6424/01 DCL 1 sl DGF 2C Hermed følger til delegationerne den

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 22. februar 2017
(OR. en)
6424/01
DCL 1
PROBA 7
AFKLASSIFICERING
af dokument:
af:
6424/01 CONFIDENTIEL
22. februar 2001
ny status:
Offentlig
Vedr.:
Råvarer: international undersøgelsesgruppe vedrørende jute og jutevarer
Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.
Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.
6424/01 DCL 1
sl
DGF 2C
DA
RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION
Bruxelles, den 22. februar 2001 (27.02)
(OR. en)
6424/01
CONFIDENTIEL
PROBA 7
I/A-PUNKTS-NOTE
fra:
Råvaregruppen
til:
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Komm. forsl. nr.: 6380/01 PROBA 5
Vedr.:
Råvarer: international undersøgelsesgruppe vedrørende jute og jutevarer
1.
På mødet den 15. februar 2001 drøftede Råvaregruppen Kommissionens henstilling med henblik på Rådets afgørelse om forhandling af en international undersøgelsesgruppe vedrørende
jute og jutevarer.
Gruppen godkendte med visse ændringer retningslinjerne i Kommissionens henstilling
(jf. dok. 6380/01).
2.
Gruppen besluttede derfor at foreslå De Faste Repræsentanters Komité, at den henstiller, at
Rådet vedtager følgende afgørelse om forhandling af en international undersøgelsesgruppe
vedrørende jute og jutevarer:
Kommissionen, der repræsenterer Det Europæiske Fællesskab, deltager i forhandlingen om en international undersøgelsesgruppe vedrørende jute og jutevarer
på grundlag af retningslinjerne i bilaget.
_________________________
6424/01
DG E II
pg/BBi
CONFIDENTIEL
1
DA
BILAG
Elementer til fastlæggelse af EF's holdning til det mulige format af det fremtidige instrument
for det internationale samarbejde om jute og jutevarer med henblik på forhandlinger derom.
Det vil være nødvendigt, at det nye instrument opretholder en baggrund for de interguvernementale
konsultationer om spørgsmål med tilknytning til jute og jutevarer og om midlerne til at forbedre
producentlandenes økonomi via eksportindtægterne for disse varer, uden at der tages direkte interventionsinstrumenter i anvendelse.
Hovedelementer:
Struktur: undersøgelsesgruppe
Hovedformål: disse er allerede opregnet på de ekstraordinære rådssamlinger i juni og oktober 2000.
Fællesskabet har allerede principielt givet sit samtykke.
De vigtigste aspekter omfatter:
−
skabelse af en ramme for internationalt samarbejde og af et forum for forhandlinger mellem
juteforbrugende og juteproducerende lande;
−
fastlæggelse og iværksættelse af projekter i fællesskab med aktiv deltagelse af den private
sektor i disse aktiviteter. Dette aspekt bør være den virkelige førsteprioritet for det nye instrument og fremhæve den katalysatorrolle, som den nye "organisation" bør spille for udviklingen af en strategi for jute og jutevarer;
−
fremme af den private sektors engagement;
−
tilvejebringelse i samarbejde med FAO af omfattende og udtømmende information om udbud
af og efterspørgsel efter jute og den sandsynlige udvikling deri (markedsinformation) med
henblik på at bidrage til gennemsigtigheden;
−
revision af kompetencefordelingen mellem den tidligere IJO og FAO med henblik på klart at
fastlægge de respektive roller;
−
foranstaltninger, der tager sigte på at optimere jutemarkedet, herunder nye muligheder for endelig anvendelse af nye jutevarer.
Medlemskab
Kun én medlemskategori. Efter ændringen af Kinas status fra eksportør til importør af jute synes det
mere realistisk at ophæve sondringen mellem forbruger- og producentlande.
6424/01
DG E II
pg/BBi
CONFIDENTIEL
2
DA
Afstemningsregler
De mest interessante muligheder er følgende:
−
stemmer baseret på forbrug/import og produktion/eksport
−
en kombination af disse to alternativer.
Finansielle forpligtelser
Det årlige administrationsbudget bør i teorien ikke overstige 500 000 USD. Den generalsekretær,
der vil erstatte den tidligere eksekutivdirektør, bør ikke indplaceres højere end i kategori D1 på De
Forenede Nationers løn- og indplaceringsskala. Desuden bør der indføres en effektiv mekanisme til
behandling af restancer, hvis der indtræffer forsinkelser i betalingen af medlemmernes bidrag til
administrationsbudgettet.
Bidragene bør beregnes efter følgende metode ved anvendelse af den procentsats, der vil forekomme mest hensigtsmæssig:
−
en fast del, hvor alle medlemmerne betaler samme absolutte beløb (eksempelvis 40-50% af
budgettet);
en variabel del (50 eller 60% af budgettet), hvor medlemmernes bidrag er proportionalt med
deres produktion eller forbrug af jute (alt efter hvilket tal der er det største) i kalenderåret før
det pågældende finansår.
Finansiering af projekter
De vigtigste internationale donorer og multilaterale institutioner, herunder Den Fælles Råvarefond
(CFC). Medlemsstaterne kan afgive tilsagn om frivillige bidrag sammen med den private sektor.
Hovedsæde
Placering: Dhaka, anvendelse af IJO's nuværende bygning eller en del deraf. Strukturen kan gøres
meget fleksibel og lille, idet den højst kan omfatte 3 internationale embedsmænd inkl. generalsekretæren.
Generalsekretær
Valg og gennemsigtig udvælgelsesprocedure i stil med den, der tidligere er benyttet i IJO.
6424/01
DG E II
pg/BBi
CONFIDENTIEL
3
DA
Varighed (6 eller 8 år) + to mulige forlængelser hver på højst to år.
Evaluering
Videreførelsen af "organisationen" bør gøres afhængig af en regulær evalueringsproces og en vellykket gennemførelse af arbejdsprogrammet, der vedtages og revideres hvert år.
Deltagelse
I tilfælde af udtræden bør medlemmerne give meddelelse om deres afgørelse ét år i forvejen.
________________________
6424/01
DG E II
pg/BBi
CONFIDENTIEL
4
DA