Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest

Velkommen
SolrødFrikirkesÅrsfest-Årsmøde
MBUK’sgeneralforsamling
Søndagd.26.februar2017
1
Dagsorden
•
Lovprisningognadver
•
Indberetningfor2016
•
Brunch
•
Opsummeringiplenum
•
Statistik–regnskab–budget
•
Kaffe-te/kage.
•
MBUK
•
Valgoggodkendelsetiltjenesteområder
•
Eventuelt
Indberetning
De sidste vinterdage går på held, og snart tager vi hul på den første forårsmåned. Selvom
kalenderensigerforår,vedvigodt,atvejretikkealtidartersigefterkalenderen.Menalligevelervi
fyldte med forventning til det kommende forår og dermed også sommeren. Vi ser frem til
månederne,hvorvived,atlysetogvarmenfårmereogmeremagt–viglæderostilknopskydning
samtgrønneblade,ogetvældaffarverigeblomstervilforkælevoressanser.Forventningenom,
hvadvivedkanskeogfaktiskogsåsker,ersomenprofetiskvished,dersamtidigtgenerererenergi
og glæde. Således er det også med vores kirkefællesskab, Solrød Frikirke. Vi er en levende
organisme,ogdenlevendeTreenigeGudskaberlivogvækstgennemogiosvedsinkærlighedog
nåde. Et kirkefællesskab er Guds profetiske virkelighed midt i tiden. Det afspejler Guds væren,
aldrigsomenideologi,meniGudskraftvedHelligånden.Derforvilviogsåmedsammeprofetiske
vishedsamtforventningoglængslenmodlyset,sepåvoreskirkefællesskabvedårsmødet.Deter
en fest, fordi vi fejrer med taknemmelighed alt det gode, Gud gør gennem Solrød Frikirke, og vi
længes med forventning mere af Ham. Som det relationelle kirkefællesskab vi er, er vores
omdrejningspunkterrelationmedGud,relationmedhinandenogrelationmeddenverden,vier
del af. Det er vores virkelighed, og med vision 2020 som pejlepind og arbejdsprogram, er vi er
kirkemedhjerte,hovedoghænder.
2
Vision2020
SolrødFrikirke-åndelignysgerrighed,fordybelseogudvikling–enlevendekristentro.
•
•
•
Mangfoldigt&kærligtfællesskab
Socialtengagement–lokalt&globalt
Kirkemedmusik,kreativitet&glæde
SåledesoplevedesSolrødfrikirkeatværeifølgedemennesker,somharberøringmedsamterdel
af kirkefællesskabet. I alt, hvad vi foretager os, bestræber vi os på, at ovennævnte er en
virkelighed.
SolrødFrikirkehartreomdrejningspunkter.VoresrelationmedGud–voresindbyrdesrelation–
voresrelationmedvoresomverden.Udfradisseomdrejningspunkterharvifokusdeteksisterendei
SolrødFrikirkeogvilfremadrettetmod2020havefokuspå:
Børnogunge
• Teenage-alpha
• Messychurch–børn,musikogleg
Børn og unge er sundhedstegn i vores kirkefællesskab. De bringer så megen glæde, liv og
opmuntring. Vi er en generationsmenighed, og vi har ansvar for, at vores børn og unge tages
alvorligt. De skal ses og høres. Sidste år vedtog årsmødet at tilføre nye kræfter på det område
gennem en projektansættelse. Det har været og er en stor glæde at opleve, hvordan Maria
ThaarupAntorinihartagetopgavenpåsig.Dennyeungegruppeblomstrersamtvokser,ogdetnye
tiltagMessyChurchharnærmesteksploderetogsåienretning,viikkeligehavdesetkomme.Vi
kannæstensige,atvision2020pådettemåleropnået.Dogønskerviogsåifremtidenatfokusere
yderligere på vores børn og unge.Det er ledergruppen indstilling, at projektansættelsen skal
fortsætte.
.
Musik
• Caféaftenmedmusik
• 2Lovsangsgrupper
Sang og musik er en væsentlig del af Solrød Frikirke. Det ligger i vores metodistiske rødder, at
evangelietkanforkyndespåmangemåder,hvornetopsangenogmusikkenersomethjertesprog.
3
Vierberigetmedhjerteligeogkompetentemusikfolk,hvilketgivergoderammerforspiritualitet
og nysgerrighed samt opbyggelse af kirkefællesskabet. Vi prioriterede sidste år at tilføre dette
arbejdenytteknikudstyr,derogsåerfremtidssikret.Bådevoreslovsangsteamsamtgospelkorhar
et modent lederskab, der formår at have stabilitet og kvalitet selv i tider, hvor de menneskelige
ressourcerersvingende.
