6413/17 mn/MN/hsm 1 GIP 1B 1. Vedtagelse af dagsordenen

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 23. februar 2017
(OR. en)
6413/17
OJ CONS 9
TRANS 70
TELECOM 40
ENER 52
FORELØBIG DAGSORDEN
Vedr.:
3521. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
(transport, telekommunikation og energi)
Dato:
Kl.:
Sted:
27. februar 2017
9.30
Bruxelles
1.
Vedtagelse af dagsordenen
Lovgivningsmæssige forhandlinger
(Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)
2.
Godkendelse af listen over A-punkter
6416/17 PTS A 13
Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter
3.
Godkendelse af listen over A-punkter
6417/17 PTS A 14
4.
Status over energiunionen
=
Forelæggelse ved Kommissionen
5902/17 ENER 35 CLIMA 21 AGRI 58 COMPET 71 TRANS 43 ENV 96
ECOFIN 65 RELEX 82 TELECOM 29 CONSOM 36
+ REV 1 (fr)
+ ADD 1 – 2
6413/17
mn/MN/hsm
GIP 1B
1
DA
Lovgivningsmæssige forhandlinger
(Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)
5.
Pakken om ren energi (førstebehandling)
a)
b)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for
elektricitet (omarbejdning)
Interinstitutionel sag: 2016/0379 (COD)
15135/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301
FISC 221 IA 131 CODEC 1809
+ ADD 1 – 2
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre
marked for elektricitet (omarbejdning)
Interinstitutionel sag: 2016/0380 (COD)
15150/16 ENER 420 ENV 760 CLIMA 171 COMPET 640 CONSOM 302
FISC 222 IA 133 CODEC 1816
+ ADD 1
(x)
(x)
(x)
(x)
c)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren
og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF
Interinstitutionel sag: 2016/0377 (COD)
15151/16 ENER 421 IA 136 CODEC 1817
(x)
+ ADD 1
(x)
d)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske
Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning)
Interinstitutionel sag: 2016/0378 (COD)
15149/16 ENER 419 IA 134 CODEC 1815
(x)
+ ADD 1
(x)
e)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af energi
fra vedvarende energikilder (omarbejdning)
Interinstitutionel sag: 2016/0382 (COD)
15120/16 ENER 417 CLIMA 168 CONSOM 298 TRANS 479 AGRI 650
(x)
IND 261 ENV 757 IA 130 CODEC 1802
+ ADD 1
(x)
f)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU
om energieffektivitet
Interinstitutionel sag: 2016/0376 (COD)
15091/16 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFIN 1149 RECH 340
(x)
IA 124 CODEC 1789
+ ADD 1
(x)
g)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU
om bygningers energimæssige ydeevne
Interinstitutionel sag: 2016/0381 (COD)
15108/16 ENER 416 ENV 756 TRANS 477 ECOFIN 1152 RECH 341
(x)
IA 125 CODEC 1797
+ ADD 1
(x)
6413/17
mn/MN/hsm
GIP 1B
2
DA
h)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen,
om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning
(EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv
2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og
Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013
Interinstitutionel sag: 2016/0375 (COD)
15090/16 ENER 412 CLIMA 167 IA 123 CODEC 1788
(x)
+ADD 1
(x)
=
Udveksling af synspunkter
5800/1/17 ENER 24 CLIMA 13 CONSOM 28 TRANS 35 AGRI 51 IND 20
ENV 88 COMPET 84 FISC 39 ECOFIN 81 RECH 37 IA 23
CODEC 129 REV 1
Eventuelt
6.
a)
Aktuelle lovgivningsforslag
(Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske
Union)
i)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til
opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU)
nr. 994/2010 (førstebehandling)
Interinstitutionel sag: 2016/0030 (COD)
6225/16 ENER 29 CODEC 174 IA 6
(x)
+ ADD 3
(x)
ii)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for
energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU
(førstebehandling)
Interinstitutionel sag: 2015/0149 (COD)
11012/15 ENER 284 ENV 493 CONSOM 131 CODEC 1054
(x)
+ ADD 1
(x)
=
Orientering ved formandskabet om status
5807/17 ENER 27 ENV 91 CONSOM 30 IA 24 CODEC 131
b)
12. plenarmøde i Det Europæiske Kerneenergiforum
(den 22.-23. maj 2017 i Prag)
=
Orientering ved den tjekkiske delegation
5810/17 ATO 6
c)
Køreplan for havenergi
=
Forelæggelse ved Kommissionen
5806/17 ENER 26
______________________
(x) Dokumentet vil ikke være til rådighed i mødesalen.
6413/17
mn/MN/hsm
GIP 1B
3
DA