Stafetten - Gjern IF

Foreningsbladet i Gjern
Nr 137 marts, april, maj 2017
Erik Raadal (1905 - 1941)
side 1
REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE
Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af:
Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75,
[email protected]
For yderligere information kan du kontakte kasserer og medlemsansvarlig:
Hilda Sørensen, Amerikavej 17, 86 87 50 05, [email protected]
Stafetten kan også læses på www.detskerigjern.dk og www.gjern-if.dk
Deadline: mandag 8. maj, bliver omdelt uge 22 og dækker juni,juli og
august.
Til indlæg, hvortil der ønskes tegninger eller billeder, bedes disse også
medsendt som separate filer.
Kommende deadlines:
8. maj
7. august
6. november
29. januar
Indholdsfortegnelse:
STAFETTEN
GJERN IDRÆTSFORENING
GJERN LOKALRÅD
GAU
GJERN SKOLE
ØKOLOGISK HAVEDYRKNING
GJERN BORGERFORENING
SPEJDERNE
LIBERIAMARKED
SØHØJLANDETS KIRKE
SOGNEKIRKEN I GJERN & SKANNERUP
INDRE MISSION
side 2
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
3
4-6
7
8-9
11
12
15-23
25-32
33
34-37
38-44
45-47
STAFETTEN
REFERAT GENERALFORSAMLINGEN STAFETTEN
Mandag den 6.februar 2017 i Gjern kultur- og idrætscenter
Tilstede var Stafettens bestyrelse og 2 foreninger var mødt frem.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent Erik Pedersen.
2.
Formand Dinner havde ikke meget at berette, idet bladet er
blevet lavet og leveret uden problemer.
3.
Hilda præsenterede et regnskab med et lille underskud, som
skyldes nedsættelse af prisen på sider, men stadig med en
fornuftig økonomi og den blev godkendt.
4.
Et forslag om Min landsby App, måske i stedet for Stafetten blev
nedstemt, idet de fleste af foreningerne ønsker fortsat
Stafettens eksistens.
5.
På valg til bestyrelsen var Mona, Anita og Hilda. Alle modtog
genvalg.
Suppleanter Kirsten Secher og Bodil Jensen.
6.
Torben Poulsen og Ella Johnsen modtog genvalg til revisorer.
Suppleanter Erik Pedersen og Peter Sehested.
7.
Indmeldelsesgebyr forbliver det samme hvorimod kontingent
fastsættes til 0 kr.
8.
Ikke noget til eventuelt.
Referent Anita Andersen
side 3
GJERN-IF LØBEKLUBBEN
Motionsafdelingen – Løb og gang
Løbetræning og gang.
Tid: Onsdag kl. 17.00 fra Kulturhuset
Søndag kl. 10.00 fra klubhuset Sportsvej, Gjern
(Anlægget)
Løbeklubben er stadig i gang og vi vil gerne have flere friske løbere med,
uerfaren som erfaren løber. Kom omklædt og løb og eller gå sammen med
os rundt i Gjern Bakker. Vi træner fortsat onsdag kl. 17.00 fra Hallen og
søndag kl. 10.00 fra klubhuset på Sportsvej.
Bemærk ingen kontingent betaling.
Mød op og vi finder niveauet sammen gang for gang. Der er både løbeture
og gang.
Gjern Dayz Løbet finder sted søndag den 24. september samme
sted som altid ude ved Dayz Søhøjlandet
Løb kontaktperson: Helle Søndergaard,
tlf. 2239 3557/ [email protected]
Alle kan være med
foto:
Søren Pedersen
side 4
GJERN-IF
NYT FRA GJERN IF
BYGGERI
Efter den seneste tilbygning til klubhuset har vi fået endnu mere blod
på tanden.
Vi har søgt Silkeborg Kommune om tilskud og fået tilsagn på dette.
Der ud over har foreningen sparet en del penge sammen gennem de
seneste år og nu er det tid til at sende nogle flere af disse ud at gøre
gavn for vores medlemmer.
Derfor påbegynder vi, i løbet af foråret, en større renovering i og
omkring klubhuset. Omklædningsrum og køkken skal opdateres og
vi skal have sikret husets levetid. Derfor er vi nødt til at sørge for at
kælderen bliver tørlagt.
En stor del af arbejdet skal udføres af professionelle håndværkere,
MEN klubben får også brug for frivillige hænder til noget af arbejdet
og vi håber på stor tilslutning til dette arbejde. Mere om dette senere.
FACEBOOK
Gjern IF har oprettet en facebook side. På denne kan du følge med i
klubbens forskellige aktiviteter.
side 5
GJERN-IF
Gymnastikopvisning
søndag d. 2 april 2017
Kl. 14.00
I Gjern Kultur og Idrætscenter
Entre 10 kr for voksne over 18 år,
dog ikke gymnaster.
Så tag bedsteforældrene, naboerne og veninderne
med og få nogle hyggelige timer, sammen med en masse
oplagte og glade gymnaster.
Vi ses
side 6
GJERNLOKALRÅD
Borgermøde i Gjern
Gjern Lokalråd inviterer til det årlige Borgermøde
onsdag d. 21. marts 2017 kl. 19
i Gjern Kultur- og Idrætscenter
Årsmøde efter vedtægterne
Herefter orientering om ”Forslag til Kommuneplan 2017 – 28” også omtalt
som KP17. Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske
udvikling de næste 12 år, og afspejler byrådets visioner for vores
Kommune. Forslag til KP17 er i offentlig høring fra 1. februar til og med 2.
april 2017. Du har mulighed for at indsende bemærkninger til planforslaget
via hjemmesiden under silkeborgkommune.dk. Her kan du også se andre
borgeres høringssvar.
Marie Sølgaard Bang, vores byplanansvarlige fra Teknik- og
Miljøafdelingen, vil sammen med en kollega fortælle om den nye
Kommuneplan, der er i offentlig høring.
Marie Sølgaard Bang vil også kort fortælle om Teglværksgrunden, og de
øvrige aktiviteter Kommunen er involveret i, som på nuværende er
igangsat i Gjern og omegn.
Der vil efter indlæggene åbnes for dialog, hvor du kan fremkomme med
kommentarer, såvel ros som kritik. Der vil også være nogle af vores
politikere til stede, som helt sikkert vil lytte opmærksomt efter, hvad deres
vælgere har at sige.
Gjern Almennyttige Udviklingsselskab GAU-ApS vil afslutte mødet med en
status på det første års aktiviteter samt hvad der arbejdes på lige nu. Mere i
GAU’s indlæg her i bladet.
