Genmab - Sydbank Markets

AktieAnalyse
Genmab
Køb
Darzalex bliver blockbuster i 2017
Uændret
Køb-anbefaling siden 04.02.2015
Analysedato: 23.02.2017
Aktuel kurs kl. 14.17:
1.440,00 DKK
Begivenhed:
Årsregnskab 2016
Seneste analyse:
17/02/17 – Fokus på forventningerne til Darzalex i årsregnskabet
Kalender:
28/03/17 – Generalforsamling
10/05/17 – 1. kvartalsregnskab
09/08/17 – 2. kvartalsregnskab
08/11/17 – 3. kvartalsregnskab
Forventet opdatering:
Kvartalsvist
Vi fastholder ’Køb’ på Genmab. Genmab leverer et regnskab uden de store
overraskelser. Vi hæfter os ved en efter vores vurdering positiv og realistisk
2017-prognose. Hertil kommer et fortsat stærkt nyhedsflow fra Genmab. Værdien af pipelinen er fortsat ikke afspejlet i den nuværende aktiekurs.
Genmab tildeler Darzalex blockbuster-status i 2017
En del af spændingen omkring udviklingen i 4. kvartal var på forhånd taget ud af regnskabet
med Genmabs opjustering af 2016-prognosen i starten af februar. Omsætningen lander på
927 mio. kr. i 4. kvartal mod 575 mio. kr. i 4. kvartal 2015. Omsætningen er 2% dårligere
end vores estimat (-1% mio. kr. ift. markedsestimaterne). Resultatet af primær drift (EBIT) er
på 708 mio. kr. i 4. kvartal mod 375 mio. kr. i 4. kvartal 2015. Der er på linje med vores
estimat (+22 mio. kr. ift. markedsestimaterne).
Genmab annoncerer en 2017-prognose om en omsætning i intervallet 1.950-2.150 mio. kr.
Forventningerne er drevet af Darzalex-royalties i niveauet 930-1.1000 baseret på et markedssalg af Darzalex på 1.100-1.300 mio. USD. Hertil kommer milepælsbetalinger relateret
til Darzalex på 800 mio. kr. Genmab venter desuden driftsomkostninger i intervallet 1.0001.100 mio. kr., hvilket giver prognosen om et resultat af primær drift på 900-1.100 mio. kr.
Genmabs prognose om et markedssalg for Darzalex på 1.100-1.300 mia. USD stemmer
overens med vores estimat på 1.235 mio. USD, men er dårligere end markedsestimaterne
om et salg på 1.400 mio. USD. Darzalex-prognosen er dog bedre end frygtet.
Darzalex-salget vil vokse stærkt i 2017
Salgsfremgangen i 4. kvartal er drevet af markant højere royaltyindtægter i forbindelse med
salget af Darzalex end i 4. kvartal 2015. Royaltyindtægterne lander på 175 mio. kr. i kvartalet mod 31 mio. kr. i samme periode sidste år. Desuden vokser milepælsbetalingerne med
266 mio. kr. til 725 mio. kr. i 4. kvartal. Milepælsbetalingerne er drevet af udviklings- og
salgsmilepæle relateret til Darzalex. Vi forventer, at Darzalex-salget i 2017 vil være positivt
påvirket af godkendelsen længere fremme i behandlingen af knoglemarvskræft i USA. Vi
modellerer en gennemsnitlig månedlig vækst for Darzalex USA på 6,5% i 2017. Det svarer
til, at salget vil være fordoblet i december 2017 i forhold til januar 2017. Hertil kommer vores
forventning om et positivt bidrag fra Europa med en potentiel godkendelse af Darzalex i 2.
og 3. linjebehandling, der dog også indregner et mere dæmpet salgsoptag end i USA som
følge af den regulatoriske kompleksitet i Europa og en potentiel negativ effekt af prisforhandlingerne i Tyskland.
