Fjernbusterminal i København

Fjernbusterminal i
København
- placering, kapacitet, organisation
Februar 2017
3
Fjernbusterminal i København
Indhold
Indhold
Indledning
5
Sammenfatning
7
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
Holdepladser i dag i København
Vurdering af kapacitetsbehov
Krav til indretning af en fjernbusterminal
9
9
13
16
Fysiske placeringsmuligheder for en fjernbusterminal i København
Passagernes foretrukne placering af en terminal
Passagernes rejsemønstre
Samlet vurdering af placeringsmuligheder
19
19
21
22
Anlæg og drift af fjernbusterminal
Anlægsudgifter til etablering af en fjernbusterminal
Arealet ved Dybbølsbro
Terminalløsning ved Dybbølsbro
Arealet ved Ny Ellebjerg
Terminalløsning ved Ny Ellebjerg
Omkostninger og indtjeningspotentiale for en fjernbusterminal
25
25
25
27
29
31
33
Mulig organisation af en fjernbusterminal
Organisering af holdesteder i dag i København
Eksempler på organisering af fjernbusterminaler andre steder i Danmark
Organisering af fjernbusterminaler andre steder i Europa
Overvejelser om en juridisk konstruktion til etablering og drift af en
fjernbusterminal
Overvejelser om en OPP løsning
37
37
37
38
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
København H – ”Postgrunden” mv.
København H - Ingerslevsgade/DGI-Byen
Valby
Ørestad
Københavns Lufthavn
Glostrup
45
45
47
49
51
52
53
40
42
5
Fjernbusterminal i
Indledning
København
Indledning
Analysen af en fjernbusterminal i København blev besluttet gennemført med aftale
mellem den daværende regering (S, R), DF, SF og EL om cykler, busfremkommelighed
og kollektiv trafik i yderområder af 7. maj 2015:
”Fjernbusserne bidrager til at sikre et kollektivt trafiktilbud for lange rejser i Danmark
– ikke mindst til områder der ikke er dækket af jernbane – samt for internationale
rejser. En stor del af fjernbustrafikken kører til og fra København, og der vurderes at
være et forbedringspotentiale for både operatører og passagerer ved etablering af en
fjernbusterminal.
I dag holder fjernbusserne forskellige steder i København, bl.a. foran Københavns
Hovedbanegård, ved DGI Byen og ved Valby St. Fjernbusoperatørerne har i flere år
fremsat ønske om opførelse af en fjernbusterminal i København, så busserne kan
holde ét samlet sted, og passagererne kan have bedre ventefaciliteter mv.”
Analysen udgør således et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med en
fjernbusterminal i København. Herunder belyses placeringsmuligheder, kapacitet og
økonomi, mv.
Arbejdet har været organiseret med en styregruppe, bestående af repræsentanter for
Ministeriets departement og for Center for Kollektiv Trafik i Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen. Foruden styregruppen har der været nedsat en følgegruppe, bestående
af følgende repræsentanter for de forskellige interessenter:
-
Danske Busvognmænd
Danske Handicaporganisationer
Eurolines
Københavns Kommune
Movia
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Analysearbejdet blev igangsat i efteråret 2015 med forventet gennemførsel indenfor et
års tid. Foruden interne ressourcer i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er eksterne
ressourcer inddraget til løsning af specifikke opgaver. Følgende eksterne
konsulentfirmaer har været anvendt:
-
Wilke, der har bistået med gennemførslen af en række interviewundersøgelser
om brug og placering af fjernbusser og en dertil knyttet fjernbusterminal.
Sweco, har udarbejdet skitser og anlægsoverslag ved forskellige
lokaliseringsmuligheder for en fjernbusterminal i København
A-2, har arbejdet med den mulige finansiering af driften af en
fjernbusterminal, herunder den organiseringen heraf.
Resultaterne fra de eksterne rådgivere inddrages undervejs i rapporten, hvor det giver
faglig bedst mening.
7
Fjernbusterminal i
Sammenfatning
København
Sammenfatning
Der findes ikke en terminal til fjernbusser i København i dag. Derfor anvender
fjernbusserne holdepladser rundt om i byen. Holdepladserne har stort set ingen
faciliteter til hverken fjernbuspassagerer eller chauffører. Desuden er der udfordringer
med trafiksikkerheden.
En central og stationsnær placering af en fjernbusterminal foretrækkes af de to
hovedinteressenter: passagererne og busoperatørerne. På baggrund af de seneste års
vækst i antallet af fjernbusruter og –passagerer til og fra København vurderes det, at
en terminal skal kunne rumme 12-15 busholdepladser.
Flere centrale placeringsmuligheder for en fjernbusterminal er blevet identificeret.
Særligt to placeringer vurderes at være attraktive: Sydøst for Ny Ellebjerg Station og
syd for Dybbølsbro Station. Begge steder er centralt placeret i det fremtidige kollektive
trafiknet i Storkøbenhavn (se Figur 1), hvor der særligt ved Ny Ellebjerg investeres
ganske betydeligt i etablering af et fremtidigt knudepunkt. Dermed er der god
tilgængelighed med kollektiv trafik, som langt de fleste fjernbuspassagerer vil anvende
til at komme til og fra busterminalen.
Figur 1.
Fremtidigt bane- og metronet centralt i København
Ny Ellebjerg og Dybbølsbro vurderes at være særligt attraktive placeringsmuligheder for en fjernbusterminal i
København. Navnene på metrostationerne på de nye linjer er ikke endelige.
For de to lokaliteter er der udarbejdet beslutningsgrundlag, som omfatter
skitsetegninger samt anlægsoverslag. Med den forventede fremtidige brug af en
fjernbusterminal, og på grundlag af en forventet brugerbetaling fra busselskabernes
side, vurderes det, at en fjernbusterminal i København på sigt vil kunne hvile
økonomisk i sig selv.
En løsning ved Dybbølsbro Station kan etableres relativt hurtigt og nemt. En
terminal vil her kunne placeres på et fritliggende areal ved Carsten Niebuhrs Gade syd
for Dybbølsbro Station. Arealet er karakteriseret ved en central placering i nærheden
af Københavns centrum, hvor mange passagerer skal til og fra, og tæt ved S-tog,
København H og kommende metrostationer. Der er gode adgangsforhold i øvrigt fra
det overordnede vejnet, og på sigt, er der mulighed for at udvide terminalen på
8
Fjernbusterminal i
København
arealer henholdsvis øst og vest for det foreslåede område. Dette kan ske dels på selve
arealet og dels som en del af den kommende bygning på den såkaldte ”Postgrund” ved
den nuværende postterminal. En opdeling af terminalen i henholdsvis en national og
international del kan på sigt overvejes.
Ny Ellebjerg Station karakteriseres især ved på sigt at blive et vigtigt knudepunkt
for tog- og metrotrafikken i Storkøbenhavn. En terminal på dette område vil formentlig
først give mening omkring 2023 – 2025, når den nye metrolinje står klar, og det
virkelige potentiale som trafikknudepunkt kan realiseres. En placering ved Ny Ellebjerg
vil næppe blive opfattet som ”centralt i byen”. Københavns Kommune er ikke
interesseret i en fjernbusterminal ved Ny Ellebjerg.
Figur 2.
Karakteristika ved de to placeringsmuligheder
Anlægsoverslag, terminal
Anlægsoverslag, adgangsveje
Forventet åbnings år
Beliggenhed i byen
Tilgængelighed med kollektiv trafik
Tilgængelighed for fjernbusser
Antal standpladser
Udvidelsesmuligheder
Arealet ejes af
Dybbølsbro Station
Ny Ellebjerg Station
54 mio. kr.
46 mio. kr.
8 mio. kr.
35 mio. kr.
2019
2025
Meget god
Middel
God
God
God
God
15
13
Middel
Over middel
Banedanmark
Københavns Kommune
Anlægsoverslaget for terminalerne i de to løsninger er hhv. 54 og 46 mio. kr. (Figur
2). Den skitserede terminal er lidt dyrere ved Dybbølsbro end ved Ny Ellebjerg, hvilket
hovedsageligt skyldes, at den kræver en større overdækning af arealet bl.a. fordi der
er flere standpladser til busser. Til gengæld er udgifterne til anlægsveje væsentligt
dyrere ved Ny Ellebjerg, da der her skal laves en underjordisk gangtunnel til anslået
35 mio. kr.
Anlægsoverslaget for adgangsveje er meget forskelligt for de to løsninger. På
Dybbølsbro skal der etableres elevatorer og trapper fra terminalen til Dybbølsbro,
mens der ved Ny Ellebjerg skal etableres en gangtunnel fra terminalen til Ny Ellebjerg
station. Derudover kan der ved Ny Ellebjerg være udgifter forbundet med flytning af
kommunens materielplads, hvis omfang p.t. er ukendte, og ikke er indregnet i
ovenstående.
Hvad angår anlæg og drift af en fjernbusterminal anvendes der, både i Danmark og i
vores nabolande, i dag mange forskellige finansierings- og organisationsformer. Med
henblik på at få etableret en fjernbusterminal, kan forskellige selskabsformer
overvejes, med det formål at få rejst den nødvendige indskudskapital. På den
baggrund kan yderligere anlægskapital skaffes til anlæg og opstart af terminalen.
Parterne i et selskab kunne være Københavns Kommune, Staten ved Transport- og
Bygningsministeriet og private fjernbusoperatører. Selve driften af en fjernbusterminal
må forventes udbudt til et privat foretagende.
En form for OPP-lignende organisering kan også overvejes. Normalt er vurderingen
dog, at OPP-projekter bør have en vis størrelse, før disse iværksættes. På den anden
side er der her tale om en investering, som formentlig kan tjene sig selv hjem på sigt.
Dette kunne indikere, at fjernbusterminalen kunne være attraktiv som investering for
private aktører.
9
Fjernbusterminal i
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
København
Vurdering af behov for en
fjernbusterminal i København
Der findes ikke en fjernbusterminal i København i dag. Fjernbusserne opererer fra
flere forskellige holdepladser, som beskrives nærmere nedenfor.
Fjernbusser er privat rutekørsel med bus, som er omfattet af særlige regler og
hvortil der skal indhentes tilladelse. Der er både nationale og internationale
fjernbusruter til og fra København.
Der er desuden en omfattende trafik til og fra København med turistbusser – som
er lejlighedsvis bustrafik. Området omfatter bl.a. busrejsearrangører (af fx
skirejser) og trafik hvor en forening, klub, virksomhed e.l. hyrer en bus til
forskellige turformål. Trafikken omfatter også udenlandsk turisttrafik med bus til
København. Denne del af markedet indgår ikke i den efterfølgende analyse. Dette
skyldes primært, at turistbusmarkedet er sæsonbetonet, hvorfor indretning af en
terminal til dette formål skulle indrettes med en vis overkapacitet. Trods denne
afgrænsning vil der principielt ikke være noget til hinder for at en turistbus kan
anløbe en fremtidig fjernbusterminal – en sådan bus vil blot ikke have
førsteprioritet, ved anvisning af kapacitet på terminalen.
Placeringen af holdepladser og stoppesteder for fjernbusser er i princippet reguleret
af Vejloven. Denne lov giver de pågældende kommuner hjemmel til at anvise
egnede lokaliteter til dette formål. Hvis der etableres en fjernbusterminal i
København, vil det være Københavns Kommune som skal håndhæve, at
fjernbusserne udelukkende benytter anviste pladser (fx på en terminal).
Holdepladser i dag i København
Størstedelen af trafikken med fjernbusser til og fra København afvikles i dag fra tre
holdepladser:
-
Ingerslevsgade (overfor DGI Byen)
-
Bernstorffsgade (på stykket mellem Vesterbrogade og Hovedbanegården)
-
Valby station (på Lyshøjgårdsvej)
Desuden er der flere selskaber som også stopper ved Kastrup Lufthavn, ligesom
enkelte selskaber i begrænset omfang bruger andre holdepladser end de nævnte. I
disse tilfælde er der dog kun tale om enkeltstående stoppesteder.
Ingerslevsgade
Holdepladsen ligger som en lang busbane/parkeringsplads på Ingerslevsgade langs
med baneterrænet lige syd for Københavns Hovedbanegård.
10
Fjernbusterminal i
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
København
Figur 3.
Holdepladsen ved Ingerslevsgade/DGI-byen
Der er plads til ca. 15 busser på en gang, og der er opsat 3 små læskure til
passagererne.
Holdepladsen er indrettet således, at passagerer stiger ind og ud af busserne fra
cykelstien. Adgang til busbagagerum er enten fra cykelstien eller fra vejsiden på
Ingerslevsgade, hvor der er en del trafik med både biler, busser og tunge køretøjer.
