Tehnična navodila - RADIJATOR Inženjering

SLO
VSEBINA:
1. Pomembna opozorila
1.1 Minimalna oddaljenost od gorljivih materialov
3
4
2. Opis kotla
4
3. Montaža
3.1 Splošna opozorila
3.2 Ukrepi in naprave za varnost pri uporabi kotlov BIOmax
3.3 Kotlovnica
3.4 Priključek na dimnik
7
7
8
10
11
4. Presek BIOmax kotla z opisom elementov
13
5. Shema avtomatike
14
6. Tabela s tehničnimi podatki
16
7. Hidravlična shema
18
8. Zagon kotla in vzdrževanje
8.1 Display avtomatike
8.2 Začetek dela na kotlu za biomaso
8.3 Kratko navodilo za uporabo avtomatike
8.4 Napake pri startu kotla
8.5 Vzdrževanje kotla
8.6 Napisna ploščica
8.7 Izjave
8.8 Nalepke
8.9 Proizvajalec
19
19
22
26
27
30
32
33
36
40
9. Garancija
41
10. Spisek pooblaščenih serviserjev
46
2
1. POMEMBNA OPOZORILA
SPLOŠNA OPOZORILA
-
-
Po odstranitvi embalaže pošiljke, preverite vsebino, v slučaju
aju pomanjkljivosti, to
sporočite
ite prodajalcu.
Kotel mora biti uporabljen izključno
izklju no za namen, ki ga je predvidel proizvajalec. Izključi
Izklju
se kakršnakoli odgovornost s strani proizvajalca, v primeru škode povzročene osebam,
živalim ali stvarem, v primeru napak pri montaži, regulaciji, vzdrževanju ali nepravilni
uporabi.
V slučaju
aju curljanja vode izključite
izklju
napravo iz električnega
nega omrežja, zaprite dotok vode
in obvestite pooblaščeni
pooblaš
servis ali pooblaščenega monterja.
To navodilo je sestavni del naprave in se mora hraniti pazljivo in VEDNO biti zraven
kotla tudi v primeru
imeru spremembe lastnika ali uporabnika ali v primeru priključitve
priklju
na
drugo instalacijo. V slučaju
slu
uničenja,
enja, poškodbe ali izgube, zahtevajte nov izvod
i
pri
pooblaščenem
enem prodajalcu.
POMEMBNA OPOZORILA
Opozarjamo, da uporaba naprave na biomaso in trdo gorivo, ki imajo kontakt z električno
elektri
napetostjo in vodo, zahtevajo spoštovanje varnostnih zahtev in sicer:
-
Prepovedana je uporaba naprave otrokom in osebam z omejenimi zmožnostmi brez
spremstva.
Prepovedana je uporaba kotla, na instalaciji z delovno temperaturo večjo
ve od 110°C in
delovnim pritiskom večjim
ve
od 3. barov.
Prepovedana je uporaba lahko gorljivih goriv (alkohol, nafta…).
Prepovedana je hramba lahko gorljivih predmetov v bližini kotla in v bližini vrat za
nalaganje goriva. Pepel se mora odlagati v zaprte in negorljive posode.
Prepovedano je zažiganje odpadkov in materiala, katerega izgorevanje povzroča
povzro
plamen in nevarnost eksplozije (plastika,
(plastika, žagovina, oglje v prahu…).
Prepovedan je kakršenkoli poseg, še posebno v primeru menjave električnega
elektri
grelca,
motorja ali čiščenja
čenja kotla, predno se naprava izključi
izklju i iz električnega napajanja.
Prepovedana je menjava varnostnih elementov.
Prepovedano je zapiranje odprtin za dovod svežega zraka.
Prepovedano je izpostavljanje kotla vremenskim vplivom. Kotel ni predviden za
zunanjo montažo in ne vsebuje sistema proti zmrzovanju.
Prepovedan je izklop kotla, ko je temperatura prostora v kateri se nahaja kotel pod 0°C.
0
V primeru del, na električnih
elektri nih delih kotla, ga je potrebno izključiti iz električnega
elektri
omrežja.
Delo s kotlom je prepovedano osebam s posebnimi potrebami, fizičnimi
fizi
in umskimi,
razen v spremstvu skrbnikov.
Otroci morajo biti v bližini
bližin naprave pod nadzorom.
V primeru poškodbe zaščite
zaš
proti električnem
nem udaru, mora biti napaka odpravljena s
strani pooblaščenega
čenega serviserja.
3
lna oddaljenost od gorljivih materialov
1.1 Minimalna
-
Zagotovite minimalno oddaljenost od gorljivih predmetov, če je potrebno naredite
zaščito.
Minimalna oddaljenost je predpisana z zakonom – prosimo da se pozanimate pri
strokovnih službah.
Minimalna oddaljenost kotla in dimovodnih cevi je 100mm.
Minimalna oddaljenost od lahko gorljivih materialov je 200mm, enako velja za
z
predmete katerih gorljivost ni znana.
NEVARNOST POŽARA
-
Skladiščenje
enje gorljivih predmetov in tekočin
teko in v bližini kotla je prepovedano.
Obvezno opozorite uporabnika o minimalni oddaljenosti kotla od gorljivih predmetov.
Gorljivost gradbenega materiala:
Gorljivost gradbenih materialov
A - NEGORLJIVO
(azbest, kamen, opeka, keramične ploščice, žgana
glina, malta, omet brez organskih primesi)
B - NI LAHKO VNETLJIVO
(mavčna plošča, mineralna vlakna, steklena vlakna,
plošče iz materialov AKUMIN, IZOMIN, RAJOLIT,
LIGNOS, VELOX, HERAKLIT)
C1 - SLABO GORLJIVO
(bukev, hrast, premazan les, filc, plošče iz
materialov HOBREX, VERZALIT, UMAKART)
(bor, smreka, macesen, premazan les)
C2 - NORMALNO GORLJIVO
C3 - LAHKO GORLJIVO
(asfalt, karton, celuloza, katran, papir, iverne
plošče, pluta, poliuteran, polisteren, polipropilen,
polietilen, tekstilne obloge)
2. OPIS KOTLA
Kotel serije BIOmax, je razvit z namenom,
namenom da RADIJATOR INŽENJERING ponuditi tržišču
tržiš kotel, ki
po svojih mehanskih in temperaturnih sposobnostih posebno namenjen biomasi kot gorivu. Z uporabo
pojma »BIOMASA« se predvsem misli pelete. Potrebno je izpostaviti možnost nalaganja s koščicami
koš
sadja, predvsem češenj,
ešenj, višenj, luščine
luš
lešnikov. Čee ima uporabnik gorivo, ki ni na spisku, mora
obvezno kontaktirati tehnično
no službo proizvajalca, saj nekatere vrste goriva potrebujejo
posebne nastavitve in tehnične
čne rešitve. Ob koriščenju
enju navedenih vrst goriva se razume pri
avtomatski kontroli
roli glavnih parametrov delovanja. V vseh primerih uporabe biomase, se zahteva
primerna vlažnost goriva.
Izgorevanje pospešuje glavni primarni centrifugalni ventilator, za izvlek dimnih plinov skrbi dodatni
ventilator, ki obenem dodaja sekundarni zrak nad
nad plamen in izboljšuje izgorevanje. Biomax je v vseh
pogledih učinkovitosti
inkovitosti boljši od svojih predhodnikov, ki delujejo na principu naravnega podpiha
oziroma le z enim ventilatorjem.
Peleti se pridobivajo iz odpadnega lesa, ki se stisne pod visokim pritiskom
pritiskom v pelet preseka 6mm in
dolžine do 3cm. Pelete morate skladiščiti
skladiš
na suhem mestu. Za kotle BIOmax uporabljajte pelete
preseka 6mm in dolžine 5-30mm
30mm in vlažnosti do 10%, izdelane po standardu EN 14962-2.
14962
Serija kotlov BIOmax se proizvaja v dveh variantah
vari
h BIOmax23.1 in BIOmax35. BIOmax 23.1 pokriva
obseg moči 15 ÷ 23 kW, BIOmax 35 pa v obsegu 20 ÷ 34,9kW.
4
KONSTRUKCIJA
Glede na zunanji design, dimenzije kurišča, odprtina kurišča in načina čiščenja je BIOlux zadržal vse
dobre lastnosti predhodnih modelov po katerih je RADIJATOR INŽENJERING prepoznaven na trgu.
Vodni del kotla, način menjave toplote med dimnimi plini in vodo, je prilagojen biomasi. Zaradi
uporabe dveh ventilatorjev, in tako imenovanega prisilnega vleka, je pot dimnih plinov daljša, kot pri
standardnih kotlih. Iz istih razlogov je možna uporaba turbulatorjev, ki dodatno povečajo izkoristek
kotla. Pri kotlu BIOmax35 so cevi izmenjevalnika preseka 48mm in so turbulatoji v uporabi. Pri kotlu
BIOmax23.1 so cevi izmenjevalnika 42mm, in uporaba turbulatorjev ni potrebna, saj je notranji del
cevi dovolj majhen za dober izkoristek (poglej sliko 1).
Stopnja izkoristka je preko 90%.
