6165/17 top/TOP/hsm 1 GIP 1B 1. Ved skrivelse af 7. februar 2017

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 22. februar 2017
(OR. en)
6165/17
CDR 19
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.:
Udkast til Rådets afgørelse om beskikkelse af et medlem af og en
suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Danmark
- Vedtagelse
1.
Ved skrivelse af 7. februar 2017 underrettede generalsekretæren for Regionsudvalget Rådet
om, at mandatperioden for Erik NIELSEN, medlem af Regionsudvalget, er udløbet 1.
2.
Der er blevet en plads ledig som suppleant, efter at Kirstine BILLE er blevet beskikket som
medlem af Regionsudvalget.
3.
I henhold til artikel 305 i TEUF beskikkes medlemmerne af og suppleanterne til
Regionsudvalget af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter indstilling fra de
respektive medlemsstater.
1
Dok. 6116/17 CDR 13.
6165/17
top/TOP/hsm
GIP 1B
1
DA
4.
I overensstemmelse med denne bestemmelse har den danske regering for den resterende del af
mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015, indstillet følgende 2:
a)
som medlem:
–
Kirstine BILLE, Deputy Mayor of Syddjurs Municipality
og
b)
som suppleant:
–
5.
Kirsten JENSEN, Deputy Mayor of Hillerød Municipality.
De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det som Apunkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager afgørelsen i dok. 6164/17 CDR 18.
6.
Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med
artikel 297, stk. 2, andet afsnit, i TEUF.
2
Dok. 6163/17 CDR 17.
6165/17
top/TOP/hsm
GIP 1B
2
DA