Vihari2016haftetmiksaflovsangsteametoggospelmusikkengennemgospelgudstjenestersamt
caféaftenermedmusik.Detharvistsigogsåatværeetkulturmødepåforskelligeplan,davores
flygtningevenner også deltog. Det er glædeligt, men vi skal spørge os selv, om vi bruger vores
musiske ressourcer optimalt. Er der andre muligheder, hvor vi kan skabe bedre sammenhæng
mellemmusikogkirkefællesskab?
Socialtengagement–lokaltogglobalt
• DFH-Danskflygtningehjælp
• MSA
• Integrationsarbejde
• Honduras
SolrødFrikirkeersocialtengageretisitlokalsamfundsamtudenforlandetgrænser.Herervikirke
medHÆNDERNE,ogdeteretområde,hvormange,bådefolkikirkefællesskabet,folkiperiferien
samtfolk,somikkeharderesgangikirken,medlethedkansesigselvhjælpe.Folkvilgernegøre
godt og meget gerne sammen med andre. Vores fokusområder er efterhånden ved at være
velintegreretmenogsåvoksendesamtiforandring.
DetindsamledebeløbvedDHFstegendnuengang.MSAengagementeterveddeltagelseicaféen
samtNytårskuren.Julehjælpentredoblede,daviuddeltehjælptilvoresflygtningevenneriSolrød.
Hverfamiliefikbesøg,hvilketvarenglædeforbådegiverogmodtager.
IårerdettidtilendnuenteamturtilHonduras,hvorviskalmødesåvelgamlesomnyevenner.
Teamettællerbådenyeoggamledeltagere.Iårerlederstafettengivetvidere.Denyelederfor
teamture og arbejdet sammen med Honduras-vennerne er nu Nanna Andreasen, Monique G.
NielsenogDanielSteinvig.Deergåettilopgavenmediverogglæde.Dererbrugforopmuntring
ogopbakningtildetnyelederteam.Detkandugørevedatomsluttedemibønsamtstøttedemi
fundraising.
4
Voresengagementiintegrationsarbejdeterhurtigtvoksende.Viopleverdetbådeblandtbørnog
voksne. Kristina Eriksen er vores repræsentant ved kommunen, og vi har mere eller mindre et
arrangement for danskere/flygtninge hver måned, samt engagement ved Ejegården (genbrugs-
central)hveruge.Vierbekendtmed,atdetheltstoreønskeforflygtningeneeratlæredansk,få
venskaber,haveetstedatvære,hvormankanmødedanskere.Samtidigtsigerundersøgelser,at
netopdeterenstormedvirkentil,atintegrationlykkes.Denstorevisioniintegrationsarbejdeter,
at bag hver en flygtning/flygtningefamilie er en dansker/dansk familie. Vi kan ikke understrege
nok,atdererstorbrugforosalletilatløftedennemegetvigtigeopgaveivoresland,ogdermedi
voresområde.
Vi vil gerne spørge fællesskabet, hvor vi bedst muligt kan inkludere flere i arbejdet med
integration.
Udvikling
• Smågrupperogundervisning
• Alphaogtjenestegrupper
• Leder-ogkompetenceudvikling
• Størrekernegruppe
Nårderer”godtgangibutikken”,skerdettit,atnogleområderskubbestilside.Udviklingeret
område,derletkanskubbesibaggrundentilfordelformegetpraktiskearrangementer,mendet
eretmegetvigtigtområde,fordeterder,viudviklesogvokserivoresrelationmedGud.Deteret
område,derikkeerletmålbart,menvivedaferfaring,bådefraosselvmenogsåen2000årslang
kirketradition,atrelationenmedGuderdetvigtigstefundament–deterjoderfor,vierkirke.Vi
skalværetætpåkildentilatværekirke,hvisikkevierdet,tørrerviud,visnerogsygnerhen.Alt
blivertungtogbesværligt.
Vi har sammen i vision 2020 defineret ovenstående punkter som værende vigtige for vores
udvikling i relation med Gud og hinanden. Vi har haft forskellige undervisningsaftener, og vil i
indeværende år også byde ind til disse. Deltagerantallet har ikke været stort men for de
deltagendemegetberigende.Viønskerogså,atbønmåhavemerepladsikirkefællesskabetsamt
ved gudstjenesterne, hvormed også forbøn skal være fast del af gudstjenesten. Det er stadig en
vision, at alle er i en tjeneste, altså har en opgave i kirkefællesskabet, samt alle er i et mindre
fællesskab inden for fællesskabet. Vi tror, det er vigtig for en personlig tro at deltage i
gudstjenester,hvornådemidlerogsakramentertilbydes.Vi,iledergruppen,vilmegetgernehøre
fraårsmødet,hvordanvibedstkanhjælpehinandenpådisseområder.