På hjemmesiden gjern.dk er der bl.a. link til lokalrådets side og til
gau-aps.dk
www.facebook.com/gjern.dk/
side 7
GAU
Nyt fra GAU
Min landsby:
GAU er fra flere sider blevet opfordret til at arbejde med at få
ophængt infoskærme i byens forretninger og institutioner. Vi har
haft kontakt til forskellige firmaer for at få tilbud om løsninger og
priser for skærme og software. Det har imidlertid været svært at få
noget, der for en ”rimelig” pris kunne tilgodese behovet i Gjern.
Derfor har vi valgt en anden løsning – nemlig appen ”Min landsby”,
der er et nyudviklet værktøj til telefoner og iPads. Appen indeholder
en kalenderdel, som har været meget efterspurgt af foreninger i
Gjern. Endvidere er der en nyhedsside, hvor foreninger kan lægge
nyheder ind. Det er gratis at downloade appen, og foreninger, der vil
bruge appen, betaler et årligt beløb for at have adgang til at lægge
datoer og nyheder på Min Landsby. Prisen for en forening er omkring
100 kroner for et år. Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at
installere appen og håber, at rigtig mange foreninger kan se idéen i
at bruge appen. Fremadrettet vil vi dog stadig arbejde for
muligheden for, at byen måske kunne have 1 infoskærm placeret et
centralt sted.
Naturby Gjern:
I løbet af efteråret 2016 arbejdede GAU i samarbejde med
arkitektfirmaet Arkitema fra Århus med en helhedsplan for udvikling
af Gjern og omegn. Det resulterede i en ansøgning til Silkeborg
Kommune om penge til at gennemføre udviklingsprojektet, der har
arbejdstitlen Naturby Gjern. Heldigvis kunne politikerne i økonomiog erhvervsudvalget bakke op om vores tanker og idéer. De
bevilgede 406.000 kroner til projektet, der er startet i 2017. Kort
fortalt går projektet ud på at koble arkitekter og arkitektstuderende
sammen med skole og virksomheder i Gjern, for derigennem at
styrke sammenhængen mellem byen og den natur, der omgiver os.
Samarbejdet er startet med de første møder, hvor Gjern Skole,
side 8
GAU
spejderne, gørtleren, savværket, Gjern Hotel og Gjern Lokaltv er
med i arbejdet. Endvidere ønsker vi, at foreningen Gjern Natur
involveres i projektet. Resultaterne af arbejdet i løbet af foråret skal
blandt andet præsenteres på Folkemødet på Bornholm i juni måned.
Vi vil meget gerne informere og involvere mange flere af byens
borgere. Derfor håber vi, at der kommer rigtig mange, når vi på
lokalrådets borgermøde giver mere information og mere konkret
viden om hele projektet, ligesom GAU gerne stiller sig til rådighed for
foreninger eller andre, der har lyst til at få mere information.
Ansøgninger m.m. kan ses på GAU’s hjemmeside www.gau-aps.dk.
Hjemmeside GAU:
GAU’s hjemmeside -www.gau-aps.dk - blev færdig umiddelbart før
jul. På hjemmesiden forsøger vi at lægge de sidste nyheder ind om
arbejdet i GAU, ligesom det er muligt at se referater fra bestyrelses
møder. Vi kan nævne, at der afholdes generalforsamling den 9.
marts for anpartshavere i GAU. Er man interesseret i at få indflydelse
på arbejdet i GAU, kan der købes anparter ved kontakt til en af
bestyrelsesmedlemmerne i GAU – se hjemmesiden.
side 9
side 10
GJERN SKOLE
Så er vi startet på 2017. Ja, årene går hurtigt forbi. Til sommer er det 14 år
siden jeg stoppede som lærer på Gjern Skole. Jeg er stadig meget glad for
og interesseret i ”min gamle skole”. Heldigvis har vi børnebørn på skolen,
så jeg kommer der af og til. Sidste år fik jeg lov til at fortælle sørøverhistorie for børnene i indskolingen, da der var emneuge.
Lige efter nytår startede en ny pædagogisk leder, Jesper Dalkjær Hansen,
som kommer fra en stilling på Sorring Skole. Det er altid spændende med
nye ansigter. Jesper er lærer og har desuden en uddannelse i AKT (adfærd,
kontakt og trivsel). Jeg håber, at Jesper bliver glad for sit nye job på Gjern
Skole.
Der foregår jo meget på skolen ud over den daglige undervisning. Skolen
har et kor. Efter nytår deltog koret i skolernes nytårskoncert, der foregik i
Jysk Musikteater i Silkeborg. Vi var så heldige at få billetter i julegave af et
barnebarn. Det var en dejlig oplevelse at høre de mange musikere og
sangere. Der var skolekor fra 11 skoler. En dejlig oplevelse i en grå januar.
I januar holdt 0. klasse 100-dages fest. De havde inviteret deres
venskabsklasse, 3. klasse. De store elever læste højt for de mindre i det fint
pyntede klasseværelse, hvor der også var lidt godt at spise. Samtidig
kunne 3. klasse fejre, at de var halvvejs i deres skoletid på Gjern Skole.
I lørdags var der jo en helt stor Danmarksindsamling for at skaffe penge til
sultende børn. I 4. klasse arbejdede de fagligt med emnet. Det satte
klassen i gang med deres egen indsamling, der kulminerede med et
kæmpestort kagesalg fredag ved middagstid. 4. klasses mål var 1500 kr.
og at resultatet blev 10.200 kr.
I uge 6 hedder skolen ”Big City”, hvor der bliver arbejdet i forskellige
virksomheder. Der vil være både erhvervsdrivende og servicevirksomheder. Man har sin egen møntfod: Big Bucks, som man så kan tjene
og derefter bruge rundt om i byen. Det har selvfølgelig en funktion. Man
lærer noget om mange nyttige ting: arbejdsliv/fritid, demokrati, organisering, kommunikation og samarbejde.
Som sædvanligt vil jeg opfordre jer til, hvis I har mulighed derfor, at gå på
skolens hjemmeside. Der kan I læse endnu mere og desuden se de mange
billeder, som Tine Sax lægger ind på hjemmesiden: Gjern Skole.dk
Bodil Dahl-Nielsen.
side 11
Økologisk havedyrkning i Gjern
Kunne du tænke dig at være med til at starte og drive en økologisk have i
Gjern, så er muligheden der nu!
Vi har en aftale med Frede Lundgaard Madsen, at vi i 2017 og frem, kan leje
1000 m2 umiddelbart efter Gjern Tømmerhandel på skråningen ned mod
engen.
Vi skal være mindst 8 deltagere, før vi går i gang.
Vi vil starte med at få jorden pløjet/fræset og så overdække halvdelen med
sort plastik for at få bugt med flerårigt ukrudt. 2018 afdækker vi så de
sidste 500 m2 og hele arealet tages i anvendelse til sommeren, hvor det vil
være oplagt at så en kvælstofsamlende afgrøde, som så fræses ned sidst på
sæsonen. Frede har adgang til en traktorfræser.
