Direktionens strategiplan - Vores Varde

Strategiplan
2017-2018
1
Strategiplanen
Direktionens strategiplan
angiver den overordnede
retning for Direktionens
arbejde i 2017 og 2018.
Direktionen har arbejdet med emnet siden
sommeren 2016 og har involveret chefer
og udvalgte medarbejdere i processen.
Følgende fire emner indgår i strategiplanen:
Kommunen gentænkes
Idelandet
Vores kommune - vores natur
Samskabelse 2.0
Ovennævnte fire emner vil have en særlig vægt
i Direktionens arbejde i de kommende to år.
2
En moderne
organisation kræver en
tidssvarende strategi
3
Direktionens strategi
Kommune
gentænkes
Idélandet
Samskabelse
2.0
Vores Natur
Baggrund
Det er Direktionens ønske, at strategiplanen kan
danne ramme om det strategiske arbejde i Varde
Kommune og skabe sammenhæng mellem
politiske mål, visioner og organisationens liv.
Sidst i 2016 vedtog Byrådet det nye værdigrundlag
for Varde Kommune. Heraf fremgår det, at ansatte
i Varde Kommune i mødet med hinanden og med
borgerne skal være ordentlige, værdiskabende og
stærke. Direktionen vurderer, at flere af temaerne
i strategiplanen kan hjælpe på vej til at lykkes med
dette værdigrundlag.
4
Direktionen vil derfor med sin strategiplan for 2017
og 2018 lægge en kurs for Direktionens arbejde, som
kan understøtte en fortsat udvikling af kerneydelserne
i kommunen, de politiske målsætninger, og at Varde
Kommune lykkes med sin vision, Vi i Naturen.
Direktionen igangsætter en række
konkrete initiativer over de næste
to år.
– Kun gennem konkrete
handlinger får strategiplanen
liv i organisationen.
Det er vigtigt for Direktionen, at hele organisationen
bidrager til at optimere en tværgående indsats. Der
er mange gode eksempler herpå allerede, men det
er Direktionens opfattelse, at dette vil få endnu større
betydning i de kommende år. Direktionen vurderer,
at vi kun får succes med strategiplanen, hvis vi lykkes
med den tværgående tænkning.
Direktionen vil arbejde med strategiplanen på sine
direktions- og strategimøder. Direktionen vil arbejde
med emnerne på møderne i Lederforum, i den administrative chefgruppe og på diverse lederseminarer.
Direktionen håber også, at man i MED-systemet kan
finde værdi i at arbejde med de fire temaer.
I de kommende to år bliver opgaven at udmønte
strategiplanen i konkrete handlinger. Der er givet
nogle bud herpå i strategiplanen, og der vil i de
kommende to år komme flere handlinger.
5
Er der opgaver, som
kan løses på enklere
måder, end vi gør det
i dag?
Idéudvikling skal være et
bærende element i
gentækningen af kommunen
6
Kommunen
gentænkes
En stor del af kommunens opgaver løses på baggrund af tidligere behov. Direktionen vil gerne sætte
fokus på, hvordan man ville indrette en kommune i
2017.
•
•
•
Hvad er nødvendigt, for at en kommune kan
fungere?
Hvordan sikrer vi os, at vi bruger ressourcerne
mest effektivt?
Er der opgaver, som kan løses på enklere måder,
end vi gør det i dag?
Direktionen mener, at det også i de kommende år vil
være det kommunale personale, der har dette ansvar,
men Direktionen anser det også for afgørende, at vi
i de kommende år kan få foreninger og borgere til
at påtage sig flere opgaver, som kan være med til at
sikre velfærden.
Digitaliseringen vil i de kommende år ændre den
måde, som en kommunal organisation udfører sine
opgaver på. Direktionen vil derfor vurdere, om en
smartere brug af data kan tilføre viden om, hvordan
kommunale opgaver løses bedst.
7
Idélandet
Varde Kommune har gennem tiden været
arnested for mange af de ideer og tanker,
som kendetegner Danmark i dag.
Evnen til at udvikle og skabe nyt er afgørende for,
at området også i fremtiden kan præge Danmark.
Nye ideer skaber vækst i området og udvikler den
kommunale organisation.
Direktionen ser gerne, at hele Varde Kommunes
organisation bidrager til ideudviklingen.
