null

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 23. februar 2017
(OR. en)
6603/17
Interinstitutionel sag:
2017/0024 (NLE)
RECH 77
COMPET 140
IND 44
ENER 82
AGRI 87
FORSLAG
fra:
modtaget:
til:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for
Europa-Kommissionen
22. februar 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den
Europæiske Union
Komm. dok. nr.:
COM(2017) 68 final
Vedr.:
Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU)
nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for
biobaserede industrier
Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 68 final.
Bilag: COM(2017) 68 final
6603/17
ef
DG G 3 C
DA
EUROPAKOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.2.2017
COM(2017) 68 final
2017/0024 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af
fællesforetagendet for biobaserede industrier
(EØS-relevant tekst)
DA
DA
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
•
Forslagets begrundelse og formål
Fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet BBI") er et organ, der
varetager gennemførelsen af et offentligt-privat partnerskab 1, som består af Unionen,
repræsenteret ved Kommissionen, på den ene side og Bio-based Industries Consortium
("BIC") 2 på den anden side. Fællesforetagendet BBI er oprettet ved Rådets forordning (EU)
nr. 560/2014 ("Rådets forordning") med henblik på gennemførelsen af det fælles
teknologiinitiativ for biobaserede industrier ("BBI-initiativet") for perioden indtil den 31.
december 2024. Fællesforetagendet BBI's vedtægter findes i bilaget til Rådets forordning
560/2014 ("vedtægterne").
I henhold til artikel 3 i Rådets forordning bør Unionens finansielle bidrag til dækning af
fællesforetagendet BBI's administrative omkostninger og driftsomkostninger udgøre højst 975
mio. EUR. Dette bidrag opdeles på følgende måde:
- højst 29,25 mio. EUR i form af finansielle 3 bidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's 4
administrative omkostninger og
- mindst 945,75 mio. EUR i form af finansielle bidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's
driftsomkostninger4 (i det følgende benævnt "EU's bidrag").
I henhold til artikel 4 i Rådets forordning bør finansielle bidrag fra BIC eller dets
konstituerende enheder til dækning af fællesforetagendet BBI's administrative omkostninger
og driftsomkostninger udgøre mindst 2 730 mio. EUR. Dette bidrag opdeles på følgende
måde:
- højst 29,25 mio. EUR i form af finansielle bidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's
administrative omkostninger 5
- mindst 182,5 mio. EUR i form af finansielle bidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's
driftsomkostninger 6
- et ikke nærmere angivet beløb 7 i form af bidrag i naturalier 8 til gennemførelsen af indirekte
aktioner 9 (også benævnt naturalydelser til dækning af driftsomkostninger, i det følgende
benævnt "IKOP") og
1
2
3
4
5
6
7
DA
Artikel 1 i Rådets forordning 560/2014.
Artikel 2 i vedtægterne i bilaget til Rådets forordning 560/2014.
Udtrykket "finansielle" dækker over bidrag, der er betalt kontant.
Artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning 560/2014 i sammenhæng med artikel 12, stk. 2, i vedtægterne
knyttet som bilag til Rådets forordning 560/2014.
Artikel 4, stk. 2, litra a), i Rådets forordning 560/2014 i sammenhæng med artikel 12, stk. 2, i
vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning 560/2014.
Artikel 4, stk. 2, litra a), i Rådets forordning 560/2014 i sammenhæng med artikel 12, stk. 3, litra b), og
artikel 12, stk. 4, i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning 560/2014.
Beløbet er ikke angivet præcist, men ved afslutningen af fællesforetagendet BBI fastsættes dets nedre
grænse ved at trække alle andre leverede bidrag fra minimumsgrænsen på 2 730 mio. EUR.
2
DA
- mindst 1 755 mio. EUR i form af bidrag i naturalier til gennemførelsen af supplerende
aktiviteter (i det følgende benævnt "IKAA") 10.
Det aktuelle ændringsforslag omhandler de juridiske forhold vedrørende de finansielle bidrag,
der henvises til i artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 12, stk. 4, i vedtægterne knyttet som
bilag til Rådets forordning 560/2014.
