Spørgsmål/Svar v3 opdateret 21. februar 2017

INDKØB AF FÆLDNINGSKEMIKALIER
21. februar 2017
Spørgsmål og svar prækvalifikation
1. Er det et absolut krav at der tilbydes måleudstyr til automatisk opfyldning i Option 1?
Vi kan se at der er 23 anlæg som bruger jernklorid eller PAC, nogen af disse med meget begrænset forbrug.
Nogen ønsker overvågning i palletanke!
Sv: Vi ønsker at beholde kravet om option 1, dog ikke på IBC palletanke. Leverandøren er velkommen til at
anvende underleverandør jf. udbudsmaterialet.
2. Forefindes der allerede nu måleudstyr på disse 23 anlæg?
Sv: udstyret til alle anlæg. I dag er der udstyr på de fleste tanke. Dette udstyr er mange steder tilknyttet
nuværende leverandør.
3. Har man beregnet hvad eventuel nedtagelse og opsætning på ny vil koste? Vores vurdering er at det vil
fordyre den samlede kemikaliepris ganske betragtelig, og vi foreslår derfor at denne option udlægges til
bud hos rette leverandør af overvågningsudstyr, og ikke til kemikalieleverandøren.
Sv: Vi takker for forslaget, men vi fastholder punktet i sin nuværende form. Tilbudsgiver er velkommen til at
anvende en underleverandør.
4. Deadline for spørgsmål, der fremgår to forskellige datoer afhængig af hvilket dokument der læses. Hvad
er den rigtige?
Sv: Begge. Den første er deadline for spørgsmål til prækvalifikationen, den anden er deadline for spørgsmål
til udbudsmaterialet efter man evt. er blevet prækvalificeret.
5. Vi vil gerne gøre opmærksom på at tankene i Ølstykke, Slangerup, Tørslev og Nedre Dråby alle er ejet af
Kemira men udlånt. I udbudsmaterialet er kun Sydkysten nævnt som værende udlånt.
Sv: Det er korrekt, vi tilretter udbudsmaterialet.
6. Efter hurtig gennemlæsning kan vi se at mængden på Usserød ikke stemmer overens med virkeligheden.
(Kg/ Ton problematik)
Sv: Tallene er følgende. I 2015 blev der købt 288.660 kg. I 2016 blev der købt 260.320 kg. Tankvolumenet er
korrekt.
7. Vi kan desuden se at Frederikssund, Lynge og Vejby står noteret med ”palletanke” under renseanlæg –
skal dette flyttes til miljøstationer, som kun er palletanks leverancer?
Sv: Dette skal flyttes til miljøstationer. Udbudsmaterialet bliver opdateret.
8. Der er noteret at Sjælsø og Bistrup får Jernklorid. Dette er ikke korrekt de får JernIIIsulfat (Henholdsvis
PIX-113 og PIX-118).
Sv: Allerød Rudersdal: Sjælsø, Bistrup og Vedbæk renseanlæg har skiftet fra jernklorid til Jern3sulfat og ikke
fra jernkloridsulfat til jernklorid.
9. Vedbæk Renseanlæg modtager ikke jernklorid men Jernkloridsulfat((PIX-118).
Sv: Allerød Rudersdal: Sjælsø, Bistrup og Vedbæk renseanlæg har skiftet fra jernklorid til Jern3sulfat og ikke
fra jernkloridsulfat til jernklorid.
10. Vi bemærker at der er noteret to produkter fra Kirsebær Allé 15 – benyttes disse produkter til
svovlbrintebekæmpelse?
Side 1 af 6
Sv: Hillerød Forsyning A/S benytter ikke produkter til svovlbrintebekæmpelse. Indtastningen i fanen er en
fejl.
11. Spørgsmål til Delaftale 4 – Jern(III)Sulfat. Forbruget på Usserød Renseanlæg ser meget lavt ud - 2880 kg
om året og levering til en 28 m3 tank. Er det rigtigt?
Sv: Tallene er følgende. I 2015 blev der købt 288.660 kg. I 2016 blev der købt 260.320 kg. Tankvolumenet er
korrekt.
12. Spørgsmål til Delaftale 4 - Så vidt vi forstår, er der i flg. udbudsbekendtgørelsen ikke mulighed for at
tilbyde alternative produkter – f.eks. Jenklorid.
