Ansøgningsskema til soc.friplads

Odsherred Kommune
Fagcenter for dagtilbud og uddannelse
Pladsanvisningen
Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
: 59 66 65 50
Ansøgning om Socialpædagogisk Friplads
For at kunne få bevilget socialpædagogisk friplads skal 2 betingelser være opfyldt:
1. Barnets ophold i dagtilbud skal være særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.
2. Betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbud.
Begge betingelser skal være opfyldt.
Ansøgningsskemaet skal returneres til Pladsanvisningen i udfyldt stand enten med posten eller på mail til:
[email protected]
Når vi har modtaget skemaet retur, vil vi indhente udtalelse fra den institution, hvor dit barn er indmeldt. Hvis dit
barn endnu ikke er indmeldt indhentes udtalelse fra øvrige fagpersoner, der kender dit barn (familieafdelingen eller
sundhedsplejersken).
Vedr. økonomi:
Før der kan tages stilling til en evt. bevilling af socialpædagogisk friplads, skal der være søgt økonomisk friplads.
Det er således den forældrebetaling, der er tilbage herefter, der indgår i vurderingen af yderligere nedsættelse af
betalingen. Betalingsspørgsmålet skal således primært søges løst efter reglerne om økonomisk friplads. Hvis I ikke i
forvejen har økonomisk friplads skal I søge dette på digital pladsanvisning på www.odsherred.dk
Har I som forældre fælles forældremyndighed, forudsætter vi, at I er enige om de oplysninger, I har givet.
Barnets navn og cpr.nr.
Forsørgers navn og cpr.nr.
Adresse
Institution
Årsag til ansøgningen
_________________
______________________________________
Dato
Forældrenes underskrift