Darzalex-indtægterne øger investeringerne i Genmabs udviklings-pipeline
Genmab forventer at øge driftsomkostningerne med 31%-44% i 2017, hvilket afspejler stigende investeringer i selskabets kliniske og prækliniske udviklingspipeline. De voksende
royalty- og milepælsbetalinger fra Darzalex sikrer Genmab bedre kvalitet i omsætning og
indtjening end tidligere. Dermed skaber Darzalex-indtægterne et solidt finansielt fundament
og giver Genmab mulighed for at accelerere investeringerne i selskabets udviklingspipeline. Vi vurderer, at de øgede investeringer i forskning og udvikling øger sandsynligheden for, at nye midler på lidt længere sigt finder vej til markedet. Investeringerne gør ligeledes Genmab i stand til at tage midlerne længere i klinikken og dermed sikre selskabet en
større royalty-sats i forbindelse indgåelsen af potentielle partnerskabsaftaler.
Genmab, nr. 3 / 2017
Søren Løntoft Hansen
Senioranalytiker
tlf. +45 74 37 44 64
[email protected]
23-02-2017
sydbank.dk
Aktieanalysen
1/3
Fortsat potentiale i Genmab-aktien – Vi fastholder Køb
Genmab leverer et regnskab uden de store overraskelser. Vi hæfter os ved en efter vores
vurdering positiv og realistisk 2017-prognose. Vi ser fortsat et særdeles interessant nyhedsflow for Genmab i 2017, som kan være katalysator for yderligere kursstigninger – herunder
foreløbige data for Darzalex i 1. linjebehandling inden for knoglemarvskræft, data for darzalex uden for knoglemarvskræft og data for tisotumab vedotin. Efter vores vurdering er værdien af Genmabs pipeline ikke indregnet i den nuværende kurs.
Kursudvikling, resultater og Sydbanks forventninger
Mio.
Mio. DKK
DKK
Omsætning
Omsætning
2015 3K 2014
2016
3K 2013
1.133
1.816
20.511
22.249
EBIT
EBIT (primær
(primær drift)
Ordinært
Ordinært resultat
resultat før skat
2017E
2013
2.143
83.572
2018E
2014E
3.372
88.680
2019E
2015E
4.520
99.943
730
7.992
758
8.299
1.053
8.569
1.130
8.454
1.106
31.493
1.121
32.539
2.073
34.089
2.088
33.939
3.243
39.756
3.258
38.556
764
6.415
27,7%
89,3%
-
1.187
6.500
28,6%
92,1%
-
1.121
25.184
20,8%
60,5%
2.088
26.303
29,9%
53,3%
3.258
30.073
33,7%
46,6%
93,8%
60,5%
95,2%
65,7%
95,9%
68,9%
12,56
2,26
19,22
2,29
18,24
8,86
34,00
9,25
53,05
10,58
P/E
P/E
73,0
-
61,0
-
78,9
22,4
42,4
29,2
27,1
25,5
EV/EBITDA
EV/EBITDA
89,2
-
62,7
-
72,1
15,8
38,1
19,7
23,5
16,7
Nettoresultat
Nettoresultat
Egenkapital
Egenkapital forrentning (%)
Soliditet
Soliditet (%)
(%)
EPS
EPS -- udvandet
udvandet
Indre
Indre værdi
værdi
Yield
Yield
57,4
-
78,1
-
96,8
15,9
130,8
20,9
183,9
27,2
0,0%
0,0%
2,3%
0,0%
1,7%
0,0%
2,0%
0,0%
Markedsværdi :
Markedsværdi
756,0
mia.kr.
kr.
88,4 mia.
Likviditet
Likviditet::
Høj
Høj
Regnskabsår :
Regnskabsår
Seneste udbytte
Foreslået
udbytte: :
01.01 - 31.12
31.12
Fondskode
Fondskode: :
6010261
1027220
4,50kr.
kr.pr.
pr.aktie
aktie
0,0
Reuterkode
Reuterkode::
NOVOb.CO
Gen.CO
Forretningsområde
Omsætning og indtjening
Genmab er et internationalt biotekselskab, som har specialiseret sig i at skabe og udvikle
differentierede humane antistoflægemidler til behandling af cancer. Selskabet er stiftet i 1999
og har i dag to antistoffer på markedet. Arzerra til behandling af visse indikationer inden for
kronisk lymfatisk Leukæmi. Selskabet har desuden lanceret Darzalex til behandling af multiple
myeloma i USA i 2016. Genmab har yderligere en klinisk pipeline med programmer i både sen
og tidlig fase og en præklinisk pipeline.