I henhold til vedtægternes artikel 12, stk. 3, litra b) og artikel 12, stk. 4, bør BIC indgive
finansielle bidrag til dækning af driftsomkostningerne på mindst 182,5 mio. EUR 11 senest den
31. december 2024 12. Ydermere fremgår det af vedtægternes artikel 12, stk. 3, litra b), set i
sammenhæng med vedtægternes artikel 12, stk. 5, at dette finansielle bidrag fra BIC bør
opføres på fællesforetagendet BBI's budget (på programniveau). I henhold til vedtægternes
artikel 12, stk. 5, udgør medlemmernes finansielle bidrag til dækning af driftsomkostningerne
ressourcer, som fællesforetagendet BBI opfører på sit budget. Derudover skal en del af
driftsomkostningerne i henhold til vedtægternes artikel 12, stk. 3, litra b), dækkes af
finansielle bidrag fra andre medlemmer end Unionen. Den sidstnævnte bestemmelse henviser
ikke til de konstituerende enheder, der udgør andre medlemmer end Unionen; disse enheder
deltager i gennemførelsen af indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI, og
har mulighed for at yde finansielle bidrag direkte til sådanne indirekte aktioner (på
projektniveau).
Ifølge afsnit 3.2.5 i finansieringsoversigten til forslaget om Rådets forordning om
fællesforetagendet BBI af 10. juli 2013 13 forventer lovgiver, at der på fællesforetagendet
BBI's budget årligt opføres 17,5 mio. EUR i finansielle bidrag fra industrien til dækning af
driftsomkostninger.
BIC har anerkendt sin forpligtelse til at yde et finansielt bidrag på mindst 182,5 mio. EUR
senest den 31. december 2024, men der er opstået vanskeligheder med hensyn til
ydelsesmetoden 14. For mange af BIC's medlemmer er det ikke økonomisk rentabelt at yde
bidrag på programniveau, da de ikke garanteres noget udbytte til gengæld (f.eks.
projektresultater og de tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder), og da det kan gavne
konkurrenter, der deltager i projekter, som finansieres af fællesforetagendet BBI 15. Derfor har
BIC foreslået en alternativ metode til at yde finansielle bidrag: at give medlemmerne
mulighed for at yde deres finansielle bidrag direkte på projektniveau 16. Denne metode ville
tilskynde BIC's medlemmer til at deltage finansielt, da de ville kunne få adgang til
resultaterne af de projekter, der udelukkende er forbeholdt projektdeltagerne.
Europa-Kommissionen har vurderet BIC's forslag og undersøgt, om (og i så fald i hvilket
omfang) Unionens interesser påvirkes af BIC's påståede vanskeligheder med at opfylde sin
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DA
Udtrykket "naturalier" dækker over bidrag, der består af varer og/eller tjenesteydelser frem for
kontanter.
Artikel 4, stk. 2, litra a), i Rådets forordning 560/2014 i sammenhæng med artikel 12, stk. 3, litra c), i
vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning 560/2014.
Bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter defineres i artikel 4, stk. 2, litra b), i Rådets forordning
560/2014.
BIC er det eneste "andet medlem end Unionen".
Den i artikel 1 anførte periode er "indtil den 31. december 2024".
Forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier (COM(2013) 496).
I løbet af regnskabsårene 2014, 2015 og 2016 har BIC bidraget med 0,75 mio. på programniveau.
Et givent BIC-medlems konkurrenter kan ikke forhindres i at deltage i et projekt, der finansieres af
fællesforetagendet BBI, da det ville være i strid med åbenheden og gennemsigtigheden af
fællesforetagendet BBI's forslagsindkaldelser.
Brev af 31. marts 2015 fra BIC's bestyrelse til GD RTD F.2.