Temperatura dimnih plinov pri:
-
minimalni moči je 130°C
maksimalnih delovnih pogojih okoli 150°C
Stopnja izkoristka je preko 90%. Med delovanjem se nalagajo obloge na stene kotla, kar povzroča
višanje temperature dimnih plinov. Če se kotel ne čisti daljši čas, lahko temperatura dimnih plinov
naraste tudi do takšne višine da avtomatika prekine delovanje kotla ali pa preide v modulacijo
(zmanjšanje hitrosti ventilatorja in doziranja pelet). Obe dimenzije kotla vsebujejo bakreni
izmenjevalnik za priključitev kotla na termično varovanje.Vsi deli kotla so narejeni iz brezšivnih cevi,
kvalitete ST35.4 in kotlovske pločevine debeline 4mm ali več, odvisno od velikosti kotla, kvalitete
1.0425 EU standard P265GH standard EUII.
Slika 1. Presek kotla
5
Kurišče (slika 2, pozicija 2) je oblikovano in deluje po principu izvira, gorivo potuje horizontalno s
pomočjo polža do spodnjega dela kurišča in nato se obrne vertikalno navzgor do območja izgorevanja.
Kurišče je narejeno iz sive litine. Transport goriva je izveden s polževim transporterjem (slika 2,
pozicija 5). Vidna je razlika dozatorja BIOmax 23.1 in BIOmax 35. Gre za razliko v ventilu za
reguliranje zraka, ki se montira na dozator BIOmax 23.1 z namenom izboljšanja emisije dimnih plinov
(slika 2). Dodatna pojasnila v toki 8.2. Gorivo potuje iz silosa s prostornino 240 litrov (slika 2,
pozicija 6). V primeru lažjega transporta, je zelo lahko demontirati cel sklop v tri neodvisne enote:
silos, transportni sistem, kotel (slika 2, pozicija 1 in 2).
Slika 2
Slika 2. Prikaz razstavljenih delov kotla
1.
2.
3.
4.
5.
Telo kotla
Kurišče
Pepelnik
Polžev transporter
Silos
6
3. MONTAŽA
3.1 Splošna opozorila
Kotel, mora biti zaradi pravilnega delovanja pravilno postavljen!
Kotel se dobavlja z zunanjo oblogo, ki vsebuje izolacijo debeline 30mm. Položaj silosa in transportni
sistem je tovarniško nameščen na desni strani. Lahko naročite tudi posebno izvedbo z montiranim
transportnim sistemom in silosom na levi strani, ali naredite spremembo pri sami montaži. V primeru,
da je potrebno je enostavno zamenjavo izvesti tudi na samem objektu saj je cel sistem dozatorja
demontažen. Elektro priključki so konektorski zaradi česar pri menjavi ne potrebujemo osebe
specializirane za elektro področje.
Silos za BIOmax35 ima gibljivo povezavo s transportnim sistemom (pri kotlu BIOmax23.1, je ta
povezava fiksna), da se prepreči prenos vibracij med delovanjem.
Silos in kotel se ne transportira skupaj na paleti, zato je potrebno preveriti, ali odgovarjata med seboj
kotel in silos, saj je razlika med posameznima modeloma.
Slika 3. Prikaz gibljive povezave
-
Maksimalni delovni pritisk kotla je 3 bare, minimalni 1 bar, maksimalna delovna
temperatura je 110°C.
Kotel ima tri motorje, keramični grelec za vžig peletov in avtomatiko, zato je treba biti
previden zaradi nevarnosti udara z električnim tokom.
Vsaka sprememba na konstrukciji ali električnih delih razveljavi garancijo.
Med transportom zaradi prevelikih tresljajev, lahko pride do poškodbe na keramičnih
delih električnega grelca za vžig peletov. Te poškodbe ne spadajo v garancijo.
Kotel mora biti zavarovan pred preveliko temperaturo in pritiskom.
Za pravilno montažo je odgovoren monter, ki priključuje kotel na hidravlično omrežje.
Proizvajalec kotla ne prevzame nikakršne odgovornosti za poškodbe povzročene zaradi
nepravilne montaže.
Med posegom na kotlu, je obvezno treba izključiti električno napajanje.
Kotel je treba montirati glede na veljavne predpise v državi, kjer se montira.
7
Osnovne zahteve, katere je potrebno upoštevati pri montaži so:
-
-
Kotel je lahko priključen na odprt ali zaprt sistem centralnega ogrevanja. V primeru zaprtega
sistema se priporoča vgradnja varnostnega ventila oziroma kot zahteva zakon posamezne
države.
Kotel se mora nahajati na varni razdalji od hitro gorljivih materialov. Zaradi vzdrževanja okoli
kotla ne sme biti ovir (slika 10).
Zaradi nevarnosti električnega udara 230V/50Hz, priključitev kotla na omrežje, lahko naredi
samo oseba z elektrotehnično izobrazbo.
Priključek na dimnik se lahko naredi, glede na predpise in priporočila pooblaščenih služb, kot
tudi glede na navodila proizvajalca.
Poleg ostalih delov za varovanje se zahteva še vgradnja termičnega varovanja proti pregretju
kotla v primeru montaže na zaprt sistem ogrevanja.
Upoštevajte tehnične lastnosti že vgrajenih prezračevalnih sistemov v obstoječi kurilnici.
Poskrbite, da je v kurilnici dovolj svežega zraka potrebnega za popolno izgorevanje kotla
Opravite meritev izpusta dimnih plinov po končani vgradnji kotla
Podučite osebo, ki bo upravljala z vgrajenim kotlom pred prvo uporabo
Poskrbite za pravilno skladiščenje peletov
Redno preverjajte, če je kurilna naprava v brezhibnem stanju.
Poskrbite, da bo ogrevalni sistem pravilno dimenzioniran glede na zahteve kurjenja.
Poskrbite, da bo dimnik za odvod dimnih plinov vključno s priključnimi cevmi pravilno dimenzioniran
Poskrbite za pravilno oddaljenost od gorljivih materialov
Izdelajte zaščitno konstrukcijo okoli kurilne naprave, če je potrebno.
Poskrbite za najmanjšo potrebno razdaljo do stropa in sten kurilnice, da bo omogočeno neovirano
čiščenje.
Prepovedana je hramba lahko gorljivih predmetov v bližini kamina in v bližini vrat za nalaganje goriva.
Pepel se mora odlagati v zaprte in negorljive posode.
Prepovedano je zapiranje odprtin za dovod svežega zraka.
Prepovedana je uporaba lahko gorljivih goriv (alkohol, nafta…). Prepovedano je zažiganje odpadkov in
materiala, katerega izgorevanje povzroča
plamen in nevarnost eksplozije (plastika, žagovina, oglje v prahu…).
V primeru del na električnih delih kamina, ga je potrebno izključiti iz električnega omrežja.
V primeru poškodbe zaščite proti električnem udaru, mora biti napaka odpravljena s strani
pooblaščenega serviserja.
Delo s kaminom je prepovedano osebam s posebnimi potrebami, fizičnimi in umskimi, razen v
spremstvu skrbnikov. Otroci morajo biti v bližini naprave pod nadzorom.
3.2 Ukrepi in naprave za varnost pri uporabi kotlov BIOmax
Za varno delovanje kotla je potrebno zmontirati sledeče elemente:
Varnostni ventil za nadzor pritiska (slika 4).
Slika 4
Slika 5
Slika 6
8
Varnostni ventil mora imeti nazivni presek ½ cole in umerjen na največ 3 bare. Ta element spada v
skupino omejevalcev pritiska in mora biti narejen tako, da zdrži kratkotrajne prekoračitve tlaka in
temperature, kot tudi vsebnost glikola v ogrevalni tekočini. Varnostni ventil mora biti redno
kontroliran in menjan v primeru prekoračitve pritiska. Običajno se na istem mestu zmontira tudi
avtomatski odzračevalni lonček (slika 5) in manometer (slika 6). Vsi trije elementi sestavljajo
varnostno skupino in se zmontirajo na najvišji cevni priključek na kotlu.
Med njimi in kotlom ne sme biti zožitev cevi niti ventilov in drugih elementov. Izhod iz varnostnega
ventila ne sme biti zožen v primeru podaljšanja izhoda do odtoka. Uporabi se lahko lok radia r >3d.
Varnostni ventil mora imeti nazivno oznako in vsebovati sledeče:
- ime proizvajalca
- tip varnostnega ventila / leto preizkusa
- nazivni pretok
- na kateri toplotni učinek je varnostni ventil nastavljen
- najvišji dovoljeni tlak odpiranja varnostnega ventila
Obvezna je kontrola delovanja v različnih pogojih, kot tudi umerjanje s strani pooblaščene ustanove.
Ti predpisi se lahko razlikujejo glede na državo, kjer je kotel montiran. Predlaga se montaža dveh
varnostnih ventilov.
Ventil termičnega varovanja (VTV)
Slika 7
Ta varnostni element ima prav tako nalogo omejevati prekomerno temperaturo.
Na nadaljnjem besedilu se bo imenoval VTV.
-
-
V nekaterih primerih varnostni ventili ne morejo dovolj varovati ogrevalnega sistema. V tem
primeru je potrebno obvezno vgraditi VTV.
Mesto vgradnje je prikazano v hidravlični shemi. Na vrhu kotla je vgrajena bakrena spirala, na
katero se zmontira VTV. Na levi strani kotla so trije priključki. Dva sta priključka spirale, eden
za tulko kapilare termostata. Do kotla je potrebno pripeljati hladno sanitarno vodo. Ko
termična kapilara vstavljena v tulko na kotlu zazna temperaturo 95°C, se VTV odpre in hladna
voda steče skozi bakreno spiralo. Ko se kotel ohladi, se ventil na VTV samodejno zapre.
En priključek bakrene spirale na kotlu se uporabi za VTV, drugi se uporabi za odtok vode, ki
steče skozi spiralo.
