Občinski razpisi

Občinski razpisi
Published on Nevladna.org (http://nevladna.zavodpip.si)
Občinski razpisi
Razpisovalec
Objavljeni razpisi
Občina Cirkulane
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROh
DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE CIRKULANE
2017
Rok: 20.3.2017 do 12. ure
JAVNI RAZPIS ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
CIRKULANE ZA LETO 2017
Rok: 20.3.2017 do 12. ure
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PO
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI CIRKU
LETO 2017
Rok: 20.3.2017 do 12. ure
Občina Dornava
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE PROGRAMOV DRUG
h
DRUŠTEV ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DED
PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2017
Rok: 28.03.2017 do 12. ure
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE PROGRAMOV IN PR
KULTURNIH IN DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČIN
DORNAVA ZA LETO 2017
Rok: 28.03.2017 do 12. ure
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCI
PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2017 V OBČINI DORNAV
Rok: 28.03.2017 do 12. ure
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV
h
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEV
2017
Občina Kidričevo
Rok: 6.10. 2017 ob 13:00
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV
OBČINI KIRIČEVO V LETU 2017
Rok: 6.10. 2017 ob 13:00
Razpis - programi športa
Občina Kungota
Stik
Prijava
Arhiv novic
Rok: 31.3.2017
h
Page 1 of 5
Občinski razpisi
Published on Nevladna.org (http://nevladna.zavodpip.si)
Občina Majšperk
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje proh
prireditev v letu 2017
Rok: do porabe sredstev
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij
Rok: 24.3.2017
h
Javni razpis za sofnanciranje športnih programov 2017
Občina Makole
Rok: 24.3.2017
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture 2017
Rok: 24.3.2017
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih dru
proračuna Občine Makole v letu 2017
Rok: 31.3.2017
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov iz
Občine Makole v letu 2017
Rok: 31.3.2017
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na po
kmetijstva iz proračuna Občine Makole v letu 2017
Rok: 31.3.2017
Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje prom
prireditev in sponzorstev v letu 2017
Rok: 30.11.2017
Občina Markovci
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, prh
prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mae
leto 2017
Rok: odvisno od sklopa
Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kultu
na območju Občine Markovci v letu 2017
Rok: 31.3.2017
Občina Ormož
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih dh
občini Ormož za leto 2017
Rok: 12.4.2017
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spo
Stik
Prijava
Arhiv novic
Page 2 of 5
Občinski razpisi
Published on Nevladna.org (http://nevladna.zavodpip.si)
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ormož v letu 2
Rok: 31.5.2017
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za oblikovanje prog
in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2017 s
Občina Ormož
Rok: 24.3.2017
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje iz
letnega programa športa, ki jih bo v letu 2017 sofinanc
Ormož
Rok: 30.6.2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti društev na ph
kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane za leto 2017
Občina Poljčane
Rok: se prične 6. 4. 2017 in se zaključi 10. 4. 2017 ob 1
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti neh
organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto
častniki, veterani«
Mestna občina Ptuj
Rok: 22.3.2017
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občin
leto 2017
Občina Ruše
Rok: 17.3.2017
h
Javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev iz p
Občine Slovenska Bistrica v letu 2017
Rok: 27.3.2017
h
JAVNI RAZPIS - sofinanciranje športnih programov v let
Občina Slovenska Bistrica
Rok: 31.3.2017
JAVNI RAZPIS - sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto
Rok: 10.4.2017
JAVNI RAZPIS - za sofinanciranje dejavnosti društev in z
področju turizma občine Slovenska Bistrica za leto 201
Stik
Prijava
Arhiv novic
Page 3 of 5
Občinski razpisi
Published on Nevladna.org (http://nevladna.zavodpip.si)
Rok: 19.4.2017
JAVNI RAZPIS - za sofinanciranje delovanja društev na p
kmetijstva občine Slovenska Bistrica v letu 2017
Rok: 19.4.2017
Občina Središče ob Dravi
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spoh
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dr
2017
Rok: 30.6.2017 ob 13.00
Občina Starše
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEh
LETU 2017 NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOSPODARSTV
TURIZMA
Rok: 23.3.2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov organizacij i
občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2017
Rok: 31.3.2017
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah [16]
h
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na p
kulturne dejavnosti v Občini Sveti Andraž v Slovenskih
leto 2017
Rok: 31.3.2017
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za javne prireditve
pospešujejo razvoj in promocijo Občine Sveti Andraž v
goricah v letu 2017
Rok: 31.3.2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega prog
v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2017
Rok: 31.3.2017
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju sredstev finančne pomočih
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sv[
za leto 2017
Občina Sveti Tomaž
Stik
Prijava
Arhiv novic
Rok: 20.3.2017
Page 4 of 5
Občinski razpisi
Published on Nevladna.org (http://nevladna.zavodpip.si)
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na po
kulture v občini Zavrč za leto 2017
Občina Zavrč
Rok: 27.3.2017
h
Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetij
podeželja v občini Zavrč v letu 2017
Rok: 27.3.2017
Javni razpis za sofinanciranje programov in društev na
humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Zavrč v letu
Rok: 27.3.2017
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in p
niso predmet drugih razpisov v občini Zavrč v letu 201
Rok: do porabe sredstev
obcinski razpisi [19]
Source URL: http://nevladna.zavodpip.si/sl/node/1097
Links
[1] http://www.cirkulane.si/Razpisi
[2] http://www.dornava.si/index.php/objave-in-razpisi/razpisi
[3] http://www.kidricevo.si/za-obcane/javna-narocila-in-razpisi/
[4] http://www.kungota.si/javni-razpisi/razpis---programi-sporta.aspx
[5] http://www.majsperk.si/index.php?stran=Razpisi
[6] http://www.obcina-makole.si/Razpisi
[7] http://www.markovci.si/index.php?Itemid=21&id=96&lang=sl&option=com_conte
nt&view=article
[8] http://www.ormoz.si/Podrocje.aspx?id=362
[9] http://www.poljcane.si/objavekat/javni-razpisi/
[10] http://www.ptuj.si/razpisi?id=000065783
[11] http://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/
[12] http://www.slovenska-bistrica.si/objave/58
[13] http://www.sredisce-ob-dravi.si/?p=3259
[14] http://www.starse.si/index.php/sl/javna-narocila-in-razpisi
[15] http://www.sv-andraz.si/Razpisi
[16] https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Sveti_Andra%C5%BE_v_Slovenskih_goricah
[17] http://sv-tomaz.si/wp-content/uploads/razpis-kmetijstvo-sveti-toma%C5%BE-2017.pdf
[18] http://zavrc.si/naslovnica/category/javni-razpisi/
[19] http://nevladna.zavodpip.si/sl/taxonomy/term/42
Stik
Prijava
Arhiv novic
Page 5 of 5