Forslag Lov om ændring af lov om hold af heste

Til lovforslag nr. L 45
Folketinget 2016-17
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. februar 2017
Forslag
til
Lov om ændring af lov om hold af heste
(Ændring af opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og
adgang til fold og indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste)
§1
I lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 472 af 15.
maj 2014, som ændret ved § 70 i lov nr. 1715 af 27.
december 2016, foretages følgende ændringer:
1. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Heste, der gruppeopstaldes hele døgnet, og som
har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan ud over bestemmelsen i stk. 3 en gang i døgnet opbindes i op til 5 timer, hvis
opbinding ud over 2 timer er nødvendig af sikkerhedsmæssige hensyn m.v.«
Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
2. I § 5, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »Stk. 2 og stk. 3, 1.
pkt.,« til: »Stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4«.
3. § 6 affattes således:
»§ 6. Loftshøjden i stalden skal være mindst hestens
stangmål plus 75 cm i frihøjde over eventuel strøelse. For en
hest med et stangmål på 1,85 m og derover kan loftshøjden
dog være 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse.
Stk. 2. Kravet i stk. 1 kan fraviges i op til 15 pct. af stalden, hvor loftshøjden er lavere på grund af spærfødder,
tværgående bjælker eller lignende konstruktioner, forudsat
at hesten ikke derved kan komme til skade eller udsættes for
væsentlig ulempe. Arealet med lavere loftshøjde som beskrevet i 1. pkt. må ikke overstige 15 pct. af den enkelte
hests minimumsgulvareal, jf. §§ 7-9.
Stk. 3. Kravet i stk. 1 kan fraviges i op til 30 pct. af en
stald med taghældning, forudsat at fravigelsen skyldes taghældningen og der ikke er spærfødder, tværgående bjælker
eller lignende konstruktioner, der begrunder en fravigelse,
jf. stk. 2. Det er en forudsætning for fravigelse af kravet til
loftshøjde i stk. 1, at hesten ikke derved kan komme til skade eller udsættes for væsentlig ulempe. Arealet med lavere
loftshøjde som beskrevet i 1. pkt. må ikke overstige 30 pct.
af den enkelte hests minimumsgulvareal, jf. §§ 7-9.
Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 må loftshøjden i
stalden ikke være lavere end 2,10 m i frihøjde over eventuel
strøelse.«
4. I § 7 ændres »(2,0 x hestens stangmål)2« til: »(1,7 x hestens stangmål)2«.
5. § 9, stk. 2 og 3, affattes således:
»Stk. 2. Gulvarealet i folingsboksen skal være mindst (2,0
x hoppens stangmål)2, og den korteste side af boksen skal
være mindst 1,7 x hoppens stangmål.
Stk. 3. Når hoppe og føl er på stald, skal de indtil tidspunktet for fravænning, dog maksimalt 6 måneder, opholde
sig i folingsboksen eller en boks af tilsvarende størrelse, jf.
stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis hoppe og føl opstaldes efter reglerne om gruppeopstaldning, jf. § 8.«
6. § 13 affattes således:
»§ 13. Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ
luftfugtighed og koncentration af luftarter skal holdes på et
niveau, som ikke er skadeligt for hestene. Stalden skal have
mekanisk eller naturlig ventilation, som sikrer et tilstrækkeligt luftskifte.«
7. § 14 affattes således:
»§ 14. Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys i stalden,
om nødvendigt suppleret med kunstigt lys, til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov.
Stk. 2. Stalden skal indrettes således, at følgende krav er
opfyldt:
1) Belysningen skal være jævnt fordelt således, at hestene
kan se hinanden og få et visuelt overblik over deres
omgivelser.
AX019720
Miljø- og Fødevaremin.,
Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-30-00041
2
2)
3)
Det skal tilstræbes, at belysningen følger en døgnrytme, dog skal der altid sikres passende sammenhængende perioder med lys og mørke.
Der skal være kunstig belysning af tilstrækkelig styrke
til, at hestene til enhver tid kan tilses. Lyskilderne skal
placeres således, at de ikke medfører ulempe for hestene.«
8. I § 16, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »En fold«: »af minimumsstørrelse, jf. 1. pkt.,«, og efter »20 heste« indsættes:
»på et døgn«.
9. I § 16 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler
om, at kravet i stk. 2 kan fraviges for bestemte typer af heste, eller hvor veterinære hensyn eller hensyn til hestens adfærd tilsiger det.«
Stk. 3. Føl og plage skal, indtil de er 1 år gamle, på fold
sammen med artsfæller i mindst 2 timer 5 dage om ugen.
Dette kan dog fraviges i kortere perioder med træning.
Stk. 4. Stk. 1-3 kan fraviges, hvis veterinære eller ekstreme vejrmæssige forhold taler afgørende herfor.«
11. I § 25 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Kravet i stk. 1 gælder ikke hestepopulationer, der
lever delvis vildt i særligt afgrænsede områder.«
12. I § 36, stk. 4, ændres »§ 6, stk. 1 og stk. 3, §§ 7-9 og
§ 14, stk. 1, 2. pkt.,« til: »§§ 6-9«.
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 17, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10,
træder i kraft den 1. januar 2020.
10. § 17, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. Når plage, der er fra 1 til 2 år gamle, er på fold,
skal de på fold sammen med artsfæller.
Folketinget, den 23. februar 2017
CHRISTIAN JUHL
/ Karen J. Klint