Sv: Det bliver tilladt at tilbyde alternativer, men ordregiver beder om at der med alternative bud kommer
fyldestgørende dokumentation for alternativet. Udbudsmaterialets punkt 6 vil blive tilrettet til
”Tilbudsgiver er berettiget til at afgive alternative tilbud.”
13. Spørgsmål til Delaftale 5 – Så vidt vi forstår, er der i flg. udbudsbekendtgørelsen ikke mulighed for at
tilbyde alternative produkter – f.eks. Jernkloridsulfat.
Sv: Det bliver tilladt at tilbyde alternativer, men ordregiver beder om at der med alternative bud kommer
fyldestgørende dokumentation for alternativet. Udbudsmaterialets punkt 6 vil blive tilrettet til
”Tilbudsgiver er berettiget til at afgive alternative tilbud.”
14. Spørgsmål til Delaftale 6 – Kemikalier til palletanke. Da der i Oplysningsskemaet er specificeret at der
skal tilbydes specifikke produkter fra bestemte leverandører – f.eks. OCC325 fra Kemira eller Nutriox fra
Yara, rejser dette problemstillinger i hht Artikel 23, stk 2 (Ligebehandlingsprincippet), da der ikke må
tilbydes alternativer eller tilsvarende produkter.
Sv: Oplysningsskemaet fortæller hvilke specifikke produkter der anvendes aktuelt. Det bliver tilladt at
tilbyde alternativer, men ordregiver beder om at der med alternative bud kommer fyldestgørende
dokumentation for alternativet. Udbudsmaterialets punkt 6 vil blive tilrettet til ”Tilbudsgiver er berettiget
til at afgive alternative tilbud.”
15. Der er muligvis en fejl i Hillerøds forbrugsangivelser i fbm svovlbrintebekæmpelse – kunne der være
sneget sig et polymerforbrug ind her (Produkt 71451 og 65C fra Dansk Aquakemi)?
Sv: Der anvendes ikke midler til svovlbrintebekæmpelse, det er derfor en fejl.
16. Spørgsmål til Option – Overvågning. Vi ønsker en beskrivelse af mulighederne for at få et signal fra
anlæggenes SRO eller lign. – f.eks. et 4-20 mAmp signal., eller periodeaftalt mail (f.eks. 1-3 gange ugentlig)
fra kundens system med oplysninger om tankindhold, tankvol., gennemsnitlig døgnforbrug og alarm ved
lavt niveau.
Jo mere leverandøren skal etablere selv – jo dyrere bliver det.
Sv: Optionen retter sig mod tanke, hvor der skal monteres en fuld overvågningsløsning.
Der hvor der i forvejen er udstyr vil løsningen med afsendelse af SRO eller mail fortsætte – dette kan dog
ændres efter gensidig aftale.
17. Vil det være i orden at erstatte nedenstående delkontrakt produkter med jernIIIChlorid Delkontrakt 4
JernIIIsulfat Delkontrakt 5 Jernkloridsulfat
Sv: Det bliver tilladt at tilbyde alternativer, men ordregiver beder om at der med alternative bud kommer
fyldestgørende dokumentation for alternativet. Udbudsmaterialets punkt 6 vil blive tilrettet til
”Tilbudsgiver er berettiget til at afgive alternative tilbud.”
18. Er det rigtigt forstået at der ikke udbydes Polymer?
Side 2 af 6
Sv: Ja.
19. Vedr. Stavnsholt står der i oversigten at der anvendes 285 tons Ferri Sul. 112 LQ 11,6% FE. Hvilket
produkt drejer det sig om? Er det PIX 113 (JernIIIsulfat) eller PIX 118 (JernIIIkloridsulfat)?
Vi er usikre på om det er opløst jernsulfat eller en opløst jernklorid sulfat, iflg. oversigten er det en opløst
jernsulfat, idet der ikke angives klorid i betegnelsen.
Sv: Det er PIX 113 der bruges i dag.
Spørgsmål til tilbudsfasen
20. Vil Nordkøb A/S oplyse hvilke tilbudsgivere, der er prækvalificeret til de enkelte delaftaler?
Sv: Nej.