Frede stiller en stor beholder til rådighed, hvor vi kan opsamle regnvand fra
driftsbygninger. Der er ikke adgang til vandværksvand.
Afgrøder, pasningsordning og andre praktiske ting skal naturligvis aftales i
fællesskab. Mandag d. 6. marts 2017 er deadline for tilmelding. Derefter
indkalder vi til møde. Forud for mødet vil vi gerne modtage mails med
visioner og forslag til etablering og dyrkning.
Udover dyrkning af egne økologiske afgrøder, kan der også tænkes en form
for dyrehold ind, hvor det så er muligt at lave kød til eget forbrug.
Da initiativet er i startfasen, kan du være med til at præge udviklingen.
Økonomi:
Leje af jord beløber sig til i alt 1000,-kr/år til deling
”Roekuleplastik” til afdækning?
Udgifter til Fredes maskintimer?
Husdyrsgødning, evt. kalkning?
Stiklinger og frø?
Ved fælles hjælp er der sikkert redskaber nok, men en god fræser vil være
et must.
Udbyttet af haven: Sunde afgrøder, Fællesskab og Glæde.
Synes du ideen lyder godt, så kom og vær med.
Tilmelding på mailadresserne:
Gunner Hede og
Stefan Rossel
[email protected]
side 12
[email protected]
side 13
side 14
GJERN BORGERFORENING
Fastelavn
Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.30
i Gjern Kultur- og Idrætscenter
Kom og slå katten af tønden, måske bliver du den nye
kattekonge eller dronning.
Udklædte voksne får deres egen
tønde at slå itu!
Der kan købes fastelavnsboller,
kaffe, the og sodavand i hallen. Der er
en gratis fastelavnsbolle til børnene.
Efter at katten er slået af tønden vil der være
konkurrencer for både voksne og børn - Så glæd jer.
Entre: Gratis for medlemmer af Gjern Borgerforening,
10 kr. pr. person for ikke-medlem.
Vi glæder os til at se en
masse udklædte børn og
voksne.
Tilmelding ikke
nødvendig.
side 15
GJERN BORGERFORENING
Affaldsindsamling i Gjern
Sæt kryds i kalenderen palmesøndag 9. april 2017, for der
skal vi ud og rydde op i vores smukke natur og vandløb. Det er
et fælles arrangement med Gjern Natur, Gjern & Omegns
fiskeriforening, Gjern Løbeklub, og Gjern Borgerforening.
Mødested: Herredsvejen 2 hos Margaret Skovsen.
Vi mødes kl. 9.30 til kaffe og rundstykker.
Herefter udlevering af skraldesække og
ruter og så går I så længe, I har lyst.
Gjern Borgerforening tænder op i grillen og
har popcornene klar fra kl. 11:30. Så er der
en grillpølse med brød til alle affaldsindsamlere, samt popcorn til børn og barnlige sjæle.
Gjern Borgerforening og Gjern Natur vil sammen stå for salg af
øl og sodavand til meget rimelige priser.
side 16
GJERN BORGERFORENING
Konfirmationsflagning
Gjern Borgerforening er med til at fejre byens smukke, unge
mennesker, der bliver konfirmeret her i sognet.
Så hvert år sætter vi flag op i byen på de dage, hvor der er
konfirmation i Gjern, Skannerup og Søhøjlandets kirke.
Det er en tradition, vi er meget glade for, for det er en festdag,
ikke kun for de involverede, men for os alle sammen.
Et stort tillykke til dette års konfirmander fra Gjern Borgerforening.
Hvis I også ønsker flag og pynt på jeres vej, så kontakt bestyrelsen, så ser vi om det kan lade sig gøre.
side 17
GJERN BORGERFORENING
Julemand i bedring
Selvom julen varer længe, er Gjern Juleby pakket sammen og stillet væk. Nisser,
huse og julelys tager sig en velfortjent pause, inden de igen skal pynte og bringe
glæde i vores by.
Gjern Julebys julemand, ham der står i sit eget lille hus og danser og taler, når du
kommer forbi ham, kom desværre til skade i 2016.
Vi har ham indlagt på julehospitalet. Hans tilstand er kritisk, men han er dog uden
for livsfare. De dygtige nisselæger arbejder på højtryk for at få julemanden på
højkant igen. Julemanden er klart i bedring, hvorvidt han kommer sig 100 % er
desværre stadig uvist. Vi håber det selvfølgelig, så han igen kan notere sig, hvilke
børn der skal på artig-listen.
Vi i Gjern Borgerforening vil gerne sige mange tak til alle jer dejlige mennesker, der
har bakket op omkring vores allesammens juleby.
Tak til jer der hjalp med at få det hele stillet op og gjort klar.
Tak til alle jer, der kom og var med på selve julelystændingsdagen. Tak til vores
dygtige musiker, der lod de smukke juletoner fylde haven. Tak til vores talentfulde
sanger, som lod sin smukke stemme bære julens sange. Tak til vores allesammens
julemand, der rejse helt fra Grønland og brugte en af sine meget travle juledage i
Gjern Juleby.
Tak til alle jer, der i løbet af december gik en tur forbi Gjern Juleby og nød lysene,
husene, nisserne og hyggen. Tak til jer, der gav en hånd med, da det hele skulle
pakkes ned igen.
En stor tak skal også lyde til Spar. Tak for at vi må
være i ”Spar-haven”. Tak for strøm til hele
herligheden. Tak for hjælp, mad og opvarmning
på julelystændingsdagen. Tak for støtte og
opbakning til hele arrangementet.
En hel særlig tak skal også lyde til alle jer, der lod
en af jeres nisser flytte ind i Gjern Juleby. Tak fra
Gjern Borgerforening og tak fra julebyens gamle
nisser, som er rigtig glade for deres nye naboer.
Tak til alle jer fra alle os.
Vi ses igen 1. søndag i advent, søndag den 3. december
2017.
side 18
GJERN BORGERFORENING
Velkommen til
Borgerforeningen står bag flere arrangementer her i byen. Det
gælder blandt andet Rap i Bækken, Fastelavn og Julebyen. Vi
arbejder også sammen med blandt andet biblioteket om
forskellige foredrag.
Vi kunne godt tænke os at lave endnu mere for Gjern by og
omegns borgere, men vi har hver især desværre kun to
hænder og syv dage i ugen. Vores næste møde er mandag den
6. marts 2017 kl. 19.15.
Vi mødes altid i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 19.15. Mødet
varer som regel til omkring kl. 22.00. Vi mødes en fire – fem
gang om året, alt efter behov.