Obvezno preverite funkcijo delovanja VTV.
Kot je že rečeno, na en konec VTV se pripelje hladna voda, VTV se poveže z bakreno spiralo na kotlu.
Posebno je pomemben, neodvisen pretok vode od električnega napajanja (hidrofor).
V primeru, da je nemogoče zagotoviti dotok hladne vode za hlajenje kotla v primeru izpada
električne energije, je obvezno potrebno priključiti kotel na odprt sistem ogrevanja.
9
Slika 8 Prikaz mesta montaže varnostnih elementov
Termostati v avtomatiki kotla (slika 9)
V sami avtomatiki, ki vodi proces izgorevanja, se nahaja termostat (Slika 9). Ima nalogo, da varnostno
omejuje temperaturo v kotlu na. Termostat prekine delovanje ventilatorja za podpih. Zaradi varnosti
sta vgrajena dva neodvisna termostata s sondo za merjenje temperature vode.
Kotlovska črpalka mora biti priključena na avtomatiko kotla ali na zunanjo avtomatiko, obe pa morajo
skrbeti da črpalka deluje, tudi v primeru pregretja kotla, zato da se čim prej ohladi. Varnostna
temperatura v kotlu je omejena na 95°C.
Zelo pomembno je, da se črpalka iz varnostnih razlogov priključi preko avtomatike. V primeru,
da temperatura vode v kotlu doseže kritično vrednost 95°C se ventilator izklopi, črpalka pa se
vključi, da razporedi temperaturo po radiatorjih.
Slika 9 Termostat na avtomatiki
3.3 Kotlovnica
Kotlovnica mora biti zavarovana proti zmrzovanju.
Podloga pod kotlom mora biti iz negorljivega materiala. Priporočene oddaljenosti kotla od sten so
prikazane na spodnji sliki. Te razdalje omogočajo prost prehod okoli kotla zaradi čiščenja in
servisiranja. Razdalja od sten naj bodo tolikšne, da se kotel enostavno zmontira ali menja termično
varovanje, ekspanzija, črpalke in drugi elementi, ki so potrebni za delovanje kotla. Kotel mora biti na
levi strani (ko je silos na desni) oddaljen od stene od 100 do 200mm, toliko kolikor je potrebno za
priključitev ventila VTV. Če se ventil ne vgradi, potem je ta razdalja lahko manjša. Prostora na desni
strani mora biti najmanj 800mm, da se kotel neovirano čisti z vseh strani. Ta prostor je pomemben tudi
zaradi same montaže in morebitne demontaže sistema za električni vžig.
!!! Kotlovnica mora imeti dovolj odprtin za prezračevanje !!!
10
Slika 10 Postavitev kotla v kotlovnici
Tip kotla
BIOmax23.1
BIOmax35
DIMENZIJE
B (mm)
C (mm)
800
1000
1000
1000
A (mm)
200
200
D (mm)
800
1000
Skupna površina odprtin, mora biti minimalno 150cm² za moči do 50kW, za moč preko 50kW, mora
biti površina prezračevalne odprtine večja za 2cm² na kW.
A=150cm²+
2cm 2
× (∑ Q n − 50 kW )
kW
∑Q
n
= moči čez 50kW.
V primeru slabe ventilacije in dotoka zraka v kotlovnici, lahko pride do problemov pri delovanju kotla,
nepopolnega izgorevanja, nedoseganja temperatur in kondenziranja.
-
Potrebno je predvideti minimalni prostor za servisiranje in dostop do varnostnih elementov, ter
čiščenje kotla ter njegove okolice.
Preverite ali je stopnja električne zaščite, v skladu s prostorom v katerem se nahaja kotel.
Prepovedano je izpostavljanje kotla neugodnim vremenskim vplivom. Kotel ni predviden za
zunanjo montažo. Avtomatika ne vsebuje sistema proti zmrzovanju.
Prepovedano je zapiranje ventilacijskih odprtin v prostoru v katerem se nahaja kotel.
Ventilacijske odprtine so zelo pomembne za pravilno izgorevanje.
3.4 Priključek na dimnik
Kotel BIOmax deluje s prisilnim vlekom in ima dva ventilatorja. Vseeno je potrebno izbrati pravilen
dimnik. Dimnik ne sme imeti manjšega preseka, kot je dimniška odprtina na kotlu.
Najmanjši dovoljen presek dimnika za BIOmax23.1 je 130mm, za BIOmax35 pa 160mm.
V primeru, da je presek dimnika manjši, so lahko problemi z vžigom in delovanjem kotla.
Priporočilo je, da ima dimnik presek najmanj toliko, kot je presek dimnika na kotlu, višina pa 7
do 8 metrov, odvisno od oblike strehe in bližine drugih zgradb. V nasprotnem primeru lahko pride
do težav v delovanju, še posebej v fazi vžiga ter v režimu kurjenja na trda goriva. Kotel postavite tako,
da je smer od dimnika kotla, do priključka na dimniško vertikalo v rahlem naklonu do 3% navzgor.
11
Slika 11 Prikaz priključitve na dimnik in prikaz položaja tipala na dimniku
Pri načrtovanju montaže kotlovnice se izogibajte, če je le mogoče, dimniškim kolenom. Največ sta
lahko dva loka (2). Dimniško cev izolirajte še posebno, če so loki in dolge dimniške cevi. Pred
zagonom preverite ali je dimniško tipalo montirano na dimniškem izhodu kotla. Če tipalo ni pravilno
nameščeno, potem kotel ne bo deloval pravilno.
Dimnik mora biti narejen iz keramičnih cevi. Okoli nje mora biti izolacija debeline 3-5cm. Zadnji
zunanji del mora biti iz dimniške cevi. Če dimnik ni keramični, temveč iz opeke, mora biti svetel
presek dimnika za 30% večji kot keramični dimnik.
Dimnik mora imeti vratca za čiščenje, in morajo dobro tesniti. Izhod na dimniku mora biti narejen
glede na predpise. Primer: Če je naklon strehe manjši od 12° ali če je kot večji od 12°. Ko je kot
manjši od 12°, je višina dimnika nad streho 1meter. Pri kotu večjem od 12°, poglejte skico.
Dimnik morate redno čistiti in sicer vsaj enkrat letno.
Če dimnih nima predpisane višine in preseka ali se redno ne čisti, so lahko
problemi med delovanju peči. Predvsem ni mogoč visokotemperaturni
režim dela, torej tudi nima maksimalne delovne moči, posledica tega je
pojav kondenzacije, kar vpliva tudi na življensko dobo kotla.
Slab dimnik, je najpogostejši vzrok pojava dima na zgornjih in spodnjih
vratih, posebno pri večjih vrtljajih ventilatorja za podpih.
12
4. PRESEK BIOmax KOTLA Z OPISOM ELEMENTOV
Slika 13 Presek kotla
Opis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Telo kotla
Spodnja vrata za čiščenje kurišča
Gornja vrata za čiščenje kotla
Pokrov za čiščenje cevi izmenjevalnika
Vrata plašča
Kurišče
Grelec za vžig peletov
Slika 14
8. Spodnji polž transporterja
9. Celični transporter – Valvola (slika 14)
10. Zgornji polž transporterja
11. Gibljiva povezava silosa in transporterja
12. Silos
13. Priključek na dimnik
14. Avtomatika
Celični transporter (valvola)
13
5. SHEMA AVTOMATIKE
SHEMA ELEKTRIČNE POVEZAVE AVTOMATIKE
Shema prikazuje s prekinjenimi črtami elemente, ki jih mora zmontirati tehnično usposobljena oseba.
V samo avtomatiko ni potrebno posegati, saj so vsi potrebni priključki na zadnji desni strani kotla.
Sedem polni priključek je za napajanje 230V in kotlovsko črpalko, Tri polni priključek je za priklop
sobnega termostata. Če se termostat ne uporabi, mora biti kratkostična povezava na priključku.
Sobni termostati morajo biti z baterijskim napajanjem. Ne smejo preklapljati
napetosti 230V.
V samem termostatu se uporabita priključka NC (normalo zaprti kontakt).
Sedem polni konektor je namenjen za priključitev na električno omrežje in za priključitev črpalk.
Kotel lahko dela, kljub temu da ni priključena črpalka za centralno gretje na
kotlovsko avtomatiko, vendar priporočamo da se vseeno priključi, saj ima
funkcijo varovalnega elementa. Prisilno se vključi, ko temperatura kotla doseže
90°C.
14
Kotel je nastavljen tovarniško na shemo, kot je prikazano na sliki 12.
Slika 12
V tem primeru obstaja samo eno tipalo S1, ki je tovarniško zmontirano, Drugo tipalo FL ni
uporabljeno in se lahko posebej naroči pri proizvajalcu.
Črpalke P2, ki je namenjena za sanitarno vodo ni potrebno vgraditi. Parameter P37, ki določa tip
sheme se nastavi na 5. Če želimo uporabiti avtomatiko, da nadzira tudi dogrevanje zalogovnika preko
črpalke, potem mora biti hidravlična shema, kot je na sliki 13. Mesto merjenja je označeno s tipalom
S2.
Da bi avtomatika pravilno delovala, je potrebno parameter P37 nastaviti na 4.
Če želimo, da avtomatika krmili dogrevanje sanitarne vode, potem mora biti hidravlična shema, kot je
prikazano na sliki 14.
Da bo avtomatika pravilno delovala nastavite P37 na vrednost 3.