21. Sikkerhed: Chaufførerne skal være selvhjulpne, står der i udbudsmaterialet.
Da der er næsten udelukkende er tale om produkter i kategorien ”Farligt Gods”, er det interessant at vide,
hvorledes man sikrer sig, at det enkelte anlæg har det fornødne sikkerhedsudstyr – f.eks. bruser (også om
vinteren), kattegrus mm., samt har udarbejdet procedurer ved evt. spild/uheld.
Sv: Forsyningsselskaberne overholder gældende lovgivning på området. Nedenfor kan du finde særlige
vilkår fra enkelte forsyninger.
Hillerød: Forsyningen har ansvaret for at fastmonteret sikkerhedsudstyr er intakt og funktionelt.
Leverandøren har ansvaret for chaufførens oplæring og brug af sikkerhedsudstyr.
Halsnæs (Hundested): Vi har installeret nødbruger som frostsikring.
Frederikssund: Frederikssund Spildevand har etableret brusere alle steder som er frostsikre.
Hørsholm vand har etableret frostfri nødbruser.
Leverandøren har ansvaret for chaufførens oplæring og brug af sikkerhedsudstyr.
Forsyningen Allerød Rudersdal A/S: Har etableret brusere alle steder som er frostsikre.
Forsyning Ballerup: Forsyningen har etableret nødbruser. Chaufføren og leverandøren har ansvaret for
oplæring og brug af sikkerhedsudstyr.
Forsyning Helsingør: Der er fastmonteret sikkerhedsudstyr på Nord og Helsingør der er ved at blive
monteret på Syd. Forsyningen har ansvaret for at fastmonteret sikkerhedsudstyr er intakt og funktionelt.
Leverandøren har ansvaret for chaufførens oplæring og brug af sikkerhedsudstyr.
22. Hvorledes informerer man chaufføren om aktion i tilfælde af spild/uheld?
Kontakter chaufføren vagten, beredskabet eller andre – og er disse telefonnumre mm i nærheden af
aflæsningsstedet og dermed tilgængelige for chaufføren?
Hvad gør man i tilfælde af, at chaufføren ikke selv kan tilkalde hjælp?
Tænk igen på at her er tale om ”Farligt Gods”.
Sv: Forsyningsselskaberne overholder gældende lovgivning på området. Nedenfor kan du finde særlige
vilkår fra enkelte forsyninger.
Hillerød Forsyning: Ved uheld skal chaufføren altid underrette Hillerød Forsyning på 4823 1000 og tale med
vagten. Det er chaufføren som sammen med leverandøren får kontaktet de rigtige myndigheder.
Halsnæs Forsyning(Hundested): pt får vi kun leveret i arbejdstiden netto fordi der skal være nogle driftsfolk,
hvis der springer en slange eller andre skader.
Frederikssund Forsyning: Ved spild på Frederikssund Spildevands anlæg, skal chauffør/leverandør ringe på
8888 7200 (skilt monteres på påfyldningssted, men det er leverandøren som i samarbejde med chaufføren
sikre den korrekte sagsgang med hensyn til kontakt af myndigheder.). Leverandør skal sikre at chauffør har
de nødvendige oplysninger/instrukser.
Hørsholm Vand: Ved spild på Usserød renseanlæg, skal chauffør/leverandør ringe på 40 55 64 26
(vagttelefon), men det er leverandøren som i samarbejde med chaufføren sikre den korrekte sagsgang med
Side 3 af 6
hensyn til kontakt af myndigheder.). Leverandør skal sikre at chauffør har de nødvendige
oplysninger/instrukser.
Forsyningen Allerød Rudersdal A/S: Ved spild på Forsyningens anlæg, skal Chauffør/leverandør ringe til
beredskabet på 4580 3355 (Det er leverandøren som i samarbejde med chaufføren skal sikre den korrekte
sagsgang med hensyn til kontakt af myndigheder og leverandøren skal sikre at chaufføren har de
nødvendige oplysninger/instrukser).
Forsyning Ballerup: Vagtens telefonnummer er opsat ved aflæsningsstedet. Leverandøren håndterer
kontakten til myndigheden. Leverandøren skal sikre, at chaufføren har de nødvendige
oplysninger/instrukser.
Forsyning Helsingør: Der er mulighed for at skylle det væk ved uheld, ellers kontakt en medarbejder på
anlægget.