3
DA
forpligtelse til at yde finansielle bidrag til fællesforetagendet BBI. I første omgang kunne
Europa-Kommissionen blot have afvist BIC's argumenter med den begrundelse, at det ikke
henhører under Kommissionens kompetenceområde at forfølge interesserne af et privat
medlem af fællesforetagendet, at overholdelsen af de eksisterende retlige rammer er
obligatorisk, og at manglende overholdelse ville føre til sanktioner i henhold til Rådets
forordning 17. Dette ville dog medføre en negativ virkning med hensyn til fællesforetagendet
BBI's formål, som er at udføre aktiviteter gennem samarbejde mellem interessenter hele vejen
langs de biobaserede værdikæder, herunder SMV'er, forsknings- og teknologicentre samt
universiteter 18. Derfor besluttede Kommissionens tjenestegrene at indtage en proaktiv
holdning og foretog en dybdegående vurdering af problemet for at fastlægge den mest
hensigtsmæssige opfølgning. Dette bestod af en analyse af potentielle lovgivningsmæssige og
ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis konklusion pegede på, at en formel ændring af
de retlige rammer var påkrævet.
For at sikre, at denne ændring sker uden at påvirke Rådets forordnings oprindelige formål,
fastlagde Europa-Kommissionens tjenestegrene de målsætninger, der lå til grund for
forpligtelsen til at yde finansielle bidrag: 1) at sikre ydelsen af et privat minimumsbidrag til
dækning af fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger gennem et tilsagn afgivet af det
private medlem, 2) at sikre en minimumsløftestangseffekt af Unionens bidrag og ikke mindst
3) at understøtte væksten i bioøkonomisektoren ved at tilvejebringe midler til forsknings- og
innovationsaktioner på dette område. Med hensyn til den første målsætning afgav især BICmedlemmerne inden for skovbruget tilsagn om at deltage finansielt; disse medlemmer kan på
grund af deres forretningsmodel 19 ikke bidrage med IKOP og kan kun deltage finansielt i
fællesforetagendet BBI. Med hensyn til den tredje målsætning blev 150 mio. EUR (af det
forventede finansielle bidrag fra BIC på 182,5 mio. EUR) øremærket til investering i
forsknings- og innovationsaktioner 20 (hvor de vigtigste modtagere er det akademiske samfund
og SMV'er).
Under hensyntagen til rationalet bag forpligtelsen til at yde finansielle bidrag har EuropaKommissionens tjenestegrene arbejdet på at fastlægge de mulige metoder til at yde dette
finansielle bidrag. En sammenlignende analyse af Rådets forordning med de retlige rammer
for andre fællesforetagender 21 viste sig at være konstruktiv i denne forbindelse. Det
finansielle bidrag fra andre medlemmer end Unionen blev kun fastsat i forordningen om
oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 ("IMI2") 22. I
modsætning til forordningen om fællesforetagendet BBI indeholder forordningen om
fællesforetagendet IMI2 ikke en forpligtelse til at yde finansielle bidrag. Det er blot en
mulighed for andre medlemmer end Unionen. Et sådant finansielt bidrag inden for
fællesforetagendet IMI2 kan ydes både på program- og projektniveau. Ydermere bør det
17
18
19
20
21
22
DA
Jf. artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning 560/2014.
Jf. betragtning 14 i Rådets forordning 560/2014.
Medlemmer inden for skovbruget har i almindelighed ingen intern forskningskapacitet og udliciterer
normalt deres forskningsaktiviteter til det akademiske samfund og SMV'er.
Jf. side 46 i den strategiske innovations- og forskningsdagsorden af marts 2013 (SIRA), hvor det
samlede prioriterede beløb til forskning og udvikling (dvs. forsknings- og innovationsaktioner) er 600
mio. EUR (hvoraf 150 mio. EUR stammer fra BIC-medlemmernes finansielle bidrag, 150 mio. EUR
stammer fra deres bidrag i naturalier, og 300 mio. EUR stammer fra EU's bidrag).
Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for
brændselsceller og brint 2, Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af
fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af
fællesforetagendet ECSEL, og Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af
fællesforetagendet Shift2Rail.
Oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014.
4
DA
bemærkes, at bidragene på fællesforetagendet IMI2's programniveau ydes af trustfonde og
velgørende organisationer, der som følge af deres natur fungerer som offentlige bidragydere
(f.eks. Bill & Melinda Gates Foundation eller Welcome Trust), mens de konstituerende og
tilknyttede enheder i Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger
(EFPIA) (modstykket i IMI2 til BIC's medlemmer) yder finansielle bidrag på projektniveau.
