Beskæftigelse for lønmodtagere (md) december

Beskæftigelse for lønmodtagere
december 2016
Arbejde, løn og indkomst
21. februar 2017
Nr. 68
3.000 flere lønmodtagere i december 2016
Der var 3.000 flere lønmodtagere i december 2016 end i måneden før. Det svarer til
en stigning på 0,1 pct. Antallet af lønmodtagere har været støt stigende siden foråret 2013. I løbet af 2016 er der blevet 46.600 flere personer med et lønmodtagerjob, svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 3.900. Denne stigning var
lidt højere end året før, hvor der i løbet af 2015 blev 41.300 flere personer med et
lønmodtagerjob. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for
normale sæsonudsving.
Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret
2.750
Tusinde
2.700
2.650
2.600
2.550
2.500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2.800 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer
I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor
og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 2.800 personer fra
november til december 2016, svarende til 0,2 pct. I offentlig forvaltning og service
var antallet af lønmodtagere stort set uændret.
Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret. 2016
8.000
Oktober
Antal
November
December
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22924
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
2.000
1.000
0
-1.000
Virksomheder og organisationer
Offentlig forvaltning og service
Se tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken
Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i fjerde kvartal i Statistikbanken med tal for både antal personer
med et lønmodtagerjob og antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.
Antallet af lønmodtagere steg med 10.900 fra tredje kvartal 2016 til fjerde kvartal
2016, mens antallet af lønmodtagere omregnet til fuld tid steg med 17.500. Den
store stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere skal ses i sammenhæng med en svag udvikling i tredje kvartal 2016. Den gennemsnitlige udvikling
over de seneste to kvartaler i fuldtidsbeskæftigelsen følger samme trend som udviklingen i antallet af lønmodtagere.
Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2016
Oktober
November
2 664 574
1 841 605
822 659
310
2 671 194
1 848 770
822 104
320
December
antal
I alt
Virksomheder og organisationer1
Offentlig forvaltning og service
Uoplyst sektor
1
udvikling i pct. ift. md. før
2 674 177
1 851 602
822 210
365
0,1
0,2
0,0
..
Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2016
Oktober
November
December
antal
I alt
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
Bygge og anlæg
Handel og transport mv.
Information og kommunikation mv.
Finansiering og forsikring
Ejendomshandel og udlejning
Erhvervsservice
Offentlig administration, undervisning og sundhed
Kultur, fritid og anden service
Uoplyst aktivitet
2 664 574
40 717
323 664
151 452
666 037
101 729
79 211
38 438
291 546
859 710
111 708
362
2 671 194
40 810
324 152
151 990
669 356
102 193
79 490
38 499
292 585
859 631
112 122
365
udvikling i pct. ift. md. før
2 674 177
40 804
324 799
152 672
669 403
102 225
79 630
38 520
293 398
859 755
112 559
412
0,1
0,0
0,2
0,4
0,0
0,0
0,2
0,1
0,3
0,0
0,4
..
Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872.
Kilder og metoder: Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned.
Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.
Læs mere om metoden i statistikdokumentationen.
Statistikken er korrigeret for normale sæsonudsving.
Næste offentliggørelse: Beskæftigelse for lønmodtagere januar 2017 udkommer 21. marts 2017.
Henvendelse: Jesper Grunnet-Lauridsen, tlf. 39 17 34 58, [email protected]