Om du er helt sikker på, at frivilligt arbejde lige er noget for dig
eller du bare er lidt nysgerrig på, hvad vi går og laver, er
ligegyldigt. Alle er velkomne. Så kom forbi og se, hvad vi er for
nogen og hvad det er, vi taler om og arbejder med i
borgerforeningen. Det er helt ufarligt; Vi noterer dig ikke som
bestyrelsesmedlem, før du selv ønsker det.
Er møder, planlægning og snak frem og tilbage ikke lige noget
for dig, så har vi et andet super godt tilbud til dig. Du kan
komme på vores hjælperliste. En liste, hvor alle de mange
frivillige, vi har kontakt til, står på. Så ved vi nemlig, hvem vi
skal kontakte, når vi har brug for praktisk hjælp i forbindelse
med for eksempel juleudsmykning, borddækning til fastelavn
eller en bodvagt til Sankt Hans. Du vælger selv, hvilke opgaver
du har lyst til.
side 19
GJERN BORGERFORENING
Så vil du gerne give en hånd med nu og da, når der er praktiske
opgaver, der skal løses?
Så skriv til [email protected]
Du kan også skrive til os, hvis du vil vide lidt mere om, hvad det
eventuelt indebærer eller hvis der blot er et enkelt eller to
arrangementer, du gerne vil støtte med din arbejdskraft.
Kort sagt; Skriv til [email protected], hvis du
vil snuse lidt til bestyrelsesarbejdet eller give en hånd
med til et eller flere af vores arrangementer. Vi vil
meget gerne have din hjælp.
side 20
GJERN BORGERFORENING
Medlemskab
Her finder du de oplysninger, du skal bruge for at blive medlem af
Gjern Borgerforening.
Er du allerede medlem, men har glemt at tilmelde dig PBS, sker dette
års betalingen ikke automatisk. Du skal derfor selv indbetale igen for
at fortsætte dit medlemskab og evt. tilmelde dig PBS
Et årsmedlemsskab af Gjern Borgerforening koster:
50 kr. for enkeltpersoner
100 kr. for en husstand
150 kr. for virksomheder
Et årsmedlemskab går fra maj til april.
Sådan bliver du medlem:
1.
2.
3.
Betal i din netbank til vores konto i Sparekassen Kronjylland,
reg. nr. 6113, konto nr. 4 910 001 747. Husk venligst at
skrive din adresse.
Eller send en mail til [email protected] med: Navn,
adresse, postnr. og hvilken medlemstype du ønsker (person,
husstand eller virksomhed). Samt teksten: ”Ja tak til PBS
tilmelding” (opkræves første gang i 2017).
Alternativt kan du ringe til Paw Rosenvard på tlf: 29 42 01 76
og få hjælp.
side 21
GJERN BORGERFORENING
Udlejning til medlemmer
Gjern Borgerforening har udlejning af forskellige
effekter til fester og andre arrangementer. Det er
kun medlemmer af Gjern Borgerforening, der kan
leje borgerforeningens effekter.
5 m Flagstænger m. flag
Beslag til flagstænger
Lyskæder, inkl. pærer
Stor grill
Køleskab 260L
Kummefryser 185L
Popcorn maskine*
Sluch Ice maskine**
Flagallé i Gjern by***
Toiletvogn
Medlemspriser
30 kr. pr. stk. pr. døgn
20 kr. pr. stk. pr. døgn
25 kr. pr. stk. pr. døgn
100 kr. pr. stk. pr. døgn
25 kr. pr. døgn
25 kr. pr. døgn
250 kr. pr. døgn
250 kr. pr. døgn
500 kr. pr. dag
500 kr. per døgn
Kontakt Jan Petersen på tlf: 21 37 37 80.
*Inkl. Kræmmerhuse, popcorn og fedt til ca. 30 personer.
**Inkl. Saft til 6 liter, med sugerør og glas til ca. 40 personer. Saft:
Hindbær, Sport, Filur, Cola eller Ice blue.
***Flagning fra kl. 8.00 til solnedgang
side 22
GJERN BORGERFORENING
Bestyrelsen i Gjern Borgerforening
Formand:
Kuno Nørskov
Tingbakken 82
tlf: 4193 0815
Næstformand:
Paw Rosenvard
Tingbakken 13
tlf: 2942 0176
Kasserer:
Frede Madsen
Tingbakken 11
tlf: 2085 7015
Sekretær:
Lene C. Andersen
Søndergade 24
tlf: 2263 2766
Udlejning:
Jan Pedersen
Hornvej 27
tlf: 2137 3780
Medlem:
Michelle Quitzau
Borgergade 6
tlf: 2613 3114
Vi kan altid bruge nye hjælpere. Vil du i bestyrelse, være fast
hjælper eller blot give en lille hånd nu og da?
- Så tøv ikke med at kontakte os.
side 23
Du finder byens solarie i kælderen under
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Åbningstider: Hverdage
Lørdage
side 24
kl. 08 - 22
kl. 10 - 16
SPEJDERNE
Nytårsparaden 2017
Ved Skannerup kirke er
Gjern-spejderne klar til at gå
i tidsmaskinen og blive bragt
tilbage i vikingetiden på nyt
årsparaden lørdag den 21.
Januar.
Inde i Skannerup kirke, der stammer fra slutningen af vikingetiden, fik børnene fortalt om da
kirken havde en hellig kilde, som mange valfartede til for at blive helbredt. Desværre var der en
bonde der ødelagde de gode kræfter da han brugte det hellige vand på sin blinde hest.
Spejderne hørte også om hedenske begravelser, middelaldermirakler og ikke mindst om
Harald Blåtand, der gav navn til Bluetooth-funktionen i spejdernes smartphones.
side 25
SPEJDERNE
Hos Harald Blåtand skulle ulveungerne lege Mimers Brønd. Det gjaldt om at trække en af
deltagerne ind i Mimers Brønd (inden for rebcirklen). Trådte man ind i cirklen, så faldt man i
brønden og var ude af legen.
Juniorspejderne arbejder godt sammen med at løse opgaver og besvare
spørgsmål om vikingetiden.
side 26
SPEJDERNE
På Skovridergården i
Skannerup var der,
rundt om ildstedet,
opsat en skibssætning,
som man kunne bruge
som hvileplads. På billedet inspicerer Hakon
Nielsen sin gamle spejdertrop. Hakon Nielsen,
som havde været så
venlig at låne spejderne
pladsen, var i mange år
tropsleder i Gjern.
I skumringen blev
gårdspladsen omdannet til restaurant Jelling, hvor de vakse
vikinger kunne indtage
et bastant aftensmåltid; vikingegryde, groft
På Vikingeborgen Fyrkat skulle de gæve vikingespejdere bruge deres pandebrød og honningæbler.
kræfter udi en gang tovtrækning.
side 27
SPEJDERNE
Test hvem der er
stærkest i tovtrækning. En 1000 år
gammel leg, et stykke
reb og nogle glade
børn på en græsmark.
