Invitation

INVITATION
LIVEABLE SCANDINAVIA
28. MAJ – 30. MAJ 2017
Den 28. maj – 30. maj 2017 står D.K.H. Kronprinsparret i spidsen for et officielt
dansk erhvervsfremstød til Sverige. I den anledning har arrangør­kredsen bag
besøget den glæde at invitere danske virksomheder til at deltage i en række
højt profilerede erhvervsarrangementer i Stockholm.
www.danishroyalvisit.dk/sweden2017
DANSK ERHVERVSFREMSTØD I SVERIGE MAJ 2017
HVORFOR SVERIGE?
Sverige er det største land i Norden og har netop passeret 10 millioner indbyggere.
Svenskerne er kvalitetsbevidste og købestærke, og landets behov modsvares godt
af styrkepositionerne i dansk erhvervsliv.
EN NATURLIG DEL AF HJEMMEMARKEDET
Mange store danske virksomheder betragter Sverige som en naturlig del af hjemmemarkedet, og for små og mellemstore danske virksomheder er det et oplagt marked
at prøve kræfter med eksport på for første gang. Det er samtidigt vigtigt at gøre sig
klart, at man har med et marked at gøre, hvor der typisk ikke indgås hurtige aftaler.
Relationsopbygning over tid er afgørende for at potentielle svenske partnere træffer
beslutning om køb af varer eller tjenesteydelser.
Erhvervsfremstødet er derfor en god mulighed for at lære det svenske marked bedre
at kende eller for at udvide forretningen for danske virksomheder, som allerede er
aktive i Sverige.
TID
PROGRAMELEMENT
SØNDAG DEN 28. MAJ
Ankomst til Stockholm
Sen eftermiddag
Velkomstbriefing for den danske erhvervsdelegation
Aften
Uformel netværksmiddag for den danske erhvervsdelegation
MANDAG DEN 29. MAJ
Morgen
Officiel åbning af erhvervsfremstødet og mødepladsen
med D.K.H. Kronprinsparret samt danske og svenske
virksomheder/gæster
Formiddag
Sektorseminarer/sektoraktiviteter
Sektoropdelt mødeplads, individuelle møder
med svenske interessenter
Aktiviteter i Design Loungen
Erhvervsfrokost (stående buffet) med deltagelse
af D.K.H. Kronprinsparret
Eftermiddag
Sektorspecifikke aktiviteter og B2B-møder på mødeplads
Aften
Officiel middag med D.K.H. Kronprinsparret
samt danske og svenske virksomheder/gæster
TIRSDAG DEN 30. MAJ
Formiddag
Sektorspecifikke site-visits og øvrige møder
Eftermiddag
Sektorspecifikke site-visits og øvrige møder
Aften
Debriefing
Officiel middag på Stockholms Stadhus med beslutningstagere
fra Stockholm by (begrænset antal pladser)
Programmet opdateres løbende, og den seneste version vil altid kunne findes
på nedenstående hjemmeside.
KORT OM SVERIGE
Riksdagen har 349 medlemmer
450.295 kvadratkilometer
(ca. 10 gange større end Danmark)
Årlig vækst på 3,4 % i 2016
og forventet 2 % i 2017
85,8% stemte ved det seneste
Riksdagsvalg
YDERLIGERE INFORMATION
Ambassaden i Stockholm
Ministerråd
Malene Agnes Hedlund
[email protected]
Tlf: +46 8 406 75 00
Dansk Industri
Chefkonsulent
Helle Bundgaard
[email protected]
Tlf. +45 33 77 30 65
Markedskoordinator
Bente ­Kruckenberg
[email protected]
Tlf. +45 33 77 46 26
Landbrug & Fødevarer
Afdelingsleder
Mette Jasper Gammicchia
[email protected]
Tlf. +45 3339 4268
Dansk Erhverv
Chefkonsulent
Nynne Norman Scheuer
[email protected]
Tlf +45 52 30 60 06
Eksportforeningen
Business Development Manager
Halldor Halldorsson
[email protected]
Tlf. +45 21 22 95 60
Håndværksrådet
Afdelingschef
Jens Kvorning
[email protected]
Tlf. +45 33 93 20 00
VisitDenmark
Fundraising & Relationship Manager
Eva Thybo
[email protected]
Tlf. +45 32 88 99 00
www.danishroyalvisit.dk/sweden2017
DANSK ERHVERVSFREMSTØD I SVERIGE MAJ 2017
SEKTORFOKUS OG TEMAER
Erhvervsfremstødet og de relaterede aktiviteter, seminarer og events vil have hovedfokus
på nedenstående 3 sektorspor. Danske virksomheder inden for andre sektorer er også
velkomne til at deltage.