Slika 13
15
Slika 14
6. TABELA S TEHNIČNIMI PODATKI
TEHNIČNI PODATKI BIOmax
TIP KOTLA
CE oznaka
Razred kotla po EN 303-5:2012
Delovni tlak
Testni tlak
Velikost kurišča
Količina vode v kotlu
Teža kotla
Povprečni presek dimnika
Potreben vlek dimnika
Nastavitveno območje temperature kotla (min/max)
Minimalna temperatura povratne vode
Učinkovitost pri nominalni/minimalni toplotni moči
Nominalna moč
Minimalna/Maksimalna moč kotla
Emisija ogljikovega monoksida (Co) pri minimalni moči (10%O2)
Emisija ogljikovega monoksida (Co) pri nominalni moči (10%O2)
Emisija prašnih delcev pri nominalni/minimalni moči (10%O2)
Dimenzije
Priključek za toplo vodo iz kotla
Priključek za hladno vodo kotla
Priključek za polnjenje in praznjenje
Priključek za varnostno skupino
Priključek za termični varnostni ventil
Priključek za sondo termičnega varnostnega ventila
Čas izgorevanja (Qmin/Qnom)
Temperatura dimnih plinov (Qmin/Qnom)
Masni pretok dimnih plinov (Qmin/Qnom)
Padec tlaka
Odprtina vrat kurišča
Emisija ogljikovega monoksida (Co) pri minimalni moči (13%O2)
Emisija ogljikovega monoksida (Co) pri nominalni moči (13%O2)
Emisija prašnih delcev pri minimalni/nominalni moči (13%O2)
ENOTA
bar
bar
L
L
kg
mm
mbar/Pa
°C
°C
%
kW
kW
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
BIOmax 23.1
CE
5
3
4,5
50
75
523
130
0,18/18
60-90
60
91,56/92,03
23,83
6,83/23,83
164
233
19,84/34,89
BIOmax 35
CE
5
3
4,5
80
95
630
160
0,18/18
60-90
60
92,08/91,26
30
9,00/30,00
326
398
22,37/35,93
A
A1
As
B
B1
C
ØD
E
F
G
H
Hs
D1
D2
D3
D4
D5
D6
kg/h
°C
kg/h
mbar
mm
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
450
1210
610
790
1400
1315
130
400
1170
400
1460
1560
1"
1"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1,55/5,35
109,4/146,2
>0,001/0,002
19
270 x 430
169,45
119,27
25,37/14,43
520
1280
610
845
1480
1425
160
750
1280
400
1570
1560
1"
1"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
2,06/6,80
113,8/143,8
>0,001/0,003
22
270 x 430
289,45
237,09
26,13/16,27
* Pridržujemo si pravico do sprememb.
OPOMBA: Prostor za odvod in shranjevanje odvečne energije (zalogovnik) v primeru
Qmin>QN ni potreben.
16
17
7. HIDRAVLIČNA SHEMA
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kotel BIOmax
Cirkulacijska črpalka
Mešalni ventil
Ventil
Varovanje kotla
Kotel BIOmax
Črpalka
Mešalni ventil
Ventil
Varovanje kotla
Ekspanzijska posoda
6. Ekspanzijska posoda
7. Ventil za polnjenje in praznjenje
8. Ventil termičnega varovanja VTV
9. Sonda ventila termičnega varovanja (VTV)
10. Izmenjevalnik
7. Ventil za polnjenje in praznjenje
8. Ventil termičnega varovanja
9. Tipalo termičnega varovanja
10. Izmenjevalnik
11. Akumulator
18
OPOZORILO !!! Zelo pomembna razlika med BIOmax35 in 23.1 je v tem, da se pri
BIOmax 23.1 na zadnje strani nahaja le en priključek za potisni vod in sicer v desnem zgornjem
kotu (navezuje se na »D1« medtem ko je priključek povratnega voda pri istem kotlu premeščen
na bočno stran kotla (»E«).
Pri montaži mora biti kotel priklopljen na predpisan način pred prekoračitvijo maksimalne
delovne temperature in tlaka.
Za pravilno montažo je odgovoren inštalater centralnega ogrevanja, ki je priklopil kotel
Radijator inženjering kot proizvajalec ne prevzema odgovornosti zaradi napačne montaže.
8. ZAGON KOTLA IN VZDRŽEVANJE
Prvi zagon kotla lahko naredi samo strokovna oseba pooblaščena
s strani proizvajalca.
Pooblaščena oseba naredi zagon na način, ki mu ga je predpisal proizvajalec. O tem naredi zapisnik in
izpolni garancijski formular. Garancijsko knjigo obdrži kupec z enim izvodom in navodili za uporabo
kotla in avtomatike. Če garancijski formular ni pravilno izpolnjen, se garancija ne upošteva.
Samo pri kotlih, ki so bili zagnani s strani pooblaščene osebe se upošteva garancija.
Naslednja navodila so namenjena uporabniku kotla.
Najpomembnejši parametri, ki jih nastavlja uporabnik, imajo
bližnjico do tipk okoli display-a. Ostali parametri, do katerih se
pride s kodo, ne menjajte brez posvetovanja s tehničnim osebjem
dobavitelja.
Polnjenje kotla s peleti se izvede v zalogovnik, ki se nahaja na ob kotlu. Odpre se zgornji zaščitni pokrov ter
napolni prostor v zalogovniku s peleti. Po polnjenju se zgornji zaščitni pokrov zapre nazaj. Povsem napolnjen
zalogovnik zadostuje nekje do 5 dni, odvisno od zunanje temperature, nastavljene temperature za ogrevanje,
izolacije stavbe, števila radiatorjev…
8.1 Avtomatika
Nadzorna plošča vsebuje: Glavno stikalo, tipko varnostnega termostata, display, tipke za nastavljanje
in lučke.
Slika prikazuje nadzorno ploščo.
19
8.1.1 Nadzorne tipke
Nadzorne
tipke
Funkcija
K1
•
•
•
S pritiskom na tipko K1 spremenite željeno temperaturo vode u kotlu. Pri
tem se LED dioda L3 vklopi. Sprememba vrednosti se naredi s pomočjo
tipk K2(-) in K3(+).
Če tipko K1 držimo neprekinjeno, lahko izbiramo zimski ali poletni
režim dela. Pri tem se vklopi LED dioda L1, ali L2.
S pritiskom na tipko K1 se potrdi izbrana vrednost.
K2
•
•
•
S pritiskom na tipko K2 spremenite delovni čas polža. Pri tem se LED
dioda L7 vklopi. Sprememba vrednosti se naredi s pomočjo tipke K2(-)
in K3(+).
Ko se tipka K2 drži neprekinjeno, se v režimu IZKLJUČEN (OFF),
vključi ročno polnjenje kurišča s peleti. Med polnjenjem se na display-u
prikaže napis "LoAd". Ročno polnjenje kurišča s peleti se konča, ko
spustite to tipko. Zaradi varnosti, se polnjenje s peleti začne glede na
časovni zamik T72.
S pritiskom na tipko K2 se zmanjšuje izbrana vrednost, prav tako se vrši
listanje parametrov.
K3
•
•
•
S pritiskom na tipko K3 spremenite hitrost ventilatorja. Pri tem se LED
dioda L8 vklopi. Sprememba vrednosti se vrši s tipkama K2(-) in K3(+).
Ko se tipka K3 drži neprekinjeno, v režimu IZKLJUČEN (OFF),
ventilor deluje z maksimalno hitrostjo. Pri tem se na display-u prikaže
napis "UEnt".
S pritiskom na tipko K3 se povečuje izbrana vrednost, prav tako se vrši
listanje parametrov.
K4
Ko se tipka K4 drži neprekinjeno, se kotel vključi/izključi. Pri tem se
LED dioda L5/L6 vklopi.
• Pri izbiri vrednosti s tipkama K2 in K3, s pritiskom tipke K4 se resetira
izbrana vrednost.
K2+K3
Ko se tipki K2 in K3 držita neprekinjeno, se naredi sprememba recepta. Pri tem
se LED diode L12-L14 vklapljajo. Lahko spreminjate recepte Pr1/Pr2/Pr3.
Število receptov je določeno s parametrom P89.
•
K2+K3
OPOMBA:
V režimu Izključen (OFF), lahko resetirate alarm s pritiskom na tipki K2 ali K3, vendar se alarm
ponovno vključi, če je še vedno prisotna napaka.
20
8.1.2 LED diode
LED diode
L1
L2
L3
L10
L11
Funkcija
Vključena v zimskem režimu dela.
Vključena v poletnem režimu dela.
Vključena, ko je tempreratura vode v kotlu manjša od A03A05.
Utripa, ko je temperatura vode v kotlu nad nastavljeno.
Izključena, ko je temperatura vode u kotlu večja od A03.
Vključena, ko je vhod Chrono zaprt.
Vključena, ko je kotel v režimu VKLJUČEN.
Vključena, ko je kotel v režimu IZKLJUČEN.
Vključena, ko polž deluje.
Vključena, ko deluje ventilator za podpih.
Vključena, ko črpalka P1 deluje.
Utripa, ko se črpalka izključi.
Vključena, ko je ventil/črpalka P2 vključena.
Vključena, ko je zaprt kontakt sobnega termostata.
L12
L13
L14
Vključena, ko je izbran recept 1.
Vključena, ko je izbran recept 2.
Vključena, ko je izbran recept 3.
L4
L5
L6
L7
L8
L9
START
STOP
Pr1
Pr2
Pr3
8.1.3 Display
Dispay/Temperatura/Režim/Alarm: Display prikazuje temperaturo vode v kotlu, delovni režim in
alarme.