Der er således, i dag visse trafikale og trafiksikkerhedsmæssige udfordringer med
holdepladsen. Dels er der en konflikt mellem passagerer og cyklister, når
passagerer skal ind og ud af bussen. Desuden skaber det forvirring for passagerer,
som ikke kender stedet, at disse ikke stiger ud på et fortov, en helle eller lignende,
men direkte ud på en cykelsti. Der har også været episoder, hvor passagerer har
været tæt på at blive kørt ned, idet disse er gået ud på kørebanen for at hente
bagage uden at orientere sig først. Ligesom der har været episoder, hvor holdene
busser har fået kørt baggageklapperne af, af forbi-kørende trafik.
Endelig, som det ses ovenfor på billedet, vælger flere og flere cyklister ved
spidsbelastningstidspunkter, hvor cykelstien reelt er blokeret af passagerer at køre
på kørebanen. Hvilket resulterer i en række farlige situationer, når busser og
lastbiler også skal passere på kørebanen.
Området er desuden kun belyst med gadelamper fra midten af vejen, og
venteområdet er derfor meget dårligt belyst og utrygt at færdes på, når det er
mørkt.
Holdepladsen anvendes af de fleste fjernbusruteoperatører (Rødbillet, John’s
busser, Neptun Bus, Eurolines, Flixbus, Swebus, Nettbuss m.fl.) samt af
turistbusser.
Omfanget af turistbusser, der benytter holdepladsen, vurderes at være relativt højt.
Samtidig holder turistbusserne ofte parkeret i længere tid på holdepladsen, hvorfor
de optager kapaciteten.
Der er ikke nogen formel drift eller koordinering og ingen samlet trafikinformation
på stedet. Der er således ingen tavler e.l. med information, så passagererne må
selv finde den rigtige bus. Derfor har flere selskaber (på store rejsedage)
udstationeret personale på stedet for at guide deres passagerer.
Da mange busselskaber anvender holdepladsen, og der ikke finder nogen
koordinering sted, har selskaberne ingen sikkerhed for, at der faktisk er plads til at
disse kan afvikle deres planlagte trafik. På spidsbelastningstidspunkter resulterer
11
Fjernbusterminal i
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
København
dette i, at busser holder helt eller delvist ud på kørebanen i den sydlige ende af
Ingerslevsgade, hvor den optrukket busholdebane begynder.
Placeringen af holdepladsen vurderes som optimal på grund af nærheden til
Københavns Hovedbanegård, samt forholdsvis god adgang til motorvejsnettet.
Holdepladsen vurderes dog som meget uhensigtsmæssig ud over placeringen, af de
ovennævnte årsager. Desuden vurderes kapaciteten at være opbrugt på travle
rejsedage, hvilket både skyldes mangel på fælles koordinering, og at holdepladsen
anvendes til langtidsparkering af turistbusser.
Bernstorffsgade
Holdepladsen ligger ved fortovskanten på Bernstorffsgade, på stykket mellem
Vesterbrogade og Hovedbanegården.
Figur 4.
Holdeplads ved Bernstorffsgade
Der er plads til 2-3 buser samtidigt, og der er opsat et standsningsskilt som
markering af holdepladsen.
Holdepladsen er indrettet således, at passagererne stiger ind og ud af bussen på
fortovet, som på dette sted er meget trafikkeret af andre fodgængere.
Der er store problemer med tyverier af passagerernes bagage, da der er direkte
adgang til bagagerummene fra fortovet, der som nævnt er stærkt trafikeret.
Det er kun Gråhundbus, der har tilladelse til at anvende holdepladsen.
Ligesom holdepladsen på Ingerslevsgade vurderes placeringen at være optimal,
mens holdepladsen i øvrigt vurderes som uhensigtsmæssig.
Valby Station
Holdepladsen ligger på Lyshøjgårdsvej, på sydsiden af Valby Station.
Den er inddelt i to områder til hhv. afsætning af passagerer og opsamling/ afgang.
Området til afsætning er placeret ved kantstenen, hvor der er plads til 2 busser ad
gangen (Figur 5).
12
Fjernbusterminal i
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
København
Figur 5.
Område til afsætning af passagerer ved Valby station, ved fortovskant på
Lyshøjgårdsvej
Området til opsamling/afgang omfatter 8 busholdepladser, og er indrettet med
heller og læskure til passagererne (Figur 6).
Figur 6.
Holdeplader til opsamling/afgang ved Valby station, længere nede af
Lyshøjgårdsvej
Holdepladsen anvendes af Abildskou, bortset fra 2 holdepladser som anvendes af
Movia.
Holdepladsen vurderes som nogenlunde velfungerende sammenlignet med
holdepladserne ved Ingerslevsgade og Bernstorffsgade. Det er dog ikke optimalt, at
passagerer, der afsættes, skal hente deres bagage ude fra vejen, men da
Lyshøjgårdsvej ikke er så trafikeret, udgør det et mindre problem.
Kapaciteten er begrænset, og der er ikke tidssvarende passagerfaciliteter og
tilgængelighed. Desuden vurderes placeringen at være mindre optimal end de to
andre holdepladser som ligger mere centralt og har bedre adgang til kollektiv trafik.
Samlet vurdering af holdepladsforholdene
Samlet set vurderes holdepladsforholdende for fjernbusser i København, at være
utidssvarende og uhensigtsmæssige. Da der ikke findes en egentlig
fjernbusterminal, er der stort set ingen faciliteter, hverken for passagerer eller
busoperatører.
Desuden vurderes kapaciteten at være presset på holdepladsen på Ingerslevsgade,
som er den mest benyttede.
13
Fjernbusterminal i
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
København
Det vurderes, at de dårlige terminalforhold ikke understøtter yderligere vækst på
fjernbusområdet, og at forholdene kan udgøre en egentlig barriere for, at
udenlandske busrejsearrangører vil etablere sig i København.
Vurdering af kapacitetsbehov
Kapacitetsbehovet for en ny fjernbusterminal i København, forstået som antallet af
busholdepladser, er en væsentlig del af grundlaget for en terminal.
Kapacitetsbehovet afhænger af det forventede antal fjernbusser i
spidsbelastningsperioder.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har lavet en analyse af kapacitetsbehovet, som
belyser den nuværende trafik med fjernbusruter, og mulige scenarier for vækst.
På den baggrund vurderes det, at en ny fjernbusterminal bør indrettes med 12-15
busholdepladser, som vil kunne betjene op til 250-300 busser pr. dag. I den
sammenhæng har det været centralt at sikre en rimelig afvejning mellem behovet
for kapacitet på den ene side, og anvendelsen af plads centralt i København på den
anden side.
Scenarier for passagerudviklingen for fjernbusruter
Antallet af fjernbuspassagerer på danske ruter indberettes til Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen. Passagertallet er samlet set i vækst, og rundede en million i 2015
til/fra København. Udviklingen i perioden 2006 til 2015 viser en vækst på 119 %,
med en støt voksende passagermængde fra år til år, bortset fra et fald i perioden
fra 2008 til 2010. Dette fald er efterfølgende blevet indhentet, og i de seneste år er
der sket en voldsom stigning i antallet af fjernbuspassagerer.
I både Tyskland og Sverige er fjernbusområdet blevet liberaliseret i 2013, og i
Danmark pågår også drøftelser om en eventuel liberalisering.
Erfaringerne fra Tyskland og Sverige er imidlertid ikke entydige. I Sverige har man
oplevet et fald i antal passagerer i de seneste tre år, mens der i Tyskland har været
en eksplosiv vækst1.
En forklaring på dette kan være, at fjernbusområdet i Sverige allerede var
veludviklet inden liberaliseringen, mens det modsatte gjaldt i Tyskland, som derved
har haft et langt større potentiale. Liberaliseringen er herudover gennemført på
forskellig vis i de to lande.
Ændringer i en række faktorer kan påvirke udviklingen i fjernbustrafikken. Dette
kan være i form af en liberalisering af markedet, forbedring af terminalforholdene i
København, ændringer i tilskuddet til socialt rabatterede billetter for visse
kundegrupper, med videre. Faktorer, som kan forventes henholdsvis at øge eller
mindske antallet af fjernbusrejser. Som følge af usikkerhederne ved disse forhold er
de ikke medtaget i de efterfølgende vurderinger.
Uanset om der i Danmark gennemføres en liberalisering af fjernbusområdet eller ej,
er det meget usikkert, hvordan fjernbustrafikken vil udvikle sig i de kommende år.
Dog må det forventes, at området fortsat vil være i vækst.
1
Data for Sverige kan findes ved Statistiska centralbyrån, for Tyskland fra BDO (Bundesverband Deutscher
Omnibusunternehmer).
14
Fjernbusterminal i
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
København
Der opstilles tre mulige scenarier for udviklingen i antallet af passagerer:
•
Basis - Fortsat vækst – mekanisk fremskrivning af den gennemsnitlige
vækst i perioden 2006-2015
•
Høj – Basisscenariet + 25 % i forhold til basisscenariet
•
Lav – Basisscenariet – 25 % i forhold til basisscenariet
De tre scenarier og den hidtidige udvikling er illustreret grafisk i Figur 7 nedenfor.
Figur 7.
Scenarier for udvikling i nationale fjernbuspassagerer til/fra København
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2005
2010
2015
Basis
2020
Høj
2025
2030
Lav
Perioden 2006-2015 er baseret på vognmændenes indberetninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der har
ikke været standardiserede krav til indberetningerne gennem hele perioden, hvilket betyder at nogle tal er
estimeret.
Trafik med fjernbusruter til og fra København
Fjernbustrafikken til og fra København er opgjort på baggrund af køreplaner fra
fjernbusoperatørerne.
Trafikmængden er meget varierende, dels hen over ugen, og dels over høj- og lav
sæson.
Den nationale trafik fra København kan groft opdeles på trafik mod vest til
Jylland/Fyn, og trafik mod øst til Bornholm. Den internationale fjernbustrafik kan
opdeles i ruter over Øresund til Sverige/Norge, ruter til/via Tyskland, samt trafik
mellem København og Malmø/Malmø Lufthavn.
I tabellen nedenfor er angivet et overslag over antallet af daglige fjernbusafgange
fra København (summen af afgange fra alle holdepladser), i hhv. lav- og
højsæsonen (Figur 8).
15
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
Fjernbusterminal i
København
Figur 8.
Estimeret antal daglige fjernbusafgange fra København i hhv. lav- og højsæson
Sæson
Mandag
Fredag
Søndag
Jylland
Lav
Høj
25
63
41
103
43
108
Bornholm
Lav
Høj
3
8
4
10
4
10
Tyskland
Lav
Høj
11
28
14
35
13
33
Sverige
Lav
Høj
8
12
9
14
10
15
Malmø
Lav
Høj
16
16
17
17
6
6
I alt
Lav
Høj
63
126
85
178
76
171
Overslaget er lavet på baggrund af køreplaner publiceret på diverse Websider fra selskaber, som kører til/fra
København. Opgørelsen er lavet i januar 2016 (lavsæson) og antal afgange for højsæson er estimeret.
Overslaget er behæftet med en del usikkerhed, særligt i forhold til højsæsonen.
På baggrund af det estimerede antal afgående busser i højsæsonen, og de
opstillede scenarier for udvikling i trafikken, kan der estimeres et forventet
kapacitetsbehov for en fjernbusterminal i København.
Den internationale fjernbustrafik til/fra København, antages at følge udviklingen i
den nationale trafik.
I nedenstående tabel er antallet af afgående busser på forskellige ugedage anslået i
årene 2020, 2025 og 2030 for de tre scenarier (Figur 9).
Figur 9.
Anslået antal afgående busser på forskellige ugedage
Mandag
Fredag
Søndag
B20
163
232
223
2020
H20
173
245
235
L20
154
218
210
B25
201
285
274
2025
H25
220
312
300
L25
182
258
248
B30
239
339
326
2030
H30
267
379
364
L30
211
299
287
B=basis, H=højvækstscenarie, L=lavvækstscenarie
Forventet kapacitetsbehov på en fjernbusterminal
Da der formentlig er begrænset plads på de mest lovende lokationer, vil der være
behov for at sikre en meget effektiv afvikling af driften, hvor den tilgængelige
kapacitet på fjernbusterminalen udnyttes så optimalt som muligt. Dette indebærer,
at tid til afsætning og påstigning holdes på et realistisk men lavt niveau.
Kapacitetsberegningen nedenfor er lavet ud fra følgende antagelser:
•
Afsætning tager 12,5 minutter, og påstigning tager 25 minutter.
•
Busserne holder ikke parkeret ved en holdeplads, når der ikke afsættes
•
Et driftsdøgn er 18 timer – fx fra kl. 6-24.
