SPOROČILO ZA JAVNOST Prodaja gozdnih lesnih

SPOROČILO ZA JAVNOST
Prodaja gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov v letu 2017
Kočevje, 21. februar 2017 – Povpraševanje po gozdnih lesnih sortimentih (GLS)
iz državnih gozdov za 9-krat presega količine, ki jih ima družba Slovenski državni
gozdovi, d.o.o. (SiDG) na razpolago za prodajo za leto 2017.
Družba SiDG izvaja prodajo gozdnih lesnih sortimentov v skladu s Pravili družbe Slovenski
državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdno lesnih sortimentov, ki jih je Vlada
Republike Slovenije v vlogi skupščine SiDG sprejela 15. 6. 2016 (v nadaljevanju: Pravila).
Dostopna so prek: http://www.sidg.si/index_htm_files/pravila_prodaja.pdf.
Pravila določajo štiri osnovne načine prodaje gozdnih lesnih sortimentov, in sicer:
 prodaja GLS na javnih dražbah,
 prodaja GLS, katerim količino in vrednost določi SiDG,
 prodaja GLS količinskim predelovalcem in
 prodaja lesa na panju (zgolj v minimalnem obsegu, kot to določa zakon).
V SiDG smo v decembru 2016 začeli postopek prodaje gozdnih lesnih sortimentov (GLS), na
podlagi količin za redno sečnjo, ki jih je za leto 2017 predvidel Zavod za gozdove Slovenije, to
je 703.167 mᵌ GLS.
V skladu s Pravili smo dne 8. 12. 2016 javno objavili informacijo o predvidenih količinah
gozdnih lesnih sortimentov za prodajo v letu 2017 v enem od osrednjih slovenskih časopisov
kot tudi na spletni strani SiDG, obenem pa pozvali vse zainteresirane za nakup gozdnih lesnih
sortimentov, k oddaji (cenovne in količinske) ponudbe za nakup.
Odziv ponudnikov na javni poziv k oddaji ponudb za prodajo 703.167 mᵌ gozdnih lesnih
sortimentov je bil izjemen, saj je povpraševanje za cca 9-krat preseglo našo ponudbo. Prejeli
smo namreč okoli 250 ponudb, v katerih so ponudniki napovedali potrebo po izjemno veliki
količini gozdno lesnih sortimentov, in sicer:
 5.381.151 mᵌ hlodovine in
 1.333.761 mᵌ ostale oblovine.
Največ ponudb kupcev za gozdne lesne sortimente je bilo iz Slovenije, sledi Avstrija, in zgolj
simbolično Madžarska, Italija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina.
Iz prispelih ponudb smo na podlagi ponudbenih cen za posamezne sortimente izvedli tako
imenovano cenovno analizo trga, kar nam je bilo (poleg podatkov o dosedanjih doseženih
cenah družbe na trgu gozdnih lesnih sortimentov in tržnih razmer v Sloveniji in sosednjih
državah) v pomoč tudi pri pripravi Cenika za prodajo gozdno lesnih sortimentov na kamionski
cesti za leto 2017. Navedeni Cenik, ki ga je družba sprejela in tudi javno objavila na svoji
spletni strani 4. 1. 2017, določa najnižje prodajne cene za prodajo GLS na kamionski cesti v
obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Predstavlja izhodišče za dogovarjanje končne cene
med družbo SiDG in kupcem, pri čemer se prilagaja razmeram na trgu in se tekom leta lahko
tudi ustrezno spremeni.
Z namenom razporeditve omejenih količin GLS, s katerimi razpolaga družba za prodajo, smo
pripravili razdelilnik, ob upoštevanju kriterijev. S kriteriji smo seznanili tudi ponudnike. Ključno
vlogo pri razdelitvi je imela ponujena cena. Za gospodarsko družbo je namreč povsem
normalno in pričakovano, da ima ponudbena cena, seveda ob primerni boniteti ponudnika,
največjo težo. Kot vsaka gospodarska družba moramo namreč stremeti k učinkoviti prodaji,
kar pomeni tudi k doseganju čim višjih cen in realizacijo ciljev iz poslovnega načrta. Skladno
s cilji zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, po katerem mora SiDG
prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdnih lesnih verig, pa smo upoštevali tudi kriterij nadaljnje
lesne predelave potencialnega kupca.
Zaradi zahtevnosti razporeditve omejenih količin in velikih pričakovanj ponudnikov smo jih
redno informirali o postopkih in izvedli dva kroga zbiranja ponudb v katerih so ponudniki lahko
navedli in tudi spreminjali pričakovane količine in cene.
Od skupne razpoložljive količine GLS 703.167 mᵌ, smo 596.690 mᵌ GLS ponudili 146 kupcem,
katerim smo najavljene količine zniževali praviloma v sorazmerju z razpoložljivimi količinami
(razkorak med povpraševanjem za cca 6,7 mio mᵌ in razpoložljivimi količinami GLS cca 600
tisoč mᵌ). Ob delitvi pa smo upoštevali tudi izkušnje, ki smo jih pridobili v sodelovanju s kupci
v lanskem letu.
Vso razpoložljivo količino hlodovine (razen najkvalitetnejših listavcev), primerne za razrez, to
je okoli 310 tisoč mᵌ (iglavci in listavci), smo s pogodbami zagotovili domačim kupcem. Prav
tako tudi okoli 200 tisoč mᵌ lesa nižje kakovosti. Tujim kupcem smo namenili le manj vreden
les v količini okoli 90 tisoč mᵌ, za katerega v Sloveniji - vsaj v tem trenutku - ni zadostnih
kapacitet za predelavo.
Za 106.477 mᵌ GLS pa nismo razporedili med kupce. Te količine pa so namenjene:
a) prodaji na javnih dražbah, ki jih bomo po poslovnem načrtu za leto 2017 organizirali
najmanj 10,
b) del količin - najkvalitetnejših listavcev, razen bukve in javorja, pa bomo ponudili
pogodbenim partnerjem, prodali pa tistim, ki bodo ponudili najvišje cene.
Na SiDG se zavedamo, da razpoložljiva količina ne zadostuje za vse potrebe lesne panoge,
vendar pa je potrebno tudi razumeti, da ima država v svoji lasti zgolj 20 % vseh gozdov. Zato
vsem slovenskim kupcem lesa predlagamo, da se glede oskrbe z lesom obrnejo tudi na druge
lastnike gozdov oziroma prodajalce GLS.
Dejstvo je namreč, da smo glede razpoložljive količine GLS za prodajo omejeni. Nekaj
hlodovine bo (predvidoma) na razpolago še zaradi delovanja podlubnikov in posledično
sanacijske sečnje, kar pa je količinsko v naprej nemogoče predvideti.
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.