Prikaz Opis
Prikaz
Opis
OFF Izključen (OFF)
Mod Modulacija
Chc Preverjanje
MAn Mirovanje
Acc
Vžig
Sic
Varnostni režim
Stb
Stabilizacija
SPE
Gašenje
rEc
Ponovni vžig
ALt
Izključen sistem zaradi Alarma
Prikaz
tSic
CALd
AccF
SPAc
Sond
-
Opis
Odprt priključek varnostnega
termostata – tipka za ročno reset
Temperatura vode u kotlu je nad
nastavljeno
Neuspel vžig
Slučajno gašenje
Tipalo je zaznalo temperaturo izven
obsega
Prikaz
Opis
PELL Pomanjkanje peletov
OPOMBA:
Pri vklopu stikala se na display-u prikaže koda proizvajalca in verzija programa za 2 sekundi.
Display
St 14
Ur 1.0
Opis
Koda proizvoda
Verzija programa
21
8.2 Zagon kotla
-
Kotel mora biti priključen na hidravlični sistem.
Preverite ali je tipalo dimnih plinov vstavljeno v dimnik.
Slika 15 Položaj tipala na dimniku
-
Preverite, da je transporter peletov podprt v tla, da je loputa na ventilatorju maksimalno odprta
in da je prečna loputa odprta za 15 do 20mm (slika 16 in 17)
Slika 16 Položaj lopute na ventilatorju.
-
Slika 17 Položaj vertikalne pregrade.
Vtikač na kablu, ki je na desni strani zadaj, vključite v vtičnico na 230V, 50Hz!
S pritiskom na tipko K2, ko je kotel izključen, na display-u je napis (OFF), preizkusite
delovanje transportnega sistema.
V silos vrzite manjšo količino pelet in zaprite pokrov.
V izgorevalno komoro naložite s pritiskom na tipko K2 pelete do nivoja, kot je prikazano na
sliki 18. Na ta način dosežemo enakomerno razporeditev peletov v izgorevalni komori. Tipko
K2 pritisnemo, ko je na display-u napisano OFF in spustimo, ko je izgorevalna komora
napolnjena do pravega nivoja, kot je prikazano na sliki 18.
22
Slika 18 Prikaz nivoja pelet
-
Sedaj, ko imamo pelete v izgorevalni komori, ko so na nivoju električnega
električnega grelca za vžig,
lahko vklopimo kotel. Start se naredi tako, da pritisnemo in držimo tipko K4 za več
ve kot 3
sekunde. V trenutku, ko kotel preide v vžig, se na display-u
displ u prikaže napis Chc in nekaj sekund
deluje samo ventilator. V tem času
asu avtomatika preverja stanje na električnih
električ
priključkih in
izpikuje dimnik. V naslednjem koraku, se na display-u
displ
izpiše Acc.
c. To je oznaka za fazo figa. V
2 fazi vžiga, se pričakuje
akuje vklop sistema za transport in nivo pelet v izgorevalni komori se
dopolni. Idealno je da se peleti dopolnejo do samega spodnjega začetka
začetka segmentov iz sive
litine.
-
Kotel je v fazi vžiga, dokler dimni plini ne dosežejo temperature, ki je določena
dolo
s parametrom
F18.. Glede na tovarniške nastavitve je ta temperatura 50˚C.
˚C. Najprej se pojavi dim, nato se po
5. do 10. minutah pojavi tudi plamen. Ko dimni plini preidejo mejno temperaturo vžiga se na
display-u pokaže napis Stb. Ventilator in doziranje pelet deluje glede na parametre za fazo
stabilizacije. V trenutku, ko se doseže dovolj velika temperatura dimnih plinov, kotel preide v
delovni režim.
Primer parametrov za BIOmax 23.1 pri nazivni toplotni
moči. Peleti
leti kurilne vrednosti 4,874 kWh//kg
Primer parametrov za BIOmax 23.1 pri minimalni
minimal toplotni
moči.
i. Peleti kurilne vrednosti 4,874 kWh//kg
Čas doziranja peletov
(s)
Pavza med dvema doziranjima peletov (s)
Hitrost primarnega ventilatorja
(%)
Hitrost sekundarnega ventilatorja
(%)
Minimalna moč kotla
(kW)
Maksimalna moč kotla
(kW)
Povprečna moč kotla
(kW)
Stopnja izkoristka
(%)
Čas doziranja peletov
Pavza med dvemaa doziranjima peletov
Hitrost primarnega ventilatorja
Hitrost sekundarnega ventilatorja
Minimalna moč kotla
Maksimalna moč kotla
Povprečna moč kotla
Stopnja izkoristka
2,5
8,5
23
18
22,43
24,53
23,83
92,2
(s)
(s)
(%)
(%)
(kW)
(kW)
(kW)
(%)
0,5
6,5
17
12
5,5
8,4
6,83
90,3
Čase izgorevanja:
Maksimalna toplotna moč:
- čas izgorevanja
- količina
ina toplotne energije
- količina
ina porabljenih peletov
- toplotna moč uporabljenih peletov
(h)
(kWh)
(kg)
(kWh/kg)
6
143
31,82
4,874
Minimalna toplotna moč:
- čas izgorevanja
- količina
ina toplotne energije
energij
- količina
ina porabljenih peletov
- toplotna moč porabljenih peletov
(h)
(kWh)
(kg)
(kWh/kg)
6
41
9,32
4,874
TO SO IZMERJENE VREDNOSTI PRI CERTIFICIRANJU.
CERTIFICIRANJU
23
•
Kot je že omenjeno v gornjem delu teksta, v točki 2. (konstrukcija kotla), se dozatorja za kotel
BIOmax23.1 in BIOmax35 razlikujeta, ker se na dozatorju za BIOmax 23.1 regulacija zraka za
izagorevanje dodatno kontrolira s pomočjo dveh ventilov, ki se nahajata na njemu. Da bi se
doseglo najboljše izgorevanje dimnih plinov pri izgorevanju pri nazivni ali minimalni moči,
potrebno nastaviti ventila na sledeči način:
Položaj ventila za maksimalno moč med delovanjem:
Kjer je:
Ventil 1: odprt na 100%
Ventil 2: odprt na 100%
Loputa (na dozatorju): Spuščena do črte
Primarni ventilator: 23%
Sekundarni ventilator: 18%
Nalaganje peletov: 2,5s
Pavza med nalaganjem peletov: 8,5s
Položaj ventila za minimalno moč delovanja:
Kjer je:
Ventil 1: odprto 15°
Ventil 2: odprto 45°
Loputa na dozatorju spuščena do črte
Primarni ventilator: 17%
Sekundarni ventilator: 18%
Nalaganje pelet: 0,5s
Pavza med nalaganjem pelet: 6,5s
Na avtomatiko se lahko poveže sobni termostat. V tem primeru, je potrebno nastaviti temperaturo
prostorov ki je glavni parameter za delovanje kotla in temperaturo vode v kotlu (70˚C). Ko je
aktivirano delovanje sobnega termostata, ima kotel najprej zahtevo za doseganjem temperature v
kotlu, s tem da je omejen z nastavljeno temperaturo vode u njemu. Lahko se zgodi, da kotel preneha z
delom pred nastavljeno temperaturo v kotlu, ker sobni termostat izklopi, ko je dosežena nastavljena
temperatura v prostoru. Ko je sobni termostat izklopljen dlje časa, lahko pade temperatura vode v
kotlu tudi na 30°C. Ko sobni termostat ponovno vklopi delovanje kotla, se mora on najprej segreti na
minimalno temperaturo povratka in šele nato pošiljati toplo vodo v prostore.
24
Izgorevanje peletov, ne glede na moč s katero kotel deluje, mora biti na vrhu prostora za
izgorevanje (prikazano na sliki). To se doseže z nastavitvijo doziranja pelet in količine zraka. U
slučaju, da nivo plamena oziroma žerjavice pada, morate podaljšati čas doziranja ali zmanjšati
količino zraka. Če želimo zmanjšati toplotno moč, moramo zmanjšati količino zraka. Če se nivo
žerjavice viša, moramo skrajšati čas nalaganja ali povečamo količino zraka. Za točno določanje
parametra, potrebno je spremljati delovanje kotla in plamena najmanj eno uro.
OPOZORILO: Vedno mora biti žerjavica na vrhu izgorevalne komore. Toplotna moč se
lahko dodatno spreminja tudi s spremembo temperature v kotlu med 65 in 75 stopinj ali z
nastavljanjem temperature sobnega termostata.
Opozorilo:
Pri zagonu kotla v obratovanje, je potrebno obvezno narediti meritve količine kisika O2 v
dimnih plinih.
25
8.3 Kratka navodila za uporabo avtomatike
8.3.1 Polnjenje izgorevalne komore in priprava na vžig
-
Stresite pelete v silos
Na display-u mora biti napis OFF.
-
Pritisnite in držite tipko
. Dokler jo držimo, na display-u piše LOAD.
8.3.2 Vžig peletov in prekinitev kurjenja s peleti
- Vklopite glavno stikalo.
-
Pritisnite tipko
in jo držite 4-5 sekund.
-
Za prekinitev kurjenja s peleti pritisnite tipko
in jo držite 4-5 sekund.
8.3.3 Sprememba časa doziranja pelet
-
Na kratko pritisnite tipko
S tipko
ali
utripa L7
.
spremenite vrednosti doziranja polža na želeno vrednost.
ali
.