•
Antallet af afgange og ankomster skal balancere.
eller påsættes passagerer.
På denne baggrund kan der beregnes en teoretisk kapacitet for indretning med
forskellige antal holdepladser, som er gengivet nedenfor (Figur 10).
Figur 10.
Teoretisk kapacitet på terminaler
Antal holdepladser
Busser pr. time
Busser pr. døgn
6
10
180
9
15
270
12
20
360
15
25
450
18
30
540
21
35
630
24
40
720
I praksis kan den teoretiske kapacitet ikke udnyttes fuldt ud, da det forudsætter at
der kører lige mange busser i alle døgnets timer – hvilket ikke er tilfældet. Timerne
om morgenen og eftermiddagen er langt mere attraktive end de øvrige, og derfor
klumper busserne sammen på disse tidspunkter.
På baggrund af ovenstående vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at en ny
fjernbusterminal i København bør indrettes med 12-15 holdepladser. Det vil
16
Fjernbusterminal i
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
København
formentlig være nok til at afvikle trafikken i 2030 i det lave scenarie, som stadig
indeholder en meget betydelig vækst (se Figur 7).
Såfremt væksten bliver højere end det lave scenarie, vil det sandsynligvis være
relevant at lade dele af trafikken ankomme og afgå fra andre lokationer i
hovedstadsområdet, end fra en centralt placeret terminal. Således kan det på langt
sigt være bedre at bygge en eller flere yderligere terminaler.
Da vurderingerne af kapacitetsbehovet for en ny fjernbusterminal i København er
behæftet med stor usikkerhed, kan de perspektiveres ved at sammenligne med
fjernbusterminaler i udlandet (Figur 11).
Figur 11.
Sammenligning af terminaler i Tyskland og Sverige
Berlin ZOB
Hamburg ZOB
Hannover ZOB
Göteborg
Stockholm
København
Holdepladser
35
16
11
24
19
12-15
1.000 indbyggere
3.600
1.750
500
550
1.400
1.300
Brugere
Fjern- og turistbusser
Fjern- og turistbusser
Fjern- og turistbusser
Lokal-, regional-, fjern- og turistbusser
Fjern-, turist- og lufthavnsbusser
Fjernbusser
Som det fremgår, er der forskel på hvilke brugere der betjenes af terminalerne. Det
synes umiddelbart relevant at sammenligne med en by som Hamburg.
Det vurderes, at kapaciteten på terminalerne i hhv. Berlin og Hamburg er presset,
efter en markant vækst i den tyske fjernbustrafik i de seneste år.
Krav til indretning af en fjernbusterminal
En ny terminal skal etableres, så den opfylder krav til tilgængelighed og giver
mulighed for assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, i
overensstemmelse med EU forordning 181/2011 om buspassagerers rettigheder.
Terminalen skal indrettes så den er tilgængelig for alle, herunder personer med
funktionsnedsættelser. Dette indebærer, at der allerede i den indledende
projektering indarbejdes krav til tilgængelighed for personer med handicap,
herunder bl.a. niveauforskelle, ruter, belysning, information, akustik, taktile
markeringer og adgang til assistance.
Der er udarbejdet en vejledning ”Færdselsarealer for alle”, som bør følges i en
senere projektering, og bygningsreglementet stiller også krav til indretning, som
skal følges. Der kan desuden med fordel anvendes et brugerpanel, som kan
konsulteres omkring tilgængelighed for personer med handicap, hvilket Danske
Handicaporganisationer har gode erfaringer med ved byggeriet af bl.a. metro og
letbane
En ny terminal kan desuden indrettes med forskellige niveauer af kundevendte
faciliteter, såsom:
•
•
•
•
•
Trafikinformation – gerne i realtid, så man let kan orientere sig om hvor
man finder sin bus, samt om eventuelle forsinkelser for ankomst og afgang.
Toiletfaciliteter.
Ventefaciliteter inden og udendørs.
Kiosk/betjent billetsalg, med personale, som kan besvare spørgsmål og
holde opsyn med terminalen – hvilket øger trygheden.
Cykelparkering, mv.
Disse faciliteter er inkluderet i de skitserede løsninger.
17
Vurdering af behov for en fjernbusterminal i København
Fjernbusterminal i
København
Som en del af analysen, har analysefirmaet Wilke gennemført en undersøgelse
gennem et internetpanel. Her er fjernbuspassagerer fra Hovedstadsregionen blevet
spurgt, om deres forventninger til forskellige typer faciliteter på en fjernbusterminal
i København. Resultaterne fremgår af Figur 12.
Figur 12.
Passagerernes forventninger til faciliteter på en fjernbusterminal
Trafikinformation
Toiletter
87%
Anden kollektiv trafik
Udendørs ventefaciliteter
72%
Cykelparkering
57%
57%
Stille spørgsmål til personale
20%
23%
Vil altid forvente
8%
16%
18%
49%
36%
44%
17%
9%
12%
43%
20%
14%
20%
42%
33%
Gratis bilparkering
4%
31%
43%
Bagageopbevaring
9%
30%
50%
Betjent salgskontor
54%
11%
4%
15%
66%
Adgang til kiosk
Indkøbsmuligheder
12% 3%
82%
Indendørs ventefaciliteter
Spisested
10% 3%
85%
Nemt at finde vej
Mulighed for at ryge
7% 1%
91%
29%
75%
46%
45%
Et plus
Ingen betydning
Kilde: Wilke
Ud over ønsker til indretningen af en fjernbusterminal, har Wilke også spurgt de
interviewede, om de er villige til at betale for en forbedret service ved etablering af
en egentlig terminal. Generelt finder de interviewede, at en prisstigning på 5 kr. for
en billet vil være acceptabelt, såfremt der er ordnede forhold på terminalen.
Faciliteter til vognmænd
I forbindelse med drift af fjernbusser har busselskaberne et ønske om, at
chaufførerne har mulighed for at holde pauser jf. reglerne for køre-/hviletid. Da
København naturligt er endestation eller udgangspunkt for fjernbusrejser til mange
af de destinationer der køres til, vil der ofte være behov for at afholde disse pauser
i København.
Derfor er der et behov for at kunne parkere og afholde pause på, eller i nærheden
af, en ny fjernbusterminal. Mange terminaler både i Danmark og udlandet er da
også indrettet med tilhørende parkerings-, depot- og chaufførfaciliteter.
Indeværende analyse af en fjernbusterminal omfatter ikke disse faciliteter, da der
er meget begrænset plads til at etablere yderligere busparkeringspladser, og
faciliteter i øvrigt, ved de undersøgte lokaliteter.
19
Fjernbusterminal i
Fysiske placeringsmuligheder for en fjernbusterminal i København
København
Fysiske placeringsmuligheder for en
fjernbusterminal i København
Den geografiske placering af en fjernbusterminal i København er vigtig. Først og
fremmest af hensyn til passagerernes endelige rejsemål i Københavnsområdet. Det
skal være nemt at komme videre rundt i byen med kollektiv trafik.
Dertil kommer, at vejtilgængeligheden for busserne skal være i orden. Og så skal
der naturligvis også være tilstrækkelig plads til selve fjernbusterminalen. En grov
vurdering af arealbehovet til en fjernbusterminal med 12-15 holdepladser er, at det
skal være i størrelsesordenen 10.000 kvm., inkl. alle faciliteter, cykelparkering mv.
På baggrund af en overordnet vurdering af passagerernes rejsemønstre
sammenholdt med tilgængelighed til kollektiv trafik og det overordnede vejnet, kan
der peges på følgende placeringsmuligheder for en fjernbusterminal i
Københavnsområdet, som alle ligger ved kollektive knudepunkter (Figur 13):
•
•
•
•
•
•
•
•
København H - Postgrunden mv.
København H - Ingerslevsgade/DGI-Byen
Dybbølsbro
Ny Ellebjerg
Valby
Ørestad
Københavns Lufthavn
Glostrup
Figur 13.
Mulige placeringer af en fjernbusterminal i København
Passagernes foretrukne placering af en terminal
De nuværende fjernbuspassagerer angiver i Wilkes undersøgelser, at en placering
tæt på København H vil være mest attraktiv. Langt mere attraktiv end Valby, som
kommer ind på andenpladsen. Ny Ellebjerg vurderes noget mindre attraktiv end
Valby, men langt bedre end Ørestad og Glostrup (se Figur 14).
Svarene er naturligvis påvirket af, at København H og Valby er de mest anvendte
fjernbusstoppesteder i dag, og at passagererne har svært ved at forholde sig til
20
Fysiske placeringsmuligheder for en fjernbusterminal i København
Fjernbusterminal i
København
placeringer, som de ikke kender særlig godt. Ikke mindst for Ny Ellebjerg som
placering gælder det, at denne bliver væsentlig mere attraktiv i årene fremover,
efter etablering af bl.a. Metrocityringen.
Figur 14.
Vurdering af forskellige placeringer af en fjernbusterminal
København H
Valby
Ny Ellebjerg
Ørestad
Glostrup
7%
15%
74%
24%
24%
36%
4%
47%
29%
49%
60%
4%
29%
22%
25%
18%
17%
5%
4%
Uattraktivt
Hverken eller
Attraktivt
Ved ikke
5%
849 paneldeltageres svar på spørgsmålet ”Hvor attraktiv er følgende lokation af en
fjernbusterminal for dig?”. Deltagerne er både brugere og ikke-brugere af fjernbus.
Kilde: Wilke for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Kortet nedenfor viser eksisterende og planlagte (stiplede) tog- og letbanelinjer i
Storkøbenhavn (Figur 15). En fjernbusterminal skal gerne være koblet ordentligt til
banenettet i Storkøbenhavn, så fjernbuspassagererne har gode muligheder for at
komme videre med kollektiv trafik.
21
Fjernbusterminal i
Fysiske placeringsmuligheder for en fjernbusterminal i København
København
Figur 15.
Eksisterende og planlagte (stiplede) tog-og letbanelinjer i Storkøbenhavn. Det
skal bemærkes, at navnene på de nye metrolinjer ikke er endelige.
Passagernes rejsemønstre
Fjernbuspassagerernes rejsemål er i dag helt overvejende indenfor de indre dele af
Hovedstadsområdet. Se passagerfordelingen på kortet nedenfor (Figur 16).
Omkring 70 % af passagererne skal til områder i Københavns og Frederiksberg
Kommuner. Hovedparten skal til Østerbro/Nørrebro og Vesterbro/Sydvest/Valby,
hvor der bl.a. bor mange studerende. De øvrige passagerer fordeler sig nogenlunde
ligeligt mellem rejsemål nord, vest og syd for Københavns centrum.
Det giver med dette udgangspunkt bedst mening at arbejde hen mod en placering,
der ikke ligger alt for langt væk fra de centrale dele af byen, herunder ikke mindst
brokvartererne.
22
Fjernbusterminal i
Fysiske placeringsmuligheder for en fjernbusterminal i København
København
Figur 16.
Fjernbuspassagerernes rejsemål
Kortet viser hvor de nuværende fjernbuspassagerer skal til eller fra i Storkøbenhavn. Vist som
andel af fjernbusrejser til/fra København.
Kilde: Interviewundersøgelse af 857 fjernbuspassagerer foretaget af Wilke for Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen.
Samlet vurdering af placeringsmuligheder
Samlet set vurderes Dybbølsbro, København H (”Postgrunden”) og Ny Ellebjerg at
udgøre de bedste lokaliseringer for en fjernbusterminal. De forskellige
placeringsmuligheder er vurderet på kriterierne:
•
Arealforhold: Vurdering af arealets egnethed til fjernbusterminal samt
•
Placering ift. passagerernes rejsemål: Vurdering af lokalitetens placering i
•
Fremtidig kollektiv betjening: Vurdering af den fremtidige kollektive
•
Vejadgang for fjernbusser: Vurdering af nærheden til det overordnede
mulighed og tidshorisont for at anvende arealet til en fjernbusterminal.
forhold til, hvor i byen fjernbuspassagererne skal hen eller kommer fra.
trafikbetjening inklusive alle besluttede projekter.
vejnet, de lokale tilkørselsforhold samt køretiden.
Den samlede vurdering af lokaliteterne fremgår af skemaet nedenfor (Figur 17).
23
Fjernbusterminal i
Fysiske placeringsmuligheder for en fjernbusterminal i København
København
Figur 17.
Samlet vurdering af lokaliteter
København H, ”Postgrunden”
København H, Ingerslevsgade
Dybbølsbro
Ny Ellebjerg
Valby
Ørestad
Københavns Lufthavn
Glostrup
Arealforhold
Placering
Fremtidig
betjening
Vejadgang
Samlet
karakter
2
1
4
3
2
1
1
1
5
5
5
3
4
2
3
1
5
5
4
4
3
3
3
2
3
2
3
4
3
5
5
2
15
13
16
14
12
11
12
6
Vurdering af tilgængeligheden for fem mulige placeringer af en fjernbusterminal. Karakterskala 15, hvor 5 er bedst.
