretninger og konsekvensrettelser i
forbindelse med ajourføring.
- Med udgangspunkt i det eksisterende plangrundlag, er der foretaget en gennemskrivning
og justering af bestemmelserne for arealtildeling iht. lovens krav om indhold og proces,
der sikrer et ensartet regelsæt for arealsagsbehandlingen i hele kommunen.
- Der er indarbejdet nye opdaterede "basisbestemmelser" i form af generelle bestemmelser
der er gældende i alle typer delområder, både for byer/bygder og for det åbne land
- De overordnede bestemmelser i alle 444 delområder er systematisk gennemgået.
Bestemmelserne er i overvejende grad udarbejdet som generiske bestemmelser – dvs.
standardiserede formuleringer, der sikrer et ensartet regelsæt, men med respekt for
forskellen mellem bostederne og de forskellige områder i kommunen.
Under revision af planen, er der endvidere foretaget en gennemgående opdatering og fornyelse af
layout og design på det digitale plan.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 49
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen fremlagde forslag til kommuneplanen i 8 ugers offentlig høring i perioden
21.10.2016 – 16.12.2016. Der er indkommet 72 rettidige høringssvar og 1, der er indkommet for
sent. Alle høringssvar er dog medtaget i sagsfremstillingen.
65 af de indkomne høringssvar omhandler udelukkende forbud mod bådoplag i boligområder i
Nuuk, og hovedparten af disse har karakter af en underskriftsindsamling. De begrundes hver især
med 1 eller flere af i alt 5 grunde. Forvaltningen har derfor valgt at behandle disse indsigelser
samlet, hvor der altså svares på de 5 temaer til indsigelserne.
De 5 temaer er:
1. Hvad skal der nu ske?
2. Sikkerhed, da man kan holde øje med båden fra sin bolig
3. Det kulturbærende element
4. Den enkelte bådejers økonomi
5. Forskelsbehandling ift. andre byer og bosteder i kommunen
Der er desuden indkommet høringsvar omhandlende efterspørgslen på tilgængelige byggefelter i
Nuuk og mulige fortætningsområder. Forvaltningen vil i den forbindelse anbefale, at der særligt i
Qinngorput ses på muligheder for en harmonisk fortætningsstrategi, der vil styrke området som et
vækstcenter.
Andre høringssvar omhandler arealtildelingsprocessen, hvor de foreslåede formuleringer vil blive
justeret i overensstemmelse med de af Landsplanafdelingen foreslåede ændringer.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer at forslag til ny kommuneplan giver et forbedret og
opdateret grundlag for både planlægning, byggesagsbehandling og arealsagsbehandling.
Forvaltningen anbefaler, at der i indeværende kommuneplansperiode indarbejdes en
overgangsfase for bådoplag i boligområder. På denne måde gives der mulighed for at alternativer
kan opstå og afprøves, hvilket vil imødekomme de mange bekymringer udtrykt i de indkomne
høringssvar.
Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en fortætningsstrategi for Qinngorput i Nuuk med
henblik på at der kan skabes byggefelter til i særdeleshed tæt-lav beboelse.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Forslag til Kommuneplan 2028 giver ikke anledning til direkte kommunaløkonomiske
konsekvenser, da det er en del af kommunens fortløbende planlægning.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
Det videre forløb
Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen, vil planen blive offentligt bekendtgjort.
Der er jf. Inatsisartutlov nr. 17 § 25, stk. 4 en frist på 12 uger, som skal overholdes fra det tidspunkt
hvor Kommunalbestyrelsen har foretaget den endelige vedtagelse til planens offentlige
bekendtgørelse.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 50
Økonomiudvalget
Efter Inatsisartutlov nr. 17 § 25, stk. 2 fremsender kommunen det offentligt bekendtgjorte
kommuneplantillæg direkte til de berørte statslige myndigheder samt departementer og
underliggende enheder ved Grønlands Selvstyre.
Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig på hjemmesiden www.sermersooq2028.gl
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen kommentarer til sagen, da arbejdet med kommuneplanen er en
del af Forvaltningen for Anlæg og Miljøs rullende planlægning.
Borgerinddragelse/kommunikation
Forslaget til kommuneplan har været sendt i 8 ugers høring i perioden 21. oktober – 16. december
2016
Forvaltningen for Anlæg og Miljø har ligeledes afholdt et særskilt møde for den faglige fokusgruppe
(tegnestuer, developere og andre rådgivere) for at afprøve det nye design af hjemmesiden og
informere om de vigtigste ændringer i forhold til den eksisterende kommuneplan.
Andre bemærkninger
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 7. februar 2017:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Behandling af indsigelser
2. Indsigelser
3. http://sermersooq2028.odeum.com/
4. Opsummering af ændringer til Kommuneplan 2024 (Hvidbog)
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 51
Økonomiudvalget
05J Forslag til Kommuneplantillæg 3A6-1, Qasigiannguit, Nuuk
Til beslutning
J.nr.: 06.03
Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Forvaltningen for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til kommuneplantillæg 3A6-1,
Qasigiannguit i Nuuk, til godkendelse . Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet på
baggrund af projektforslaget Akornanni – 90 boliger, hvilket blev godkendt af
Kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2016 i henhold til planlovsændringen pr. 01/01-2016.