26
8.3.4 Sprememba hitrosti ventilatorja 1
utripa L8
ali
8.3.5 Sprememba želene temperature kotla
utripa L3
ali
8.3.6 Kako preveriti temperaturo dimnih plinov
fumi
.
8.3.7 Vstop v skrivni meni
Pritisnite tipki
in
naenkrat in držite 5 sekund.
Takoj po vstopu v skrivni meni se na display-u pojavi napis CL00. To je prvi parameter.
8.4 Napake med zagonom kotla
Vse napake, ki nastanejo na začetku zagona, se lahko razdelijo v tri skupine:
Skupina 1:
Napake pri vžigu, ki se nanašajo na pojav dima v prvih 20. minutah od trenutka, ko se vključi
električni grelnik za vžig peletov.
Skupina 2:
Napake, ki se zgodijo, ko je že prisoten plamen, se je pa kotel po nekaj minutah izključil.
Skupina 3:
Kotel je vžgal in dela nekaj ur, dosegel je želeno temperaturo in daljši čas ni potrebe, da se vključi
doziranje in podpih. To se zgodi najpogosteje preko noči. Nato pride zahteva za ogrevanje, kotel dobi
zahtevo za ogrevanje in vžig peletov, vendar do tega ne pride.
27
SKUPINA 1
Napake pri vžigu, ki se nanašajo na pojav dima v prvih 20. minutah od trenutka, ko se vključi
električni grelnik za vžig peletov.
Vzrok 1 – Zaprta loputa ventilatorja 1 za primarni zrak. Ventilator se nahaja na dozatorju.
Rešitev: odprite loputo ventilatorja do konca)
Vzrok 2 – Cev, ki gre od ventilatorja 1, do električnega grelca za vžig peletov, ni pravilno
nameščena.
Rešitev: (pričvrstite cev za zrak na ohišje električnega grelca)
Vzrok 3 – Odprtina v katero je potisnjen električni grelec za vžig peletov, je zamašena s katranom
in pepelom zato ni pretoka vročega zraka za vžig peletov.
Rešitev: Očistite odprtino z žico debeline 1-2mm. Snemite pokrov spredaj pod spodnjimi vrati in
demontirajte električni grelnik za vžig peletov, ter ga očistite, prav tako odprtino.
Vzrok 4 – V kurišču so na pol zgoreli peleti. Zato ni stika med vročim zrakom od električnega
grelca za vžig peletov in peleti.
Rešitev: Ročno ali s sesalcem očistite kurišče.
Vzrok 5 – Peleti imajo v sebi preveč vlage.
Rešitev: Zamenjajte pelete z manjšo vlažnostjo.
Vzrok 6 – Napetost napajanja je manjša od 220-230V.
Rešitev: Kotel priključite preko stabilizatorja napetosti ali sistema neprekinjenega napajanja.
Vzrok 7 – Nivo peletov v kurišču ni pravilen.
Rešitev: Z ročnim doziranjem dopolnite kurišče s peleti do nivoja električnega grelca.
Vzrok 8 – Ni vklopljen avtomatski režim za vžig peletov. Led dioda za el. grelec ne sveti.
Rešitev: Na avtomatiki preverite, ali je nastavljen avtomatski režim vžiga.
Vzrok 9 – Električni grelnik za vžig peletov ne deluje.
Rešitev: Izključite električno napajanje. Preverite električni grelnik. Zamenjajte električni grelnik.
Vzrok 10 – Ventilator 1 za podpih ne deluje s pravilno hitrostjo.
Rešitev: Preverite parametra Uc00 in Uc01. Nastavite ju na 20-25%).
28
SKUPINA 2
Napake, ki se zgodijo, ko je že prisoten plamen, se pa kotel po nekaj minutah izključi.
Kdaj kotel preide v naslednjo fazo je odvisno od temperature dimnih plinov.
Vzrok 1 – Premalo peletov v kurišču.
Rešitev: Ponovite postopek vžiga. Z ročnim doziranjem dopolnite kurišče s peleti do nivoja
električnega grelca.
Vzrok 2 – Napačna hitrost ventilatorja 1 v fazi vžiga.
Rešitev: Preverite parametra Uc00 in Uc01. Nastavite ju na 20-25%).
Vzrok 3 – Napačna hitrost ventilatorja 1 v fazi stabilizacije.
Rešitev: Preverite parameter Uc04. Povečajte hitrost ventilatorja.
Vzrok 4 – Preveč ali premalo pelet v fazi stabilizacije. Če je preveč ali premalo pelet se plamen
zaduši.
Rešitev: Preverite parameter CL04. Skrajšajte ali podaljšajte čas doziranja.
Vzrok 5 – Kotel je prišel v fazo stabilizacije, vendar je zaradi prenizkih temperatur v dimniku
prešel v gašenje.
Rešitev: Preverite parameter F18. Povečajte vrednost za nekaj stopinj.
Vzrok 6 – Kotel je prišel v stabilizacijo (Stb), vendar takoj nato v modulacijo (Mod).
Rešitev: Preverite temperaturo dimnih plinov in čistočo kurišča ter turbulatorjev.
Vzrok 7 – Kotel je v fazi stabilizacije, vendar čez nekaj časa gre v gašenje.
Rešitev: Pozabili ste vstaviti predal za pepel.
SKUPINA 3
Kotel je vžgal in dela nekaj ur, dosegel je nastavljeno temperaturo in daljši čas ni potrebe, da se
vključi doziranje in podpih. Nato pride zahteva za ogrevanje, in vžig peletov, vendar do tega ne
pride. To se zgodi najpogosteje preko noči. Kotel preide v fazo vzdrževanja žerjavice. Cilj te faze
je vzdrževati žerjavico v času mirovanja, ko ni potrebe po ogrevanju. Vzdrževanje plamena se
zgodi s periodičnim vključevanjem ventilatorja in podajanja peletov, kot je določeno s parametri
CL09, CP09, UC09, UA09, t04, t05.
Uvod v rešitev problema 3
Ko kotel doseže nastavljeno temperaturo, gre v fazo vzdrževanja plamena. To se največkrat zgodi
ponoči. Na dispay-u se izpiše napis (Man). Osnovni cilj te faze je vzdrževanje žerjavice pri
večurnem mirovanju. V tem času avtomatika glede na vrednosti parametra T04 in T05 vklaplja
ventilator 1 in doziranje peletov.
29
t04 – Pavza med posameznimi vklopi vzdrževanja plamena (v minutah). Tovarniško 25 minut.
t05 - Čas
as faze vzdrževanja plamena. Vklopita se ventilator in polž (čas
( as je v sekundah).
CL09 – Čas delovanja polža v fazi vzdrževanja plamena.
CP09 – Pavza med delovanjem polža v fazi vzdrževanja plamena.
UC09 – Hitrost ventilatorja 1 v fazi vzdrževanja plamena.
Možne napake v povezavi z vzdrževanjem plamena:
1. Ni dovolj pelet za start v fazi vzdrževanja plamena,
plamena, kot tudi ne v normalnem režimu delovanja.
Rešitev:
- Nastavite s parametrom t04, kako pogosto se vklopi delovanje polža ali ventilatorja.
- Podaljšajte čas
as delovanja procesa vzdrževanja s parametrom t05.
2. V kurišču je preveč neizgorelih pelet.
Rešitev:
ajte vrednost parametra t04.
- Povečajte
- Zmanjšajte vrednost t05.
- Zmanjšajte hitrost ventilatorja 1 v fazi vzdrževanja plamena. Parameter Uc09.
Kako se na nastavljajo parametri, preberite v navodilih avtomatike, ali vprašajte osebo, ki je
naredila prvi zagon kotla
la in vas poučila
pou
o njegovem delovanju.
8.5 Vzdrževanje kotla
Kotel zahteva vsakodnevno in periodično
periodi
vzdrževanje
•
Vakodnevno čiščenje
enje se nanaša na prostor samega kurišča
kuriš a iz sive litine, kjer s stalnim
odstranjevanjem pepela omogočimo
omogo
boljše delovanje električnega
nega grelca za vžig in boljše
izgorevanje, večjo
jo količino
količ
zraka skroz zračne
ne kanale v segmentih. Prav tako se pepel
nalaga okoli kurišča.
ča. V povprečju
povpre ju 100kg peletov proizvede 1kg pepela.
•
Na vsake 3 do 7 dni je potrebno očistiti
o
prostor okoli segmentov
ntov iz sive litine. Prav tako je
potrebno očistiti
istiti obloge na zidovih kurišča.
kuriš Tako dobimo večji
ji izkoristek saj en milimeter
oblog zmanjša prenos toplote na vodo za 5%.
•
Enkrat mesečno
no je potrebno odpreti zgornji pokrov za čiščenje
enje (dimenzije 372mm x
285mm),
), vzeti ven turbulatorje (če
( so) in iz izmenjevalnika očistiti
istiti obloge. Odstranjene
obloge padejo v predal pod izmenjevalnikom. Očistite
O
cevi s ščetko
četko ali s premikanjem
turbulatorjev gor-dol. (poglej sliko 19.).
19.). Prav tako je potrebno enkrat ali dvakrat v grelni
g
sezoni očistiti
istiti segmente iz sive litine v kurišču,
kuriš u, ki se enostavno demontirajo (najprej se
izvlečee kotni del, nato pa ostali segmenti. (poglejte sliko 19.)
Pri vzdrževanju in servisiranju kotla, obvezno izključite
izklju ite elektri
električno napajanje!