Selvom en placering på ”Postgrunden” opnår en høj samlet karakter, er en række
planlægningsmæssige forudsætninger for en fjernbusterminal her p.t. så usikre, at
det vurderes, at der for nærværende ikke er grundlag for at arbejde videre med
denne løsning. Disse forhold omtales nærmere ved præsentationen af de enkelte
lokaliteter i bilag 1.
For nærmere at illustrere løsningsmulighederne ved Dybbølsbro og Ny Ellebjerg, er
disse arealer beskrevet nærmere i det efterfølgende kapitel, ligesom der for disse
er udarbejdet beslutningsgrundlag, bestående af skitser og anlægsoverslag.
Fordele og ulemper ved de øvrige placeringsmuligheder er præsenteret i bilag 1.
25
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Anlæg og drift af fjernbusterminal
Anlægsudgifter til etablering af en fjernbusterminal
SWECO har tegnet skitser og anslået anlægsudgifterne ved de to foretrukne
placeringer af en fjernbusterminal i København, nemlig Dybbølsbro og Ny Ellebjerg.
Anlægsudgifterne er anslået ved brug af principperne for ny anlægsbudgettering i
staten på fase 1 niveau, hvilket betyder, at der til det indledende basisoverslag er
tillagt et korrektionstillæg på 50 %.
Anlægsudgifterne er ved begge anlæg opdelt på følgende tre kategorier:
1. Anlæg af selve terminalen, herunder etablering af pladsen, p-båse,
cykelparkering, terminalbygning og tilhørende overdækning.
2. Trafikstyringsanlæg og passagerinformation.
3. Adgangsforhold/tilkobling til eksisterende vejnet for køretøjer, værende
busser, taxaer og personbiler (kiss & ride), samt sikre og trygge
adgangsveje for fodgængere og cyklister.
Opdelingen på disse tre kategorier gør det muligt at arbejde med forskellige
finansieringsmuligheder for hver af disse kategorier.
Ved både Dybbølsbro og Ny Ellebjerg forventes der etableret en terminalbygning på
ca. 500 m2 med ventefaciliteter, toiletter, mulighed for kiosk med lagerfacilitet,
vindfang, gangarealer, mv.
Arealet ved Dybbølsbro
Figur 18.
Areal ved Dybbølsbro
Det ledige areal der kan anvendes til en fjernbusterminal er markeret med rødt.
Arealforhold
Under Dybbølsbro er der et areal på omkring 25.000 kvm, som vil kunne rumme en
fjernbusterminal (markeret med rødt på Figur 18). Terminalen kan placeres på den
halvdel af arealet som ligger nærmest Dybbølsbro og Dybbølsbro S-togsstation.
Resten af arealet kan evt. anvendes til bussernes langtidsparkering mv, men giver
også mulighed for evt. senere kapacitetsudvidelse.
26
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Ifølge lokalplanen er arealet ved Dybbølsbro i dag udlagt som teknisk areal, og
derved bør der ikke være problemer ift. anvendelse af arealet til fjernbusterminal.
Som en del af de strategiske analyser under Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet (daværende Transportministeriet), indstillede Trafik-, Bygge og
Boligstyrelsen (daværende Trafikstyrelsen) i december 2013 i rapporten
”Stationskapaciteten ved København H”, at arealet ved Dybbølsbro kunne blive
relevant at inddrage på lang sigt, hvis København H skulle udvides. Det kunne fx
være tilfældet hvis omfanget af banebetjening udvides yderligere i forhold til den
betjening, som er lagt til grund i de pt. besluttede jernbaneprojekter, som
København-Ringsted, Femern og Timemodellen.
Det vurderes dog, at en re-analyse af mulighederne for udbygning af København H,
vil pege på, at de nuværende DSB klargøringsarealer til IC 3, der optager to spor
og ligger langs med det foreslåede areal til fjernbusterminalen, kan anvendes til
andre jernbaneformål efter udfasning af IC 3-togene. Der kan således være andre
muligheder for udbygning af København H, end det foreslåede areal til
fjernbusterminalen.
Arealet ved Dybbølsbro ejes i dag af Banedanmark. I forbindelse med analysen af
muligheden for at kunne etablere en fjernbusterminal på området, har der været
afholdt en række møder med Banedanmarks arealanvendelseskontor. På denne
baggrund har Direktionen i Banedanmark bekræftet, at man er indstillet på at leje
arealet ud. Den årlige lejeudgift er foreslået af Banedanmark til at udgøre 150 kr.
pr. m2 p.a. med en årlig regulering på minimum 3 %.
Kapaciteten på en fjernbusterminal under Dybbølsbro kan på sigt udbygges med en
evt. (mindre) terminal på ”Postgrunden”. ”Postgrunden” ligger i umiddelbar
forlængelse af arealet under Dybbølsbro. Mulighederne for at etablere en
fjernbusterminal ved ”Postgrunden” beskrives nærmere i bilag 1.
Placering ift. passagerernes rejsemål
En fjernbusterminal ved Dybbølsbro vil opleves som centralt placeret i forhold til en
stor del af passagerernes rejsemål i forskellige dele af København. Dels fordi det
herfra er nemt at komme videre med kollektiv trafik, særligt med S-toget, dels
fordi det er attraktivt for mange passagerer at ankomme ”midt i byen.
Kollektiv trafikbetjening
Dybbølsbro Station har i dag adgang til alle S-togslinjer, bortset fra S-Ringbanen.
Der er dermed mulighed for at komme direkte videre til langt de fleste områder i
Storkøbenhavn. Der er desuden betjening med S-bus. I 2023 bliver der også
adgang til Metrostation ved Fisketorvet, inden for ca. 10 min. gangafstand, ligesom
at Metrostationen ved København H vil kunne nås indenfor 10 minutter med Stoget.
Den kollektive trafik på Dybbølsbro vil omfatte:
•
Alle S-togslinjer – på nær S-Ringbanen
•
Metro M3 og M4 (Cityringen og Nord-Sydhavnsmetroen) ved hhv.
København H og Fisketorvet inden for ca. 10 min. gang
•
A-bus
Vejadgang for fjernbusser
Vejadgangen til en fjernbusterminal under Dybbølsbro vurderes at være rimelig
god, idet der kan etableres god adgang til det overordnede vejnet i Vasbygade.
Umiddelbart er det tanken, at busserne skal køre ind ved Tivoli Hotel i den østlige
ende, og køre ud i den vestlige ende ved Trafiktårnet.
Køretid fra Køge er 30-45 minutter (Kilde: Google, ankomst fredag kl. 16).
27
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Terminalløsning ved Dybbølsbro
I den skitserede løsning etableres 15 busholdepladser på terminalen.
Figur 19.
Skitse for fjernbusterminal under Dybbølsbro.
Rød er fodgængerarealer inkl. busperroner. Gul er cykelsti. Grøn er holdende fjernbusser.
Overordnet disponering af arealet
Indkørslen til terminalen sker fra områdets østlige ende, hvor det østlige område
anvendes til perroner for busserne. Midt i terminalområdet (under Dybbølsbro)
placeres terminalbygning og cykelparkering, samt trapper og elevator til
Dybbølsbro. Den vestlige del af terminalen benyttes til standpladser i
længdeopstilling, som kan benyttes af ledbusser, hvorefter udkørslen til Carsten
Niebuhrs Gade er placeret. Terminalen dækker samlet set et areal på ca. 10.300
m2.
Forhold for busser
Busser kører ind i terminalens østlige ende fra Arni Magnussons Gade ved Tivoli
Hotel & Congress Center, hvor det signalregulerede kryds ved Carsten Niebuhrs
Gade udbygges med et ekstra ben forbeholdt indkørende busser. Busserne kører til
de enkelte standpladser og fortsætter ligefrem og gennem terminalen med udkørsel
til Carsten Niebuhrs Gade, som leder videre til Kalvebod Brygge, hvor busserne kan
køre i begge retninger. Som følge af de snævre pladsforhold må en bus, som efter
udkørsel ønsker at køre tilbage til terminalen, anvende ruten via Kalvebod Brygge.
Det er ikke muligt, ved udkørsel, at svinge til venstre ad Carsten Niebuhrs Gade
eller fra Carsten Niebuhrs Gade at svinge ind på terminalen ved Arni Magnussons
Gade.
Terminalen øst for terminalbygningen udformes med 12 standpladser til 15 m
busser i 20 graders lamelopstilling. Alle standpladser har uafhængig til- og
frakørsel. Dette opstillingsprincip er valgt, da fjernbusser, sammenlignet med
busser i almindelige terminaler, har længere opholdstid i terminalen, bl.a. på grund
af mere bagagehåndtering. Dette vanskeliggør opstilling af flere busser i
forlængelse af hinanden ved den samme standplads (telematikstyret
trafikafvikling). Der er ikke etableret pladser til busser i depot, da det forudsættes,
at terminalen kun benyttes af busser i drift. Busser, som ikke er i drift, henvises til
andre lokaliteter.
Med den foreslåede opstilling har alle busser en perron på hver side af bussen.
Herved er det muligt at åbne baggagelemme i begge sider af bussen uden risiko for
påkørsel af bagage, bagagelemme eller passagerer.
Udover de 12 standpladser til 15 m busser etableres der standpladser i
længdeopstilling for 18 m ledbusser vest for terminalbygningen. Disse standpladser
kan naturligvis også benyttes af andre typer busser. Såfremt standpladserne
udelukkende anvendes til 18 m busser er der plads til 3 busser, som vil kunne
ankomme og afgå uafhængigt af hinanden. Af hensyn til håndtering af
bagagelemme på bussernes venstre side etableres en overkørbar helle, som kan
beskytte buspassagerer mod forbikørende busser.
28
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Forhold for cyklister
Cyklister antages primært at ankomme fra Dybbølsbro, hvor der på broen allerede i
dag er cykelparkering. Derudover vil der blive etableret en elevator fra broen ned til
terminalområdet, hvor der yderligere placeres 2-etagers cykelparkering med i alt
120 pladser.
Det vil også være muligt at komme frem til cykelparkeringen via Carstens Niebuhrs
Gade.
En evt. senere udvidelse af cykelparkeringen vil skulle ske på bekostning af andre
elementer på den centrale del af terminalområdet.
Forhold for fodgængere
Det forventes, at størstedelen af fodgængerne ankommer til terminalen fra
Dybbølsbro via den etablerede trappe og elevator. Dette leder fodgængerne direkte
ned til terminalbygningen.
Fra terminalbygningen er alle busperroner forbundet med et langsgående
fodgængerfelt. Derudover er terminalbygningen forbundet med fortovet langs
standpladserne i længdeopstillingen samt med fortovet på Carsten Niebuhrs Gade.
For handicappede vil alle fodgængerforbindelser, herunder de enkelte busperroner
være forsynet med ledelinjer og opmærksomhedsfelter, ligesom kantstenslysninger
vil være udformet i henhold til kravene for tilgængelighed for bl.a.
kørestolsbrugere.
Forhold for individuel biltrafik
Terminalen vil ikke være tilgængelig for individuel biltrafik. Da mange
fjernbuspassagerer medbringer større mængder bagage i forhold til by- og
regionalbuspassagerer, må det forventes, at en del passagerer ankommer eller
afhentes i bil. Der er derfor foreslået etableret Kiss & Ride (6 pladser) samt Taxa
holdepladser (2 pladser) langs Carsten Niebuhrs Gade.
Overdækning
Med henblik på at forbedre komforten for gående passagerer, når de i regn- og
snevejr enten bevæger sig mellem terminalbygningen og de enkelte busperroner
eller opholder sig på perronerne, overdækkes den centrale gangforbindelse mellem
perronerne. Det er kun den forreste halvdel af perronerne, som overdækkes. Der er
tale om en simpel overdækningsløsning, der primært tjener praktiske formål.
Anlægsoverslag
Figur 20.
Anlægsoverslag for Dybbølsbro
Dybbølsbro
Selve terminalen
Trafikstyring
Adgangsvej mv.
I alt
50,1
3,8
8,1
62,0
mio.
mio.
mio.
mio.
kr.
kr.
kr.
kr.
Anlægsoverslaget for selve terminalen er ca. 8,5 mio. kr. dyrere end løsningen på
Ny Ellebjerg, som skitseres nedenfor. Årsagen til det højere overslag er
hovedsageligt, at der anlægges 2 yderligere standpladser og det overdækkede
areal derfor er større. Samtlige beløb i anlægsoverslaget er inklusiv et 50 %
korrektionstillæg, jf. principperne for ny anlægsbudgettering i staten.
