Dagsorden for MBUK 2017 Indberetning for MBUK

DagsordenforMBUK2017
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Valgafreferent
Indberetningfordetforgangneårogeventuelthandlingsplanfordetkommendeår.
Fastsættelseafkontingentfordetindeværendeår
Godkendelseafregnskabfordetforgangnekalenderårogbudgetfordetkommende
kalenderår.
Forslagtilvedtægtsændring
Valgafbestyrelsefor2årmedalmindeligtflertal.
Valgafrepræsentant(er)tilMetodistkirkensBørne-ogUngdomsforbunds
delegeretmødemedalmindeligtflertal.
Eventuelt
IndberetningforMBUK2016
Børnearbejdet
Børnekirken:
Børnekirkenfungerereftersammekonceptsomdetidligereår.
Dererbørnekirkedesøndage,hvorSolrødFrikirkehargudstjeneste,dvs.hveranden
søndag,ogdetforegårigudstjenestetiden.
Børnekirkenerettilbudtilbørnoptilkonfirmationsalderen.
Dererenfastgruppebørn,somdeltagerregelmæssigtibørnekirken.Dissebørnermeget
åbneogtageraltidgodtimodbørn,somkommerforførstegangellerkommerensjælden
gang.
Børnekirkensemnerlænersigopafgudstjenestenstemaer,såledesatdereren
sammenhængidetdevoksne,ogdetbørnenebeskæftigersigmed.
Énafbørneneellerenlederlæseropfraenbørnebibel.Derknytteskommentarertil
bibelhistorien.Børneneassocierertilegneoplevelser,ogsnakkengårlivligt.Somregelhar
allenogetatfortælle.Dertalesomlivetsstorespørgsmål:sygdom,mobning,detatvære
bange,død,atglædesigtilogglædesigover…...Derbliversatordpåfølelser,sombørnene
tumlermedihverdagenogoplyserom,hvorledesGudkanbrugestilatsigetakogspørge
omhjælp.
Enflygtningedrenghardeltagetibørnekirkeniår,hvilkethargivetsprogligeudfordringer,
menenfintræningidetatvillehinandenpåtrods.Idennesammenhængharbørnekirkes
kreativeaktiviteteroglegene,dererenfastdelafbørnekirken,haftstorbetydning.Herkan
alleværemed,selvomderersprogbarrierer.
Isommermånederneforegårmegetaflegenudendørs.Isommerferienblevderafholdt
børnelejrforbørnearbejdetiMetodistkirkenpålandsplan,hvorenkelteafvoresbørndeltog
ogligeledesnogleafvoreungemedarbejdereibørnekirken.
Åretssidstekreativehitvarnoglesuperflotteadventskranse.Allebørnkunnebringederes
egendesignedekransmedhjem.
Iårharvimåttesigefarveltilenafvoretrofastemedarbejdere,LoneHavskov.Takforalt
detduhargivetvideretilbørnenegennemårene!
Vieridengunstigesituation,atennyungmedarbejderalleredeharmeldtsig,somfast
medarbejderfordetnyeår.VelkommenAmalie!Jegglædermigtilatarbejdesammen
meddig!
AnetteSteinvig
Indberetning–Messychurch
Efteråret2016
MessyChurchharhaftetgodtarbejdsår,ogviharoplevetstoropbakning.Viharafviklettre
MessyChurcharrangementerallemedrodfæsteihøjtider:
•
•
•
Mørke–AlleHelgenogSolhverv
Ventetid-Advent
Enmaskefyldtdag–Fastelavn
Iforåret2017harvitoMessychurch-arrangementertilbage:Den1.aprilomPåskeogden
10.juniomJesuliv.
Viergennemsnitligtover30(bådebørnogvoksne)ilokaletpåSolrødbibliotekfrakl.10.3012.TeametomkringMessychurcherledetafMariaThaarupAntoriniogbeståraf7-10
frivillige.Arbejdsprocessenforegårved,atjeg,somkoordinator,mailerudogfortællerom
dettemavihar,tekstensamtenrækkeværksteder.Hereftermelderteamettilbage,hvilke
værkstederdegernevilståfor.
Pådagenmødesvikl.9,gørklar,stilleropogforbereder.Kl.10.30kommergæsterne,som
besøgerværkstederne,drikkerkaffe,legerogersammen.Børnsomvoksne–familiersom
frivillige.Viafsluttermedenkortgudstjenestemedsøndagsskolesange,bekendtgørelser,og
høreromevangelietibørnehøjde.
ViforsøgeriløbetafhverMessychurchatkommerundtomallesanser,sikreosatderer
nogetbørnene”fårmedhjem”samthaveetekstraøjefor,atdereraktivitetertilalle
aldersgrupperogbeggekøn.
Efterfølgendeønskervihinandengodweekend,ogteametrydderop.Kl.13ervialleudeaf
huset.
Iskrivendestundharviforskelligefokusområder,vivilarbejdevideremed.Bådenogle
visionersomstrækkersigoverlængeretidognoglesomsikkerterklaretindennæsteMessy
church:
-
Praktiskesmåjusterringersådetersånemtsomoverhovedetmuligtatafholde
MessyChurch.Detskalværesjovtoggivendeforbådebørnogvoksne!