Varde Kommune skal stille sine kompetencer til rådighed for virksomheder fra området, som vil udvikle
nye produkter, og Varde Kommune skal sørge for, at
der i alle dele af den kommunale organisation gives
mulighed for at udvikle effektive løsninger. Direktionen vil involvere områdets uddannelsesinstitutioner
i de muligheder og ideer, som skabes.
8
Evnen til at udvikle og skabe nyt
er afgørende for, at området
også i fremtiden kan
præge Danmark
Vores Kommune
Vores natur
Vi i naturen er Varde Kommunes vision, som allerede
udfolder sig mange steder i kommunen.
Men potentialet er endnu større!
Direktionen oplever, at der er fortællinger, der mangler at blive fortalt. Det er vigtigt, at vi bliver endnu
bedre til at sætte Varde Kommune på landkortet, så vi
giver borgere lyst til at flytte hertil og blive her.
Direktionen vil styrke fortællingen om Varde Kommune gennem stolte ambassadører. Kommunen skal
understøtte ambassadører, som vokser op i Varde og
rejser ud i verden med fortællingen om vores kommune og vores natur. Fortællingerne skal brede sig
som ringe i vandet.
Direktionen ønsker også at gentænke Varde
Kommune som produktionsområde. Hvordan kan vi
udnytte, at vi har restauranter og kulturinstitutioner
som ligger i den absolutte superliga? Kan vi understøtte lokalsamarbejde virksomheder imellem, så
råvarerne til vores restauranter i højere grad end i dag
bliver produceret lokalt? Direktionen vil sætte fokus
på, hvordan vi i højere grad end i dag udnytter Varde
Kommunes DNA og bruger de styrker, vi har.
Med den unikke natur og de mange oplevelser er
Varde et yndet mål for turisme. Direktionen ønsker,
at der fortsat arbejdes på nye tiltag, der tiltrækker
turisterne og giver dem unikke oplevelser.
9
Samskabelse 2.0
Varde Kommune har med succes trådt
adskillige skridt på vejen mod bedre
samarbejde mellem kommunen, dens
borgere, virksomheder og institutioner.
Flere end 1.500 borgere har deltaget i udarbejdelsen
af de lokale udviklingsplaner, ligesom samarbejdet
om velfærdsteknologi har stået højt på dagsordenen
hos lokale og nationale virksomheder.
Resultaterne og potentialet ved at samskabe er derfor så kendte og store, at Direktionen vælger at løfte
indsatsen op på næste niveau i form af ”Samskabelse
2.0”, som har til formål at fortsætte de mange gode
projekter, der er igangsat, og samtidig i højere grad
inddrage kommunens virksomheder, borgere og
institutioner. Ved hjælp af vores styrker skal udfordringer vendes til potentiale, som skal sikre gode og
forsvarlige kommunale services og godt samarbejde
mellem Varde Kommune, uddannelsesinstitutioner,
borgere, lokalsamfund og virksomheder.
10
Direktionen sigter bredt i brugen og udbredelsen af
samskabelse som arbejdsformen, der binder aktører
sammen i forhold til det gode hverdagsliv og arbejdsliv i Varde Kommune, således at både kommunen,
virksomhederne og borgerne i højere grad bliver en
del af både ressourcerne og løsningerne.
Der skal ske en vurdering af, om vores
IT-værktøjer har det fornødne fokus på
borgernes behov.
Det skal vurderes, hvordan man kan styrke koordineringen af indsatserne for de borgere, som
har flere forskellige relationer til den kommunale
organisation, for derved at skabe en mere
helhedsorienteret opgaveløsning for borgerne.
Direktionen vil vurdere, om civilsamfundet
kan inddrages i at udvikle nye måder at løse
kommunale opgaver på.
For at realisere
strategiplanen
vil Direktionen
igangsætte
disse initiativer
i 2017-2018
Direktionen vil inddrage studerende i udviklingen af temaerne.
Direktionen vil udvikle et fab-lab, hvor
fremtidens ideer kan visualiseres.
Direktionen vil udvikle nye ideer til, hvordan man
kan involvere borgerne i kommunens demokrati.
Direktionen vil lave modige præsentationer af
Vi i Naturen
Direktionen vil fremme udviklingen af en rekreativ kommune.
Direktionen vil udvikle nye måder at fremme
kendskabet til smagsoplevelser.
11
Bytoften 2, 6800 Varde
Telefon 79 94 68 00
[email protected]
12
www.vardekommune.dk