6461/1/17 REV 1 ag/AG/bh 1 GIP 1B REVIDERET UDGAVE NR. 1 af

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 21. februar 2017
(OR. en)
6461/1/17
REV 1
OJ CRP2 7
FORELØBIG DAGSORDEN
Vedr.:
2617. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling)
Dato:
22. februar 2017
Kl.:
Sted:
10.00
Bruxelles
REVIDERET UDGAVE NR. 1 af FORELØBIG DAGSORDEN
1.
Vedtagelse af dagsordenen
Godkendelse af I-punkterne i bilaget
II
20.
Opfølgning af samlingen i Rådet (økonomi og finans) den 21. februar 2017
21.
Forbindelserne med Europa-Parlamentet efter Europa-Parlamentets mødeperiode den 13.16. januar 2017 i Strasbourg
22.
Forberedelse af samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 7. marts 2017
–
a)
Forberedelse af Det Europæiske Råd den 9.-10. marts 2017
=
Udkast til retningslinjer for konklusionerne
5575/17 CO EUR-PREP 2
b)
Andre punkter i tilknytning til Rådets samling
Eventuelt
6461/1/17 REV 1
ag/AG/bh
GIP 1B
1
DA
BILAG
I
23.
Udkast til protokol for følgende samlinger i Rådet
=
Godkendelse (°)
a)
3508. samling i Rådet for Den Europæiske (retlige og indre anliggender) den 8.9. december 2016 i Bruxelles
15378/16 PV CONS 67 JAI 1072 COMIX 814
+ COR 1
+ COR 2
+ COR 3 (fi)
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1
+ ADD 1 COR 2 (fi)
b)
3511. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den 13.
december 2016 i Bruxelles
15544/16 PV CONS 70
+ ADD 1
24.
Kønsbalance i sammensætningen af Revisionsrettens kollegium
–
Godkendelse af en skrivelse (°)
6308/17 INST 66 CMPT 3 AG 9
25.
Beslutninger og afgørelser vedtaget af Europa-Parlamentet i mødeperioden den 1.-2. februar
2017 i Bruxelles og den 13.-16. februar 2017 i Strasbourg
5867/17 PE-RE 2
26.
Udkast til Rådets afgørelse om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg efter indstilling fra Storhertugdømmet Luxembourg
=
Vedtagelse
6069/17 CES 7
6068/17 CES 6
27.
Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… af 16.12.2016 om rettelse af den
bulgarske, kroatiske, tjekkiske, estiske, franske, græske, litauiske, maltesiske, rumænske,
slovakiske og svenske udgave af den delegerede forordning (EU) 2015/35 om supplerende
regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af
forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)
=
Hensigt om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt
5933/17 EF 19 ECOFIN 69 DELACT 21
15678/16 EF 391 ECOFIN 1197 DELACT 258
6461/1/17 REV 1
ag/AG/bh
GIP 1B
2
DA
28.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i
besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis
statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien) (førstebehandling)
=
Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt
6288/17 CODEC 208 VISA 49 COEST 35 COMIX 116
PE-CONS 64/16 VISA 414 COEST 344 COMIX 852 CODEC 1931
29.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i
besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis
statsborgere er fritaget for dette krav (revision af suspensionsmekanismen)
(førstebehandling)
=
Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt
6290/17 CODEC 209 VISA 51 COMIX 118
+ ADD 1
PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872
30.
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste methyl-2-[[1(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA)
kontrolforanstaltninger
=
Vedtagelse
6183/17 CORDROGUE 15 SAN 57
12356/16 CORDROGUE 47 SAN 327
+ COR 1 (mt)
+ COR 2 (pt)
+ REV 1 (lt)
+ REV 2 (et)
31.
Anmodning om risikovurdering af et nyt psykoaktivt stof: N-phenyl-N-[1-(2phenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamid (furanylfentanyl)
=
Godkendelse
6240/17 CORDROGUE 18 SAN 60
6227/17 CORDROGUE 17 SAN 59
32.
Udkast til Rådets konklusioner om EU's forbindelser med Det Schweiziske Forbund
6160/17 CH 23 AELE 23 MI 113
33.
Udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem
Den Europæiske Union og Republikken Serbien om tiltag, som Det Europæiske Agentur for
Grænse- og Kystbevogtning gennemfører på Republikken Serbiens område
=
Vedtagelse
6321/1/17 REV 1 FRONT 67 COWEB 23
6179/1/17 REV 1 FRONT 54 COWEB 21
6327/2/17 REV 2 FRONT 71 COWEB 27
RESTREINT UE/EU
RESTRICTED
6461/1/17 REV 1
ag/AG/bh
GIP 1B
3
DA
34.
Udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem
Den Europæiske Union og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien om tiltag, som Det
Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning gennemfører på den tidligere
jugoslaviske republik Makedoniens område
=
Vedtagelse
6322/1/17 REV 1 FRONT 68 COWEB 24
6180/1/17 REV 1 FRONT 55 COWEB 22
6329/1/17 REV 1 FRONT 72 COWEB 28
RESTREINT UE/EU
RESTRICTED
35.
Forbindelserne med Den Kirgisiske Republik:
=
Fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning med henblik på 15. møde i
Samarbejdsrådet EU-Den Kirgisiske Republik (den 6. marts 2017 i Bruxelles)
6381/17 COEST 42
36.
Udkast til Rådets konklusioner om EU's prioriteter i FN's menneskerettighedsfora i 2017
5687/17 COPS 26 COHOM 10 CONUN 11 COASI 13 MAMA 20 COEST 23
COAFR 30 CFSP/PESC 60 GENDER 2
37.
Udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige
∗
repræsentant i Kosovo
5859/17 CORLX 50 CFSP/PESC 81 COWEB 16 CSDP/PSDC 53 CSC 37
5457/17 CORLX 25 CFSP/PESC 42 COWEB 6 CSDP/PSDC 25 CSC 21
38.
Udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige
repræsentant i Bosnien-Hercegovina
5460/17 CORLX 27 CFSP/PESC 44 COEST 19 CSC 23
5454/17 CORLX 23 CFSP/PESC 40 COWEB 5 CSC 19
39.
Udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige
repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten
=
Vedtagelse
6245/17 CORLX 99 CFSP/PESC 139 COMEP 8 CSC 46
+ COR 1
5461/17 CORLX 28 CFSP/PESC 45 COMEP 6 CSC 24
40.
Udkast til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske
Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP
Somalia)
–
Referencegrundlag for perioden fra den 1. marts 2017 til den 28. februar 2018
6243/17 CORLX 88 CFSP/PESC 124 COAFR 64 CSDP/PSDC 66
EUCAP SOMALIA 2 CSC 43
6127/17 CORLX 89 CFSP/PESC 125 COAFR 65
CONUN 50 COARM 59
∗
Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i
overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos
uafhængighedserklæring.
6461/1/17 REV 1
ag/AG/bh
GIP 1B
4
DA
41.
Udkast til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive
foranstaltninger over for Hviderusland
og
Udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive
foranstaltninger over for Belarus
=
Vedtagelse
6491/17 CORLX 120 CFSP/PESC 165 RELEX 149 COEST 43 FIN 125
6347/17 CORLX 109 CFSP/PESC 149 RELEX 138 COEST 41 FIN 116
6343/17 CORLX 107 CFSP/PESC 147 COEST 39 FIN 114
42.
Fælles erklæring fra Den Europæiske Union og De Forenede Nationers Hjælpeorganisation
for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) om europæisk støtte til UNRWA (20172020)
=
Godkendelse
6270/17 MAMA 30 PA 1
43.
Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om ændring for anden gang af
partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika,
Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i
Luxembourg den 25. juni 2005
=
Vedtagelse
6100/17 ACP 11 PTOM 6 COAFR 59 COASI 24 COLAC 9 WTO 26
RELEX 112
16894/11 ACP 227 PTOM 50 COAFR 316 COASI 208 COLAT 38 WTO 432
RELEX 1185
44.
Årsrapport 2016 om gennemførelsen af instrumenterne til finansiering af Unionens optræden
udadtil i 2015
=
Udkast til Rådets konklusioner
6498/17 DEVGEN 25 ACP 13 RELEX 151 FIN 126 CADREFIN 23
COHOM 24 COEST 44 COLAC 17 COAFR 77 MOG 11 ASIE 4
COASI 30 WTO 38
45.
Udvidelse
Tiltrædelsesforhandlingerne med Serbien
=
Resultatet af screeningen vedrørende kapitel 18: Statistikker
6446/17 ELARG 10
46.
Udvidelse
Tiltrædelsesforhandlingerne med Serbien
=
Kapitel 20: Erhvervs- og industripolitik
6447/17 ELARG 11
_______________________________
(º)
Coreper kan træffe procedureafgørelse om dette punkt i overensstemmelse med artikel 19, stk.
7, i Rådets forretningsorden.
6461/1/17 REV 1
ag/AG/bh
GIP 1B
5
DA