6165/17 to/KT/nr 1 GIP 1B 1. Generalni sekretar Odbora regij je s

Svet
Evropske unije
Bruselj, 22. februar 2017
(OR. en)
6165/17
CDR 19
DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj:
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva:
Osnutek sklepa Sveta o imenovanju članice in nadomestne članice Odbora
regij na predlog Kraljevine Danske
– sprejetje
1.
Generalni sekretar Odbora regij je s pismom z dne 7. februarja 2017 obvestil Svet o izteku
mandata člana Odbora regij Erika NIELSENA 1.
2.
Zaradi imenovanja Kirstine BILLE za članico Odbora regij se je sprostilo mesto
nadomestnega člana.
3.
V skladu s členom 305 PDEU člane in nadomestne člane Odbora regij imenuje Svet s
kvalificirano večino na predlog zadevnih držav članic.
1
6116/17 CDR 13
6165/17
to/KT/nr
GIP 1B
1
SL
4.
Danska vlada je v skladu z navedeno določbo predlagala 2, da se za preostanek mandata, ki se
izteče 25. januarja 2020, imenujeta
a)
za članico:
–
Kirstine BILLE, Deputy Mayor of Syddjurs Municipality,
in
b)
za nadomestno članico:
–
5.
Kirsten JENSEN, Deputy Mayor of Hillerød Municipality.
Odbor stalnih predstavnikov naj zato Svetu predlaga, da na eni od prihodnjih sej kot točko
pod „A“ dnevnega reda sprejme sklep iz dokumenta 6164/17 CDR 18.
6.
Sklep bo v skladu z drugim pododstavkom člena 297(2) PDEU objavljen v Uradnem listu
Evropske unije.
2
6163/17 CDR 17.
6165/17
to/KT/nr
GIP 1B
2
SL