Holdånden er i orden
og alle kan være med!
Familiespejd
Forår 2017
Spejder for hele familien kl. 10-14, den 2. søndag i hver måned.
Vi laver forskellige spejderaktiviteter, der er spændende for både børn og
voksne.
Der serveres bålmad, som vi hjælper hinanden med at lave.
Søn. d.08.01.17
Slanketema - Slanke-OL, hvor vi dyster i masser af sjove konkurrencer
Bålmad: Mørbradgryde og chokoladekage bagt i appelsinskal
Søn d. 12.02.17
Fastelavn – vi laver fastelavnsris og slår katten af tønden
Bålmad: pizza og fastelavnsboller bagt i stenovn
Søn d. 12.03.17
Forårsspiring og forårslege
Bålmad: Plankefisk med tilbehør og bananer med chokolade
side 28
SPEJDERNE
Søn d. 09.04.17
Påske – vi kaster med æg, triller æg, finder æg og
puster æg
Bålmad: ”Kartoffel-æg” og trommestikker
Søn d. 14.05.17
Vi laver musikinstrumenter
Bålmad: Brændenældesuppe og rabarbergrød
Søn d. 11.06.17
Sommerafslutning – ”Det store spejderløb”
Bålmad: en kæmpe panderet og hyldeblomst pandekager
Med spejderhilsen
Karen Glerup-Nielsen tlf. 29 45 00 59
Sara Farsinsen 20 16 85 24
Hos Familiespejd er der fokus på friluftsliv og gode oplevelser sammen. Så
om familien er far, mor og børn, bedsteforældre og børn eller onkel og
niecer/nevøer er ikke vigtigt. Det vigtigste er, at de voksne vil skabe
oplevelser sammen med barnet.
Konceptet er spejder for børn under 7 år sammen med deres familier. Større
søskende er selvfølgelig velkomne.
Alle deltager i aktiviteterne, som er både klassiske spejderaktiviteter som
bål og løb med opgaver som skal løses, men også aktiviteter som produktion
af æblemost eller podning af træer.
Det er ikke vigtigt om de voksne har været spejdere. Det vigtigste er lyst til
friluftsliv og lyst til at skabe gode oplevelser sammen med børnene og de
andre voksne.
Programmet der tager udgangspunkt i natur, oplevelser og leg.
Der er familiespejder en gang om måneden.
Vi har et program hvor aktiviteterne tiltaler både børn og voksne så alle
bliver aktiveret og vi sørger for at materialerne er klar, men er afhængige af
at alle hjælper til.
Programmet ligger på ” det sker i Gjern” på facebook. Der står også hvordan
man tilmelder sig.
Det koster 30 kr./voksen og 20 kr./barn at deltage pr. gang. Prisen dækker
materialer og mad. Derudover skal et af børnene tilmeldes KFUM-spejderne
så er hele familien nemlig dækket af spejdernes forsikring når de deltager i
familiespejder.
side 29
SPEJDERNE
SL 2017
Vi skal – ligesom 40.000 andre spejdere – med på
Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg den 22. Juli til den 30. Juli.
Ulve og juniorspejdere nøjes dog med 3 overnatninger fra den 27. Juli til den
30. Juli.
Tilmelding til Erik på 20 69 68 94.
SMS eller ring, også hvis du har spørgsmål.
Se mere på: http://spejderneslejr.dk/da/
Sådan hyggede vi os på Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro.
side 30
SPEJDERNE
Kalenderkryds
Familiespejd
12/2
Lederfest
25/2
Familiespejd
12/3
Familiespejd
9/4
Familiespejd
14/5
Distriktsturnering
Junior – Spejder - Senior
20/5
Distriktsturnering Bæver – Ulve –
Junior – Spejder - Senior
21/5
Familiespejd
11/6
Spejdernes lejr 2017 spejdersenior-rover
22/7 – 30/7
Spejdernes lejr 2017 ulve-junior 27/7 – 30/7
Sommersamling
19/8-20/8
Juletroptur Ryekol
18/11-19/11
Mødetider, spejderhytten, Svostrupvej 5.
Familiespejd
Bævere 1. – 2. kl.
Ulveunger 3. – 4. kl.
Juniorspejder 5. – 6. kl.
Spejdere fra 7. kl. – 8. kl.
Seniorspejdere fra 9. kl.
Roverspejdere
Ledermøde
2. søndag i måneden
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Mødes efter aftale
2. torsdag i måneden
10.00 til 14.00
16.30 - 18.00
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
19.00 - 21.00
19.30 - 21.30
19.30 - 22.00
side 31
SPEJDERNE
Familiespejd
Familiespejd
Bæverleder
Bæverassistent
Bæverassistent
Bæverassistent
Ulveleder
Ulveleder
Juniortropleder
Juniortropassistent
Tropleder spejderne
Tropass. spejderne
Depot
Gruppeleder
Grupperådsformand
Kasserer
side 32
Karen Glerup-Nielsen
Sara Farsinsen
Ove Jørgensen
Martin Aasborg
Tobias Thuesen
Lærke
Ellen Christiansen
86 87 77 88
Solveig Pedersen
86 87 52 41
Jens E. Kristoffersen 86 87 52 41
Camilla Skovlund
Thore Nielsen
Victor Rasmussen
Frank Thuesen
86 87 59 09
Susanne Thuesen
Erling Lemming
86 87 54 33
Henrik Vestergaard
29 45 00 59
20 16 85 24
22 90 90 58
60 17 26 73
60 92 78 00
26 25 52 51
22 78 24 00
23 86 84 41
41 13 17 91
52 92 00 97
20 65 95 09
24 79 65 25
20 48 89 87
LIBERIAMARKED
Liberiamarked
i Gjern
Lørdag d.
13 maj
10 – 13
Igen i år afholder vi det årlige Liberiamarked på Comfill
pladsen overfor BS Spar.
Kom og sælg: Ting du ikke længere bruger og vil give.
Eller du kan aflevere lopper på pladsen fra kl. 09
Kom og køb: Planter af enhver art, stauder, krydderurter, chili, tomater. Lopper. Sund frokost. Kaffe og kage.
Alle indtægter på pladsen går til Liberia projektet
"Skolegang til forældreløse børn i Liberia”
side 33
SØHØJLANDETS KIRKE
Program for arrangementer i Søhøjlandets Kirke.
Marts
Lørdag d. 4.3. kl. 13.00
Søndag d. 12.3. kl. 9.00
Søndag d. 12.3. kl. 10.30
Mandag d. 20.3. kl. 17.30
Søndag d. 26.3. kl. 10.30
April
Søndag d. 2.4. kl. 19.30
Mandag d. 3.4. kl. 17.30
Søndag d. 9.4. kl. 10.30
Fredag d. 14.4. kl. 10.30
Søndag d. 16.4. kl. 10.30
Fredag d. 28.4 – søndag d. 30.4
Maj
Tirsdag d. 2.5.