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Risici
Høj
2015
2016
Nettoomsætning
Set-backs i udviklingen af nye midler – især udviklingen af Darzalex – er et væsentligt risikomoment. Øget konkurrence fra nye midler og lav markedspenetrering for nylancerede Genmab-midler, ligesom Genmab er afhængig af samarbejdsaftaler. Høj valutakurseksponering –
en svækkelse af henholdsvis GBP og USD vil reducere driftsresultatet.
2017E
Resultat af primær drift
USD-følsomhed:
Rentedækning:
Høj
Ingen gæld
Valuta-eksponering målt ved omsætningsfordeling 2016
EUR: 20%
USD: 75%
Simpel DCF-model til illustration af kursfølsomhed
Fair værdi
Omsætningsvækst i forecastperiode
Overskudsgrad i forecastperiode
Kapitalomkostning (WACC) i forecastperiode
Kurspotentiale
Lavvækstscenario
1253,3
14%
nm.
8,1%
-13,0%
Konkurrenceparametre
Leverandører
Aktuel kurs Højvækstscenario Forudsætninger og kommentarer:
1440,0
1653,9
Simpel DCF-model. IKKE kursmål.
16%
18%
10 års forecastperiode, år 1 = Sydbank-estimater
nm.
nm.
Overskudsgrad år 1-10.
8,1%
8,1%
Aktuel Sydbank-estimeret WACC
14,9%
Afvigelser ift. aktuel anbefaling kan forekomme
Gen. score: 3,2
3
Den vigtigste ”råvarer” er selskabets medarbejdere. Derudover er Genmab afhængig af kontraktproduktionsorganisationer og kliniske forskningsorganisationer til at gennemføre forsøg.
Substitut
3
Selskabets forventninger
”Genmab forventer en omsætning på
1.950-2.150 mio. kr., driftsomkostninger
på 1.000-1.100 mio. kr. og driftsindtjening på 900-1.100 mio. kr. i 2017.
Substitutter er allerede eksisterende behandlingsformer og konkurrenternes nye stoffer, der
har en bedre profil end Genmabs kandidater.
Indgangsbarrierer
4
Etablering af en lovende teknologibase samt gennemførsel af kliniske forsøg er meget omkostningsfuldt.
Kunder
3
Udvikling af midler inden for kræftformer, hvor der endnu ikke er fundet gode behandlingsmuligheder, giver kunderne en dårlig forhandlingsposition. Dog udsigt til prispres især i Europa.
Intensitet
sydbank.dk
Aktieanalysen
2/3
2017E
2018E
Før
Nu
14,65
31,43
18,24
34,00
Ændring
24,5%
8,2%
3
Stigende konkurrence med flere nye midler til behandling af kræftsygdomme ved udsigten til et
stigende antal kræftpatienter de kommende år.
Scoreingsintervallet er på 1-5. En høj score er ensbetydende med en stærk position.
Ændring i EPS
Relativ performance (OMX)
1M
8,3%
3M
1,4%
12M
93,9%
Almindelige oplysninger om udarbejdelse af analyser i Sydbank
Denne analyse er udarbejdet af Sydbanks aktieanalyseafdeling, som er en del af Sydbank Markets, en forretningsenhed i Sydbank. Sydbank er under tilsyn af Finanstilsynet. Sydbank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Sydbank.
