Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) har igangsat en større analyse af boligorganisationen. Det sker
blandt andet fordi der over de næste år skal spares op mod 1,5 mia. kr. på omkostninger i driften af almene
boligselskaber i Danmark. Disse besparelser skal komme lejerne til gode i form af lavere husleje eller mere
begrænsede lejestigninger.
Organisationsbestyrelsen for ABG vil gerne være med til at finde mulige besparelser. Det skal ske uden at
forringe beboernes service. Vi har derfor igangsat denne analyse. Som en del af analysen ønsker ABG
beboernes input for at kortlægge beboernes overordnede tilfredshed, ønsker for fremtiden for
boligorganisationen samt deltagelse i beboerdemokratiet. Der henvises også til artikel i ABG BoligBladet
februar 2017, som uddeles sammen med dette skema.
Dit/jeres input som beboer er vigtig for ABG, og vi håber, at du/I vil finde tid til at besvare skemaet, hvilket
tager omkring 10 minutter at udfylde. Analysen er anonym og boligselskabet modtager kun de samlede
resultater.
Skemaet kan indtastes / indleveres:
Helst ved indtastning med følgende link: http://llk.dk/pvu9it. Der er også en henvisning på selskabets
hjemmeside: www.abg.dk.
Udfyldes skemaet i papirudgaven, bedes du/I aflevere det udfyldte skema på varmemesterkontoret enten
i postkassen eller på kontoret i åbningstiden. Skemaet kan også afleveres på boligselskabets
administrationskontor – Høje Gladsaxe Torv 2B 2., 2860 Søborg – enten i postkassen, på kontoret i
åbningstiden eller pr. post.
Skemaet bedes besvaret senest torsdag den 23. februar 2017.
Skulle du/I have spørgsmål til besvarelsen af skemaet, bedes du/I kontakte:
Ditte Kristensen Boll, [email protected], telefon nr.: 6172 1000 eller
Bjarne Zetterström, [email protected], telefon nr.: 3376 2030.
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har bedt BL-Danmarks Almene Boliger og Rambøll Management
Consulting om at hjælpe med undersøgelsen.
Afdeling: _________________________________
Generelt
1. Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig generelt?
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds. Hvorfor? ________________________________________________________
Meget utilfreds. Hvorfor? ___________________________________________________
2. Hvor tilfreds er du med boligens indvendige standard?
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds. Hvorfor? ________________________________________________________
Meget utilfreds. Hvorfor? ___________________________________________________
3. Hvor tilfreds er du med udearealerne (bl.a. de grønne områder)?
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds. Hvorfor? ________________________________________________________
Meget utilfreds. Hvorfor? ___________________________________________________
Afdeling: _________________________________
4. Hvor ofte benytter du afdelingens fællesfaciliteter (vaskeri, selskabslokaler,
legepladser mv.)?
Ofte (mindst en gang om ugen)
En gang imellem (mindst en gang om måneden)
Sjældent (mindst en gang om året)
Aldrig
5. Hvor tilfreds er du med afdelingens fællesfaciliteter (vaskeri, selskabslokaler,
legepladser mv.)?
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds. Hvorfor? ________________________________________________________
Meget utilfreds. Hvorfor? ___________________________________________________
6. Vil du være tilfreds med en sammenlægning af fællesfaciliteter (vaskerier,
selskabslokaler, legepladser) hvis din afdeling kunne opnå besparelser herved?
Ja
Nej
Ved ikke
7. Hvor tilfreds er du med trygheden ved at bo og færdes i området omkring din bolig?
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds. Hvorfor? ________________________________________________________
Meget utilfreds. Hvorfor? ___________________________________________________
Afdeling: _________________________________
8. Hvor tilfreds er du med fællesskabet i afdelingen?
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds. Hvorfor? ________________________________________________________
Meget utilfreds. Hvorfor? ___________________________________________________
9. Hvis din bolig skal forbedres, hvad vil så være vigtigt for dig? (sæt gerne flere krydser)
Forbedring af bygningernes generelle standard
Forbedring af lejlighederne generelt
Forbedring af badeværelser
Forbedring af køkkener
Flere klimavenlige løsninger der kan nedsætte forbruget af vand, varme, el mv.
Udvikling af udearealerne
Bedre fællesfaciliteter
Flere fællesaktiviteter
Tiltag som skaber mere tryghed i området (belysning, beskæring af buske mv.)
