Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg

Fredensborg
Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg
CVR 33013078
Februar 2017
§ 1. Navn, hjemsted og adresse ............................................................................................. 2
§ 2. Formål ............................................................................................................................. 2
§ 3. Medlemskreds ................................................................................................................. 2
§ 4. Generalforsamlingen ....................................................................................................... 2
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling ..................................................................................... 3
§ 6. Foreningens daglige ledelse ............................................................................................ 4
§ 7. Opstilling af kandidater .................................................................................................... 4
§ 8. Tegning af lokalforeningen............................................................................................... 5
§ 9. Regnskab og revision ...................................................................................................... 6
§ 10. Eksklusion af medlemmer .............................................................................................. 6
§ 11. Vedtægtsændringer ....................................................................................................... 6
§ 12 Opløsning ....................................................................................................................... 6
Bilag ....................................................................................................................................... 7
§ 1. Navn, hjemsted og adresse
Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Fredensborg.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune.
Stk. 3. Foreningens adresse er hos den til enhver tid valgte lokalformand, der skal være bosiddende i kommunen inden for lokalforeningens geografiske område.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
(a) At samle alle, som tilslutter sig og støtter partiets politik lokal, nationalt og internationalt.
(b) Gennem politisk aktivitet i Fredensborg kommune at øve indflydelse på den kommunalpolitiske udvikling i overensstemmelse med partiets politik.
(c) At søge politisk indflydelse på udviklingen i Fredensborg kommune ved at opstille og få
valgt kandidater til kommunalvalgene.
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Lokalforeningens medlemskreds reguleres i Liberal Alliances landsforeningens vedtægter.
Stk. 2. Lokalforeningens medlemmer skal være bosat i kommuner inden for lokalforeningens
geografiske område. Medlemmer af Liberal Alliance, der er bosiddende i udlandet, kan dog optages i en lokalforening. De nærmere bestemmelser herfor fastlægges af hovedbestyrelsen.
Stk. 3. Medlemmerne betaler det af landsforenings generalforsamling fastsatte kontingent, efter
reglerne i landsforeningens vedtægter.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til landsforeningens sekretariat med øjeblikkelig virkning. Der sker ikke tilbagebetaling af betalt kontingent ved udmeldelse.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed.
Stk. 2. Lokalforeningens ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel via medlemssystemet, ved annoncering på foreningens hjemmeside eller i den lokale dagspresse.
Stk. 3. Alle fremmødte medlemmer af Liberal Alliance Fredensborg, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare og stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
side 2 af 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Forelæggelse og godkendelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af:
(a) Formand
(b) Op til 7 bestyrelsesmedlemmer
(c) Op til 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forsalg om vedtægtsændringer, der
ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 1. marts samme år.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget, undtaget er stemmelighed ved valg af personer
hvor der foretages omvalg, til der er fundet et flertal.
Alle personvalg og afstemninger foregår skriftligt og hemmeligt, hvis det kræves af en eller flere
fremmødte, eller hvis det er besluttet af lokalbestyrelsen.
Stk. 8. Lokalbestyrelsen fastsætter reglerne for generalforsamlingens afvikling af personvalg.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om pointmetoden.
Ved personvalg, hvor der kun er en kandidat opstillet, kan der foretages tillidsafstemning. Den
opstillede kandidat skal i så fald have mere end halvdelen af de afgivne stemmer for at opnå
valg. Reglerne for personvalg meddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 9. Valgperioden for generalforsamlingsvalgte lokalbestyrelsesmedlemmer, revisorer og
suppleanter er et foreningsår. Et foreningsår er tiden fra en ordinær generalforsamling til den
næste.
Udskiftning af valgte personer kan i øvrigt ske på ekstraordinære generalforsamlinger. I så fald
gælder valgperioden alene frem til førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller 1/3 delen af bestyrelsen finder det nødvendig, og skal ligeledes afholdes, når mindst 1/3 del af medlemmerne
skriftligt fremsætter anmodning om det over for formanden.
side 3 af 10
Stk. 2. Gyldige krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling forudsætter angivelse af
den dagsorden, der ønskes behandlet.
Stk. 3. Begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til formanden, som senest 3
uger efter at have modtaget anmodningen herom indkalder, i overensstemmelse med reglerne
for indkaldelse til ordinær generalforsamling, med mindst to ugers varsel via medlemssystemet,
ved annoncering på foreningens hjemmeside eller i den lokale dagspresse, og med angivelse af
dagsordenen.
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand, næstformand
og kasserer består af op til 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for et foreningsår.
Stk. 2. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig ved valg af næstformand og kasser, ud af de på generalforsamlingen 7 valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4. Bestyrelsen kan udarbejde forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen skal udarbejdes, hvis lokalforeningen har over 150 medlemmer, jf. vedtægter for landsforeningen § 10,
stk. 6.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte ethvert nødvendigt udvalg eller arbejdsgruppe til varetagelse