5
Fysiskerammer
• Egnelokaler(herunderbedreøkonomi)
Svaret på hvor Solrød Frikirke holder til er: All over the place. Vi har ikke ÈT sted men mange
steder.DeteretafkendetegnenepåSolrødFrikirkeognoksåsynligtpå,atvierdelevendestene.
Viharfokuspåatværekirkeblandtmenneskerogikkelukkeosomosselvienbygning.Deteren
godøvelseat”kommeud”,mendererselvfølgeligogsåfordelevedathave”sitegetsted”.
Igeniårmåvidogmeldeud,ategnelokalerhængersammenmedøkonomisamtmenneskelige
ressourcer. Vi er velsignet med bidragsydere, som ikke er medlemmer, men er del af andre
kirkesamfund, og det er vi dybt taknemmelige for. Dog må målet være, at minimum alle
medlemmeriSolrødFrikirkeyderfastøkonomiskbidragtildereskirkefællesskab.Skalviopfylde
visionenomegnelokale,erdetenopgave,viallemåbidragetil.Voresøkonomisketeamharsendt
breve / mail vedrørende dette, og det vil blive fulgt op med en dialog. Tag godt imod
opfordringen..deterikkesureopstød..menenheltnaturlighjælpeligpåmindelseom,atviskal
allebidragetilvoreskirkefællesskab,bådemedvoresmenneskeligeogøkonomiskeressourcer.
Nyansættelse/Orlov
SolrødFrikirkevokser,hvilketerenstorvelsignelse,samtidigmåvidogogsåseiøjnene,atden
præstelige betjening på 40 % ikke rigtig slår til længere. Ledergruppen har talt om, hvordan vi
bedst forvalter vores ressourcer, og da vi mener, de som første prioritet skal bruges på
mennesker, anbefaler vi en yderligere ansættelse på 10%. Det er naturligt at pege på Maria
ThaarupAntorini,somalleredeerdelafSolrødFrikirketilglædeforosoghendeselv.
Vores præst Mai-Brit Tvilling har søgt og fået bevilliget orlov i fire måneder, startende 22. maj.
Mai-BritsopgavervilblivevaretagetaffrivilligeiSolrødFrikirke,MariaThaarupAntorinisamtved
kirkeligehandlingerJørgenThaarup.
Vision2020visersigatværelevendeoggodtpåvejtakketværetGudsgodhedognåde.Vikan
kiggehinandeniøjneneogmedglædesige..vierpåvej.Vierkirkemedhjerte,hovedoghænder,
takketværetGudog”delevendestene”–hinanden.
Gudsfred
LedergruppeniSolrødFrikirke.
Statistik–regnskab–budget
Bilag.
6
MBUK
Bilag.
ValgoggodkendelsetiltjenesteområderiSolrødFrikirke.
Forslagskomité–2017.
Tjenesteområdermedtovholderepåvalg.
Ledergruppe(v):AnetteSteinvig(2016–17)CarstenThomsen(2015-16),Jonatan
Steinvig(2016–17),HanneRatleffHansen(2016–17),Mai-BritTvilling(delaf
ledergruppensompræst.Vælgesikke)
Suppleanttilledergruppen:AllandHolm(2016–17)
Påvalgtilledergruppen:CarstenThomsen–Carstenmodtagergenvalg
Forslagskomitéenforeslår:CarstenThomsen(2017-2019)
Personalegruppe(v):AllandHolm(2014–2016)AnetteSteinvig(2014–2017)
VibekeNormannLarsen(2014–2017)
Påvalg:AllandHolm–Allandmodtagerikkegenvalg
Forslagskomitéenforeslår:
Kasserer(v):JonatanSteinvig(2016–2017)
Påvalg:Ingenpåvalg
Revision(v):UffeMortensen(2014–2016)SteffenTvilling(2015–2017)
Påvalg:UffeMortensen–UffeMortensenmodtagergenvalg
Forslagskomitéenforeslår:UffeMortensen
RepræsentanttilMetodistkirkenslandsmøde(v):JonatanSteinvig(2015–2017)
Påvalg:Ingenpåvalg.
7
Suppleanttillandsmødet(v):LoneHavskovJensen(2015–2017)
Påvalg:Ingenpåvalg,mendaLoneHavskovJensenharudtrådtafmenigheden,skal
ennysuppleantvælgesforindeværendeår.