Finansielle modeller og metoder anvendt i denne analyse
De anbefalinger og holdninger, der udtrykkes i denne analyse er dannet på basis af en kombination af Discounted Cash Flow-analyse, branchekendskab, peer-group multipel analyse samt selskabsspecifikke og markedstekniske elementer (begivenheder der påvirker både selskabets finansielle og driftsmæssige profil). Analysens omsætnings- og indtjeningsestimater (markeret med E efter det angivne årstal) er baseret på segmenterede modeller under anvendelse af subjektive vurderinger af relevante
fremtidige markedstendenser og konjunkturforventninger. De heraf fremkomne resultater er samlet i en værdiansættelsesmodel, som også tager højde for den seneste udvikling i historiske rapporter. Endvidere tages der højde for selskabets egne samt konkurrerende selskabers forventninger. Analysen er udarbejdet på grundlag af information fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Primære kilder: Genmab, Novartis, Johnson & Johnson, Abbvie, Morphosys, Gilead, ThomsonReuters, Bloomberg.
Risikovurdering og følsomhed
En vurdering af de væsentligste risikoforhold og en kategorisering af risikoen (lav, middel eller høj) i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne til denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse, er gengivet i den senest udsendte Aktienyt på dette selskab, der kan findes på http://www.sydbank.dk/investering/analyser/aktier. Heraf
fremgår ligeledes en vurdering af selskabets konkurrenceposition, som scores på en skala fra 1 til 5, hvor en høj score er ensbetydende med en stærk konkurrenceposition. De anførte risikofaktorer og følsomhedsanalysen kan dog ikke anses for at være udtømmende.
Valutakursrisiko
Såfremt aktiekursen er noteret i en anden valuta end danske kroner kan valutakursudsving påføre investorer tab eller gevinst.
Planlagte opdateringer af analysen
Denne analyse planlægges opdateret kvartalsvist.
Interessekonflikter. Denne investeringsanalyse har ikke været forelagt det omhandlede selskab forud for analysens offentliggørelse.
Anbefalingsstruktur
Inden for det seneste kvartal har Sydbank haft investeringsanbefalinger på 27 selskaber. Fordelingen af anbefalinger fremgår nedenfor under ”Fordeling af anbefalinger”.
Betydningen af anbefalingerne på selskabsniveau fremgår nedenfor under kursudvikling.
På selskabsniveau:
Anbefaling
Køb
Hold
Sælg
Kursudvikling
Bedre end gennemsnittet af virksomheder i kategorien
På linje med gennemsnittet af virksomheder i kategorien
Dårligere end gennemsnittet af virksomheder i kategorien
Tidshorisont
12 måneder
12 måneder
12 måneder
Fordeling af anbefalinger
40,7%
44,4%
14,8%
Vi opdeler virksomhederne i to kategorier - cykliske og defensive aktier. Køb betyder således, at aktien vil klare sig relativt bedre end de øvrige selskaber i kategorien. Hold
betyder, at aktien vil klare sig på linje med de øvrige selskaber i kategorien. Endelig betyder sælg, at vi forventer, at aktien vil klare sig dårligere end de øvrige aktier i kategorien. Eventuelle ændringer i anbefalingen i forhold til den seneste anbefaling på selskabet fremgår af denne analyse.
Køb
Hold
Sælg
Danske Bank
Jyske Bank
Pandora
Vestas
A. P. Møller Mærsk
DSV FLSmidth
Nordea
Rockwool
SAS
Bang & Olufsen
Carlsberg
Genmab
GN Store Nord
H. Lundbeck
Novo Nordisk
Novozymes
Topdanmark
ALK‐Abelló
Chr. Hansen Coloplast
ISS
Nets
Tryg
DONG Energy
TDC
William Demant
Cykliske aktier
Defensive aktier
For en uddybning af alle anbefalinger samt en historisk anbefalingsoversigt for selskabet henviser vi til www.sydbank.dk/investering/analyser/aktier.
HU
UH
Denne investeringsanalyse henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden Sydbanks udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Analysen er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Anbefalinger i analysen er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Anbefalinger kan medtages i forbindelse
med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig
indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige
behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt
kan ændre sig fremover.
I analysen nævnes aktier, som har risikomærkningen gul. Risikomærkningen gul betyder, at når der investeres i aktier, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes
helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i
analysen.
Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i analysen. Søren Løntoft Hansen ejer ikke aktier i Genmab.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. nr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.
sydbank.dk
Aktieanalysen
3/3