30
Slika 19 Prikaz kurišča in trubulatorjev
Če se je v kotlu pojavila kondenzacija, jo odstranite in premažite notranjost kotla z baznim čistilom, da
nevtralizirate kislino, ki je pri tem nastala.
Obvezno na koncu vsake sezone konzervirajte kotel.
Da ne pride vlaga v kotel, zaprite vse odprtine, da ne bo krožil
zrak.
Za dolgo življensko dobo kotla, je najpomembnejše
vzdrževanje. Obvezno naredite nevtralizacijo kisline.
31
8.6 Napisna ploščica
1. Tehnični podatki na nalepki:
-
Proizvajalec (Radijator Inženjering)
Serijska številka kotla (primer: No:100113033)
Leto izdelave (primer: 2015)
Tip kotla (BIOmax23.1 ali BIOmax35)
Nazivna toplotna moč kotla (BIOmax23.1 – 23,83kW, BIOmax35– 30 kW)
Področje uporabe toplotne moči (npr BIOmax 23.1 od 6,83 – 23,83 kW)
Potreben vlek v dimniku (primer: 20Pa)
Električno napajanje (230V)
Frekvenca napajanja (50Hz)
Tok (3 A)
Nominalna električna moč (490W)
Maksimalna povečana električna moč (200W)
Skupna električna moč (690W)
Teža (BIOmax 23.1 – 526 kg, BIOmax 35 – 630kg)
Volumen vode v kotlu (BIOmax 23.1 – 75 l, BIOmax 35 – 95 l)
Razred kotla po EN 303-5:2012 – Class 5
Maksimalni delovni tlak kotla (3bare)
Maksimalna delovna temperatura (90°C)
Količina vode BIOmax 23.1 – 75L oziroma BIOmax 35 – 95L)
Razred kotla glede na gorivo: C1
Na kotlu so tudi druge nalepke:
3. Nalepka uvoznika
4. OEEO
5. Ostale oznake na kotlu
32
8.7 Izjave
33
34
35
8.8 Nalepke
Na kotlu BIOmax se nahajajo nalepke za označevanje priključkov, kot tudi nalepke za
nevarnost električnega udara in nalepke za shemo povezovanja.
Nalepke označujejo priključke za povezivanje instalacije:
1. Nalepka (Predtok) 32mm x 74mm
2. Nalepka (Povratek) 32mm x 74mm
3. Nalepka (Varovanje kotla) 32mm x 74mm
4. Nalepka (Polnenje/praznenje) 32mm x 74mm
36
5. Nalepka (Izmenjivalnik termičnega varovanja) 32mm x 74mm
6. Nalepka (Sonda ventila termičnega varovanja) 32mm x 74mm
7. Nalepka (shema povezovanja) 152mm x 210mm
37
Nalepke, ki označujejo prisotnost visoke napetosti in nevarnosti:
1. Nalepka (Napetost nevarna za življenje) 60mm x 80mm
2. Nalepka (Priključek z nizko napetostjo 12V) 60mm x 80mm
3. Nalepka (Napetost nevarna za življenje) 100mm x 150mm
38
4. Nalepka (ozemljitev) 20mm x 30mm
5. Nalepka (Prisotnost napetosti)
Nalepke, ki označujejo opozorila:
1. Nalepka (Izpostavljeni premični deli lahko izzovejo poškodbe) 30mm x 80mm
2. Nalepka (Obvezen zagon s strani pooblaščenega servisa)
65mm x 247mm
3. Nalepka (Pozor)
4. Nalepka (Otpad)
39
Nalepke s tehničnimi podatki:
8.9 Proizvajalec
RADIJATOR D.O.O.
Živojina Lazića Solunca br.6
36000 Kraljevo, Srbija
Pooblaščeni uvoznik za Slovenijo:
RADIJATOR E.U. d.o.o.
Ribnik 8b
1420 Trbovlje
Slovenija
40
9. GARANCIJA
GARANCIJSKI POGOJI
KOTLOV NA PELETE
1. Garancija pokriva različne garancijske posege za različne dele samo, če so izpolnjeni sledeči pogoji:
1.1. Kotel mora biti povezan glede na sheme iz navodil, posebno je potrebno paziti na varnostne ventile,
termično varovanje, mešalni ventil za zaščito povratka zaradi kondenzacije, delovni pritisk kotla, pogoje v
kotlovnici (glej točko 7).
1.2. Kotel mora biti priključen na dimnik predpisanega preseka, karakteristike izolacije in višine. Dimovod mora
biti narejen glede na tehnična navodila.
1.3. Kotel mora biti priključen na električno omrežje glede na tehnična navodila. S tem se misli sobni termostat,
omrežna napetost.
1.4. Uporabnik se mora držati navodila o uporabi in vzdrževanju.
2.
Garancijska izjava
Izjavljamo:
-
da ima proizvod predpisane in deklarirane značilnosti glede kvalitete,
da bomo na zahtevo kupca pravočasno in v garancijskem roku opravili popravila,
da bo proizvod deloval v garancijskem roku, če se bodo spoštovana navodila za montažo, uporabo in
vzdrževanje,
da bomo v garancijskem roku odpravili vse napake in skrbeli za potrebno zalogo rezervnih delov,
da se garancijski rok začne od dneva nakupa in traja 24 mesecev ali 36 mesecev od datuma
proizvodnje (datum proizvodnje se nahaja na nalepki in se nahaja na zadnji strani kotla), in se lahko
podaljša do 5 let (glejte tekst)
da garancija velja samo, ko je garancijski list potrjen s strani prodajalca in, če je vpisan datum nakupa
in priložen račun.
PRAV TAKO JE POTREBNO PRILOŽITI POTRDILO O ZAGONU S STRANI POOBLAŠČENEGA
SERVISERJA.
3.
Garancijska doba 1. leta velja za sledeče dele:
-
4.
Garancijska doba 2. leti velja za sledeče dele:
-
5.
vsi ležaji UCFL, verige vrtilnega momenta 083, električni vžigalnik, spodnja polževa spirala, ventilator
primarnega zraka, ventilator sekundarnega zraka,
ležaji celičnega transporterja (valvola),
tipalo dimnih plinov,
tipalo kotlovske vode
motor/reduktor
segmenti za izgorevanje iz sive litine,
avtomatika z varnostnim termostatom brez tipala dimnih plinov in tipala temperature kotlovske vode,
električni priključki (konektorji)
izolacija na vratih in odprtinah za čiščenje
deli celičnega transporterja (valvole), ki so iz sive in modularne litine
Garancija ne velja
-
če se vsako leto po kurilni sezoni ne opravi redni servis
za zamenjavo delov pri rednem letnem vzdrževanju v skladu z navodili,
pri okvarah, ki ji je povzročil kupec zaradi nestrokovnega rokovanja,
pri okvarah povzročenih pri transportu ali pri uporabi (trdi predmeti),
če je proizvod montiran nestrokovno, nasprotno s predpisi s tega področja,
če je kupec uporabljal proizvod izven deklariranih lastnosti in normalnih okoliščin,
41
6.
Garancijski rok preneha
ha veljati:
-
7.
Pri okvari je potrebno kontakrirati pooblaščenega
pooblaš
serviserja (spisek pooblaš
ooblaščenih serviserjev
najdete na strani 46). Pooblaščenem
Pooblaščenem serviserju je potrebno posredovati naslednje podatke:
-
8.
če
e je okvaro odpravljala nepooblaščena
nepooblaš
oseba ali nepooblaščen servis,
če
e pri odpravljanju napake niso bili uporabljeni originalni rezervni deli,
ko poteče garancijski rok,
naziv in tip proizvoda
datum nakupa
tovarniško številko
kratek opis okvare
točen
en naslov, telefon, elektronska pošta
Redni letni servis:
Redni letni servis se opravi na koncu kurilne sezone v obdobju med 15.4 in 31.8. in se plača
pla glede na cenik.
Servisni postopek pooblaščenega
enega serviserja, ki opravlja servis je slede
sledeči:
OPOZORILO!:
Serviser je dolžan pregledati vse navedene dele (s popisa) dozatorja in izmenjevalnika.
V primeru, da pride do menjave delov, dobi uporabnik prej omenjeno garancijo, kot
tudi dodatno garancijo za še 12 mesecev na telo kotla (izmenjevalnik). Garancija se
lahko podaljša do 5 let, od datuma prvega zagona kotla.
kotla. Servis in podaljšanje
garancije opravi pooblaščeni
eni serviser. Na dele,
del ki se ne menjajo, po servisu garancija
ne velja.