Dermed konkluderer den sammenlignende analyse, at: 1) forpligtelsen til at yde et finansielt
bidrag udelukkende på programniveau findes kun i forbindelse med fællesforetagendet BBI,
2) fællesforetagendet BBI's nuværende model er fyldestgørende med henblik på at fremme
samarbejdet med trustfonde og velgørende organisationer, og ikke mindst 3)
fællesforetagendet BBI's rammer bør tilpasses, da de også skal omfatte samarbejde med
kommercielle virksomheder.
Som enheden med ansvar for at fremme Unionens almene interesser og tage passende
initiativer med henblik herpå 23 foreslår Europa-Kommissionen under hensyntagen til BIC's
vanskeligheder med at yde sit finansielle bidrag efter metoden i Rådets forordning at tilpasse
den oprindelige ordlyd i Rådets forordning ved at indføre muligheden for at yde finansielle
bidrag på projektniveau ud over den eksisterende metode med bidrag på programniveau.
Denne løsning afhjælper situationen på en effektiv måde og bidrager til at nå de oprindelige
mål i Rådets forordning ved at give BIC's medlemmer mulighed for at opfylde deres
oprindelige forpligtelse. Denne løsning svarer til fællesforetagendet IMI2's løsning, hvor
andre medlemmer end Unionen kan yde finansielle bidrag på enten programniveau, hvilke
trustfonde og velgørende organisationer plejer at gøre, eller på projektniveau, hvilket
kommercielle enheder gør.
Den foreslåede ændring er ikke en del af programmet for målrettet og effektiv regulering
(Refit).
•
Sammenhæng med de gældende regler på samme område
Dette forslag har til formål at forbedre bestemmelserne i Rådets forordning og at strømline
dem yderligere i retning af dens målsætninger. Dette forslag er derfor fuldstændigt
sammenhængende med fællesforetagendet BBI's oprindelige målsætninger og med de
gældende regler.
•
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
Fællesforetagendet BBI udvikler "tætte synergier med andre EU-programmer inden for
områder som uddannelse, miljø, konkurrenceevne og SMV'er samt med fondene inden for
samhørighedspolitikken og politikken for udvikling af landdistrikter, der specifikt kan bidrage
til at styrke den nationale og regionale forsknings- og innovationskapacitet i forbindelse med
intelligente specialiseringsstrategier" 24.
Vigtigheden af (at oprette) et offentligt-privat partnerskab for biobaserede industrier i form af
et fælles teknologiinitiativ blev understreget i en række meddelelser fra Kommissionen såsom
"Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa" 25, "En industriel renæssance i
Europa" 26, "Offentlig-private partnerskaber under Horisont 2020: et stærkt redskab til at
sikre innovation og vækst i Europa" 27 og meddelelsen om det europæiske
23
24
25
26
27
DA
Jf. artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union.
Jf. betragtning 17 i Rådets forordning 560/2014.
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, COM(2012) 60 final.
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, COM(2014) 14 final.
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, COM(2013) 494 final.
5
DA
innovationspartnerskab
bæredygtighed 28.
om
landbrugets
produktivitet
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
•
Retsgrundlag
og
OG
Retsgrundlaget for dette ændringsforslag er artikel 187 og 188 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde ("TEUF").
•
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
Dette initiativ henhører ikke under nogen af de enekompentencer, der udtrykkeligt er
overdraget til EU. Det er dog kun EU, der er i stand til at ændre de retlige rammer for
fællesforetagender oprettet i henhold til artikel 187 og 188 i TEUF. Medlemsstaterne kan ikke
på egen hånd ændre de retlige rammer for en EU-organisation.
•
Proportionalitetsprincippet
Formålet med dette ændringsforslag er at tilpasse bestemmelserne i Rådets forordning,
således at BIC's medlemmer får praktisk mulighed for at opfylde deres forpligtelse til at yde
deres finansielle bidrag. Forslaget har ingen virkninger ud over den, som oprindeligt var
påtænkt i forbindelse med Rådets forordning. Derfor går den foreslåede foranstaltning ikke ud
over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål på tilstrækkelig vis, både med hensyn til dens
indhold og form, og overholder dermed proportionalitetsprincippet.