af afgrænsede opgaver.
Stk. 6. Udtræder lokalformanden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden som
formand i den resterende del af valgperioden (foreningsåret). Udtræder næstformanden eller
kassereren vælger bestyrelsen af sin midte næstformand og kasserer for den resterende valgperiode.
Stk. 7. Medlemmer af lokalforeningens bestyrelse har mulighed for at blive valgt som kandidat til
kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmer, der opstilles til
kommunalbestyrelsen, udtræder af lokalforeningens bestyrelse.
§ 7. Opstilling af kandidater
Stk. 1. Lokalbestyrelsen har ansvar for afholdelse af opstillingsmøde til valg af kandidater til
kommunalbestyrelsen. På opstillingsmødet skal medlemmerne mindst prioritere én spidskandidat.
Stk. 2. Opstillingsmødet indkaldes med samme varsel, som gælder i forhold til afholdelse af en
ordinær generalforsamling.
Hvor lokalbestyrelsen ønsker det, bliver afholdelse af lokalt opstillingsmøde storkredsbestyrelsens ansvar. Såfremt lokalforeningen ikke senest 6 måneder inden kommunalvalget foretager
side 4 af 10
opstilling eller indkaldelse til opstillingsmøde, kan storkredsen eller landsforeningen foretage opstillingen.
Stk. 3. Da opstilling til valg til kommunalbestyrelsen sker ved et konkret valg, kan der afholdes
supplerende opstillingsmøder, hvor der optages nye personer på kandidatlisten. Nye kandidater
kan ikke prioriteres højere end allerede prioriterede kandidater. Supplerende opstillingsmøder
indkaldes med samme frist som ordinære opstillingsmøder.
Stk. 4. Lokalbestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for, hvorledes opstillingen til kommunalbestyrelsen finder sted, under iagttagelse af de af Liberal Alliances hovedbestyrelse fastlagte valg af opstillingsmetode i henhold til valgloven.
Retningslinjerne (prioritering efter pointmetoden) skal fremlægges for medlemmerne senest ved
indkaldelsen til opstillingsmødet.
Stk. 5. Alle fremmødte medlemmer af Liberal Alliance Fredensborg, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare og stemmeberettigede på opstillingsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6. Bestyrelsen tilrettelægger opstillingsmødet med følgende dagsorden:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Valg af dirigent og referent
Valg af 2 stemmetællere
Individuel præsentation af kandidaterne
Gennemgang af retningslinjer for prioritering af kandidater
Valghandling
Optælling og resultat
Stk. 7. Der kan indgås valgforbund efter de af Liberal Alliances hovedbestyrelse fastlagte retningslinjer. Forretningsudvalget afklarer konkrete tvivlsspørgsmål.
Stk. 8. Et kandidatur til en kommunalbestyrelse forudsætter, at vedkommende ikke frasorteres
af Liberal Alliances forretningsudvalg.
Stk. 9. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at et kandidatur til kommunalbestyrelsen forudsætter, at vedkommende forpligter sig på en kandidatkontrakt.
§ 8. Tegning af lokalforeningen
Stk. 1. Lokalbestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 2. Lokalbestyrelsen er bemyndiget til at købe, sælge og pantsætte jord og fast ejendom
samt optage lån eller kreditter.
Stk. 3. Lokalformanden og et medlem af bestyrelsen er i forening tegningsberettigede og forpligter Liberal Alliance Fredensborg i alle forhold udadtil.
Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler lokalforeningen.
side 5 af 10
§ 9. Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 3. foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Revisor påser, at der føres forsvarligt regnskab med foreningens midler og foretager kritisk revision af regnskab og bilag. Revisor påtegner regnskabet.
Stk. 5 Liberal Alliance Fredensborg har ikke hjemmel til at opkræve kontingent, men tildeles
midler fra Landsforeningen efter Landsforeningens retningslinjer.
§ 10. Eksklusion af medlemmer
Stk. 1. Bestyrelsen for lokalforeningen kan med 2/3 flertal beslutte, at indstille til bestyrelsen for
Storkredsen, at et medlem skal ekskluderes. Såfremt bestyrelsen for Storkredsen ikke gennemfører eksklusionen, kan hovedbestyrelsen beslutte eksklusion.
Stk. 2. En af storkredsbestyrelsen foretagen eksklusion kan af den ekskluderede påklages til
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens eksklusioner kan ikke påklages.
Stk. 3. Liberal Alliances ministre samt valgte medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd,
Folketinget og Europa-Parlamentet kan alene ekskluderes af hovedbestyrelsen.
Stk. 4. Tidligere medlemmer, der er ekskluderet af Liberal Alliance eller har forladt partiet under
omstændigheder der kunne berettige til eksklusion, kan af storkredsbestyrelser og hovedbestyrelse nægtes optagelse og genindtræden i partiet.
§ 11. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Liberal Alliance
Nordsjælland Storkreds.
Stk. 2. Der kan ikke vedtages vedtægtsændringer, der strider mod landsforeningens eller storkredsens vedtægter, idet lokalforeningens vedtægter er underordnet disse.
§ 12 Opløsning
Stk. 1. Bestyrelsen for Nordsjælland Storkreds kan med 2/3 flertal opløse Liberal Alliance lokalforening Fredensborg, med mindre der inden for 14 dage efter beslutningen er truffet, indkaldes
til generalforsamling.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder lokalforeningens midler Liberal Alliance Nordsjælland Storkreds.
side 6 af 10
Således vedtaget på lokalforeningens ekstraordinære generalforsamling den 21. februar 2017
Dirigent
Formand
__________________________________
_________________________________
Jakob Nybo
Mia Due Christensen
Bilag
Bilag 1: Pointmetoden
Bilag 2: Kandidatkontrakt
side 7 af 10
Bilag 1. Pointmetoden
Ved pointmetoden skrives på stemmesedlen navnene på det antal personer, der kan stemmes
på i den rækkefølge den enkelte helst ser dem valgt. Den første kandidat på stemmesedlen får
points svarende til det antal personer, der skal stemmes på. Det næste kandidatnavn man ønsker at stemme på får 1 point mindre og så fremdeles. Kandidaterne er valgt i den rækkefølge,
som de, ved den efterfølgende optælling, har fået point.
De kandidater, som ikke opnåede valg, er suppleanter i rækkefølge efter deres pointtal.
Ved stemmelighed, som må tillægges betydning, foretages omvalg blandt de kandidater, der
opnåede lige mange stemmer (=points). Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.
side 8 af 10
Bilag 2. Kandidatkontrakt
Fredensborg
Kandidatkontrakt
Kandidater til Kommunalvalget 2017
Liberal Alliance
I forbindelse med Kommunalvalget 2017 er det afgørende for Liberale Alliance, Fredensborg lokalforening, at