Som en del af adgangsvejene m.v. er der i overslaget medtaget omkostninger til
etablering af elevator- og trappeforbindelse til Dybbølsbro.
29
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Arealet ved Ny Ellebjerg
Figur 21. Areal ved Ny Ellebjerg
Den røde markering angiver en mulig placering af en fjernbusterminal på den kommunale materielplads
”Strømmen”. Den blå prik markerer den forventede placering af underjordisk metrostation.
Arealforhold
En placering af en fjernbusterminal ved Ny Ellebjerg vil utvivlsomt styrke områdets
fremtidige funktion, som et centralt passagerknudepunkt for en lang række
forskellige kollektive transportformer.
Igennem analysen af en mulig placering af en fjernbusterminal ved Ny Ellebjerg,
har to forskellige placeringer af den kommende metrostation været i spil, afhængig
af hvorvidt stationen skulle etableres i overfladeniveau, eller som en underjordisk
station. I oktober 2016 indgik parterne i Metroselskabet (Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet, Københavns og Frederiksberg kommuner) en aftale om at anlægge
metrostationen som en underjordisk station. Metrostationens forventede placering
er vist med en blå prik på kortet ovenfor (Figur 21).
Uagtet den nøjagtige placering af metrostationen, vil der ikke også være plads til
en fjernbusterminal nord for Ny Ellebjerg station, i direkte sammenhæng med
stationsforpladsen. Samtidig ville en terminal på dette område betyde, at
fjernbusserne skulle benytte Carl Jacobsens vej som adgangsvej, hvilket ikke er en
hensigtsmæssig løsning i forhold til trafiksikkerhed og støj for naboerne.
Det vil imidlertid være oplagt at placere en fjernbusterminal på området sydøst for
Ny Ellebjerg. Der tænkes her på en placering på den nuværende kommunale
materielplads ”Strømmen”, markeret med rødt på kortet ovenfor (Figur 21). Her vil
der være gode adgangs- og arealforhold til formålet.
Københavns Kommune ejer arealet ved ”Strømmen”, og der er p.t. ikke planlagt
ændringer i anvendelsen. Mht. anvendelsen af dette areal til fjernbusterminal skal
det nævnes, at der mellem banen og den foreslåede placering for en
fjernbusterminal er udlagt et areal til diverse rørføringer. Derfor kan et stykke af
arealet ikke bebygges, da der tidsubegrænset skal være adgang til disse. Der vil
dog stadig være et tilgængeligt areal på ca. 10.000 kvm, hvilket er tilstrækkeligt til
etablering af en fjernbusterminal.
Arealet ved ”Strømmen” vurderes på sigt at udgøre en attraktiv byggegrund, og en
fjernbusterminal kan på sigt placeres som en del af et erhvervsbyggeri på grunden
og derved indgå som en positiv del af området.
30
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Københavns Kommune ønsker ikke umiddelbart, at der etableres en
fjernbusterminal på Ny Ellebjerg, og det er usikkert, hvorvidt kommunen vil være
interesseret i at sælge eller udleje arealet. Lejeudgiften kendes derfor ikke. Dertil
kommer ukendte udgifter til flytning af kommunens materielplads.
Fra en fjernbusterminal på ”Strømmen” vil Ny Ellebjerg station kunne nås ved
enten at gå udenom banerne eller ved etablering af en underjordisk gangtunnel.
Vejen uden om banerne vil følge stikvejen kaldet Strømmen, hvor en eksisterende
gang- og cykletunnel kan anvendes, og derefter kan man gå langs med banen af en
mindre sti, som ender ved stationsforpladsen. Dette anslås at ville tage 10-15
minutter. Som alternativ hertil kan der etableres en direkte gangtunnel mellem
terminalen og stationen, der kan forbindes med trappe og elevator til de forskellige
baner, regionalbaner, S-tog og den kommende metro. Sidstnævnte vurderes at
udgøre en langt mere attraktiv, om end dyrere, løsning. Gåafstanden vil herved
kunne bringes ned til under 5 minutter.
Gåturen under den eksisterende gang- og cykeltunnel og langs med banen, vil
formentlig blive opfattet af de kommende brugere som værende utryg og unødig
besværlig. Omvendt må det forventes, at byudviklingen på sigt, på en af de mest
stationsnære placeringer i København, på det nuværende areal på Strømmen, kun
for alvor vil blive opfattet som attraktiv, såfremt der etableres en direkte
gangtunnel mellem stationen og et kommende byggeri, herunder en eventuel
fjernbusterminal.
Den nye metrolinje ved Ny Ellebjerg station forventes færdig i 2023-25. Først på
det tidspunkt vil det egentlige potentiale som trafikknudepunkt ved Ny Ellebjerg
kunne realiseres. Formentlig vil det også tidligst være på det tidspunkt, at
potentialet til at udnytte arealet ved ”Strømmen” til evt. erhvervsbyggeri, med en
tilhørende fjernbusterminal, for alvor vil være til stede.
Placering ift. passagerernes rejsemål
En placering ved Ny Ellebjerg ligger et stykke fra centrum og fra destinationerne i
København, som de fleste fjernbuspassagerer har. Men dog med gode muligheder
for at komme til og fra med kollektiv trafik.
Kollektiv trafikbetjening
Ny Ellebjerg Station er under udvikling som et af Københavns stærkeste kollektive
trafikknudepunkter med adgang til næsten alle togsystemer. Placeringen i
byområdet er attraktiv for en stor del af de nuværende fjernbuspassagerer.
Kendskabet til stationen og dens muligheder er dog ikke så stort – endnu.
Den kollektive trafik på Ny Ellebjerg Station vil omfatte:
•
•
•
•
•
IC- og Re-tog
S-tog (Køgebugtbanen og Ringbanen)
Nord-Sydhavnsmetroen
Mulighed for direkte tog til lufthavnen (kræver etablering af perroner på
Øresundsbanen)
Begrænset busbetjening af stationen, men adgang til A-bus fra Gl. Køge
Landevej.
Vejadgang for fjernbusser
Placeringen ligger tæt ved motorvejens afslutning ved Folehaven, og dermed med
ca. 5-10 minutters kortere køretid end til København H.
Køretid fra Køge er 26-35 minutter (Kilde: Google, ankomst fredag kl. 16).
31
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Terminalløsning ved Ny Ellebjerg
I den skitserede løsning etableres 13 busholdepladser på terminalen.
Figur 22.
Skitse for fjernbusterminal ved Ny Ellebjerg.
Rød er fodgængerarealer inkl. busperroner. Gul er cykelsti. Grøn er holdende fjernbusser.
Overordnet disponering af arealet
Ind- og udkørsel til terminalområdet sker fra krydset mellem Ellebjergvej og
Strømmen2. Det foreslås dog at føre indkørslen til terminalen direkte ud i krydset
ved at lade Strømmen blive en sidevej til indkørslen. Selve terminalområdet består
af en række perroner samt en terminalbygning. Samlet set dækker terminalen et
område på ca. 10.400 m2.
Arealet mellem fjernbusterminalen og jernbanen skulle anvendes til
metrobyggezone og –station, såfremt metroen blev anlagt i overfladeniveau. Dette
er lagt til grund i den skitserede løsning.
Forhold for busser
Busserne kører ind på terminalen fra krydset ved Ellebjergvej, hvor de har
mulighed for at køre ind til standpladserne midt på terminalen, eller køre rundt om
terminalbygningen for derved at komme til standpladserne i længdeopstilling.
Busserne, som holder ved standpladserne midt på terminalen, vil ligeledes køre
rundt om terminalbygningen for at kunne køre ud af terminalen. Ved at have en
gennemkørselsvej langs med banen, sikres det samtidig, at der fortsat er en
adgangsvej til Ny Ellebjerg station for udrykningskøretøjer med videre.
Terminalen er udformet med 10 standpladser (15 m busser), der alle har
uafhængig til- og frakørsel. Dette princip er valgt, da fjernbusser, sammenlignet
med busser på andre terminaler, har længere opholdstid i terminalen på grund af
bl.a. en større bagagehåndtering. Dette vanskeliggør opstilling af flere busser i
forlængelse af hinanden ved den samme perron (telematikstyret trafikafvikling).
Der er ikke etableret pladser til busser i depot, da det forudsættes, at terminalen
kun benyttes af busser i drift. Busser, som ikke er i drift, henvises til andre
lokaliteter.
2
”Strømmen” er dels den Kommunale materielplads, men også den vej materielpladsen ligger på.
32
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Med den foreslåede opstilling har alle busser en perron på hver side af bussen.
Herved er det muligt at åbne bagagelemme i begge sider af bussen, uden risiko for
påkørsel af bagage, bagagelemme eller passagerer.
Udover de 10 standpladser til 15 m busser etableres der 3 standpladser i
længdeopstilling for 18 m busser. Disse kan naturligvis også benyttes af andre
typer busser. Såfremt standpladserne udelukkende anvendes til 18 m busser, er
der plads til 3 busser, som vil kunne køre uafhængigt af hinanden.
Forhold for cyklister
Der etableres cykelparkering i det nordvestlige hjørne af terminalen. Denne
placering er valgt, da det ønskes at cykelparkeringen ligger tæt på en mulig
kommende gangtunnel mellem fjernbusterminalen og stationen. Der etableres
cykelsti fra krydset ved Ellebjergvej, som leder cyklisterne om til cykelparkeringen.
Skitseforslaget viser cykelparkering med 112 pladser, hvilket nemt kan fordobles
ved etablering af cykelparkering i 2 etager.
Forhold for fodgængere
Der etableres fortov fra krydset ved Ellebjergvej, som leder fodgængerne hen til
terminalbygningen eller direkte til busperronerne. Fra terminalbygningen er alle
busperroner forbundet med et langsgående fodgængerfelt. Derudover er
terminalbygningen ligeledes forbundet med fortovet langs standpladserne i
længdeopstillingen, Kiss & Ride og taxaholdepladserne.
For handicappede vil alle fodgængerforbindelser, herunder de enkelte busperroner
være forsynet med ledelinjer og opmærksomhedsfelter, ligesom kantstenslysninger
vil være udformet i henhold til kravene for tilgængelighed for bl.a.
kørestolsbrugere.
Forhold for individuel biltrafik
Da mange fjernbuspassagerer medbringer større mængder bagage i forhold til byog regionalbuspassagerer, må det forventes, at en del passagerer ankommer eller
afhentes i bil. Derfor er der i løsningen etableret Kiss & Ride (12 pladser) og
taxaholdepladser (4 pladser).
Adgangen til Kiss & Ride samt taxaholdepladser sker ved samme indkørsel, som
busserne benytter, umiddelbart efter indkørsel er der dog etableret en vej syd for
busstandpladserne, hvorpå holdepladserne er etableret. Vejen ender blindt, hvor
der i enden er etableret en lille rundkørsel. Det er således nemt for bilister at
komme tilbage til Ellebjergvej.
Overdækning
Med henblik på at forbedre komforten for gående passagerer, når de i regn- og
snevejr enten bevæger sig mellem terminalbygningen og de enkelte busperroner
eller opholder sig på perronerne, overdækkes den centrale gangforbindelse mellem
perronerne. Det er kun den forreste halvdel af perronerne, som overdækkes. Der er
tale om en simpel overdækningsløsning, der primært tjener praktiske formål.
33
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Anlægsoverslag
Figur 23.
Anlægsoverslag for Ny Ellebjerg
Ny Ellebjerg
Selve terminalen
Trafikstyring
Adgangsvej mv.
I alt
41,7
3,8
35,0
80,5
mio.
mio.
mio.
mio.
kr.
kr.
kr.
kr.
Selve terminalen forventes at kunne etableres lidt billigere end terminalen ved
Dybbølsbro, da der er tale om lidt færre standpladser og derved mindre behov for
overdækning mv.
I det samlede anlægsoverslag er medtaget en udgift til etablering af adgangsveje
mv. på 35 mio. kr. Dette dækker over mindre udgifter til etablering af den ændrede
vejadgang fra ”Strømmen” og dels et væsentligt større beløb til etablering af en
gangtunnel mellem terminalen og stationsområdet. Beløbet til etablering af en
gangtunnel er anslået af Metroselskabet, i sammenhæng med tidligere projektering
af en metrostation i overfladeniveau sydøst for Ny Ellebjerg. De mere præcise
forudsætninger for placering, kapacitet mv. for denne tunnel er ukendte og bør
nærmere analyseres.
I anlægsoverslaget er medtaget udgifter til byggeledelse samt et 50 %
korrektionstillæg, jf. principperne for ny anlægsbudgettering i staten. Dette gælder
dog ikke for etableringen af den omtalte gangtunnel, hvor overslaget som nævnt er
udarbejdet af Metroskabet og fortsat er forbundet med en vis usikkerhed hvad
angår placering og dimensionering.