•
Valg af retsakt
Der blev foretaget en analyse af lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige
foranstaltninger, hvis konklusion pegede på et behov for en formel ændring af Rådets
forordning. Da det ikke er muligt at fortolke Rådets forordning således, at der kan ydes
finansielle bidrag på projektniveau, er den eneste tilbageværende mulighed at ændre selve
Rådets forordning.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
•
Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning
Rådets forordning trådte i kraft i juni 2014, og en foreløbig evaluering af fællesforetagendet
BBI skal foreligge senest den 30. juni 2017. Derfor er der endnu ikke blevet foretaget
efterfølgende evalueringer eller kvalitetskontrol med hensyn til Rådets forordning.
•
Høringer af interesserede parter
Europa-Kommissionen foretager løbende operationelle udvekslinger med BIC, dets
medlemmer og fællesforetagendet BBI's programkontor inden for rammerne af
gennemførelsen af fællesforetagendet BBI. Metoden for BIC-medlemmernes ydelse af
finansielle bidrag har været genstand for adskillige høringer og drøftelser.
28
DA
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, COM(2012) 79 final.
6
DA
•
Indhentning og brug af ekspertbistand
Europa-Kommissionen anvendte ikke ekstern ekspertbistand i behandlingen af problemet med
BIC-medlemmernes finansielle bidrag.
•
Konsekvensanalyse
Formålet med dette ændringsforslag er at tilpasse bestemmelserne i Rådets forordning,
således at dens oprindeligt påtænkte virkning kan opnås i fuldt omfang. Dermed har dette
ændringsforslag ingen virkninger ud over den, som oprindeligt var påtænkt i forbindelse med
Rådets forordning.
Derudover er en konsekvensanalyse ifølge værktøjskassen for bedre regulering 29 ikke
nødvendig, hvis Kommissionen stort set ikke har noget valg. Som tidligere nævnt er
Kommissionens valgmuligheder i dette tilfælde begrænsede, da den kun "teknisk set" ændrer
en tidligere politisk afgørelse, der allerede har været genstand for en konsekvensanalyse, ved
at præcisere tekniske detaljer med de begrænsede skønsbeføjelser, den har til rådighed. Der er
derfor ikke behov for en konsekvensanalyse i forbindelse med dette initiativ.
•
Målrettet regulering og forenkling
Den foreslåede ændring er ikke en del af programmet for målrettet og effektiv regulering
(Refit).
For at vurdere dens indvirkning på den lovgivningsmæssige og administrative byrde er det
nødvendigt dels at beskrive de rammer, som oprindeligt blev fastsat i Rådets forordning, og
dels at beskrive de rammer, som er påtænkt i forbindelse med dette forslag.
For at overholde kravene i Rådets forordning skal BIC's medlemmer yde individuelle
finansielle bidrag til BIC i overensstemmelse med de regler, som BIC har godkendt. BIC
indsamler de individuelle finansielle bidrag fra sine medlemmer, opfører dem i sit regnskab
og videregiver de finansielle bidrag 30 til fællesforetagendet BBI. Fællesforetagendet BBI
opfører dem i sit regnskab som del af driftsbudgettet 31 sammen med det bidrag, som det
modtager fra Unionen (hvilket udgør fællesforetagendet BBI's bidrag til indirekte aktioner).
Som del af den daglige drift foretager fællesforetagendet BBI en vurdering af de
omkostninger, der pådrages og rapporteres af støttemodtagerne i de projekter, som
fællesforetagendet BBI finansierer. Efter at de støtteberettigede omkostninger er godkendt (i
overensstemmelse med de gældende retlige rammer, især reglerne for deltagelse i Horisont
2020 32 og de tilskudsaftaler, der er indgået mellem fællesforetagendet BBI og
støttemodtagerne), fordeler fællesforetagendet BBI sit bidrag til projekterne.
Støttemodtagerne opfører det modtagne bidrag fra fællesforetagendet BBI i deres regnskab i
overensstemmelse deres nationale lovgivning og deres sædvanlige regnskabspraksis.
I tråd med dette forslag vil BIC's medlemmer fortsat have mulighed for at yde finansielle
bidrag på programniveau som beskrevet ovenfor. Herudover vil de BIC-medlemmer, der
29
30
31
32
DA
Jf. s. 33 i værktøjskassen for bedre regulering.