Kandidaterne hver for sig og i forening repræsenterer partiet og forfølger partiets
vigtigste dagsordener – nationalt og lokalt - på en sammenhængende, konsistent
og troværdig måde.

Kandidaterne individuelt fremstår som kompetente repræsentanter for et regeringsparti.

Lokalforeningens og kandidaternes kræfter samles og anvendes målrettet med
fokus på det fælles mål om synlighed og størst mulig gennemslagskraft i forhold
til vælgerne.

Målet i Fredensborg lokalforening er at få valgt mindst 2 medlemmer til byrådet.
Fredensborg lokalforening har derfor besluttet, at kandidater på partiets liste til det kommende kommunalvalg skal tilslutte sig følgende:
1. Lokalforeningens kandidater tegner i samarbejde med Fredensborg lokalforening Liberal Alliances politik. Dette sker med baggrund i partiets mærkesager og i overensstemmelse med den af partiets politiske ledelse fastlagte politik.
2. Kandidater agerer loyalt over for Liberal Alliance og partiets politik og er forpligtet til
at arbejde for de politiske mærkesager samt partiets arbejds- og principprogram. Det
er de fire mærkesager, som er styrende for partiets politik og dermed også for den
lokale politikskabelse og debat.
3. Formanden for bestyrelsen i Fredensborg lokalforening og spidskandidaten skal orienteres om eventuelle særstandpunkter, før de meldes ud.
4. Kandidater skal samarbejde med hinanden, lokalforeningens bestyrelse, storkredsbestyrelsen og partiets medlemmer.
side 9 af 10
5. Uenigheder eller samarbejdsproblemer i kandidatgruppen drøftes internt i lokalforeningen, og bringes ikke videre til offentlighedens eller pressens kendskab. Storkredsformanden inddrages om nødvendigt.
6. Kandidaterne skal føre kampagne op til valget og fremlægger en personlig kampagneplan senest med udgangen af september 2017.
7. Kandidaterne deltager personligt og aktivt i aktiviteter, arrangementer, møder mv. i
løbet af valgkampen. Kandidaterne skal desuden deltage i de fælles kandidatmøder,
som afholdes.
8. Kandidater forventes at forbedre personlige mangler og svagheder - herunder kommunikationsevner, argumentation og viden om partiets politik. Der afholdes fra centralt hold kandidatdage samt en kommunalpolitisk temadag for spidskandidater.
Fremmøde er obligatorisk for alle kandidaterne.
9. Kandidaterne forudsættes at bidrage personligt med 5.000 kr. til kampagnematerialer, f.eks. plakater, pjecer og lignende.
10. Kandidater skal være betalende medlemmer af Liberal Alliance
Aftale om tiltrædelse af kandidatkontrakten er indgået
Dato: _________________ mellem
_______________________________
Kandidat
og
_____________________________
Fredensborg lokalforening, formanden
side 10 af 10