Generalforsamling_Indkaldelse_2017aaa

www.grf-ibsgaarden.dk
Til grundejerne i Ibsgården
Himmelev 18. februar 2017
Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 28. februar 2017
kl. 19.00 – 21.45
i sal 2 i Sognegården til Himmelev Kirke
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1
Velkommen ved formanden
2
Information om fremtidig affaldshåndtering v/Anette Sejrsen Roskilde kommune
3
Valg af dirigent
4
Beretning
5
Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
6
Behandling af indkomne forslag
Forslagene kan ses i deres helhed på adressen, http://www.grf-ibsgaarden.dk
1. Forslag fra bestyrelsen,
a. Forslag vedr. fremtidig affaldshåndtering
b. Ansøgning om beløb til ny belysning i carporte
2. Forslag fra stikvej 3,
Fortsat renovering af legeplads-område
3. Forslag fra stikvej 2
a. Ansøgning om 25.000 kr. til plantning af træer foran husene ud mod Stikvej 2
b. Forslag om opsætning af skilte ved indgangene til skoven
4. Forslag fra stikvej 1,
a. Ændring til Det Blå Hæfte, vedr. sålbænke
b. Forslag vedr. udarbejdelse af en plan for opsætning af lade stationer til elbiler
c. Forslag vedr. Økonomisk støtte på 15.000 kr. til udviklingsplan
7
Pause
www.grf-ibsgaarden.dk
8
Fastlæggelse af budget og kontingent
9
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
a. Henrik Wissing nr. 178
(villig til genvalg)
b. Ivan Thulesen nr. 150
(villig til genvalg)
10 Valg af 2 suppleanter. På valg er:
a) Winnie Delfs nr. 6
(villig til genvalg)
b) Thorstein Jørgensen nr. 128 (villig til genvalg)
c) Hans Kromann nr. 142
(villig til genvalg)
11 Valg af revisor og revisorsuppleant
12 Eventuelt
13 Afslutning
Med venlig hilsen
Henrik Wissing nr. 178