BREVSTEMME Ringkjøbing Landbobank A/S` ordinære

BREVSTEMME
Ringkjøbing Landbobank A/S’ ordinære generalforsamling
onsdag, den 22. februar 2017 kl. 17.00, i ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing
Undertegnede
Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Depot-/VP-referencenr.:
Afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Ringkjøbing Landbobank A/S onsdag, den
22. februar 2017, kl. 17.00 i henhold til nedenstående:
Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem
direkte på www.vp.dk/gf eller på www.landbobanken.dk. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.
Dagsordenspunkter
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
FOR
IMOD
UNDLAD
Bestyrelsens
anbefaling
1.
Valg af dirigent ............................................................................................................



-
2.
Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år .............................



-
3.
Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse ...........................................................



FOR
3a. Godkendelse af bankens lønpolitik .............................................................................



FOR



FOR
A. Erik Jensen ....................................................................................................



FOR
B. Jens Lykke Kjeldsen ......................................................................................



FOR
C. Jacob Møller ..................................................................................................



FOR
D. Jens Møller Nielsen .......................................................................................



FOR
E. Lone Rejkjær Söllmann .................................................................................



FOR
F. Egon Sørensen ..............................................................................................



FOR
G. Anette Ørbæk Andersen................................................................................



FOR
H. Bente Skjørbæk Olesen ................................................................................
I. Karsten Sandal ................................................................................................






FOR
FOR
J. Lise Kvist Thomsen ........................................................................................



FOR
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ........................



FOR
7.
Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for
gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan
erhverves til gældende børskurs +/- 10% ...................................................................



FOR
8.
Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer:



FOR



FOR



FOR



FOR
4.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport ..................................................................................................
5.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet: ..............................................................
6.
Valg af én eller flere revisorer:
8a. Forslag til vedtægtsændringer: §2a og §2b ................................................................
8b. Forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med nominelt 500.000 kr.
ved annullering af egne aktier .....................................................................................
8c. Forslag om vedtagelse af et opkøbsprogram med henblik på en efterfølgende
kapitalnedsættelse ......................................................................................................
8d. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte
i sit sted .......................................................................................................................
Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens
anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort
på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i
ejerbogen.
2
0
1
7
Underskrift
Såfremt en skriftlig brevstemme ønskes afgivet, skal den afgivne brevstemme returneres pr. post til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Regnskabsafdelingen, Torvet
1, 6950 Ringkøbing, pr. mail til [email protected] eller pr. fax på 76 24 49 13. Elektronisk brevstemme skal være afgivet senest tirsdag, den 21. februar
2017, kl. 10.00, på hvilket tidspunkt en skriftlig brevstemme også skal være banken i hænde.