Omkostninger og indtjeningspotentiale for en
fjernbusterminal
På baggrund af anlægsoverslagene og scenarierne for fremtidig trafik, kan der
opstilles et beregningseksempel over omkostninger og indtægter for en ny
fjernbusterminal i København. Det er valgt at gøre dette for udvalgte år: 2020,
2025 og 2030.
I beregningseksemplet skelnes ikke mellem om en terminal placeres ved Ny
Ellebjerg eller ved Dybbølsbro. Forskellen i årene 2020, 2025 og 2030 er alene
antallet af forventede busanløb. Det resulterer i følgende anslåede driftsøkonomi for
fjernbusterminalen:
Figur 24. Beregningseksempel på årlige indtægter og omkostninger ved drift af en
fjernbusterminal (de anslåede udgifter til anlægsveje er ikke medtaget i eksemplet):
Mio. kr.: Alle tal i faste 2016 priser
Gennemsnitligt antal busanløb pr. dag
År 2020
118
År 2025
145
År 2030
172
Takstindtægter for anløb af busser
Lejeindtægter fra kiosk mv.
Indtægter i alt
Løn til terminalens bemanding og ledelse
Renholdelse
Løbende udgifter til drift, vedligehold mv.
Vedligehold af tekniske anlæg
Leje af areal
Afskrivninger (30 år)
Finansielle omkostninger (gns. rente)
Udgifter i alt
Netto
6,5
0,4
6,8
2,7
0,5
1,0
0,2
1,5
2,3
1,1
9,2
-2,3
7,9
0,4
8,3
2,7
0,5
1,0
0,2
1,5
2,3
1,1
9,2
-0,9
9,4
0,4
9,8
2,7
0,5
1,0
0,2
1,5
2,3
1,1
9,2
0,6
34
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Indtægter
På baggrund af basisscenariet for udvikling af trafikken, som er opstillet i vurdering
af kapacitetsbehovet ovenfor, er beregnet et gennemsnitligt antal busanløb pr. dag
hhv. 118 (i 2020), 145 (i 2025) og 172 (i 2030).
Det antages at operatørerne betaler for at anløbe terminalen, hvilket er normal
praksis andre steder i Danmark og i udlandet. Det sker dog med meget forskellige
satser, mængderabatter og satser for spidsbelastningsperioder.
På baggrund af drøftelser med enkelte operatører i branchen, ligges til grund, at
der er en gennemsnitlig takstbetaling på 150 kr. pr afgang fra terminalen. Det
vurderes dog at være i overkanten af det rimelige, men den endelige vurdering vil
blandt andet afhænge af de faciliteter, som kan tilbydes på terminalen, samt de
rabatter, der kan opnås ved mange anløb fra den samme operatør.
I udgangspunktet forventes der kun opkrævet en afgift ved afgang fra terminalen
med passagerer, og således ikke ved ankomst eller afsætning af passagerer. Dette
udgangspunkt er valgt for at sikre, at terminalen benyttes til såvel afsætning som
optagelse af passagerer. Den mere præcise udformning af reglerne og
procedurerne for dette, herunder mulighederne for at opnå rabatter, må dog
vurderes nøjere, som en del af overvejelserne om organiseringen af terminalen.
Baseret på disse forudsætninger, samt forventede indtægter for udlejning af lokaler
i terminalen til 3. mand, anslås der årlige indtægter på mellem 6,8 og 9,8 mio. kr.
Omkostninger
Det er forudsat, at terminalen er bemandet i 14 timer af åbningstiden af 2
personer. Det svarer til samlet 6,5 fuldtidsansatte. Baseret på erfaringer fra andre
terminaler anvendes terminalerne primært i tidsrummet 8.00-22.00 både i
weekender og på hverdage.
Omkostninger til renholdelse, løbende drift og vedligehold mv. er skønsmæssigt
fastsat ud fra, hvad niveauet er på tilsvarende terminaler.
Anlægsprisen for selve terminalen er i beregningseksemplet fastsat til 45 mio. kr.
hvilket ligger mellem anlægspriserne for løsningerne for hhv. Dybbølsbro (50,1 mio.
kr.) og Ny Ellebjerg (41,7 mio. kr.).
Prisen for trafikstyringsanlægget er i beregningseksemplet sat til 3,8 mio. kr.
Der er indregnet udgifter svarende til 5 % af anskaffelsessummen til løbende
vedligeholdelse af trafikstyringsanlæg, informationstavler mv.
Udgifter til etablering af adgangsveje er ikke indregnet i beregningseksemplet, da
disse antages at blive finansieret særskilt, som en del af overdragelsen af et givet
areal til terminalformål.
Der forudsættes finansielle omkostninger på godt 1,1 mio. kr. årligt til forrentning
(gennemsnitlig rente på 4 %), og et årlig beløb på godt 2,3 mio. kr. til
afskrivninger. Afskrivningerne er opdelt på hhv. anlægsudgifter til selve terminalen,
som afskrives over 30 år med 1,5 mio. kr. årligt, samt afskrivninger på
trafikstyringsanlægget, som afskrives over 5 år, med 0,8 mio. kr. årligt.
Der er indregnet en årlig leje på 1,5 mio. kr. til leje af areal. Det svarer til 150 pr.
m2, som er den pris der er oplyst af Banedanmark for leje af arealet ved
Dybbølsbro.
Samlet økonomi
Med de anslåede indtægter og udgifter anslås en terminal at kunne balancere med
et minus på godt 2,3 mio. kr. i etableringsåret (2020), et mindre underskud i 2025
på 0,9 mio. kr., og et mindre årligt overskud på 0,6 mio. kr. i 2030.
35
Fjernbusterminal i
Anlæg og drift af fjernbusterminal
København
Det skal understreges, at ovenstående beregninger er relativt følsomme overfor
ændringer i forudsætningerne, herunder prognosetal for anvendelse, størrelse af
benyttelsesafgift, bemandingsbehov, afskrivningsperiode, udgifter til
trafikstyringsanlæg, anlægsoverslag mv.
De anslåede driftsomkostninger for en fjernbusterminal er relativt faste, givet at
der er den anførte bemanding i den anførte åbningstid.
37
Fjernbusterminal i
Mulig organisation af en fjernbusterminal
København
Mulig organisation af en fjernbusterminal
Organisering af holdesteder i dag i København
Der er ingen formel organisering af holdestederne i København i dag.
Holdepladserne ved Bernstorffsgade og Ingerslevsgade ligger på offentlig vej, og
her søger selskaberne tilladelse til at holde hos Københavns Kommune.
Holdepladsen ved Valby ligger på et areal som ejes af DSB.
Holdestedet ved Bernstorffsgade anvendes kun af Gråhundbus, som er den eneste
operatør, der har tilladelse til at holde der.
Holdestedet ved Valby anvendes hovedsageligt af Abildskou og Movia, hvor
Abildskou råder over 6 holdepladser, mens Movia råder over 2 holdepladser.
Derudover er der to afsætningspladser ved indkørslen til området.
Holdestedet ved Ingerslevsgade anvendes af de fleste andre selskaber, samt af
turistbusser.
På holdestederne ved hhv. Bernstorffsgade og Valby station, har den manglede
organisering begrænset betydning for driften, da der ikke er behov for koordinering
mellem brugerne.
På holdestedet ved Ingerslevsgade er der mange brugere og ingen formel
organisering. Kapaciteten udnyttes derfor ikke optimalt. Der er umiddelbart ingen
fælles koordinering af, hvilke selskaber der holder hvor på pladsen, og i hvilke
tidsrum. Dog er pladserne nærmest Hovedbanegården, hvor der er opstillet 3
læskure, forbeholdt de internationale fjernbusser.
Ud over fjernbusserne, anvendes holdepladsen ved Ingerslevsgade også af
turistbusser som både bruger pladsen til afsætning/opsamling af passagerer og til
parkering. Derved har fjernbusoperatørerne ingen sikkerhed for, at der er ledig
plads til at holde med de busser, som de planlægger.
Eksempler på organisering af fjernbusterminaler andre
steder i Danmark
Organiseringen af busterminaler andre steder i Danmark varierer. Samtidig er
terminalerne karakteriseret ved, at de ud over at betjene fjernbusser, også
betjener regionale og/eller lokale busser. Derfor er trafikselskaberne typisk
involveret i organisering og drift af terminalerne.
Aarhus rutebilstation
Aarhus rutebilstation anvendes til en del forskellig trafik. Dels er det en stor station
for Midttrafik (MT) der anvender den til både by- og regionalbusser. Dels anvendes
den til x-busser samt danske og internationale fjernbusser.
Rutebilstationen er organiseret som andelsselskab, hvor MT ejer størstedelen af
andelene, mens Abildskou og Eurolines ejer 2 andele hver. Den blev oprindeligt
etableret som aktieselskab, men overgik til andelsselskab for ca. 25 år siden.
Bestyrelsen består af repræsentanter fra MT, Abildskov, Arriva og Grønne busser.
Kommunen ejer stationspladsen og stiller denne til rådighed for andelsselskabet.
Driften af terminalen omfatter også MT’s kunde- og callcenter hvor der er omkring.
20 fuldtidsansatte.
Der er en benyttelsesafgift på 18 kr. for anløb på rutebilstationen.
38
Fjernbusterminal i
Mulig organisation af en fjernbusterminal
København
Terminalen drives med tilskud fra MT, og har desuden lejeindtægter fra udlejning af
lokaler til pizzeria/café.
Ikke alle fjernbusser som kører til/fra Aarhus benytter terminalen. Terminalen
bruges som udgangspunkt ikke af turistbusser – men der kommer ind imellem
forespørgsler som bliver forsøgt passet ind.
Terminalen har 30 holdepladser. Som udgangspunkt er der faste holdepladser, hvor
nogle holdepladser bruges af flere linjer.
Aalborg rutebilstation
Rutebilstationen i Aalborg er bygget i 2004, og er indrettet med en del til bybusser
og en del til andre busser, som regional-, X-, fjern- og turistbusser.
Terminal og bygninger er anlagt på kommunens areal, hvor der også tidligere har
været rutebilstation. Terminalbygningen huser både en butiksarkade og
ventefaciliteter mv.
Bygningerne ejes af et ejendomsselskab som udlejer ventefaciliteter og lokaler til
kundecenter mv. til Nordjyllands Trafikselskab (NT). NT lejer også lokaler til
café/kiosk som de forpagter ud. Ejendomsselskabet udlejer de øvrige lokaler til
butikker o.l.
Aalborg kommune driver og vedligeholder bybusterminaldelen, mens NT driver og
vedligeholder den øvrige del af terminalområdet, herunder arealet til fjernbusser.
Der er en benyttelsesafgift for fjernbusserne på 50 kr. for anløb af terminalen.
Øvrige terminaler i Danmark
I flere større provinsbyer rundt om i landet er der trafikterminaler som også
anvendes af fjern- og turistbusser.
Holdepladserne indgår som regel som en del af en stationsforplads, eller på anden
måde i forbindelse med en station.
De er typisk indrettet med henblik på at betjene lokale og regionale busser, men de
anvendes også i nogen grad af fjern- og turistbusser.
Terminalerne er som oftest etableret i et samarbejde mellem DSB og
kommune/trafikselskab, da DSB ejer stationsarealerne, mens vejarealerne op til
stationen typisk ejes af kommunen.
Normalt afkræves der ikke benyttelsesafgift fra fjern- og turistbusserne for at
anvende terminalerne.
Organisering af fjernbusterminaler andre steder i Europa
I forhold til organisering af en fjernbusterminal i København, kunne det også være
relevant at undersøge hvordan lignende anlæg er etableret og drevet i udlandet.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har således indhentet oplysninger om
terminalerne i hhv. Hamborg og Göteborg.
Der kan dog ikke laves direkte sammenligninger mellem organisering af en
fjernbusterminal i Danmark hhv. Sverige og Tyskland. Lovgivning og organisering
af både den offentlige sektor og den kollektive trafik er ikke ens i de tre lande.
Hamborg ZOB
Hamborgs fjernbusterminal, Hamburg ZOB, blev etableret i 2003. Formålet med at
etablere terminalen var bl.a. at skabe mere ordnede forhold for fjernbusserne, så
disse belaster vejnettet mindst muligt.
39
Fjernbusterminal i
Mulig organisation af en fjernbusterminal
København
Terminalen betjener kun fjern- og turistbusser – dog er der også et
bybusstoppested ved terminalen.
Figur 25.