Søndag d. 7.5. kl. 10.30
Søndag d. 14.5. kl. 19.30
Torsdag d. 18.5. kl. 19.30
Søndag d. 21.5. kl. 10.30
Mandag d. 29.5. kl. 17.30
Familiegudstjeneste kl. 13.
Morgengudstjeneste
Gudstjeneste
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste. Prædikant:
Andreas Østerlund
Gudstjeneste
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste (Palmesøndag)
Gudstjeneste (Langfredag)
Gudstjeneste (Påskedag)
Menighedslejr i Virksund
Møde om Sat7 ved Mette og Claus
Andersen, Cypern, tidl. Gjern.
Tidspunkt følger senere på
hjemmesiden.
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Fællesmøde med Gjern IM v.
Andreas Østerlund
Konfirmationsgudstjeneste i Gjern
Kultur- og Idrætscenter
Spaghettigudstjeneste
Alle gudstjenester og andre arrangementer er åbne for alle, der har lyst til
at være med. Med mindre andet er nævnt afholdes de i Søhøjlandets Kirkes
lokaler, Søndergade 54B. Følg med og se mere på www.shkirke.dk
Der kan bestilles transport til arrangementerne på 61346368 eller
87770117.
For mere information: Kontakt præst i Søhøjlandets Kirke, Jo´n Poulsen,
Højholt 16 Gjern, tlf: 61346368 eller [email protected]
side 34
SØHØJLANDETS KIRKE
Parkursus: 7 Dates
I oktober måned begyndte parkurset ”7 dates”, og i
skrivende stund er fem af de syv aftner gennemført, for de ca. 20 par, der
er tilmeldt. Målgruppen er mennesker, som lever i et parforhold, og som
sammen ønsker at arbejde med og styrke deres forhold. Det har ikke
betydning, om man i øvrigt er kirkelig eller ej.
Parkurser er forebyggende og kan hjælpe den gode kommunikation på vej i
ethvert forhold. Kurset tilbydes i trygge og hyggelige rammer, allerhelst i
”fredstid” i et parforhold.
Undervisere på kurset er Karin og Frands Pedersen fra Silkeborg. Frands er
til daglig præst i Borgerkirken i Silkeborg.
Hver aften begynder med en middag, hvor man spiser sammen parvis for at
skabe den bedste ramme a la en date til den gode samtale og det gode liv
sammen.
Vi har spurgt et par deltagerne om, hvad deres udbytte har været indtil
videre:
Helen og Kim Svendsen: Når man har været gift i nogle år, kan det nemt
føles som om, man "har kendt hinanden altid", og man dermed ved alt om
ægtefællen. At være med til 7 Dates har givet os mulighed for at dykke
dybere i det, vi troede, vi vidste om hinanden og blive klogere på, hvordan
vi kan pleje vores ægteskab. Og så har det faktisk været ægte dates –
virkelig lækker mad, hyggelig atmosfære og god tid hinanden.
Miriam og Jacob Harrison: 7 dates har for os betydet en aften, hvor der
fokus på os to og vores ægteskab. En aften, vi ser frem til, hvor børnene
bliver passet, og vi tager “ud at spise”. Vi ved jo godt, at det er vigtigt at
prioritere tid til hinanden, men der går ofte så meget hverdag i den, at vi
glemmer det. Til 7 dates er det os to, det handler om, og det er så godt for
os og vores ægteskab.
For Søhøjlandets Kirke er det et indsatsområde at være med til at styrke
parforhold og ægteskaber i lokalområdet. Det er endnu ikke besluttet, om
kurset skal udbydes igen med den store tilslutning, det har fået.
side 35
SØHØJLANDETS KIRKE
Lokaler tæt på at være færdige
Det er snart et år siden, at ombygningen af Rådhuskælderen var så langt, at flere af lokalerne kunne
tages i brug. Efter nytår er der blevet taget fat igen, så nu er det gamle
sikringsrum blevet omdannet til børnekirke og klublokale. Det er stort nok
til, at der kan være en lille fodboldbane og samtidig mødested med møbler
m.m.
Teenagerne arrangerer gudstjenesten
I Søhøjlandets Kirke findes Tune:in, som er en teenklub, der består af en
lille flok unge fra 7. til 9. klasse. I ugen op til d. 29. januar var de sammen
med Jón Poulsen, kirkens præst, for at planlægge en aftengudstjeneste.
Teenagerne læste teksten til søndagen, og så begyndte de ellers bare at
brainstorme derud ad. ”Der kom virkelig mange gode ideer”, siger Jón
Poulsen. ”Man kan virkelig mærke, at de gerne vil gudstjenesten – og de
ønsker den nærværende og relevant.”
De unge valgte alle sangene, der skulle synges. Der var kun én traditionel
salme, som gik gennem nåleøjet nemlig ”Til himlene rækker din
miskundhed Gud!” Ellers bestod repertoiret mest af nyere kristne sange.
Temaet til gudstjenesten blev: ”Vær ikke bange midt i stormen!” De tog
udgangspunkt i en tekst fra Bibelen, hvor Jesus og hans disciple er ude på
søen, mens der bryder et uvejr løs. Jesus ligger bare og sover, og disciplene
er hunderædde for, at båden vil synke. De vækker Jesus, og Jesus rejser sig
og beder stormen om at lægge sig, hvilket den gør med det samme. Jón
holdt en prædiken om, hvordan Jesus også har helt styr på vores liv i dag også selv om vi kommer ud for storme af forskellige slags i livet.
Teenagerne valgte, at det på et tidspunkt under gudstjenesten skulle være
muligt at gå til forskellige stationer. Én af stationerne var nadveren, og en
side 36
SØHØJLANDETS KIRKE
anden var muligheden for at synge sammen med Erik,
der havde taget guitaren med. Der var også mulighed for
at blive bedt for.
Da gudstjenesten var forbi, og menigheden rejste sig for at gå ud i caféen til
en kop kaffe, blev de mødt af et stort skilt over udgangen, hvor der stod:
”Så går vi ud til gudstjeneste!” Det var også noget, teenagerne havde
fundet på. Skiltet er ment som en reminder om, at gudstjeneste ikke bare
er noget, man er til om søndagen. Det er også et liv, der leves fx mandag
morgen og onsdag eftermiddag.
Søhøjlandets Kirke vil være…
•
en del af Guds kirke i Søhøjlandet. En aktiv kirke i
lokalområdet med udgangspunkt i Gjern, Voel og
Skannerup. En kirke, som samler mennesker til et
fællesskab omkring forkyndelse, nadver og lovsang.