Forslagskomitéenforeslår:JonFrydensbjerg
Tjenesteområdermedtovholderetilgodkendelse
PRoghjemmeside(g):SteffenTvilling,MoniqueGeslinNielsen,NannaLouise
Andreasen,AnnikaRatleffogMai-BritTvilling,
2017:SteffenTvilling,MoniqueGeslinNielsen,NannaLouiseAndreasen,Annika
RatleffHansenogMai-BritTvilling
ViindstilleryderligereIsabellaHønnicketilgodkendelse.
Gudstjenester(g):HanneRatleffHansenogMai-BritTvilling.Teametsamarbejder
medledergruppe.
2017:HanneRatleffHansen,DanielSteinvig,MariaThaarupAntoriniogMai-Brit
Tvilling
SangogMusik(g):KatjaBøhling-Petersensomlovsangsleder.
Tilinfobestårteametaf:JonFrydensbjerg,VibekeLarsen,DanielSteinvig,Emilie
Holm,JimmyPetersen,ClaraSteinvig,AnnikaRatleff,MiaMadsenogLauraDam
2017:KatjaBøhling-Petersen
Kirkenshistorie:HanneRatleff.
2017:HanneRatleff
Referenttil‘HimmelogJord’:HellePihl
2017:DetsidsteårhardetværetnaturligtforPR-gruppenativaretagedette
arbejde.Dekansåuddelegeretilskrivearbejdettilandre.
8
MissionLokal-Global:Missionlokal-globalbestårafmennesker,somharforskellige
hjertesagerogselvdanneretteamomkringdennetjeneste.
SolrødFrikirkeharhjertesagerindenforfølgendeområder:
Lokalt
MSA:
ü HjælpiCafeén:SteffenTvillingkoordinererhjælpen.
ü HjælpvedMSA’sjule-&nytårsfest:Jacob’sLadder
ü MSA’sjulehjælpiSolrødogomegn:KristinaEriksen,JanAndreasenogLone
Andreasen
Immigrationsarbejde:
Fokusgruppe:AnetteSteinvig,KristinaEriksen,CarstenThomsen,Mai-BritTvilling,
Globalt
DFH(Danskflygtningehjælpslandsindsamling):HanneRatleffogSørenHansen
Honduras:DanielSteinvig,NannaAndreasen,MoniqueG.Nielsen
Smågruppeledere:AnetteSteinvig,Mai-BritTvilling
2017:AnetteSteinvig,Mai-BritTvilling
Opstilling:SteffenTvilling
2017:SteffenTvilling
Udsmykning:LoneAndreasen
2017:LoneAndreasen
Brunch:AllandogIngerHolm
2017:AllandogIngerHolm,SørenHansen,FlemmingThorsager,MichelleHansen,
JanAndreasen,MichaelHassenkam
9
Lyd:JonFrydensbjerg
2017:JonFrydensbergogAhmadWali
Valgogtjenesteområder-MBUK
Bestyrelsen
Bestyrelsenbeståraf(v):CarstenThomsen(2015–2017)JonatanSteinvig(2015–2017)Vibeke
NormannLarsen(2014–2016)Mai-BritTvilling(2014–2016)HanneRatleff(2014–2016)
Påvalg:VibekeNormannLarsen,Mai-BritTvillingogHanneRatleff.
2017:VibekeN.Larsenmodtagerikkegenvalg,HanneRatleffogMai-BritTvillingmodtager
genvalg.
Forslagskomitéenforeslår:HanneRatleff,Mai-BritTvillingogAnetteSteinvig
RepræsentanttilMetodistkirkensBørne-ogUngdomsforbundsdelegeretmøde
DanielSteinvigerrepræsentantivalgperioden2015-2017
2017:ingenpåvalg
Tjenesteområder
Følgendepersonergodkendessomteamledere:
Unge
Lasagnegruppe:DanielSteinvig,NannaL.Andreasen
2017:
DensmækreungegruppeiSolrød
2017:MariaThaarupAntorini.
Børn
Børnekirke:AnetteSteinvig
Medledere:AmalieRatleff,ClaraSteinvig,MoniqueG.NielsenogKathrineTvilling.
2017:AnetteSteinvig
10
MessyChurch:MariaThaarupAntorin
Jacob’sLadder:ElisabethFredslund,MarianneAgerlin,LindaBaier,LoneAndreasen,Vibeke
NormannLarsen,JacobAsmussen,Mai-BritTvilling
2017:ElisabethFredslund,MarianneAgerlin,LindaBaier,LoneAndreasen,VibekeNormann
Larsen,JacobAsmussen,Mai-BritTvilling
Forslagskomité:Vælgespåårsmødet
Eventuelt
11