I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, litra b), i sammenhæng med artikel 12, stk. 4, i vedtægterne
knyttet som bilag til Rådets forordning.
I overensstemmelse med artikel 12, stk. 5, litra b), i sammenhæng med artikel 12, stk. 3, litra a) og b), i
vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for
deltagelse og formidling i "Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)".
7
DA
deltager i fællesforetagendet BBI's projekter, have mulighed for at overføre deres finansielle
bidrag direkte til en anden deltager i samme projekt, som fremført i indsatsbeskrivelsen, i
overensstemmelse med de regler, som begge parter indbyrdes har godkendt (konsortieaftalen),
og med de gældende retlige rammer. Deltagerne opfører bidragene i deres regnskab i
overensstemmelse deres nationale lovgivning og deres sædvanlige regnskabspraksis.
En sammenlignende oversigt af de to sæt rammer fremgår af nedenstående skema:
Nuværende rammer
Foreslået alternativ
finansielle overførsler fra BIC's medlemmer til
BIC
bogføring foretaget af BIC
finansielle overførsler fra BIC til
fællesforetagendet BBI
bogføring foretaget af fællesforetagendet BBI
(efter vurdering af støtteberettigede
omkostninger)
finansielle overførsler fra fællesforetagendet BBI
til støttemodtagerne
bogføring foretaget af støttemodtagerne i
overensstemmelse deres nationale lovgivning og
deres sædvanlige regnskabspraksis
finansielle overførsler fra BIC's medlemmer til
støttemodtagerne
bogføring foretaget af støttemodtagerne i
overensstemmelse deres nationale lovgivning og
deres sædvanlige regnskabspraksis
Dette forslag letter BIC's og fællesforetagendet BBI's administrative byrde hvad angår deres
formidlende rolle mellem projektdeltagerne og de BIC-medlemmer, der er forpligtet til at yde
finansielle bidrag. BIC vil dog i sidste ende være ansvarlig for at rapportere den samlede
værdi af de finansielle bidrag fra sine medlemmer som fastsat i artikel 4, stk. 3, i Rådets
forordning.
De relevante ændringer vil blive indført i fællesforetagendet BBI's model til støtteaftaler
baseret på en lignende løsning i fællesforetagendet IMI2's model til støtteaftaler.
Det påtænkte system er allerede blevet taget i anvendelse af fællesforetagendet for IMI 33 og
anvendes på nuværende tidspunkt også i forbindelse med fællesforetagendet IMI2.
•
Grundlæggende rettigheder
Ændringsforslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Dette ændringsforslag har ingen virkninger for budgettet.
33
DA
Fællesforetagendet for IMI blev oprindeligt oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20.
december 2007 om oprettelse af et fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles
teknologiinitiativ om innovative lægemidler.
8
DA
Som beskrevet ovenfor gør de nuværende retlige rammer det meget svært for BIC's
medlemmer at overholde dem, og derfor ville det få virkninger for budgettet ikke at
fremlægge et ændringsforslag. I konkret forstand ville manglende overholdelse fra andre
medlemmer i Unionen af de retlige rammer udløse finansielle sanktioner i henhold til artikel
4, stk. 5, i Rådets forordning, som blandt andet omfatter nedsættelse af Unionens finansielle
bidrag til fællesforetagendet BBI. En nedskæring i budgettet ville hovedsageligt påvirke det
akademiske samfund og de relevante SMV'er, da dette finansielle bidrag hovedsageligt er
afsat til forsknings- og innovationsaktioner (hvor det akademiske samfund og SMV'er er de
vigtigste støttemodtagere 34).
5.
ANDRE FORHOLD
•
Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og
rapportering
Der er ikke behov for en konkret gennemførelsesplan, da ændringen af Rådets forordning –
ligesom den oprindelige forordning – vil blive gennemført via projekter, som
fællesforetagendet BBI udvælger efter at have udført åbne indkaldelser af konkurrerende
forslag. Der blev heller ikke udarbejdet en gennemførelsesplan i forbindelse med den
oprindelige vedtagelse af Rådets forordning.