•
et sted, som udfordrer mennesker til tro og til et liv i
efterfølgelse af Jesus Kristus.
•
en kirke med god plads til hele familien og til alle
aldersgrupper.
•
en åben og nærværende kirke, som gør en positiv forskel i
lokalområdet.
side 37
SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP
Gjern Skannerup sogne.
Nyt menighedsråd
Et nyt kirkeår startede 1. søndag i advent i 2016. Det var samtidig starten
for et nyvalgt menighedsråd for Gjern og Skannerup kirker med 5 nye
medlemmer ud af menighedsrådets 8 medlemmer. Som nyvalgt – både
som medlem og formand – vil jeg kort skrive lidt om mine forventninger til
arbejdet i menighedsrådet. Jeg er meget optaget af, at beslutninger tages
så decentralt som muligt. Desværre er det ikke det, der præger dagens
Danmark, hvor der er en stigende tendens til, at beslutninger træffes
længere og længere væk fra borgerne. Denne udvikling vil jeg gerne være
med til at ændre. Det er blandt andet derfor, jeg sagde ja til at gå ind i
arbejdet i menighedsrådet. Jeg ønsker, at Folkekirken i Gjern og Skannerup kan være et lokalt samlingspunkt i vores lille lokalsamfund. Jeg vil
gerne arbejde for, at kirken kan tiltrække folk, der måske ikke tidligere har
brugt kirken så meget. Med det nye Sognehus har vi fået nye muligheder
for at tilbyde arrangementer, der kan åbne op for at flere benytter sig af
kirken, så den bliver et af samlingsstederne for lokalsamfundet. Læs mere i
kirkebladet eller følg med på kirkernes hjemmeside.
Steen Andersen
formand
Det nye menighedsråd er:
Steen Andersen (formand)
Erling Lemming (næstformand)
Aage Olesen (kirkeværge ved begge kirker)
Birgitte Garne (kasserer)
Hans Jørgen Seekjær (kontaktperson)
Anne-Marie Petersen (sekretær)
Niels Bach
Peder Svinth
Majbritt Fabech (sognepræst)
Otto Jensen (medarbejderrepræsentant)
side 38
SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP
Gjern Skannerup sogne.
Aktiviteter
Der er planlagt et varieret tilbud af aktiviteter ud over gudstjenesterne i
foråret 2017.
Her en kort omtale af dem. Der kan læses mere om de enkelte aktiviteter i
Kirkebladet og på kirkernes hjemmeside: www.gjernsogn.dk
8.marts
Kl. 19.30
Taizéaften.
Aftensang i kirken
12.marts
Folkekirkens Nødhjælp – Sogneindsamling
Gjern og Skannerup Kirker vil gerne sende så mange
frivillige indsamlere som muligt på gaden, så alle i
sognet får mulighed for at støtte Folkekirkens
Nødhjælp.
Dagen begynder med gudstjeneste kl. 9.00 i
Gjern Kirke
Kl. 10.00 mødes de frivillige indsamlere i Sognehuset
påklædt til vejret og i godt humør til en kop kaffe og
rundstykker samt kort orientering og udlevering af
indsamlingsbøsser.
Det tager kun et par timer af din forårssøndag at samle
ind – men det gør en verden til forskel for mennesker,
der intet har i dag. Når du går en rute kan Folkekirkens
Nødhjælp give:
• Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og
indtægt
• 25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe
• 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned
side 39
SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP
Gjern Skannerup sogne.
Efter endt indsamling serveres der suppe i
Sognehuset.
Har du mod på at være indsamler, så henvend dig til
indsamlingsleder Anne-Marie Petersen tlf. 2063 0067,
e-mail [email protected] eller på Kordegnekontoret,
Østergade 11A, e-mail: [email protected]
26.marts
Kirkefrokost – mød det nye menighedsråd.
Kirken er vært ved en let frokost i sognehuset
umiddelbart efter gudstjenesten.
Her vil der være mulighed for at træffe det nye
menighedsråd over en bid brød.
30.marts
kl. 19.30 Foredrag med Bodil Skjødt "De kristne i
Mellemøsten"
Der har altid været kristne i Mellemøsten. Det var her
det hele begyndte, men allerede fra starten var den
kristne kirke under pres. Forholdene har ændret sig
men i dag er presset på de kristne I Mellemøsten stort.
Det skyldes både politiske og religiøse forhold.
Hvordan holder de ud? Hvor længe kan de holde ud.
Foredraget sætter især fokus på de kristne i Israel
/Palæstina .
Bodil Skjøtt er i dag generalsekretær i Israelsmissionen og har selv været udsendt af organisationen til Jerusalem gennen en længere årrække.
Gennem sit arbejde har hun fortsat tæt kontakt med
kristne i området og har fulgt udviklingen gennem de
sidste artier
side 40
SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP
Gjern Skannerup sogne.
19.april
Kl. 19.30 Taizé aften.
25.april
kl. 17.30 Kirkehøjskoleaften med spisning.
Kirkehøjskolen bliver genoplivet efter at
Gjern-Skannerup pastorat har fået sit eget Sognehus.
Det er planen, at der bliver 3-4 kirkehøjskoleaftener i
løbet af året. Aftenerne indledes med fællesspisning kl.
17.30, og derefter er der oplæg med efterfølgende
debat.
Program for den første kirkehøjskoleaften
Fællesspisning ”Dagens Ret” inkl. et glas vin/en øl/en
vand koster 90 kr
2 Foredrag om Martin Luther og reformationen ved
Gerda Jessen og Kenneth Degnbol
Pave, konge, munk og bonde. Om reformationen
i Nordeuropa ved Gerda Neergaard Jessen. Gerda
Neergaard Jessen er sognepræst i Skorup-Tvilum
pastorat. Hun er en levende og givende
foredragsholder.
side 41
SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP
Gjern Skannerup sogne.
I 1517 hamrede en munk en plakat op på kirkedøren i
Wittenberg. Ikke siden Jesu korsfæstelse har 4 søm
gjort så stor en forskel for verdenshistorien. På
plakaten var skrevet 95 teser, der skulle have været
diskuteret til en offentlig forelæsning, men som i
stedet medførte ødelæggende krige,
samfunds-omvæltninger og dannelse af et nyt, stort
kirkesamfund; Hvorfor var det nødvendigt for Martin
Luther at reformere kirken? Hvad har det med den
eneste borgerkrig i Danmark at gøre? Ved du hvad den
vigtigste opfindelse nogensinde er? Og hvad den har
med reformationen at gøre? Og endelig: Hvordan
præger reformationen din hverdag?
