Dagsorden - Friskis og Svettis

Dagsorden Årsmøde 2017
på Nyboder Skole den 5. marts 2017, kl. 12.00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Åbning af mødet ved formanden.
Valg af dirigent og referent for mødet.
Godkendelse af formalia.
Godkendelse af dagsorden.
Valg af 2 justeringspersoner/stemmetællere.
Formandens mundlige fremlæggelse af årsberetning 2016.
Godkendelse af årsberetningen.
Fremlæggelse af revideret regnskab ved revisor/kasserer.
Godkendelse af regnskab.
Fremlæggelse af budget ved kasserer.
Fastsættelse af medlemskontingent 2017.
Valg af formand for 1 år.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2) og suppleanter (3).
Valg af revisor og suppleant.
Valg af valgforberedelsesudvalg.
Behandling af indkomne forslag. (et forslag)
Eventuelt.
Der serveres en lille forfriskning under mødet.
Bestyrelsen
26-02-2017