Hamborg ZOB
Terminalen kostede 16 mio. EUR (svarende til 119 mio. DKK) at etablere i 2003, og
anlægget blev finansieret af Hamborg delstat (44%), Hamborg forsyningsselskab
(28%) og den tyske stat (28%).
Arealet blev stillet til rådighed af det offentlige.
Det er Hamborgs forsyningsselskab som ejer terminalen, men den drives af
Hamborgs trafikselskab (Hamburger Hochbahn AG), som lejer den af
forsyningsselskabet.
Driften af terminalen giver et mindre overskud. Indtægterne kommer dels fra
udlejning af lokaler i terminalbygningen, og dels fra benyttelsesafgifter for anløb af
terminalen. Benyttelsesafgiften for anløb af terminalen varierer efter hvor mange
anløb et selskab har pr. måned – der gives således store mængderabatter.
Desuden opkræves særskilte afgifter for fx langtidsparkering og toilettømning.
Nils Ericson Terminalen (Göteborg)
Göteborgs busterminal, Nils Ericson Terminalen, blev taget i brug i 1996.
Terminalen betjener både lokale og regionale busser, fjernbusser og turistbusser.
40
Fjernbusterminal i
Mulig organisation af en fjernbusterminal
København
Figur 26.
Nils Ericson Terminal
Anlægget kostede 130 mio. SEK (svarende til 100 mio. DKK) at etablere, heraf
udgjorde statslige og regionale bidrag 116 mio. SEK, mens resten blev finansieret
af kommunen. Dertil kostede arealet 12 mio. SEK, hvortil der blev givet tilskud på
11 mio. SEK. Västtrafik var bygherre på projektet.
Bygningen og arealet ejes af det regionale trafikselskab Västtrafik AB, mens de
omkringliggende arealer ejes af kommunen og udlejes til Västtrafik.
Terminalen drives af Västtrafik som outsourcer alle drifts- og
vedligeholdelsesopgaver til private aktører.
Västtrafik bestemmer hvilke offentlige linjer, der må benytte terminalen. Dette
indgår i de trafikaftaler, som de laver med operatørerne. Gennem tilskud fra
kommunerne til driften af de offentlige busser, betales der via de subsidierede
billetter for brugen af terminalen.
Eksterne operatører betaler benyttelsesafgifter for anløb af terminalen, hvor
priserne afhænger af hvor meget terminalen anvendes.
Der er desuden indtægter fra udlejning af lokaler til kiosk, café mv.
Overvejelser om en juridisk konstruktion til etablering og
drift af en fjernbusterminal
På baggrund af ovenstående gennemgang af de forskellige måder at organisere en
fjernbusterminal på, i såvel dansk som europæisk kontekst, er konklusionen
umiddelbart, at der ikke er nogen entydig måde at gøre dette på. Det bemærkes
også, at der er forskellige kommunale, regionale og statslige aktører, som spiller
sammen ved de forskellige modeller.
Som følge af de økonomiske usikkerheder forbundet med etableringen og driften af
en fjernbusterminal i København, må det forventes, at et vist offentligt engagement
formentlig er nødvendigt, særligt ved etablering og opstart af terminalen.
Statslig deltagelse vil være naturlig da hovedformålet er at sikre en ligestilling af
den skinnebårne og vejbaserede kollektive trafik i landets absolut største fjernbusknudepunkt. Terminalen vil ydermere benyttes af både turister og borgere i
hovedstadsområdet. Det er derfor en relevant statslig opgave at støtte formålet,
herunder ydelse af et statsligt bidrag hertil.
Fra kommunal side vil argumenter i relation til trafikbelastning, trafiksikkerhed,
miljø og turisme kunne begrunde et kommunalt bidrag samt involvering ved
41
Fjernbusterminal i
Mulig organisation af en fjernbusterminal
København
etablering og drift af en fjernbusterminal. Hertil kommer, at det primært er borgere
i København, som vil få glæde og gavn af en terminal, hvorfor kommunen har en
interesse i at fjernbusrejserne afvikles under ordnede forhold.
Afhængig af det offentliges involvering i en fjernbusterminal, skal der sandsynligvis
forinden gennemføres en EU-udbudsproces, der kan dokumentere, at etableringen
og driften af en fjernbusterminal ikke kan realiseres på kommerciel vis. Herefter
skal den relevante offentlige myndighed træffe beslutning om etablering og drift
under hensyntagen til lige vilkår og fravær af ulovlig statsstøtte.
Blandt de danske erfaringer med at drive en busterminal, skal særligt Aarhus
Rutebilstation nævnes som et eksempel. Aarhus Rutebilstation er organiseret som
et andelsselskab, ejet af en blanding af både offentlige og private interessenter,
med hver deres interesser og fordele ved at være andelshaver i selskabet.
Formålet med en given juridisk konstruktion omkring fjernbusterminalen, skulle
være at etablere et selskab, der kan stå for følgende:
1. At etablere en passende selskabsform med tilstrækkelig indskyderkapital,
for evt. at kunne stille med en bankgaranti eller lignende, med henblik på
at kunne rejse den nødvendige anlægskapital.
2. At stå for ledelse og koordination af etableringen, formentlig gennem et
turn-key udbud for så vidt angår selve terminalarealet, med tilhørende
terminalbygninger.
3. At lede den efterfølgende driftsfase, herunder formentlig definere og stå for
udbuddet af selve driften til en privat aktør. Hvorvidt driften skal udliciteres
er i sidste ende op til selskabet. Det vurderes imidlertid, at en privat aktør
formentlig vil have større erfaring med dette, hvorfor denne vil kunne gøre
dette billigere og mere effektivt.
4. At sikre en fri og lige adgang for de forskellige danske og udenlandske
fjernbusoperatører, og eventuelle turistbusaktører, hvis kapaciteten tillader
dette. En vis koordination med relevante myndigheder, der udsteder
tilladelse til fjernbuskørsel vil være nødvendig.
5. At fastsætte betingelser, takster, rabatter med videre for brugen af
terminalen og dens faciliteter. Dette gælder primært for fjernbusserne, men
kunne også vedrøre forhold vedr. lokaleudlejning, Kiss & Ride plads,
cykelparkering, mv.
6. At sikre, at selskabet drives juridisk og økonomisk set forsvarligt.
De efterfølgende overvejelser om et forslag til juridisk konstruktion bygger på en
selskabsform, hvor:
1. Man kan tiltrække forskellige juridiske personer i en og samme
konstruktion, dvs. både offentlige og private aktører, som kan indskyde
kapital i selskabet.
2. Indskydere skal kunne indskyde forskellig størrelse kapital, afhængig af
deres finansielle formåen og interesse i selskabet.
3. Det formodes, at de offentlige parter vil stille med den største
indskudskapital, hvorfor disse parter også skal have den tilsvarende
indflydelse
4. Det skal kunne lade sig gøre at få nye parter ind i selskabet, ligesom
eksisterende parter skal have mulighed at trække sig ud af dette. Da det
forventes, at forskellige private aktører, formentlig fra fjernbusbranchen, vil
deltage i selskabet, og da der er tale om en dynamisk branche, kan det
have stor betydning, at den juridiske konstruktion tillader dette.
5. Beskatningsform af eventuelt overskud bør overvejes, da selskabet
formodes at genere et vist overskud på sigt, som det skal være muligt at
trække ud af selskabet.
42
Fjernbusterminal i
Mulig organisation af en fjernbusterminal
København
Parterne i et givet selskab vil formentlig kunne bestå af.
1. Københavns Kommune.
2. Staten, repræsenteret ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
3. Private investorer, typisk med interesse i sektoren, som fx busoperatører.
Det skal nævnes, at selvom nogle busoperatører vælger at medfinansiere
terminalens anlæg og drift, vil alle operatører, der har tilladelse til at køre med
fjernbus, skulle have lige adgang til terminalen. Et ejerskab vil således kun give
indflydelse på større strategiske beslutninger.
Der er fordele og ulemper ved forskellige selskabsformer. Afhængigt af
afgrænsningen af ejerkredsen, må de juridiske forhold nærmere undersøges. En
selskabsform skal dog vælges blandt de almindeligt kendte former, som kan være:
-
-
-
Et interessentskab (I/S), hvor ejerne hæfter personligt og solidarisk, hvilket
kan være problematisk, hvis ejerkredsens deltagere, er af meget forskellige
baggrund.
Et anpartsselskab (APS), hvor ejerne kun hæfter med den indskudte
kapital, som samlet minimum blot skal være på 125.000 kr. I betragtning
af omfanget og karakteren af opgaven med at etablere og drive en
fjernbusterminal i København, er denne selskabsform formentlig ikke
troværdig og sikker nok.
Et aktieselskab (A/S). Her hæftes også kun for den indskudte kapital, og
der er et kapitalkrav på minimum 500.000 kr. Denne selskabsform vil
formentlig være den mest oplagte, hvis man både ønsker at tiltrække
offentlige og private aktører. Det skal være relativt nemt at træde ind og ud
af selskabet, hvilket kan danne grundlag for at rejse yderligere kapital til
etableringen af en terminal.
Andelsselskab, som i dag anvendes ved Aarhus rutebilstation. Ved denne
selskabsform er der begrænset ansvar, og der er ikke krav om noget
minimumsindskud. Denne selskabsform bør dog have et kooperativt sigte,
hvilket er tilfældet i Aarhus, hvor alle parter har en fælles interesse i at
udvikle busdriften. I tilfældet København, vil stat, kommune og eventuelle
private aktører, dog ikke nødvendigvis, og snævert set, have den samme
interesse i udviklingen af bustrafikken, omend man godt kunne finde
sammen om en fælles interesse i at etablere og vedligeholde en
fjernbusterminal.
Overvejelser om en OPP løsning
OPP er organisationsform, der anvendes til at løse offentlige bygge- og
anlægsopgaver. I et OPP-projekt sammentænkes finansiering, etablering og
løbende drift og vedligehold i ét og samme udbud af et OPP-projekt.
Et privat firma eller konsortium kan realistisk set alene tænkes at etablere,
finansiere og drive en fjernbusterminal på privatøkonomiske vilkår på en given
lokalitet, der er stillet til rådighed af det offentlige. Det offentlige kan vælge at
støtte projektet ved at give et initialt bidrag i form af en passende grund som et led
i et OPP-udbud.
Der kan lægges et mere eller mindre omfattende sæt af vilkår til grund for anlæg
og drift af anlægget, ligesom opdragsgiveren kan vælge at overlade den
kommercielle risiko fuldt ud til den private operatør, eller i stedet vælge selv at
tage den kommercielle risiko, mens operatøren gives en betaling baseret på et sæt
af kendte vilkår.
Hele modellen skal konkurrenceudsættes gennem et udbud. Kontraktperioden bør
være mindst 10 år og op til maksimalt 30 år, som anses for at være anlæggets
økonomiske levetid. Eventuel honorering kan være med en årlig fast betaling til
43
Fjernbusterminal i
Mulig organisation af en fjernbusterminal
København
kontrakthaver, indtil denne hviler økonomisk i sig selv. Derudover kan
honoreringen suppleres med incitamentsbetalinger baseret på KPI’er og
kapacitetsudnyttelsen.
Der er flest erfaringer med OPP-udbud i situationer, hvor det offentlige ønsker at
etablere ejendomsfaciliteter som f.eks. skoler eller kontorejendomme. Det vurderes
derfor, at der i relation til etablering og drift af en fjernbusterminal er tale om et
umodent marked, hvor det er usikkert, hvor stor interessen vil være fra private
aktører.
Det bemærkes, at Bygningsstyrelsen peger på, at det offentlige bør overveje OPPmodellen i projekter, hvor budgettet for anlægget ligger over 100 mio. kr., hvilket
ikke er tilfældet med en fjernbusterminal i København.
Hvad angår samspillet mellem ejer og brugere, vurderes en OPP-model at gøre det
vanskeligere for ejerne at have en løbende dialog med brugerne, da det typisk vil
skulle ske gennem et OPP-konsortium, der kan have mere fokus på ejeren, der er
kontraktholder og betaler, end brugerne af terminalen. Mulighederne for at
fleksibelt at kunne justerer løbende i en 30-årig kontrakt vurderes vanskelige eller
dyrt i en OPP-model.
45
Fjernbusterminal i København
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
Bilag 1: Præsentation af øvrige
placeringsmuligheder
København H – ”Postgrunden” mv.
Arealforhold
Ved København H overvejes muligheden for at placere en fjernbusterminal i
forbindelse med byudviklingen af det areal, hvor postterminalen ligger i dag, den
såkaldte ”Postgrund”. Hele arealet er i størrelsesordenen 35.000 kvm. Det vil dog
kun være en lille del af arealet, som evt. skulle anvendes til fjernbusterminal.