Flerestoret-shirtstildemsomhjælpertil
Fortsatstærktsamarbejdemedflygtningefamilier
Fleredeltagereframenigheden
Teen-&Ungdomsarbejdet:
Indberetningfraden”unge”smågruppe
Unge-smågruppenerensmågruppeforungeomkringgymnasiealderenogstartenaf
20’erne.Voresgruppehar7medlemmerogMariaThaaruptilatstyregruppen.Vimødes
ca.enaftenommånedentilaftensmad.Viskiftestilatholdesmågruppenogsørgefor
aftensmad,hvilketogsågiverosmulighedforatsehinandenshjemogindsigtihinandens
hverdag.
Vidiskutererkirkeogtro,oghvordanmanerungogkristen.Hvergangerderetnøgleord,
etslagsoveremne,somvibeskæftigerossærligtmed.Mariaharofteforberedtnogle
spørgsmål,derberøreremnetognoglebibelhistorier,somvilæserogdiskutereri
fællesskab.
Derertagethøjdeforhvor,vimedlemmer,erivoresliv.Emnernekannemtrelaterestil
hverdagen.VisnakkerometikogmoraliBibelen,oghvordandetbliverafspejletidag.
Voresmøderertilpassetsamtidenstendenser,såvelsomvoresprivatelivogdets
højdepunkter.Derblivervistinteresseoghensyntilalleslivoghverdagigruppen.
Udoveratviismågruppenharetkristentfællesskabogsamtalerum,hargruppenogsågjort
osgodevenneridetprivate.
Påvegneafunge-smågruppen-MathildeHavskov
IndberetningfraLasagnelogen
UngdomsgruppenLasagnelogenhareksisteretsiden2010.Idennegruppemødesungei
alderen20-29år,ogdeflesteafgruppensmedlemmerharefterhåndendeltagetimangeår.
Ca.engangommånedenmødesvienhverdagsaften,tilhjemmelavetmadogmasserafsjov
oghygge.Efterdetfællesmåltidlæservisammenenteksthøjt,somskaldannegrundlagfor
aftenenstema/debat.Underdennesamtale,kanvisammendiskutereraftens”tema”og
læreafhinandenstankerogerfaringer.Gruppeneretfrirum,hvormanudenforbeholdkan
fortælleomsintro,ogdentvivlderogsåkanfølgemed.Troeneromdrejningspunktetfor
aftenenssamtale,menandreemnerogtemaererogsåmegetvelkomne.Gruppener
desudenetsted,hvorhumor,grin,råhyggeogfællesskabspillerenvæsentligrolle.
2016harværetetår,hvorgruppendesværreikkeharværetsåaktivsomønsket,derfor
håbervi,at2017bliveråret,hvorviigenmødesregelmæssigt.
PåvegneafLasagnelogen–NannaAndreasen
Korarbejde
IndberetningfraJacobsLadder:
GospelkoretJacob’sLaddertrivesogharhaftendnuetgodtår.Dererkonsensusogglædei
koret.Vihariåretsløbholdtfastidevantearrangementersåsomgospelgudstjenester,
julefestiSolrødFrikirke,LionsClubsnytårskoncert,Musikcaféersamtmedhjælpereved
MSA’sårligejule-ognytårsfestforhjemløseogandreudsatte.Deterefterhåndenbleveten
tradition,atviharenjulekoncert,ogiårstodvisammenmedKefas,gospelkori
Jerusalemskirken,omenjulekoncertiJerusalemskirken,hvordervarmangebesøgende.
VedarrangementetsolgteviforskelligejuleartiklertilfordelforDanmissionsLuciastafet.Det
varogsåisamarbejdemedKefas,vihavdeenvelgørenhedskoncerttilfordelfor
børnehjemmetRenacer.Igeni2016varvideltagendevedSolrødskulturugeiSolrød
Centret.Mangekomforbiteltet,ogvisangaftoomgangepådetorespektivesceneri
centret.
Deterglædeligt,atviogsåi2016havdetreforskelligearrangementer,hvorviharmodtage
honorarforvoresengagement,ogvisernu,atJacob’sLaddersøkonomiersund,ogvinuer
”selvkørende”.
Vi vægter trivsel i koret og oplever, at fællesskabet har stor betydning i Jacob’s Ladder.
Samtidigtønskerviogsåatbliveudfordretpåsangkompetencerne,hvilketvoreskordirigent
samtpianistermegetkompetenttilisamklangmedkoretsniveau.Udviklingpådenfront
samtfællesskabetstrivselogudviklingervigtigefokusområderforos.Beggeområderblev
plejet, da vi havde en gospelworkshop, hvor kompetencer blev udviklet, og vi havde en
øveaftenpåChristianHave,etplejehjemogbopælforenafvoreskordeltager.
Iåret2016harvihaftetgennemsnitligmedlemstalpå45.50iforåretog40iefteråret.Vivil
gernebenytteanledningentilatsigetaktilvoreskasserer,fordengnidningsløseogmeget
kompetentestyringmedmedlemsskabogøkonomi.
PåvegneafJacob’sLadderslederteam
Mai-BritTvilling