23. Da de fleste leverandører benytter fremmede vognmænd hvis biler måske ikke kører ”lige hjem” efter
aflæsningen, bør man overveje hvilke muligheder chaufføren har for at komme ind – f.eks. med lås med
kode eller andet.
Sv: Efter tildeling af kontrakt aftales det mellem leverandøren og de enkelte forsyningsselskaber. Løsningen
varierer i dag fra anlæg til anlæg.
Vedr. Delaftale 2: (Spr. 24-26)
24. Iflg oversigt over anlæg og deres forbrug har vi bemærket at følgende anlæg vil høre under delaftale 2
og ingen andre: Hundested, Hillerød, Skævinge, Hammersholt samt Nr. Herlev. Disse anlæg har ikke ønsket
levering af overvågning og derfor vil der ikke blive afgivet pris på denne option.
Sv: Det er rigtigt. Hillerød Forsyning og Halsnæs Forsyning ønsker ingen overvågning.
25. I Delaftale 2’s kontrakt står der i punkt 3:
Leverandørens ydelse består således af levering af fældningskemikaliet ”Jern (III) klorid” og
service til op til 38 renseanlæg og 12 miljøstationer.
Hvad menes der med service?
Vi kan ikke se at det har relevans at der skal ydes service på anlæg som er underlagt andre delaftaler som
man ikke har vundet!
Dette bedes I tilrette således at der kun de anlæg som rent faktisk anvender jernklorid indgår i kontrakten.
Sv:
1. Når den enkelte delaftale er tildelt laves der mindre justeringer som navn på leverandør og hvilke
anlæg der hører under delaftalen jf. udbudsmaterialet. Således skal der ikke ydes service på anlæg
som ikke er en del af delaftalen. Hillerød Forsyning yder selv service af egne installationer.
2. Med service menes at leverandøren skal medvirke til at optimere i forhold til valg af produkttype.
Endvidere skal leverandøren medvirke i forhold til indkøring af produkt.
26. Vedr. punkt 7 – Arbejdsklausul:
Da vores ydelse består i levering af kemikalie fra producent i Sverige samt vejledning vedrørende
anvendelsen af produktet på de enkelte renseanlæg finder vi formuleringerne under dette punkt
overflødige. Vi har ikke adgang til oplysninger omkring vores transportørs ansættelsesforhold samt de
ansatte som varetager produktionen af kemikaliet.
Sv: Nordkøb A/S fastholder punktet.
Spørgsmål til kontrakten
27. Punkt 2: Det må vel være muligt at forlængelsen er gældende for begge parter. Hvis leverandøren ikke
ønsker at fortsætte efter kontraktudløb 30.04.2019, må denne også have mulighed for at trække sig?
Side 4 af 6
Sv: Ordregiver acceptere forslaget, så forlængelsen bliver afhængig af begge parters accept.
28. Punkt 5: Angående betalingsbetingelserne er 30 dage fra modtagelse af fyldestgørende faktura. Hvad
menes med fyldestgørende faktura?
Sv: At fakturaen ikke bliver bestridt på sit indhold fx fejl i mængder eller priser, at fakturaen er fremsendt jf.
reglerne for elektroniske fakturaer osv. Fx hvis en faktura bliver fremsendt via brev og dette afvises, da
offentlige virksomheder skal have fakturaer elektronisk, gælder de 30 dage først fra modtagelsen af den
elektroniske faktura.
29. Punkt 5: Vi har kigget på prisreguleringsindekset og kan se at dette lønindeks er specificeret med
branche, hvilken branche vil dette indgå under?
Sv: Ilon12/Branche 37/CD Kemisk Industri.
30. Punkt 7: Vi mener, at hvis henholdsvis vores leverandør og transportør af produktet overholder den
lovgivning der er for fremstilling og transport af kemikaliet?
Sv: Nordkøb A/S fastholder punkt 7.
31. Punkt 8: Hvad menes med dette punkt?
Sv: Leverandøren forbeholder sig ret til at kontrollere, at leverandøren lever op til de forhold, der er aftalt i
kontrakten. Dette vil naturligvis normalt foregå efter både varsling og forudgående aftale, men hvis der er
begrundet mistanke om at vilkår eller aftaleforhold overtrædes, ville dette kunne ske uden varsel og uden
forudgående aftale.