•
Forklarende dokumenter (for direktiver)
Dette ændringsforslag vedrører en forordning fra Rådet, der er bindende i alle enkeltheder og
gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Dermed er der ikke behov for forklarende
dokumenter.
•
Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget
Dette ændringsforslag indeholder én materiel bestemmelse med følgende virkninger:
- Som supplement til den eksisterende metode indføres der en ny metode til at yde finansielle
bidrag som omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra b), i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets
forordning.
- Ydelsen af finansielle bidrag vil kunne foregå efter to metoder: ved at overføre dem fra BIC
til fællesforetagendet BBI (som hidtil) og/eller ved at overføre dem direkte fra et BIC-medlem
til en anden støttemodtager i samme projekt.
- Der omfattes flere parter, der kan yde finansielle bidrag som omhandlet i artikel 12, stk. 3,
litra b), i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning. Ud over det "andet medlem end
Unionen" (dvs. alene BIC) vil dets "konstituerende enheder" (dvs. BIC's medlemmer) også
have mulighed for at yde finansielle bidrag.
- Forpligtelsen til at nå det overordnede finansielle mål i artikel 12, stk. 4, i vedtægterne
knyttet som bilag til Rådets forordning fastholdes.
- BIC's medlemmer får mulighed for via BIC at indberette deres finansielle bidrag på
projektniveau til fællesforetagendet BBI.
34
DA
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 623/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling
i "Horisont 2020" med hensyn til fællesforetagendet for biobaserede industrier.
9
DA
2017/0024 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af
fællesforetagendet for biobaserede industrier
(EØS-relevant tekst)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187
og artikel 188, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 35,
efter en særlig lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet BBI") blev oprettet
ved Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 36.
(2)
Ifølge artikel 12, stk. 4, i fællesforetagendet BBI's vedtægter, der er fastsat i bilaget til
forordning (EU) nr. 560/2014 ("vedtægterne"), er det finansielle bidrag til
driftsomkostninger fra andre medlemmer af fællesforetagendet BBI end Unionen på
mindst 182 500 000 EUR i den i artikel 1 i forordning (EU) nr. 560/2014 anførte
periode, dvs. fra oprettelsen af fællesforetagendet BBI til den 31. december 2024.
(3)
Bio-based Industries Consortium Aisbl ("BIC") er et andet medlem end Unionen i
fællesforetagendet BBI og er fortsat parat til at yde støtte til fællesforetagendet BBI's
driftsomkostninger svarende til beløbet i vedtægternes artikel 12, stk. 4. BIC har dog
foreslået en alternativ finansieringsmetode via finansielle bidrag ydet af dets
konstituerende enheder på niveauet for indirekte aktioner.
(4)
BBI-initiativets formål er at udføre aktiviteter gennem samarbejde mellem
interessenter hele vejen langs de biobaserede værdikæder, herunder SMV'er,
forsknings- og teknologicentre samt universiteter, hvilket kun kan opfyldes ved at give
35
EUT C af , s. .
Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede
industrier (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130).
36
DA
10
DA
BIC og dets konstituerende enheder mulighed for ikke kun at yde finansielle bidrag i
form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til
indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI.
(5)
Det er derfor nødvendigt at ændre vedtægterne for at give BIC og dets konstituerende
enheder mulighed for at yde finansielle bidrag svarende til det fulde beløb som
omhandlet i vedtægternes artikel 12, stk. 4, således at bidragene ikke kun kan ydes i
form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til
indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI; disse bidrag indberettes
til fællesforetagendet BBI —
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
I artikel 12 i vedtægterne for fællesforetagendet for biobaserede industrier, der er fastsat i
bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014, foretages følgende ændringer:
Stk. 3, litra b), affattes således:
"b) finansielle bidrag fra de andre medlemmer end Unionen eller deres konstituerende
enheder"
Stk. 4 affattes således:
"4. De finansielle bidrag til de i stk. 3, litra b), omtalte driftsomkostninger fra andre
medlemmer end Unionen eller deres konstituerende enheder er på mindst 182 500 000
EUR i den i denne forordnings artikel 1 anførte periode.
Disse finansielle bidrag ydes i form af betalinger til fællesforetagendet BBI eller i form af
finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI."
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
11
DA