INTELLIGENT HEALTHCARE
Sektorsporet vil især fokusere på digitale løsninger, velfærdsteknologi, ICT og udstyr til
sundhedssektoren. Målet er at facilitere kontakt til myndigheder og beslutningstagere i
det offent­lige samt til de større private aktører, som leverer ydelser inden for sundhedsområdet.
Ligesom i Danmark er den demografiske udvikling udfordrende for sundhedssektoren
Sverige har derfor en vision om i 2025 at være verdens bedste til at udnytte digitali­se­
ringens muligheder inden for behandling og pleje. Inden for ældreomsorgen er interessen
og behovet for at indføre nye og intelligente velfærdsløsninger stort – både på plejehjem
og i egen bolig.
Sverige er også i gang med at opføre og ombygge et stort antal sygehuse, som
giver mulig­heder for at markedsføre gode erfaringer og smarte løsninger for effektive
behandlinger. Alene i Stockholm Läns Landsting investeres der i de kommende år
knapt 41 milliarder svenske kroner på pleje, bedre lokaler og på nye arbejdsmetoder.
SUSTAINABLE CITIES
Målgruppen for dette sektorspor vil især være svenske offentlige beslutningstagere på
nationalt, regionalt og kommunalt plan, herunder Stockholm by. Erhvervsfremstødet vil
kombinere elementer inden for områder som byudvikling, energi, vandforsyning,
arkitektur og digitalisering. Områder, hvor danske kernekompetencer vurderes at have
gode muligheder i Sverige.
Der er stort fokus på bæredygtighed i så godt som alle grene af det svenske samfund.
Nybyggeri er ofte CO2-neutralt, og svenske borgere er nogle af de flittigste i Europa
til affaldssortering. Sverige har en målsætning om, at nettoudslippet af drivhusgasser
– i­nklusive transportsektoren – i år 2050 skal være nul. Det ventes at øge efterspørgslen
på alle klimavenlige produkter i kæden fra kraftværker over distribution til strøm­
besparende løsninger hos slutbrugeren.
Sverige planlægger at investere i 700.000 boliger inden 2025. Yderligere planlægger
de svenske regioner at investere ca. 10-14 milliarder SEK hvert år i hospitaler og pleje­­
institutioner i perioden frem til 2020. Hertil kommer et meget stort antal nye skolebyggerier. Danmark er anerkendt i Sverige for bæredygtigt byggeri og energi­effektive løsninger.
Der er et stigende fokus på spildevandsrensning og vandforsyningssystemet. Udbredte
lækager i drikkevandsforsyningsnettet og et stigende antal episoder med forurening af
drikkevand, har betydet større fokus på nye, innovative løsninger for minimering af
vandspild og sikring af drikkevandskvaliteten.
MODERN LIFESTYLE
Danmark er et stærkt brand i Sverige inden for livsstil, design, turisme, økologi og
fødevarer.
Fødevare området byder her på gode muligheder. Alene i 2015 steg salget af økologiske
fødevarer 36%, og disse udgør nu 7,7% af det totale fødevaresalg i Sverige. Sverige er
dermed et modent økologimarked med næsten dobbelt så mange forbrugere som det
danske. Frem til 2025 forventes dette marked at vokse med 2 mia. SEK årligt til 45,5 mia.
SEK. Mange svenske forbrugere, særligt i de købestærke storbyområder, fokuserer i høj
grad på værdier som nærproduktion og bæredygtighed. Det betyder, at nicheproducenter med delikatesseprodukter af høj kvalitet og med en ”god historie” bag har muligheder
på det svenske marked.