Ved den røde markering på ovenstående kort, forventes den firkantede del af
arealet overtaget af en privat investor, mens den mere trekantede del ejes af DSB
og en mindre del af Banedanmark. Bygningerne på DSB-arealet bliver overflødige,
når det nye signalprogram på jernbanen er fuldt implementeret, dvs. inden for 5-8
år. Det er denne del af ”Postgrunden”, som umiddelbart er mest relevant at
overveje en placering af en fjernbusterminal på.
Det er ikke afklaret, hvorvidt en kommende investor i et højhusbyggeri på
”Postgrunden” også er interesseret i en fjernbusterminal på området. Københavns
Kommune er i dialog med projektudvikleren, og kommunen overvejer at medtage i
lokalplanen, at der skal være mulighed for at etablere en fjernbusterminal i
stueetagen.
Tidshorisonten for etablering af en fjernbusterminal på ”Postgrunden” er formentlig
5-8 år. Der er flere forhold, der skal afklares først. Arealet kan ses i sammenhæng
med placeringsmuligheden ved Dybbølsbro, da de to lokaliteter ligger ret tæt på
hinanden. ”Postgrunden” kan fx være en langsigtet udvidelsesmulighed i
forlængelse af en Dybbølsbro-terminal.
Placering ift. passagerernes rejsemål
”Postgrunden” ved København H ligger centralt i forhold til en stor del af
fjernbuspassagerernes rejsemål i København. Ikke mindst fordi det herfra er nemt
at komme videre med kollektiv trafik. Men også fordi det er attraktivt for mange
passagerer at ankomme ”midt i byen”.
Kollektiv trafikbetjening
København H udmærker sig ved at have den bedst mulige adgang til kollektiv
trafik, med både fjerntog, Re-tog, Øresundstog og alle S-togslinjer – på nær Sringbanen. I 2019 kobles København H på metronettet med åbningen af
46
Fjernbusterminal i København
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
Metrocityringen. Der er tillige et større antal buslinjer, som kører til mange dele af
byen.
Der er forholdsvis lang gangafstand (10 min.) fra en terminal ved postterminalen til
tog - især den kommende Metro.
Den kollektive trafik på København H vil omfatte:
•
Lyn, IC- og Re-tog
•
Alle S-togslinjer – på nær S-Ringbanen
•
Metrocityringen og Nord-Sydhavnsmetroen
•
Kystbanen og Øresundstog
•
Mange buslinjer
Vejadgang for fjernbusser
Vejadgangen til området er rimelig god, med kort afstand til den overordnede vej
Vasbygade, som er en del af Ring 2. Køretiden til København H er dog længere end
til de øvrige lokaliteter, hvilket bl.a. skyldes den tætte trafik i de indre dele af byen.
Køretid fra Køge er 30-45 minutter (Kilde: Google, ankomst fredag kl. 16).
47
Fjernbusterminal i København
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
København H - Ingerslevsgade/DGI-Byen
Arealforhold
Ingerslevsgade er den nuværende placering for langt de fleste fjernbusser. Arealet
er dog ikke særlig velegnet til formålet. Der er ikke ordentlig plads til hverken
busser, passagerer eller bagagehåndtering. Dertil kommer, at de øvrige trafikanter
presses af fjernbusserne, hvilket forringer trafiksikkerheden væsentligt.
Arealet (dvs. vejen) er ca. 5.000 kvm og grundlæggende ikke egnet til
fjernbusterminal, med mindre der gennemføres en større trafiksanering, hvor vejen
fx gøres ensrettet, der etableres dobbeltrettet cykelsti mv. Der kan også arbejdes
med bedre forhold for fodgængere.
I en kortsigtet forbedring af forholdene i Ingerslevsgade kan benyttelsen af DGIByens faciliteter (toilet, café mv.) komme på tale. Tidshorisonten er de næste 2-3
år indtil en evt. fjernbusterminal ved Dybbølsbro kan stå færdig. På længere sigt
planlægger DGI-byen større ændringer i anvendelsen af bygningerne.
Placeringen af fodgængerovergange i området, herunder udfor en eventuel café ved
DGI byen, kan med fordel trafikrevideres med henblik på at skabe forbedrede
trafiksikre løsninger, for relativt få penge.
Placering ift. passagerernes rejsemål
Ingerslevsgade ligger centralt i forhold til en stor del af fjernbuspassagerernes
rejsemål i København. Ikke mindst fordi det er nemt at komme videre herfra med
kollektiv trafik. Men også fordi det er attraktivt for mange passagerer at ankomme
”midt i byen”.
Kollektiv trafikbetjening
København H udmærker sig ved at have den bedst mulige adgang til kollektiv
trafik. Her er adgang til både fjerntog, Re-tog, Øresundstog samt alle S-togslinjer på nær S-ringbanen. I 2019 kobles København H på metronettet med åbningen af
Metrocityringen. Der er tillige et større antal buslinjer, som kører til mange dele af
byen.
Den kollektive trafik på København H vil omfatte:
•
Lyn, IC- og Re-tog
•
Alle S-togslinjer – på nær S-Ringbanen
•
Metrocityringen og Nord-Sydhavnsmetroen
•
Kystbanen og Øresundstog
•
Mange buslinjer
48
Fjernbusterminal i København
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
Vejadgang for fjernbusser
Vejadgangen til området vurderes som nogenlunde acceptabel, med kort afstand til
den overordnede vej Vasbygade, som er en del af Ring 2. Køretiden til København
H er dog længere end til de øvrige lokaliteter, hvilket bl.a. skyldes den tætte trafik i
de indre dele af byen.
Køretid fra Køge er 30-45 minutter (Kilde: Google, ankomst fredag kl. 16).
49
Fjernbusterminal i København
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
Valby
Arealforhold
Valby Station anvendes i dag som terminal af flere fjernbusselskaber, især
Abildskous busser. Den nuværende busterminal på sydsiden af stationen er den
eneste mulige lokalitet for en fjernbusterminal ved Valby Station. Arealet er i
størrelsesordenen 5.000 kvm, hvilket er i underkanten til at rumme en
fjernbusterminal. Desuden er arealet meget smalt og beliggende lige ud til en lokal
vej, og derfor ikke optimalt.
Arealet ejes af DSB, som har et ønske om bl.a. at udvide cykelparkering og
stationsforplads på sydsiden af stationen. DSB vil derfor gerne bruge en del af den
nuværende busholdeplads til dette formål. Mere cykelparkering mv. vil skubbe en
evt. fjernbusterminal længere vestpå, og formentlig gøre det nødvendigt at fjerne
et par bygninger vest for den røde markering på kortet. Bygningerne har dog
næppe den store værdi.
Lokalplanen vil godt kunne rumme en fjernbusterminal. Men en fjernbusterminal
midt i et tætbefolket boligområde kan møde lokal modstand. Det kan overvejes at
”indkapsle” terminalen, så den ikke generer omgivelserne så meget med støj fra
busser og passagerer. Men det kan være vanskeligt på grund af mangel på plads.
I forhold til trafiksikkerhed vil der være nogle konflikter mellem fjernbusser og
cyklister, der skal til og fra Valby station.
Placering ift. passagerernes rejsemål
Placeringen i byområdet er udmærket for en stor del af fjernbuspassagererne, og
Valby er et kendt sted for mange mennesker.
Kollektiv trafikbetjening
Valby har ikke samme høje tilgængelighed til lokal/regional kollektiv trafik som
København H, Dybbølsbro og Ny Ellebjerg. Der er adgang til visse Re-tog og
fjerntog samt to S-togslinjer, men ikke adgang til hverken Metro, S-ringbane eller
Øresundstog. Valby busbetjenes af flere vigtige, højfrekvente buslinjer, som udgør
et væsentligt supplement til togbetjeningen.
Den kollektive trafik på Valby Station omfatter:
•
IC- og Re-tog
•
S-tog (Frederikssund- og Høje Tåstruplinjen)
•
A-bus og andre busser
50
Fjernbusterminal i København
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
Vejadgang for fjernbusser
Nærheden til motorvej/overordnet vejnet er ikke helt så god som til Ny Ellebjerg,
idet der skal køres et stykke ad Gl. Køge Landevej og gennem det centrale Valby,
hvor der er forholdsvis tæt trafik.
Køretid fra Køge er 30-40 minutter (Kilde: Google, ankomst fredag kl. 16).
51
Fjernbusterminal i København
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
Ørestad
Arealforhold
Der findes ikke umiddelbart en oplagt lokalitet til en fjernbusterminal i Ørestad. En
placering på Kay Fiskers Plads lige nord for Ørestad Station, er den eneste lokalitet
tæt på stationen, der endnu ikke er bebygget. Det markerede areal er i
størrelsesordenen 10.000 kvm, og kan således godt rumme en fjernbusterminal.
Det påtænkes imidlertid at opføre et kontorbyggeri på arealet i 2017. Planerne for
arealet er således så langt fremme, at det ikke er realistisk at indtænke en fjernbusterminal.
Placering ift. passagerernes rejsemål
Ørestad ligger ikke optimalt ift. passagerernes rejsemål. De fleste vil få en længere
rejsetid sammenlignet med de mere centrale placeringer i byen.
Kollektiv trafikbetjening
Der er adgang til Øresundstog og Metro. Der mangler imidlertid direkte adgang til
S-tog, og Ørestad ligger langt fra de fleste passagerers endelige rejsemål i
Storkøbenhavn. Der er rimelig god busbetjening.
Den kollektive trafik på Ørestad Station omfatter:
•
Re-tog
•
Metro
•
A-bus og andre busser
Vejadgang for fjernbusser
Ørestad Station har optimal vejadgang, da den ligger lige ved motorvejsafkørslen.
Køretid fra Køge er 28-35 minutter (Kilde: Google, ankomst fredag kl. 16).
52
Fjernbusterminal i København
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
Københavns Lufthavn
Arealforhold
Der findes ikke umiddelbart en oplagt lokalitet til en fjernbusterminal i Lufthavnen i
nærheden af tog og bus. Det vil kræve, at et større parkeringsareal inddrages til
fjernbusterminal, som fx vist på kortet vest for metrostationen ved Hotel Hilton.
Arealet er omkring 7-8.000 kvm.
Placering ift. passagerernes rejsemål
Lufthavnen ligger ikke optimalt ift. passagerernes rejsemål, langt fra de fleste
passagerers endelige rejsemål i Storkøbenhavn. For en del af fjernbuspassagererne
er lufthavnen dog et rejsemål i sig selv, hvilket kompenserer noget for den afsides
beliggenhed.
Kollektiv trafikbetjening
Lufthavnen betjenes med IC-, Øresundstog og Metro. Der mangler imidlertid
direkte adgang til S-tog. Der er rimelig god busbetjening.
Den kollektive trafik i lufthavnen omfatter:
•
IC- og Re-tog
•
Metro
•
A-bus og andre busser
Vejadgang for fjernbusser
Københavns Lufthavn har optimal vejadgang, da den ligger lige ved
motorvejsafkørslen.
Køretid fra Køge er 28-35 minutter (Kilde: Google, ankomst fredag kl. 16).
53
Fjernbusterminal i København
Bilag 1: Præsentation af øvrige placeringsmuligheder
Glostrup
Arealforhold
Der findes ikke umiddelbart en oplagt lokalitet til en fjernbusterminal ved Glostrup
Station. Terminalen vil i givet fald skulle indpasses i den planlagte byudvikling lige
syd for stationen. Arealet er 10-15.000 kvm, og vil derfor principielt godt kunne
rumme en fjernbusterminal. Det ejes af DSB/Banedanmark.
Placering ift. passagerernes rejsemål
Glostrup Station ligger ikke særlig godt ift. fjernbuspassagerernes rejsemål i
Københavnsområdet. De fleste vil mene, at man bliver sat af alt for langt fra
bestemmelsesstedet.
Kollektiv trafikbetjening
Glostrup Station er tiltænkt rollen som vestegnens nye kollektive trafikknudepunkt
med både S-tog, og letbane på tværs i Ring 3 fra 2023. Desuden undersøges
mulighederne for at køre tog direkte fra Sjælland/Roskilde til Lufthavnen med stop i
Glostrup. Der er både betydelig lokal og regional busbetjening.
Den kollektive trafik i Glostrup vil omfatte:
•
S-tog (Høje Tåstrup-linjen)
•
Letbane Ishøj-Lyngby (fra 2023)
•
Muligvis IC- og Re-tog
•
A-bus og andre busser
Vejadgang for fjernbusser
Adgangen til motorvejen er rimelig, dog skal der køres et stykke fra motorvejen
nordpå ad Ring 3.
Køretid fra Køge er 22-28 minutter (Kilde: Google, ankomst fredag kl. 16).
Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
[email protected]
www.trafikstyrelsen.dk
Fjernbusterminal i
København