Forslaget giver mulighed for at opføre ca. 90 nye boliger af varierende størrelse og ejerforhold,
samt en integreret daginstitution i området, der i dag kendes som Nødhavnen.
Forslaget er i overensstemmelse med kommuneplan, da hele området er udlagt til
fortætningsområde for boligbyggeri.
Udvalg for Anlæg og Miljø behandlede sagen tirsdag den 7. februar 2017, hvor indstillingerne blev
godkendt.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at godkende forslaget til Kommuneplantillæg 3A6-1, med henblik på 8 ugers offentlig høring
- at sagen videresendes til orientering i Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen valgte på deres møde d. 4. oktober 2016 at godkende projektet Akornanni
90 boliger, i henhold til den nye planlov, og dermed give mulighed for en 2 årig arealreservation i
hvilken periode, der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for området. Det nærværende forslag
til kommuneplantillæg er altså udarbejdet på baggrund af Kommunalbestyrelsens godkendelse af
projektet.
Forslaget til kommuneplantillægget muliggør opførelsen af ca. 90 nye boliger af blandede
størrelser og ejerforhold.
Bygningerne i områdets sydlige del skal rumme mindre boliger, primært til studerende og
lavindkomstfamilier, hvor områdets nordlige del skal bestå af større en- og tofamiliehuse, hvilke
forventes at være ejerboliger. Mellem de to områder placeres andelsboliger. De sammensatte
ejerforhold forventes at bidrage til en forskellighed i beboersammenhæng, hvilket forvaltningen
anser som positivt og i tråd med kommunens udviklingsstrategi.
Der gives i området yderligere muligheder for at etablere en integreret daginstitution, og hele
kvarteret bindes sammen af en sti og af fælles rekreative faciliteter, heriblandt en skatepark, der vil
komme hele byen til gode, da det forventes at den vil tiltrække børn og unge fra et større område.
Forslaget er udarbejdet med stor fokus på at bibeholde udsigtsforhold for de eksisterende
bebyggelser, og de planlagte bygningerne er derfor maksimalt 2,5 etager høje, og størrelserne
varierer mellem etagehuse, rækkehuse og en- og tofamiliehuse.
Bebyggelsens udarbejdelse er præget af mellemrummet mellem husene, der hvor vi møder
hinanden og som giver kontakt til det omkransende landskab. Dette er i overensstemmelse med
kommunens nye arkitekturpolitik.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 52
Økonomiudvalget
Løsningsforslag – faglig vurdering
Som et nyt kommende boligområde vurderer Forvaltningen For Anlæg og Miljø fortsat, at en
blandet bebyggelse med forskellige ejerformer og boligstørrelser, vil bidrage til et velfungerende
boligområde. Det er ydermere positivt, at der i projektet er indtænkt rekreative værdier, så som en
rekreativ sti, en pontonbro samt et skateområde.
Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer, at områdets foreslåede udformning passer fint ind i
kommunens arkitekturpolitik og at bebyggelsen er et vigtigt skridt i fortætningsstrategien. Netop
fortætningen forventes dog at lægge yderligere pres på byens allerede pressede infrastruktur
særligt omkring den nærliggende rundkørsel, og forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer at det
kan være en god ide at udtænke en trafikstrategi i forbindelse med byens udvidelse.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg har ingen økonomiske konsekvenser.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af:


Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
(Planloven)
Den digitale kommuneplan www.sermersooq2024.gl
Det videre forløb
Planforslaget vil blive sendt til offentlig høring i perioden 6. marts 2017 til 8. maj 2017.
Efter høringsfristens udløb skal planforslaget, med en vurdering fra forvaltningen af de indkomne
indsigelser og en indstilling til det videre forløb, fremsendes til endelig vedtagelse i Udvalget for
Anlæg og Miljø, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.
Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside
www.sermersooq.gl
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse/kommunikation
I forbindelse med godkendelsen af planforslaget er der d. 27/10-2016 afholdt et borgermøde i
Katuaqs Venskabssal, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe/ interessentgruppe, der er blevet
hørt i forbindelse med udarbejdelsen af placeringen af ankomstvejen til området.
Forslaget til kommuneplantillægget skal i offentlig høring i 8 uger, hvilket vil blive annonceret lokalt,
samt på kommunens høringsportal
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 7. februar 2017:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg 3A6-1
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 53
Økonomiudvalget
05K Kommuneplantillæg 20B5-1, Paamiut Erhvervs- og Havneområde
Til beslutning
J.nr.:1804.20B2-B5
Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Forvaltningen for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg 20B5-1,
Paamiut Erhvervs- og Havneområde, til godkendelse.
Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af projektforslaget Paamiut
Nordhavn – Det nye vækstcenter i Kommuneqarfik Sermersooq hvilket blev godkendt af
kommunalbestyrelsen d.15/11 2016 i henhold til planlovsændringen pr. 01/01-2016.
Forslaget giver mulighed for at udvide Paamiut Nordhavn, og hermed etableringen af nye
produktionsanlæg og større erhvervsaktiviteter. Forslaget er i overensstemmelse med
kommuneplanen, da hele området er udlagt til et erhvervs og havneområde.
Udvalg for Anlæg og Miljø behandlede sagen tirsdag den 7. februar 2017, hvor indstillingerne blev
godkendt.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at godkende forslaget til Kommuneplantillæg 20B5-1, Paamiut Erhvervs- og Havneområde
med henblik på 8 ugers offentlig høring
- at sagen sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af havnearealerne i
Paamiut Nordhavn fra ca. 4,5 ha til 7,8 ha. Området udlægges hermed til erhvervs- og
havneerhverv i form af produktionsvirksomhed, fiskeindustri, håndværk, kajanlæg, lager og
administrationsbygninger, der er nødvendige for havnens og virksomhedernes drift – samt
midlertidig stenbrud. Dette er alt i overensstemmelse med den vedtagne kommuneplan.
Området for kommuneplantillægget omfatter i alt 7 detailområder:
Detailområde A:
Produktionsvirksomhed, containerhavn, kajanlæg, samt
servicefunktioner og oplag.
Detailområde B:
Produktionsvirksomhed, erhvervsvirksomhed, værksted,
entreprenørvirksomhed, samt servicefunktioner og oplag.
Detailområde C:
Tekniske anlæg i form af midlertidigt åbent stenbrud. Senere
anvendelse: Produktionsvirksomhed, erhvervsvirksomhed,
containerhavn, kajanlæg, samt servicefunktioner og oplag.
Detailområde D:
Kommunalt asfaltværk
Detailområde E:
Produktionsvirksomhed, erhvervsvirksomhed, værksted, containeroplag,
samt servicefunktioner og oplag.
Detailområder F1 og F2: Muliggør fremtidig opfyld af havnearealer
Bebyggelseshøjde må ikke overstige 20 m målt fra færdigt terræn til kip.
Plantillægget omfatter også etableringen af en vej mellem Kangerlussussuk og Aalisakkerivik.
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 54
Økonomiudvalget
Løsningsforslag – faglig vurdering
Formålet med plantillægget er at sikre, at der kan etableres nye erhvervsmuligheder i Paamiut. Det
er yderligere tillæggets formål at sikre følgende principper indfries i forbindelse med udformningen
af arealerne:
- Der kan ikke etableres boliger i planområdet.
- Bebyggelseshøjde må ikke overstige 20 m målt fra færdigt terræn til kip.
- Bygningernes farveholdning skal være afdæmpet.
- Bygninger etableres i et rationelt, funktionsbetonet formsprog.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg har ingen økonomiske konsekvenser.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af:


Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
(Planloven)
Den digitale kommuneplan www.sermersooq2024.gl
Det videre forløb
Planforslaget vil blive sendt til offentlig høring i perioden 06.03.2017 – 08.05.2017 såfremt
forvaltningen har modtaget en ansøgning om arealreservation. Det vil sige at høringsperioden kan
falde på et senere tidspunkt end herover angivet.
Efter høringsfristens udløb skal planforslaget, med en vurdering fra forvaltningen af de indkomne
indsigelser og en indstilling til det videre forløb, fremsendes til endelig vedtagelse i Udvalget for
Anlæg og Miljø – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.
Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside
www.sermersooq.gl
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse/kommunikation
Projektforslaget Paamiut Nordhavn – Det nye vækstcenter i Kommuneqarfik Sermersooq har
allerede været i høring, hvor der indkom 4 høringssvar. Desuden er der i den forbindelse afholdt et
informationsmøde i Paamiut den 01/12-2016.
Forslaget til kommuneplantillægget skal i offentlig høring i 8 uger, hvilket vil blive annonceret lokalt,
samt på kommunens høringsportal
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 7. februar 2017:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg 20B5-1, Paamiut Erhvervs- og Havneområde
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
6. Lukkede punkter
06A Samarbejdsaftale
Til orientering
J.nr.: 00:06:04
Økonomi- og Personaleservice – direktør Lars Møller-Sørensen / LMS
06B Havnen
Til beslutning
J.nr.:1804
Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
06C Erhvervsarealer
Til beslutning
J.nr.:17.02
Forvaltning for Anlæg og Miljø – Direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
06D Stillingsprofil
Til beslutning
J.nr.: 17-2-07-0174
Økonomi- og Personaleservice – direktør Lars Møller-Sørensen / LMS
Eftersendes.
Side | 55
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
7. Eventuelt
Side | 56
Dato: 27. feb. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
8. Godkendelse af referat
Side | 57