Danske designprodukter er i høj kurs i Sverige, og fremstødet vil være en god mulighed
for at promovere dansk design. Svenske turister forventes også i stigende grad at kunne
tiltrækkes til attraktive danske kyst-, storby- og erhvervsturismedestinationer.
www.danishroyalvisit.dk/sweden2017
DANSK ERHVERVSFREMSTØD I SVERIGE MAJ 2017
HVAD ER MED I PRISEN?
Standardpakken inkluderer følgende:
–Formøde den 20. april i Industriens Hus i København med videolink
–Velkomstbriefing ved Danmarks ambassadør i Sverige og erhvervsorganisationerne
–Officiel åbning af erhvervsfremstødet med D.K.H. Kronprinsparret
–Bord på mødeplads og mulighed for B2B kontakt
–Sektoraktiviteter/-seminarer
–Erhvervsfrokost (stående buffet) med deltagelse af D.K.H. Kronprinsparret
–Officiel middag (2 + 2 deltagere) med deltagelse af D.K.H. Kronprinsparret
–Officiel middag på Stockholms Stadshus (Rådhus) med deltagelse af
D.K.H. Kronprinsparret (1 virksomhedsdeltager).
–Virksomhedspræsentation i fælles katalog
HVAD ER IKKE MED I PRISEN?
Rejse og ophold
De deltagende virksomheder afholder selv alle udgifter til rejse, hotel og lokal
transport uden for det officielle program for erhvervsfremstødet. BCD Meeting &
Events står for reservation af rejse og hotel i forbindelse med erhvervsfremstødet.
Kontakt venligst Susanna Vazques-Molina eller Annette Paludan,
[email protected] for nærmere information.
Ekstra pladser til erhvervsfremstødet
Der er mulighed for at tilkøbe ekstra pladser til den officielle åbning ud over de to
virksomhedsrepræsentanter, der er inkluderet i standardpakken. Prisen inkluderer:
erhvervs­frokosten, adgang til mødepladsen og seminarer på konferencecentret i
Stockholm efter først-til-mølle-princippet. Prisen er 3.000 DKK per virksomheds­
repræsentant.
Ekstra pladser til den officielle middag
Der er mulighed for at tilkøbe ekstra pladser til den officielle middag efter
først-til-mølle-princippet. Kuvertprisen er 1.500 DKK.
Netværksmiddag i forbindelse med velkomstbriefing
Betaling for den uformelle netværksmiddag for erhvervsdelegationen
den 28. maj 2017 sker til BCD Meeting & Events.
Individuelle møder
Ambassaden i Stockholm giver gerne interesserede virksomheder tilbud på
tilrettelæggelse af individuelle mødeprogrammer i forbindelse med besøget;
forud for eller i forlængelse af det officielle program. Tilbuddet vil være baseret
på Udenrigsministeriets betalingsordning.
Sideevents
Der vil i begrænset omfang og i det omfang det officielle program tillader det
være mulighed for, at interesserede virksomheder kan arrangere mindre møder
og events i forbindelse med erhvervsfremstødet. En sådan individuel markeds­
føringsmulighed vil ligeledes baseres på et tilbud fra ambassaden på grundlag
af Udenrigs­ministeriets betalingsordning.
www.danishroyalvisit.dk/sweden2017
DELTAGERPRIS
Pris for deltagelse er 20.000 DKK
pr. virksomhed. Prisen dækker
to virksomheds­repræsentanter.
Ønskes der yderligere repræsen­
tanter fra virksomheden kan dette
tilkøbes (se nedenfor).
Priserne er baseret på forventning
om medfinansiering fra Eksport­
rådet.
TILMELDING
Af hensyn til tilrettelæggelsen vil
bindende tilmelding skulle foretages
senest 24. februar 2017 på
www.danishroyalvisit.dk/sweden2017.
Der vil blive udsendt en bekræftelse
på tilmelding. Desuden vil alle
tilmeldte blive kontaktet med h
­ enblik
på afklaring af eventuelle spørgsmål.