Andet. Hvad? ___________________________________________________________
Jeg er tilfreds med bygningen som den er
Ved ikke
Service
10. Hvor ofte er du i kontakt med din ejendomsfunktionær/varmemester?
Omkring en gang om ugen eller oftere
Omkring en gang om måneden
Et par gange om året
Omkring en gang om året
Mere sjældent end en gang om året
Har aldrig været i kontakt med ejendomsfunktionær/varmemester
Afdeling: _________________________________
11. Hvor ofte kontakter du din ejendomsfunktionær/varmemester med opgaver som haster
(skal løses indenfor maks. 1 time)?
Omkring en gang om ugen eller oftere
Omkring en gang om måneden
Et par gange om året
Omkring en gang om året
Mere sjældent end en gang om året
Har aldrig været i kontakt med ejendomsfunktionær/varmemester
12. Hvor vigtigt er fysisk tilstedeværelse af den samme ejendomsfunktionær/varmemester
i afdelingen for dig?
Meget vigtigt
Vigtigt
Mindre vigtigt
Ikke vigtigt
Ved ikke
Hvor tilfreds er du med servicen fra ejendomsfunktionær/varmemester i din ejendom?
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds. Hvorfor? ________________________________________________________
Meget utilfreds. Hvorfor? ___________________________________________________
Afdeling: _________________________________
13. Hvor tilfreds er du med servicen fra boligselskabets administrationskontor?
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds. Hvorfor? ________________________________________________________
Meget utilfreds. Hvorfor? ___________________________________________________
Jeg har aldrig henvendt mig til boligselskabets administrationskontor
14. Hvis boligorganisationens service skal forbedres, hvad vil så være vigtigt for dig i
forhold til ejendomsfunktionær/varmemester? (sæt gerne flere krydser)
Bedre muligheder for personlig betjening
Bedre muligheder for telefonisk betjening
Bedre opfølgning på aftaler/opgaver
Flere digitale selvbetjeningsløsninger
Mere digital kommunikation på hjemmeside, e-mail mv.
Andet. Hvad? ____________________________________________________________
Ved ikke
15. Hvis boligorganisationens service skal forbedres, hvad vil så være vigtigt for dig i
forhold til administrationen? (sæt gerne flere krydser)
Bedre muligheder for personlig betjening
Bedre muligheder for telefonisk betjening
Bedre opfølgning på aftaler/opgaver
Flere digitale selvbetjeningsløsninger
Mere digital kommunikation på hjemmeside, e-mail mv.
Andet. Hvad? ____________________________________________________________
Ved ikke
Afdeling: _________________________________
16. Har du gode forslag til hvordan din boligafdeling kunne spare på unødvendige løsninger
eller andet? (uddyb gerne)
Ja. Hvilke? ______________________________________________________________
Nej
Medindflydelse og beboerdemokrati
17. Jeg deltager i beboermøder:
Hver gang/næsten hver gang
Når der er emner der interesserer mig
Meget sjældent. Hvorfor? ___________________________________________________
Aldrig. Hvorfor? __________________________________________________________
18. Hvordan er din indflydelse på afdelingens forhold?
Stor
Tilpas
Minimal. Hvorfor? _________________________________________________________
Ingen indflydelse. Hvorfor? _________________________________________________
19. Min viden om beboerdemokratiet er:
Stor
Middel
Har ingen viden om det
20. Hvor ofte deltager du i beboeraktiviteter?
Hver gang/næsten hver gang
Når der er emner der interesserer mig
Meget sjældent. Hvorfor? ___________________________________________________
Aldrig. Hvorfor? __________________________________________________________
Afdeling: _________________________________
Statistik
21. Din alder:
18-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65 år+
22. Husstandens sammensætning:
En voksen uden børn
En voksen med børn
Par uden børn
Par med børn
Øvrige
23. Hvor lang tid har du boet i din nuværende bolig?
Under 1 år
1-5 år
6-10 år
11-15 år
16-20 år
Over 20 år
Afdeling: _________________________________
24. Hvor lang tid har du boet i AB Gladsaxe boligorganisation?
Under 1 år
1-5 år
6-10 år
11-15 år
16-20 år
Over 20 år
25. Har du øvrige bemærkninger til spørgsmålene, så noter dem venligst her:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Afdeling: _________________________________