Øvrige spørgsmål
32. Krav til kvalitet af fældningskemikalie. Vi forventer at mindstekravet henholder sig til de opgivne max
værdier? Det er længe siden at tungmetalindhold er opgivet på denne måde. Hvorfor benyttes ikke
angivelsen som på de nuværende leverede produkter?
Sv: Det er rigtigt, at mindstekravet henholder sig til de opgivne max værdier. Man kunne have valgt en
anden angivelsesform for tungmetalindholdet, men nu fastholdes den i udbudsmaterialet valgte metode.
33. Krav til kvalitet af service. Under punkt 3.1.8 nævnes det at flowmåleren skal kunne være i stand til at
registrere den leverede mængde. Dette ses ikke som værende realistisk og den leverede mængde vil både
kunne fremgå af de afleverede følgesedler samt fremsendte statistikker. Desuden kan leveret mængde
aflæses grafisk via. Niveauovervågningen.
Sv: Leverandør skal dokumentere den leverede mængde ved måling (m3).
34. Tilbudsliste vedr. Option 1: Måleudstyr: Vi finder beskrivelsen af udstyret uhensigtsmæssigt, da andet
udstyr også vil kunne opfylde de krav der stilles.
Sv: Beskrivelse ændres ikke i tilbudsfasen, men leverandøren er velkommen til at tilbyde alternative
løsninger.
35. Hvorledes tolker vi f.eks. linjen vedr. Polyaluminiumklorid Delaftale 1: Anslået årligt forbrug XXX t+- 30
%?
Sv: Det anslåede årlige forbrug fremgår af Bilag 1A Oplysningsskema for hvert renseanlæg. Se evt.
spørgsmål 40 for en nærmere redegørelse for hvordan beregningen af tilbudssummen laves.
36. Vedr. aktivt stof Delaftale 6 – f.eks. Nutriox. Hvilket stof anser I som Aktiv stof – Calciumnitrat, Nitrat
eller Kvælstof?
Sv. Delaftale 6 tildeles jf. udbudsmaterialets punkt 5.
Side 5 af 6
Det betyder, at leverandøren bedes angive en pris for et tons aktiv kemikalie for hvert af de kemikalier
(eller alternativer til samme) der fremgår af bilag 1A, der skal leveres IBC palletanke.
37. Skal prisen angives med eller uden afgifter f.eks. kvælstofafgift på Nutriox?
Sv: Prisen skal angives med de Leverandøren pålagte og dokumenterede statsafgifter. For reguleringen af
pris og afgifter henvises til kontraktudkastets punkt 5.
38. Delaftale 6 – Når vi skal udfylde Tilbudslisten, er der kun plads til at tilføje et produkt, men der
anvendes jo flere produkter (Jern- og Nitratbaserede produkter). Hvorledes skal vi udfylde dette skema, når
vi skal tilbyde flere produkter? De har jo forskellige styrker på aktivt indhold samt forskellige kg-priser?
Sv: Vedlæg gerne et bilag der dækker alle produkterne. På tilbudslisten kan blot henvises til bilaget i stedet
for at liste et konkret produkt.
Beregning af tilbudssummen:
39. I bilag 1A er defineret ”Støtte fældning i biologien” – skal dette opfattes som mængden af aktiv stof?
Sv: Ja.
40. Da der er åbnet op for alternativer, hvordan laves beregningen af tilbudssummen så?
Sv: Bydes der ind med det angivne kemikalie er beregningen: Estimeret mængde aktiv stof jf. bilag
1A*prisen pr ton aktiv materiale. Beregnet på delaftaleniveau.
Bydes der ind med et alternativt kemikalie er beregningen, den samme, dog laves der en saglig vurdering af
om det alternative kemikalie er mere/mindre effektivt. En sådan justering vil være skriftlig begrundet og vil
i givet fald blive fremsendt til tilbudsgiveren
Af samme grund sikre tilbudsgiver, at de anvendte mængder i de forskellige tilbud er afstemt med
mængderne angivet i bilag 1A, således at tilbudsgiverne bliver vurderet på deres priser, ikke på hvordan de
læser mængderne i bilag 1A.
Rettelser i udbudsmaterialet:
De rettelser, som fremkommer som led i besvarelsen af spørgsmålene, vil blive indarbejdet i
udbudsdokumenterne forud for kontraktindgåelse efter standstill perioden.
Side 6 af 6