Aktstykket - Folketinget

Aktstykke nr. 58
Folketinget 2016-17
58
Beskæftigelsesministeriet. København, den 20. februar 2017.
a.
Beskæftigelsesministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at der i 2017 forventes merudgifter
på ca. 9 mio. kr. til efterbetaling af jobpræmier, som følge af at en gruppe borgere fejlagtigt er blevet
undtaget fra at modtage en jobpræmie i forbindelse med jobpræmieordningen for enlige forsørgere
2011-2012, skønt de dengang opfyldte betingelserne herfor. Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at de pågældende borgere har et retskrav på at få efterbetalt jobpræmien.
b.
Forsøgsordningen med jobpræmie for enlige forsørgere var en del af Aftale om finansloven for 2011
mellem den daværende VK-Regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Med aftalen blev
der afsat 42,2 mio. kr. til jobpræmier, og der blev i perioden 2011-2012 afholdt udgifter for samlet
27,9 mio. kr.
Som oplyst i en særskilt redegørelse til Finansudvalget om efterbetaling af jobpræmie i forbindelse
med jobpræmieordningen for enlige forsørgere 2011-2012 (jf. Lov nr. 1593 af 22. december 2010
om en 2-årig forsøgsordning til enlige forsørgere) er det kommet frem, at en gruppe borgere fejlagtigt er blevet undtaget fra at modtage en jobpræmie, skønt de dengang opfyldte betingelserne herfor.
Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at de pågældende borgere har et retskrav på at få efterbetalt jobpræmien.
Det forventes, at der skal ske en samlet efterbetaling af jobpræmier på ca. 8,9 mio. kr. fordelt mellem
knap 1.500 personer. Merudgifterne vil blive afholdt af den lovbundne bevilling § 17.46.63.10. Jobpræmie til enlige forsørgere.
Hertil kommer administrative merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. til kommunernes administration i forbindelse med efterbetalingen af jobpræmier. Kommunerne varetog også administrationen af ordningen i 2011 og 2012.
Efterbetalingen vil ikke få betydning for beregningen af den hjælp, som de pågældende modtog i forsøgsperioden (1. januar 2011 til og med 31. december 2012), idet lovens § 7 i maj 2012 - med tilba-
BE007181
Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-8354
2
gevirkende kraft fra 1. januar 2011 - blev ændret, således at ”præmien ikke medregnes ved beregning
af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp og hjælp i særlige tilfælde efter §§ 81-83 og 85 i lov om
aktiv socialpolitik, introduktionsydelse, engangshjælp og hjælp i særlige tilfælde efter §§ 35-37 og
39 i lov om integration af udlændinge i Danmark og af tilskud efter lov om individuel boligstøtte, lov
om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. ”
Efterbetalingen vil heller ikke få betydning for beregning af eventuel kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse eller særlig støtte på udbetalingstidspunktet, jf. §
33, stk. 1, nr. 8, i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter der ikke foretages fradrag i hjælpen for ”efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse
eller dom. […] Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet”.
Som følge af ovenstående kan kompensationen til kommunerne baseres på de samme forudsætninger, som lå til grund for kompensationen for de administrative konsekvenser i 2011 og 2012. På den
baggrund estimeres udgifterne til 0,1 mio. kr. De nærmere konsekvenser heraf skal forhandles med
de kommunale parter. Finansieringen udmøntes i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke.
f.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 20. februar 2017
TROELS LUND POULSEN
/ Morten Fønsskov Greising
Til Finansudvalget.