-
-
demontaža silosa za pelete,
demontaža transporterja peletov s kotla,
demontaža obeh verig,
demontaža segmentov iz kurišča
kuriš in čiščenje kurišča
a pod segmenti, kontrola stanja segmentov in zarez
segmentov,
čiščenje
enje prostora cevi kurišča v kateri se vrti spodnja spirala,
mazanje vseh ležajev osi zgornjega in spodnjega polža, kontrola brezhibnosti, (ležaj ne sme imeti
oteženega gibanja, če je, se ležaj menja), če
e se ugotovi, da je do okvare prišlo zaradi vstopa trdega
predmeta v transporter peletov (napaka uporabnika, dobavitelj peletov) se ležaj zaračuna,
zara
če je prišlo
do vstopa plamena v transporter zaradi slabo nastavljenih parametrov pri uporabi se ležaj zaračuna
zara
snemanje obeh verig s celičnega
nega transporterja (valvola) i kontrola ležajev 6004, če je gibanje oteženo
oba zamenjajte, če
e se ugotovi, da je do okvare prišlo zaradi vstopa trdega predmeta v transporter
peletov (napaka uporabnika, dobavitelj peletov) se ležaj zaračuna
kontrola ostrine robov rotorja na valvoli
čiščenje
enje tipala dimnih plinov,
kontrola tesnjenja
enja spodnjih in zgornjih vrat,
kontrola kotlovskega izmenjevalnika
42
43
GARANCIJSKI POGOJI:
Izjavljamo, da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste uporabljali v skladu z
njegovim namenom in če se boste ravnali po priloženih navodilih za uporabo. Obvezujemo se, da bo na
vašo zahtevo, če bo predložena v garancijskem roku, na svoje stroške v pooblaščenih servisnih prostorih
poskrbel za odpravo napak in tehničnih pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob pravilni uporabi v času veljavnosti
garancije. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni od dneva predložitve zahtevka za popravilo, bomo na vašo
zahtevo zamenjali z novim izdelkom ali je vrnjena kupnina. Servisna oskrba in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 7 let od nakupa
naprave. Garancijski rok prične teči z dnem nakupa in izročitve naprave kupcu kar je razvidno iz originalnega računa. V primeru, da
pokvarjeni del ali proizvod ni identično zamenljiv, si pridružujemo pravico do zamenjave z najmanj enakovrednim izdelkom. Veljavno
garancijo dokazujte s potrjenim garancijskim listom in računom, iz katerega so razvidni vpisni podatki, tip izdelka, serijska številka, datum
nakupa in originalnim računom, ki mora biti pravilno izpolnjen. Baterije, kot sestavni del naprav, kot so sobni termostati nimajo
garancijske dobe dveh let ne glede na osnovno garancijsko dobo kompletne naprave. Vsako tehnično okvaro mora kupec sporočiti
najbližjemu serviserju.
Jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Garancija je neveljavna v naslednjih primerih:
kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka
zaradi nepravilne montaže in vzdrževanja
v primeru priključitve na napačno napetost in nihanje le te
pomanjkanje vode v napravi
če je kupec s proizvodom ravnal nestrokovno in namenoma uničevalno
če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba
če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...)
če je kvaliteta vode, ki se ogreva neprimerne kvalitete (trdota vode, agresivne tekočine, neprimerna proti zamrzovalna
sredstva)
V garancijo ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki
jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega
toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja, uporabe neustreznih medijev, itd. Iz garancije so izvzeti deli, ki so
podvrženi stalni obrabi (mehanske poškodbe, mehanske poškodbe tipkovnice...). V primeru, da je garancijski zahtevek neupravičen, je
kupec dolžan poravnati nastale stroške.
SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO
1. Natančno preberite navodila o uporabi, ki ste jih prejeli ob nakupu ali katere koli druge naprave. V primeru, da ste kupili
komponento, ki jo je potrebno dograditi v ali drugo opremo, vam priporočamo, da vgradnjo opravi oseba, ki je pooblaščena ali
usposobljena za poseganje v to ali katerokoli drugo napravo, s strani proizvajalca, ker bo sicer v primeru okvare komponente
zaradi nestrokovnega ravnanja garancija neveljavna.
2. Komponente vgrajujte ali priklapljajte le v združljive naprave.
3. Napravo ali katerokoli drugo komponento varujte pred padci, je ne izpostavljajte soncu in vlagi, ne
razstavljajte, zažigajte in ne povzročajte kratkega stika.
4. Garancijski rok za hranilnike, bojlerje in kotle je 5 let (na pločevino), za vse električne dele (grelci, sobni termostati,
elektronski deli itd.) 2 leti.
5. Garancijski pogoji veljajo samo za območje Republike Slovenije.
6. Zagotavljamo najmanj 3 leta po preteku garancijskega roka vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.
Trgovec:
Naslov:
Kraj:
Oprema:
Serijska številka:
Datum prodaje:
Datum izročitve blaga:
OPOZORILO:
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhaja iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Proizvajalec: Radijator Kraljevo d.o.o., Živojina Lazića Solunca br. 6, Grdica – 36000, Kraljevo, Srbija
Dajalec garancije: RADIJATOR E.U. d.o.o., Ribnik 8b, 1420 Trbovlje
Uvoznik in distributer: RADIJATOR E.U. d.o.o., Ribnik 8b, 1420 Trbovlje
Klicni center (brezplačna telefonska številka): 080 72 70,
Tel:+386(0)3/56 32 830, fax:+386(0)3/56 32 831, Mail: [email protected]
44
IZJAVA
Izjavljamo, da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste uporabljali v skladu
z njegovim namenom in če se boste ravnali po priloženih navodilih za uporabo. Obvezujemo se, da
bo na vašo zahtevo, če bo predložena v garancijskem roku, na svoje stroške v pooblaščenih
servisnih prostorih poskrbel za odpravo napak in tehničnih pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob
pravilni uporabi v času veljavnosti garancije. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni od dneva
predložitve zahtevka za popravilo, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim izdelkom ali je
vrnjena kupnina. Servisna oskrba in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 7 let od nakupa naprave.
Garancijski rok prične teči z dnem nakupa in izročitve naprave kupcu kar je razvidno iz
originalnega računa. V primeru, da pokvarjeni del ali proizvod ni identično zamenljiv, si
pridružujemo pravico do zamenjave z najmanj enakovrednim izdelkom. Veljavno garancijo
dokazujte s potrjenim garancijskim listom in računom, iz katerega so razvidni vpisni podatki, tip
izdelka, serijska številka, datum nakupa in originalnim računom, ki mora biti pravilno izpolnjen.
Baterije, kot sestavni del naprav, kot so sobni termostati nimajo garancijske dobe podjetja, ne
glede na osnovno garancijsko dobo kompletne naprave. Vsako tehnično okvaro mora kupec
sporočiti najbližjemu serviserju.
OPOZORILO:
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhaja iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Dajalec garancije: RADIJATOR E.U. d.o.o., Ribnik 8b, 1420 Trbovlje
Uvoznik in distributer: RADIJATOR E.U. d.o.o., Ribnik 8b, 1420 Trbovlje
Proizvajalec: RADIJATOR d.o.o., Živojina Lazića Solunca br.8, 36000 Kraljevo, RS
Družba je vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Ljubljani pod št.vložka 1/37500/00.
Osnovni kapital družbe je 7.500,00 EUR.
Transakcijski račun : Uni Credit Banka Slovenija d.d. SI 56 2900 0005 1341 763
ID za DDV: SI40136272, Matična številka: 6647146000
Tel:+386(0)3/56 32 830, fax:+386(0)3/56 32 831
www.radijator.rs, www.radijator.eu, [email protected]
45
10. SPISEK POOBLAŠČENIH SERVISERJEV
KLICNI CENTER – BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA
080 72 70
SPISEK POOBLAŠČENIH SERVISERJEV
IME PODJETJA
NASLOV
POŠTA
KRAJ
TELEFON
E-m ail
RADIJATOR E.U. d.o.o.
RIBNIK 8b
1420
TRBOVLJE
+386 (0) 3 56 32 830 [email protected]
SOJOS d.o.o.
ULICA ŠTEFANA KOVAČA 6
9224
TURNIŠČE
+386 (0) 70 850 850
1000
LJUBLJANA
+386 (0) 31 781 106 [email protected]
SERVIS 24/7, SAMER DAMIR EL DALGAMOUNI s.p. ULICA ANDREJA KUMARJA 34
[email protected]
ZMRZLAK SAMO s.p.
PARTIZANSKA C. 4
1420
TRBOVLJE
+386 (0) 41 675 424 [email protected]
EM-VITOŠ ZUPAN k.d.
NA SELAH 1
1431
DOL PRI HRASTNIKU
+386 (0) 41 716 889 [email protected]
JURE TEPINA s.p.
LITOSTROJSKA CESTA 8
1000
LJUBLJANA
+386 (0) 41 859 610 [email protected]
LOČNIŠKAR JOŽE s.p.
BRNIŠKA CESTA 68
1271
VODICE
+386 (0) 41 757 559 [email protected]
ZDRAVKO TRČEK ML. s.p.
PODPEŠKA CESTA 104
1351
BREZOVICA PRI LJUBLJANI
+386 (0) 41 622 059 [email protected]
EVJ ELEKTROPROM d.o.o.
LOKE 22
1412
KISOVEC
+386 (0) 41 537 500 [email protected]
DIETNER DEJAN s.p.
ULICA GOCETA DELČEVA 22
2000
MARIBOR
+386 (0) 41 944 534 [email protected]
ROMAN JAUŠOVEC s.p.
PODKRAJ 13/E
3310
ŽALEC
+386 (0) 41 640 198 [email protected]
SRM MIRAN PEČAR s.p.
ULICA 15. MAJA 10A
6000
KOPER
+386 (0) 51 625 338 [email protected]
SAŠO MOŽINA s.p.
ULICA 25. MAJA 25
6258
PRESTRANEK
+386 (0) 41 640 060 [email protected]
DARKO KODRIČ s.p.
VELIKA VAS PRI KRŠKEM 51
8273
LESKOVEC PRI KRŠKEM
+386 (0) 41 823 871 [email protected]
JOŽEF FICKO s.p.
GORNJI ČRNCI 3
9261
CANKOVA
+386 (0) 31 612 628 [email protected]
TAMES d.o.o.
ORMOŠKA CESTA 14
2250
PTUJ
+386 (0) 31 676 310 [email protected]
ELTERM BLED d.o.o.
PREČNA ULICA 7
4260
BLED
+386 (0) 4 53 73 200 [email protected]
46