Reformationen og musikken:
Kenneth Degnbol er Cand. Mag i historie og musikvidenskab. Han er
til daglig højskolelærer og underviser på Rønde Højskole i blandt
andet indenfor fagområderne filosofi og musik. Kenneth Degnbol er
desuden organist og forfatter
Foredraget vil handle om menighedssangen, som den udvikler sig
fra reformationen, og det vil desuden mere bredt handle om
musikken som den ændres af renæssancens nye ideer til
barokmusikken og de nationale stilarter, der følger som en
konsekvens af Europas udvikling efter
reformationen. Der vil være fællessang undervejs.
side 42
SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP
Gjern Skannerup sogne.
2.maj kl. 19.30
Foredrag med Mette og Klaus Andersen om
deres arbejde på SAT-7 på Cypern.
Krig, undertrykkelse og flugt er en realitet for
hundredetusindevis af mennesker i det
konfliktramte Mellemøsten. Netop i de områder
er den kristne tv-station SAT-7’s mission at
sprede håb, at støtte de kristne og arbejde på en
bedre fremtid gennem opbyggeligt tv om tro og
håb samt sjove skoleprogrammer.
Mette og Claus Swartz Andersen er udsendt af
Mission Afrika til SAT-7, der har hovedkvarter
på Cypern, hvor de arbejder med kommunikation og netværksarbejde. De kommer og
fortæller om Mellemøstens udfordringer, om
SAT-7s arbejde for at styrke de glemte og
trængte kristne minoriteter i regionen og
indsatsen for at give det muslimske samfund et
indblik i kristentroen.
4.maj kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste Gjern Kirke
8.maj kl. 19.30
Majsang i Skannerup Kirke
Troldhøjkoret vil traditionen tro synge foråret
ind. Med sig har de i år et andet folkekor, nemlig
Lyngå Folkekor.
De to kor danner tilsammen en syngende flok på
over 50 kormennesker, og det giver mulighed
for at opføre nogle af de store korhits. Således
bliver der mulighed for at høre Mozarts Ave
side 43
SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP
Gjern Skannerup sogne.
Verum, Gades Morgensang fra Elverskud og
Händels jublende Halleluja-kor fra Messias
Ind imellem korenes optræden vil publikum
sammen med korene få mulighed for - ligesom
vi altid gør - at synge nogle af forårets dejlige
sange.
11.maj
Gå-tur og varme hveder kl. 19.30
Fælles arrangement for Gjern-Skannerup sogn
og Søh øjlandets kirke i sognehuset.
25.juni
Cohen i kirken
Kirkekoncert arrangeret I samarbejde med
side 44
INDRE MISSION
Program for Indre Mission i Gjern
Foråret 2017
Søndergade 56B
8883 Gjern
Marts
Tors 2. kl. 18.30
Tors 9. kl. 19.30
Tors 16.kl. 19.30
Tors 23. kl. 19.30
Tors 30 kl. 19.30
I Sognehuset
Fælles bibelkreds med fællesspisning
Mødeleder: Inger-Lise Svinth
Aftensmad/kaffe: Inger-Lise og Peders
bibelkreds. Tilmelding senest mandag på
[email protected] eller på 6165 9452
Generalforsamling
Mødeleder: Jørgen Kristoffersen
Kaffe: Else Marie og Karl
Møde ved Villy Jacobsen
Emne: Fra socialdemokratisk arbejderhjem til
bare fødder og langhåret i missionshuset.
Personlig livshistorie.
Mødeleder: Peder Svinth
Kaffe: Jacob og Ingrid
Møde ved pastor Anders Dalgård, Ø. Snede.
Emne: I tjørnebuskens skygge. Dom. 7, 7-15
Mødeleder: Jørgen Kristoffersen
Kaffe: Karin og Johannes
Møde ved generalsekretær Bodil Skjøtt.
Emne: De kristne i mellemøsten.
Mødet er sammen med Gjern kirke
side 45
INDRE MISSION
April
Tirs 4. kl 19.30
i Voel Missionhus
Ons 5 kl. 19.30
i Thorsø missionshus
Tors 6. kl. 19.30
i Gjern IM
Tors 20. kl. 19.30
Tors 27. kl. 19.30
i Voel missionshus
Maj
Tirs 2. kl. 19.30
i Sognehuset
Tors 4. kl. 19.30
Tors 11. kl. 19.30
i Sognehuset
Tors 18. kl. 19.30
Juni
Tors 1. kl. 19.30
Tors 8. kl. 19.30
Tors 15. kl. 19.30
side 46
Møde ved pastor em. Thomas Kristensen
Sang ved Britta og Jens Erik Ruby Mikkelsen
Møde ved pastor em. Thomas Kristensen
Tina Ullits Møller synger
Møde ved pastor em. Thomas Kristensen
Hedenstedkoret medvirker.
Mødeleder: Peder Svinth
Kaffe: Inger-Lis og Søren
Møde ved journalist ved IMT Anette Ingemann
Emne: Et råd, der redder liv. Luk.18, 33 ff
Mødeleder: Søren Winther Sørensen
Kaffe: Inger-Lise og Peder
Soldatervennerfest ved soldaterhjemsleder
Troels Moesgaard, Holstebro
Møde ved Mette og Claus Andersen, SATS 7
Bibelkredse
Varme hveder fælles med Søhøjlandets Kirke,
Gjern IM og Gjern Kirke
Møde ved teol Andreas Østerlund Nielsen,
forsker ved MF
Emne: Kristne deltager i Guds mission.
Fællesaften med Søhøjlandets Kirke
Mødeleder: Inger-Lise Svinth
Kaffe: Helen og Jørgen
Bibelkredse
Møde ved Jon Poulsen
Mødeleder: Søren Winther Sørensen
Kaffe: Niels og Britta
Møde ved missionær Henri Elttar
Emne: Så fyldt - jeg må gå
Mødeleder: Søren Winther Sørensen
Kaffe: Niels og Britta
INDRE MISSION
Juli -August
1. - 13. juli
29. juli - 5. aug.
5. - 11. aug.
Bibelcamping i Lystruphave
Bibelcamping i Skovgårde
Senior-Bibelcamping i Skovgårde
Bestyrelsen
Inger-Lise Svinth,
formand
Inger-Lis Sørensen, sekretær
Karl Hvidberg,
kasserer
[email protected]
6165 9452
[email protected]
6063 5860
[email protected]
3511 5478
Kontonr. 6110-4910212829 - Liberia-projektet 6110-9040772984
I Gjern IM er der også klubber for børn og unge.
Ring og hør om:
IMU: Karoline Rasmussen, 2025 3499
Mini-teen/Teen-klub (10-14 år) ved Paw, tlf. 60383275.
Læs mere om Gjern IM på www.gjernim.dk
Læs mere om Indre Mission i Gjern på ww.gjernim.dk
side 47
side 48